Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206519 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1305 on: April 08, 2017, 09:58:51 AM »
Verse  10:

போதியெ னப்பெய ராயினா ரும்பொறி யில்சமண்
சாதியு ரைப்பன கொண்டயர்ந் துதளர் வெய்தன்மின்
போதவிழ் தண்பொழில் மல்குமந் தண்புன வாயிலில்
வேதனை நாடொறு மேத்துவார் மேல்வினை வீடுமே.

Buddhists who derive their name from the wood 'Poti', People of this world! Do not become depressed in spirit and be weary taking into your mind the preaching of the clan of Jains who has no good fortune. The acts good and bad of those who praise daily Siva who is the meaning of the Vēdas and who dwells in beautiful and cool Puṉavāyil where cool gardens in which buds unfold their petals are flourishing will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 10:01:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1306 on: April 08, 2017, 10:02:50 AM »
Verse  11:

பொற்றொடி யாளுமை பங்கன்மே வும்புன வாயிலைக்
கற்றவர் தாந்தொழு தேத்தநின் றகடற் காழியான்
நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் நன்மையால்
அற்றமில் பாடல்பத் தேத்தவல் லார்அருள் சேர்வரே.

On Puṉavayil where Siva who has Uma who wears golden bangles on one half.
Those who are able to praise Siva with the ten verses which are without poverty of ideas and are composed in refined Tamizh by Jnana Sambandhan who is well-versed in refined Tamizh and who is a native of Sirkazhi, surrounded by the sea and who is praised and worshipped with joined hands by learned people, will receive the grace of god.

Padigam on Tirup Punavayil completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 10:06:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1307 on: April 09, 2017, 11:58:25 AM »
Tiruk Kottarau:

Verse 1:


வேதியன் விண்ணவ ரேத்தநின் றான்விளங் கும்மறை
ஓதிய வொண்பொரு ளாகிநின் றானொளி யார்கிளி
கோதிய தண்பொழில் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள்
ஆதியை யேநினைந் தேத்தவல் லார்க்கல்ல லில்லையே.


Siva who is praised as the Brahmin among gods, is praised by the residents of heaven is the clear meaning which is mentioned in the eternal Vēdas. There will be no sufferings for those who can meditate upon the origin of all things and praise him in Kōṭṭāṟu which is made beautiful by being surrounded by cool gardens where bright colored parrots peck and adjust their feathers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:00:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1308 on: April 09, 2017, 12:02:16 PM »
Verse  2:


ஏலம லர்க்குழன் மங்கைநல் லாள்இம வான்மகள்
பாலம ருந்திரு மேனியெங் கள்பர மேட்டியும்
கோலம லர்ப்பொழில் சூழ்ந்தெழி லார்திருக் கோட்டாற்றுள்
ஆலநீ ழற்கீ ழிருந்தறஞ் சொன்ன அழகனே.


Even our Siva who is in an exalted place, and on whose one side the daughter of the Himavāṉ, there is a lady of distinction on whose tresses of hairs flowers are inserted and unguent for perfuming the hair is smeared. He is the beautiful person who gave moral instruction sitting under the shade of the banyan tree and who is in Kōṭṭāṟu which is full of beauty surrounded by gardens of beautiful flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:04:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1309 on: April 09, 2017, 12:05:25 PM »
Verse  3:


இலைமல்கு சூலமொன் றேந்தினா னுமிமை யோர்தொழ
மலைமல்கு மங்கையோர் பங்கனா யம்மணி கண்டனும்
குலைமல்கு தண்பொழில் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள்
அலைமல்கு வார்சடை யேற்றுகந் தவழ கனன்றே.


Siva who holds a trident having sharp blades of increasing victory, to be worshipped by the celestial beings who do not wink. He who has a beautiful neck and who has as a half a flourishing lady of the mountain. In Tirukkōṭṭāṟu full of beauty surrounded by cool gardens in which cluster of fruits and bunches of flowers are in abundance.
Is he not the beautiful god who felt happy in receiving in his long and flourishing matted locks, water of Ganga?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:09:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1310 on: April 09, 2017, 12:10:08 PM »
Verse  4:

ஊனம ரும்முட லுள்ளிருந் தவ்வுமை பங்கனும்
வானம ரும்மதி சென்னிவைத் தமறை யோதியும்
தேனம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள்
தானம ரும்விடை யானும்எங் கள்தலை வனன்றே.

Siva who has as his half Uma, and who dwells in the body consisting mainly of flesh.
and who chanted the Vēdas and placed the crescent moon shining in the sky on his head. In Tirukkōṭṭāṟu surrounded by flowers gardens having honey-combs.
Is he not our chief who is seated on a bull?


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:13:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1311 on: April 09, 2017, 12:13:54 PM »
Verse  5:


வம்பல ரும்மலர்க் கோதைபா கம்மகிழ் மைந்தனும்
செம்பவ ளத்திரு மேனிவெண் ணீறணி செல்வனும்
கொம்பம ரும்மலர் வண்டுகெண் டுந்திருக் கோட்டாற்றுள்
நம்பனெ னப்பணி வார்க்கருள் செய்யெங்கள் நாதனே.


The youth who rejoices in having as a half a lady as tender as a garland made of flowers which spread their fragrance, and the god who adorns his holy body which is in color like red coral, with white sacred ash. In Tirukkōṭṭāṟu, where the bees work in the flowers in the branches. He is our master who grants his grace to those who pay obeisance to him as a person worthy of confidence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:16:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1312 on: April 09, 2017, 12:17:31 PM »
Verse  6:

பந்தம ரும்விரன் மங்கைநல் லாளொரு பாகமா
வெந்தம ரும்பொடிப் பூசவல் லவிகிர் தன்மிகும்
கொந்தம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள்
அந்தண னைநினைந் தேத்தவல் லார்க்கில்லை அல்லலே.


