Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 177887 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1455 on: May 01, 2017, 09:21:14 AM »
Verse  6:


பங்கமென் னப்படர் பழிகளென் னப்படா
புங்கமென் னப்படர் புகழ்களென் னப்படும்
திங்கள்தோ யும்பொழில் தீண்டுதே வன்குடி
அங்கம்ஆ றும்சொன்ன அடிகள்வே டங்களே.

The beautiful forms of the god who revealed the six Aṅkams, and who is in Tēvaṉkuti which has gardens which seem to touch the moon. They cannot be called defects and cannot be thought as objects of ridicule that spread easily. Instead they will be considered as articles of excellence and as different kinds of fame that spread everywhere. Those who wear holy ash, Rudraksham, in this birth are not people who committed in acts of reproach, and sinful acts. They bring such great fame to wearer to describe which words are inadequate vehicles.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2017, 09:24:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1456 on: May 01, 2017, 09:25:15 AM »
Verse  7:

கரைதல்ஒன் றும்மிலை கருதவல் லார்தமக்
குரையில்ஊ னம்மிலை உலகினின் மன்னுவர்
திரைகள்பொங் கப்புனல் பாயுந்தே வன்குடி
அரையில்வெண் கோவணத் தடிகள்வே டங்களே.


The beautiful forms of Siva who wears a loin-cloth in his waist and who is in Tēvaṉkuti where water flows with surging waves. There is nothing to be said disparagingly about them. There is no defect for those who can fix their thoughts on them if they dilate upon their greatness. They will live long in this world.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 01, 2017, 09:27:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1457 on: May 01, 2017, 09:28:56 AM »
Verse  8:

உலகமுட் குந்திறல் உடையரக் கன்வலி
விலகுபூ தக்கணம் வெருட்டும்வே டத்தின
திலகமா ரும்பொழில் சூழ்ந்ததே வன்குடி
அலர்தயங் கும்முடி அடிகள்வே டங்களே.

The beautiful forms of the god on whose head flowers are shining and who is in Tēvaṉkuti surrounded by gardens which are pre-eminent the groups of Bhutam which are capable of making the might of demon who had such great strength that the world feared him, can frighten things that one could be afraid of, so that they will not approach devotees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 01, 2017, 09:30:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1458 on: May 01, 2017, 09:32:05 AM »
Verse  9:

துளக்கம்இல் லாதன தூயதோற் றத்தன
விளக்கம்ஆக் குவ்வன வெறிவண்டா ரும்பொழில்
திளைக்குந்தே வன்குடித் திசைமுக னோடுமால்
அளக்கஒண் ணாவண்ணத் தடிகள்வே டங்களே.


The beautiful forms of the god whose nature could not be measured by Vishnu, and Brahma who has four faces for the four quarters, and who is Tēvaṉkuti, where in the gardens bees fond of fragrance are in big swarms and stay permanently there.
They have no agitation of mind on body. They are capable of purifying the minds of those who see them. Make things clear.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 01, 2017, 09:35:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1459 on: May 01, 2017, 09:36:21 AM »
Verse  10:

செருமரு தண்டுவர்த் தேரம ணாதர்கள்
உருமரு வப்படாத் தொழும்பர்தம் உரைகொளேல்
திருமரு வும்பொய்கை சூழ்ந்ததே வன்குடி
அருமருந் தாவன அடிகள்வே டங்களே.

The beautiful forms of the god in Tēvaṉkuṭi surrounded by natural tanks which are frequented by the goddess of wealth, are really rare nectar.  People! Do not take into your minds the words of the base persons with whose bodies one cannot come into contact, people who are the ignorant Jains and Buddhists who wear robes soaked in thick myrtle-dye.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2017, 09:38:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1460 on: May 01, 2017, 10:41:59 AM »
Verse  11:


சேடர்தே வன்குடித் தேவர்தே வன்றனை
மாடம்ஓங் கும்பொழின் மல்குதண் காழியான்
நாடவல் லதமிழ் ஞானசம் பந்தன
பாடல்பத் தும்வல்லார்க் கில்லையாம் பாவமே.


Jnana Sambandhan, who has knowledge of Tamizh and is capable of research, and who is a native of cool Sirkazhi, where storeys are high and gardens are thriving.
there will be no sins to those who are able to recite the ten verses composed by him on the exalted god superior to minor deities, in Tēvaṉkuti which is worshipped by great persons.

Padigam on Tirunthu Tevankuti completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2017, 10:44:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1461 on: May 02, 2017, 10:37:30 AM »
Tiruk Kanapper:

Verse  1:

பிடியெலாம் பின்செலப் பெருங்கைமா மலர்தழீஇ
விடியலே தடமூழ்கி விதியினால் வழிபடும்
கடியுலாம் பூம்பொழிற் கானப்பேர் அண்ணல்நின்
அடியலால் அடைசரண் உடையரோ வடியரே.

When all the female elephants were following, the male elephant which has a big trunk holding flowers, follows;  The god in Kāṉappēr which has verdant gardens where fragrance is moving, whom the devotees worship according to prescribed rules, bathing in the tank at day-break!  Do your votaries have any other refuge which they can approach, except your feet?

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2017, 10:39:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1462 on: May 02, 2017, 10:40:57 AM »
Verse  2:


நுண்ணிடைப் பேரல்குல் நூபுர மெல்லடிப்
பெண்ணின்நல் லாளையோர் பாகமாப் பேணினான்
கண்ணுடை நெற்றியான் கருதிய கானப்பேர்
விண்ணிடை வேட்கையார் விரும்புதல் கருமமே.

