Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 164199 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1350 on: April 21, 2017, 03:32:26 PM »
Verse  11:


நல்லவர் புகலியுள் ஞான சம்பந்தன்
செல்வன்எம் சிவனுறை திருவெண் காட்டின்மேற்
சொல்லிய அருந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர்
அல்லலோ டருவினை அறுதல் ஆணையே.

On Tiruveṇkāadu, where our Lord Siva resides, those who are able to recite all the rare ten Tamizh verses, which were composed by J?āṉa Sambandhaṉ born in Pukali which has good people, it is our authority for the complete destruction of sufferings and acts which cannot be easily overcome.

Padigam on Tiru Venkaadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 21, 2017, 03:35:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1351 on: April 22, 2017, 09:08:01 AM »
Tiruk Kolli Kadu:


நிணம்படு சுடலையி னீறு பூசிநின்
றிணங்குவர் பேய்களோ டிடுவர் மாநடம்
உணங்கல்வெண் டலைதனில் உண்ப ராயினும்
குணம்பெரி துடையர்நங் கொள்ளிக் காடரே.

Our Lord in Koḷḷikkādu will be in the company of ghosts having smeared himself with sacred ash, will perform the great dance in the cremation ground where there is fat.
Though he eats his food in a dried white skull, possesses exceedingly good qualities.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:10:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1352 on: April 22, 2017, 09:11:16 AM »
Verse  2:

ஆற்றநல் லடியிணை அலர்கொண் டேத்துவான்
சாற்றிய அந்தணன் தகுதி கண்டநாள்
மாற்றல னாகிமுன் னடர்த்து வந்தணை
கூற்றினை யுதைத்தனர் கொள்ளிக் காடரே.

Seeing his fitness to be saved on that day when came the end of the Brahmin Mārkaṇtēyaṉ who came to worship his good feet devoutly with flowers, cried, 'grant me protection from the god of death, who is coming near', Siva kicked and destroyed the god of death who approached near him to kill him, being unpreventable.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:13:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1353 on: April 22, 2017, 09:14:25 AM »
Verse  3:

அத்தகு வானவர்க் காக மால்விடம்
வைத்தவர் மணிபுரை கண்டத் தின்னுளே
மத்தமும் வன்னியும் மலிந்த சென்னிமேல்
கொத்தலர் கொன்றையர் கொள்ளிக் காடரே.

Placed the big poison inside the neck to resemble the sapphire in order to save such great celestial beings, He wears flowers of Koṉṟai which blossoms in bunches on the head which has Datura flowers and leaves of Indian mesquit, profusely.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:16:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1354 on: April 22, 2017, 09:17:53 AM »
Verse 4:

பாவண மேவுசொன் மாலை யிற்பல
நாவணங் கொள்கையின் நவின்ற செய்கையர்
ஆவணங் கொண்டெமை யாள்வ ராயினும்
கோவணங் கொள்கையர் கொள்ளிக் காடரே.


The devotees have the act of singing to be appropriate to the tongue, many songs which are like garlands of words according to the rules prosody, though he admits us as his protege by title-deed of bondage, has an idea of wearing the men's loin cloth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:20:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1355 on: April 22, 2017, 09:21:15 AM »
Verse  5:


வாரணி வனமுலை மங்கை யாளொடும்
சீரணி திருவுருத் திகழ்ந்த சென்னியர
நாரணி சிலைதனால் நணுக லாரெயில்
கூரெரி கொளுவினர் கொள்ளிக் காடரே.

Being united with a young lady who wears a bodice on her beautiful breasts, He has a head on which the holy and of famous form of Ganga is staying. He set an excessive fire to the forts of the enemies with a bow which was adorned by a bow-string.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:23:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1356 on: April 22, 2017, 09:24:18 AM »
Verse  6:


பஞ்சுதோய் மெல்லடிப் பாவை யாளொடும்
மஞ்சுதோய் கயிலையுள் மகிழ்வர் நாள்தொறும்
வெஞ்சின மருப்பொடு விரைய வந்தடை
குஞ்சரம் உரித்தனர் கொள்ளிக் காடரே.


He will be happy always in the mountain, Kailash on which clouds settle, along with a beautiful lady who has soft feet on which paste made from red-cotton is painted.
He flayed an elephant with tusks which came quickly and reached him with cruel
anger.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:27:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1357 on: April 22, 2017, 09:27:53 AM »
Verse  7:

இறையுறு வரிவளை யிசைகள் பாடிட
அறையுறு கழலடி ஆர்க்க ஆடுவர்
சிறையுறு விரிபுனல் சென்னி யின்மிசைக்
குறையுறு மதியினர் கொள்ளிக் காடரே.