The good lady of distinction who holds in her fingers a ball dwelling on one half,
Siva, different from the world who smears himself with well-burnt and cooled holy ash.
In Tirukkōṭṭaṟu surrounded by flower-gardens which have abundant bunches of flowers, there will be no sufferings for those who praise thinking of Siva as the Brahmin among gods.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:21:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1313 on: April 09, 2017, 12:22:06 PM »
Verse  7:

துண்டம ரும்பிறை சூடிநீ டுசுடர் வண்ணனும்
வண்டம ருங்குழன் மங்கைநல் லாளொரு பங்கனும்
தெண்டிரை நீர்வயல் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள்
அண்டமு மெண்டிசை யாகிநின் றவழ கனன்றே.

Siva who has the color of fire, wearing a segment of a crescent moon, and the god who has on his half a good lady of distinction on whose tresses of hair bees settle.
In Tirukkōṭṭāṟu which is beautiful and surrounded by fields full of water having clear waves, is the beautiful person who is the earth and the eight directions!

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:24:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1314 on: April 09, 2017, 12:25:35 PM »
Verse  8:

இரவம ருந்நிறம் பெற்றுடை யவிலங் கைக்கிறை
கரவம ரக்கயி லையெடுத் தான்வலி செற்றவன்
குரவம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள்
அரவம ருஞ்சடை யானடி யார்க்கருள் செய்யுமே.


Siva who destroyed the strength of the King of Lanka, who was as black as night and lifted Kailash with a deceitful ideas. Sivaṉ on whose matted locks, a cobra, is living and who is in Tirukkōṭṭāṟu surrounded by flower gardens which have bottle-flower trees, will grant his grace to his devotees.

Arunachala Siva.« Last Edit: April 09, 2017, 12:28:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1315 on: April 09, 2017, 12:29:49 PM »
Verse  9:

ஓங்கிய நாரண னான்முக னும்உண ராவகை
நீங்கிய தீயுரு வாகிநின் றநிம லன்னிழற்
கோங்கம ரும்பொழில் சூழ்ந்தெழி லார்திருக் கோட்டாற்றுள்
ஆங்கம ரும்பெரு மானம ரர்க்கம ரனன்றே.


The spotless Siva who stood as a form of fire which cannot be measured so that Narayana who grew tall and Brahma of four faces, could not find it out. The god who dwells in Tirukkōṭṭāṟu full of beauty by being surrounded by gardens where there are common caung trees, is Makātēyaṉ, who is superior to all other gods.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2017, 12:34:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1316 on: April 09, 2017, 12:36:20 PM »
Verse  10:

கடுக்கொடுத் ததுவ ராடையர் காட்சியில் லாததோர்
தடுக்கிடுக் கிச்சம ணேதிரி வார்கட்குத் தன்னருள்
கொடுக்ககில் லாக்குழ கன்அம ருந்திருக் கோட்டாற்றுள்
இடுக்கணின் றித்தொழு வார்அம ரர்க்கிறை யாவரே.


Buddhists who wear dress soaked in red ochre to which is added gall-nut powder to make it a fast color. To these who wander naked taking under their arms seat for sitting, and unpleasant to look at. Those who worship without any trouble Siva in Tirukkōṭṭāṟu where the youth who does not grant his grace to those two.  Those devotees will become the Lord of the immortals.

Arunachala Siva.« Last Edit: April 09, 2017, 12:39:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1317 on: April 09, 2017, 12:40:43 PM »
Verse  11:

கொடியுயர் மால்விடை யூர்தியி னான்திருக் கோட்டாற்றுள்
அடிகழ லார்க்கநின் றாடவல் லஅரு ளாளனைக்
கடிகம ழும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
படியிவை பாடிநின் றாடவல் லார்க்கில்லை பாவமே.

On Siva who has a flag of a bull held high and a vehicle of big bull and who is full of grace, and who is able to dance standing to make the anklets worn on the leg to make a big sound,there will be no sins for those who can sing these words, and dance out of joy as a means of getting the grace of god, composed by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which has gardens full of fragrance.

Padigam on Tiruk Kottaru completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 09, 2017, 12:43:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1318 on: April 10, 2017, 12:01:59 PM »
Tirup Puntaray:  (Sirkazhi)


Verse 1:

மின்னன வெயிறுடை விரவ லோர்கள்தந்
துன்னிய புரமுகச் சுளிந்த தொன்மையர்
புன்னையம் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர்
அன்னமன் னந்நடை யரிவை பங்கரே.

The three cities of the enemies who had teeth shining like lightning, which were close to each other the primordial god who destroyed them by getting angry. He is the one who has as his half a lady having a gait resembling that of the swan, in the city of Pūntarāy which is beautiful by parks of mast wood trees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 10, 2017, 12:04:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1319 on: April 10, 2017, 12:06:28 PM »
Verse  2:மூதணி முப்புரத் தெண்ணி லோர்களை
வேதணி சரத்தினால் வீட்டி னாரவர்
போதணி பொழிலமர் பூந்த ராய்நகர்த்
தாதணி குழலுமை தலைவர் காண்மினே.

The god who destroyed countless demons, in the three cities of old decorations, with a hot arrow is the husband of Uma who has tresses of hair adorned with pollen, and resides in the city of Pūntarāy where there are parks made beautiful by flowers.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: April 10, 2017, 12:08:30 PM by Subramanian.R »