Siva who desired as one half the lady with a good nature, who has soft feet wearing anklets, big sides, and a minute waist, who has an eye on the forehead.  That those who desire to dwell in Sivalōkam desired Kāṉappēr esteemed by Siva as his place, is in act of moral duty and specific obligation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 10:43:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1463 on: May 02, 2017, 10:44:35 AM »
Verse  3:


வாவிவாய்த் தங்கிய நுண்சிறை வண்டினம்
காவிவாய்ப் பண்செயுங் கானப்பேர் அண்ணலை
நாவிவாய்ச் சாந்துளும் பூவுளு ஞானநீர்
தூவிவாய்ப் பெய்துநின் றாட்டுவார் தொண்டரே.

The votaries will bathe god in Kāṉappēr where the swarm of bees which have thin wings stay in the tanks and hum like music in the blue Nelumbo flowers, by spilling water, chanting Mantram, with the sandal paste mixed with musk and flowers and pouring them next into the vessels intended for bathing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2017, 10:46:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1464 on: May 02, 2017, 10:48:01 AM »
Verse  4:


நிறையுடை நெஞ்சுளும் நீருளும் பூவுளும்
பறையுடை முழவுளும் பலியுளும் பாட்டுளும்
கறையுடை மிடற்றண்ணல் கருதிய கானப்பேர்
குறையுடை அவர்க்கலாற் களைகிலார் குற்றமே.

In the mind which has moral firmness, in the water, in the flowers, in the Muzhavu which has a head on which it is played, in the food offerings and songs, those only who think Kāṉappēr, as an indispensable thing and the mind etc., which the god whose neck is black things as the places where he stays, can weed out faults;
other cannot do it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2017, 10:50:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1465 on: May 02, 2017, 10:51:52 AM »
Verse  5:


ஏனப்பூண் மார்பின்மேல் என்புபூண் டீறிலா
ஞானப்பே ராயிரம் பேரினா னண்ணிய
கானப்பேர் ஊர்தொழுங் காதலார் தீதிலர்
வானப்பேர் ஊர்புகும் வண்ணமும் வல்லரே.


Having adorned the chest which has an ornament of hog's tusk, with bones, those who have a warm attachment to worship the place, Kāṉappēr where Siva who has one thousand names which grant spiritual knowledge, and who has no death, dwells here thousand does not mean exactly thousand but is used in the sense of many, have no evils. They are able in acquiring the merit to enter into Sivalōkam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 10:54:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1466 on: May 02, 2017, 10:56:02 AM »
Verse  6:

பள்ளமே படர்சடைப் பாற்படப் பாய்ந்தநீர்
வெள்ளமே தாங்கினான் வெண்மதி சூடினான்
கள்ளமே செய்கிலார் கருதிய கானப்பேர்
உள்ளமே கோயிலா உள்கும்என் உள்ளமே.

Kāṉappēr, which is the shrine of Siva who bore the flood which flowed into the spreading matted lock, which is like a hollow pit, wore a white crescent moon.
my mind will think as the temple of the god the hearts that think of Kāṉappēr, of those who are incapable of doing deceitful acts.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 02, 2017, 10:58:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1467 on: May 02, 2017, 11:01:46 AM »
Verse  7:


மானமா மடப்பிடி வன்கையால் அலகிடக்
கானமார் கடகரி வழிபடுங் கானப்பேர்
ஊனமாம் உடம்பினில் உறுபிணி கெடஎண்ணில்
ஞானமா மலர்கொடு நணுகுதல் நன்மையே.

If one thinks of destroying the acute diseases in the body having defects, as the big, young and dignified female elephant sweeps with its strong trunk, it is good to approach with flowers of spiritual knowledge Kāṉappēr which is worshipped by the male elephant of must which lives in the forest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 11:03:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1468 on: May 02, 2017, 11:05:19 AM »
Verse  8:


வாளினான் வேலினான் மால்வரை யெடுத்ததிண்
தோளினான் நெடுமுடி தொலையவே ஊன்றிய
தாளினான் கானப்பேர் தலையினால் வணங்குவார்
நாளுநாள் உயர்வதோர் நன்மையைப் பெறுவரே.


Those who bow their heads before Kāṉappēr of Siva who fixed firmly his toe to destroy the tall crowns of Ravanan, who with his strong shoulders lifted the big mountain by long practice of fighting with sword and spear. stands for toe which is a part of it. He will receive prosperity which is increasing day by day.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 11:08:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1469 on: May 02, 2017, 11:09:38 AM »
Verse  9:


சிலையினான் முப்புரந் தீயெழச் செற்றவன்
நிலையிலா இருவரை நிலைமைகண்டு ஓங்கினான்
கலையினார் புறவிற்றேன் கமழ்தரு கானப்பேர்
தலையினால் வணங்குவார் தவமுடை யார்களே.

Siva who destroyed the three cities with a bow, causing the fire to rise in them.
rose as a column of fire seeing the proud condition of two Vishnu and Brahma who were not permanent in their places but wandering those who pay homage by bowing their heads before Kāṉappēr where the honey spreads its fragrance in the forest region where stags live, are definitely persons who enjoy the result of their devotional deeds.


Arunachala Siva.

 
« Last Edit: May 02, 2017, 11:12:23 AM by Subramanian.R »