As the lady who wears on the wrist bangles with lines sings, He will dance to make the anklets worn on the leg which can produce sound make a big sound. He wears a crescent moon on the head where the spreading water has been restrained.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 22, 2017, 09:30:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1358 on: April 22, 2017, 09:31:28 AM »
Verse  8:

எடுத்தனன் கயிலையை யியல்வ லியினால்
அடர்த்தனர் திருவிர லால்அ லறிடப்
படுத்தன ரென்றவன் பாடல் பாடலும்
கொடுத்தனர் கொற்றவாள் கொள்ளிக் காடரே.

When Ravana lifted the mountain, Kailash by his natural strength, Siva pressed him down by his holy toe to make him roar. When he sang songs thinking 'Siva destroyed me' he granted Ravana, a sword that brings victory.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 22, 2017, 09:36:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1359 on: April 22, 2017, 09:35:12 AM »
Verse  9:

தேடினா ரயன்முடி மாலுஞ் சேவடி
நாடினா ரவரென்று நணுக கிற்றிலர்
பாடினார் பரிவொடு பத்தர் சித்தமும்
கூடினார்க் கருள் செய்வர் கொள்ளிக் காடரே.


Brahma searched for the head; and the great Vishnu searched for the lotus-red feet: they had not the capability and could never come anywhere near them. He will grant his grace to those devotees who sang his praises with love and who had concentrated minds, being very near them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:37:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1360 on: April 22, 2017, 09:39:01 AM »
Verse  10:

நாடிநின் றறிவில்நா ணிலிகள் சாக்கியர்
ஓடிமுன் னோதிய வுரைகள் மெய்யல
பாடுவர் நான்மறை பயின்ற மாதொடும்
கூடுவர் திருவுருக் கொள்ளிக் காடரே.

The words of the shameless Jains who had no intelligence and the Buddhists who ran and preached in former times do not contain any truth. By chanting musically the four Vedas, he is united in his holy body with a lady with whom he is intimate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:41:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1361 on: April 22, 2017, 09:42:24 AM »
Verse  11:


நற்றவர் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
குற்றமில் பெரும்புகழ்க் கொள்ளிக் காடரைச்
சொற்றமி ழின்னிசை மாலை சோர்வின்றிக்
கற்றவர் கழலடி காண வல்லரே.


On Siva in Koḷḷikkādu who has great and faultless fame, those who have learnt without forgetfulness the garland of Tamizh verses of sweet music composed by Jnana Sambandhan in Sirkazhi, where people who want to get rid of the cycle of birth and death and attain salvation, live are capable of obtaining vision of the feet of Siva which wear Kazhal.

Padigam on Tiruk Kollikadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 22, 2017, 09:45:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1362 on: April 23, 2017, 09:17:40 AM »
Tiru Vijaya Mangai:

Verse 1:

மருவமர் குழலுமை பங்கர் வார்சடை
அரவமர் கொள்கையெம் அடிகள் கோயிலாம்
குரவமர் சுரபுன்னை கோங்கு வேங்கைகள்
விரவிய பொழிலணி விசய மங்கையே.

Vicayamaṅkai which is beautified by gardens having bottle-flower trees, long-leaved two-sepaled Gamboge, common Caung and east Indian Kino trees which are mixed.
Siva who has Uma who tucks in her tresses of hair southern wood is the temple of our god who likes to keep a cobra on his long matted locks.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 23, 2017, 09:20:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1363 on: April 23, 2017, 09:21:31 AM »
Verse  2:

கீதமுன் னிசைதரக் கிளரும் வீணையர்
பூதமுன் னியல்புடைப் புனிதர் பொன்னகர்
கோதனம் வழிபடக் குலவு நான்மறை
வேதியர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai which the Brahmins who have learnt the four Vēdas worship and rise from sleep, and which is famous as the bull Iṭapatāvar worshipped Siva here. Siva
has a veena to play songs on it, is the beautiful temple of the spotless god on whose sides the Bhutas surrounded him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 23, 2017, 09:24:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1364 on: April 23, 2017, 09:25:18 AM »
Verse  3:


அக்கர வரையினர் அரிவை பாகமாத்
தொக்கநல் விடையுடைச் சோதி தொன்னகர்
தக்கநல் வானவர் தலைவர் நாள்தொறும்
மிக்கவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.


Vicaymankai which the good and worthy celestial beings, Indra, Brahma and Vishnu who are the chiefs, and devotees who are superior to them, worship and rise from sleep. Siva who wears Chank beads and cobra in the waist, the lady being on one half.
is the ancient temple of the effulgent light who has a bull of good and accumulated strength.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2017, 09:29:03 AM by Subramanian.R »