Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206296 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1290 on: April 07, 2017, 10:49:18 AM »
Verse  6:


அணையலை சூழ்கட லன்றடைத் துவழி செய்தவன்
பணையிலங் கும்முடி பத்திறுத் தபழி போக்கிய
இணையிலி யென்றுமி ருந்தகோ யிலிரா மேச்சுரம்
துணையிலி தூமலர்ப் பாதமேத் தத்துயர் நீங்குமே.

Raman who created a path on that day blocking the ocean in which the waves are moving, by a dam, in Rameswaram, where the god who is unequaled and who removed the sin of Raman who cut down the ten heads of Ravanan, which were shining being big in size, dwells for ever all sufferings will go away if one praises the feet which are like the defect-less flowers, of Siva who has no comparison.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 07, 2017, 10:53:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1291 on: April 07, 2017, 10:54:38 AM »
Verse  7:

சனிபுதன் ஞாயிறு வெள்ளிதிங் கட்பல தீயன
முனிவது செய்துகந் தானைவென் றவ்வினை மூடிட
இனியருள் நல்கிடென் றண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
பனிமதி சூடிநின் றாடவல் லபர மேட்டியே.


Having won Ravanan who esteemed his strength as great, by getting angry with the planets Saturn, Mercury, Sun, Venus, and Moon which do evil also, that sin when encompassed him, Rameswaram which was established by the chief who requested Siva, grant me now your grace is the God in the most exalted place, who wears a cool crescent moon and is able to dance in the standing posture.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 07, 2017, 10:57:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1292 on: April 07, 2017, 10:59:21 AM »
Verse  8:

பெருவரை யன்றெடுத் தேந்தினான் றன்பெயர் சாய்கெட
அருவரை யாலடர்த் தன்றுநல் கியயன் மாலெனும்
இருவரு நாடிநின் றேத்துகோ யிலிரா மேச்சுரத்
தொருவனு மேபல வாகிநின் றதொரு வண்ணமே.

Ravanan who lifted and held long ago a big mountain to lose his fame and brilliance,
granting his grace after pressing down Ravanan with the great mountain. The unequaled god who is in the temple at Rameswaram where both Brahma and Vishnu having searched the head and feet and failed in their attempt praise Siva, is a beauty that he has taken many manifestations.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2017, 11:03:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1293 on: April 07, 2017, 11:03:57 AM »
Verse 9:


Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1294 on: April 07, 2017, 11:05:40 AM »
Verse 10:

சாக்கியர் வன்சமண் கையர்மெய் யிற்றடு மாற்றத்தார்
வாக்கிய லும்முரை பற்றுவிட்டுமதி யொண்மையால்
ஏக்கிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
ஆக்கிய செல்வனை யேத்திவாழ் மின்னரு ளாகவே.

Leaving attachments to the spoken words of inconsistency in their religious doctrines of the low and strong Jains and Buddhists, by the brilliance of your intellect praising the god who had converted Rameswaram, established by the chief who has a bow which is useful by the arrow, into a shrine. Lead such a life as to obtain the grace of Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2017, 11:08:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1295 on: April 07, 2017, 11:10:01 AM »
Verse  11:

பகலவன் மீதியங் காமைக்காத் தபதி யோன்றனை
இகலழி வித்தவ னேத்துகோ யிலிரா மேச்சுரம்
புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் புந்தியால்
அகலிட மெங்குநின் றேத்தவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

The temple in Rameswaram praised by Raman who killed in battle Ravanan who well guarded his city so that the sun would not pass over his city. To those who can praise in all the places in this wide world, with intention, the Tamizh, verses composed by Jnana Sambaṉdhan of Pukali, there will be definitely no sufferings.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2017, 11:13:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1296 on: April 08, 2017, 09:24:25 AM »
Tirup Punavayil:

Verse  1:

மின்னியல் செஞ்சடை வெண்பிறை யன்விரி நூலினன்
பன்னிய நான்மறை பாடியா டிப்பல வூர்கள்போய்
அன்னமன் னந்நடை யாளொ டும்மம ரும்மிடம்
புன்னைநன் மாமலர் பொன்னுதிர்க் கும்புன வாயிலே.

Siva wears a white crescent moon on the red matted locks, which has the qualities of lightning. He wears a loosened sacred thread on his chest. Going to many places dancing and singing the four Vēdas and repeating them often, the place where he stays with a lady whose gait is comparable to that of the swan, is Puṉavāyil where the good big flowers of the mast-wood trees shed pollen which is golden in color.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 08, 2017, 09:27:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1297 on: April 08, 2017, 09:28:10 AM »
Verse  2:


விண்டவர் தம்புர மூன்றெரித் துவிடை யேறிப்போய்
வண்டம ருங்குழல் மங்கையொ டும்மகிழ்ந் தானிடம்
கண்டலு ஞாழலு நின்றுபெ ருங்கடற் கானல்வாய்ப்
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுன வாயிலே.

Burning the three cities of the enemies, going out riding on a bull. The place where Siva stayed with pleasure with a lady of distinction on whose tresses of hair bees settle, is Puṉavāyil, which is surrounded by natural tanks where lotus flowers grow, and where in the sea-shore garden near the big ocean fragrant screwpine and fetid cassia stand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 09:30:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1298 on: April 08, 2017, 09:31:26 AM »
Verse  3:

விடையுடை வெல்கொடி யேந்தினா னும்விறற் பாரிடம்
புடைபட வாடிய வேடத்தா னும்புன வாயிலில்
தொடைநவில் கொன்றையந் தாரினா னுஞ்சுடர் வெண்மழுப்
படைவல னேந்திய பால்நெய்யா டும்பர மனன்றே.

Siva who holds a victorious flag of a bull, who has a form with which he danced, the strong Bhutas to surround him, he who wears a garland of Koṉṟai fastened together into a garland, and who is in Puṉavāyil, is the supreme god who bathes in milk and ghee and holds in the right hand a white weapon of a battle-axe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 09:33:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1299 on: April 08, 2017, 09:35:00 AM »
Verse  4:

சங்கவெண் தோடணி காதினா னுஞ்சடை தாழவே
அங்கையி லங்கழ லேந்தினா னும்மழ காகவே
பொங்கர வம்மணி மார்பினா னும்புன வாயிலில்
பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ண லாகிநின் றபர மேட்டியே.

Siva who wears in his ear a white men's ear-ring made of conch, the matted locks to hang low. He who held in his palm fire which is shining, and who wore on his chest angry cobras, to appear beautiful. He is the god in the most exalted place and the deity in Puṉavāyil having a white bull which has tender eyes.

Arunachala Siva.« Last Edit: April 08, 2017, 09:37:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1300 on: April 08, 2017, 09:38:46 AM »
Verse  5:


கலிபடு தண்கடல் நஞ்சமுண் டகறைக் கண்டனும்
புலியதள் பாம்பரைச் சுற்றினா னும்புன வாயிலில்
ஒலிதரு தண்புன லோடெருக் கும்மத மத்தமும்
மெலிதரு வெண்பிறை சூடிநின் றவிடை யூர்தியே.

Siva who has a black neck as a result of consuming the poison which rose in the cool ocean which is always roaring, who wound round his waist a tiger's skin and a cobra.
He is the god who has a vehicle of a bull and who is permanent in Puṉavāyil having worn flowers of Yarcum, Datura flowers, cool water which is always producing a sound and a waning white crescent moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 09:42:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1301 on: April 08, 2017, 09:42:59 AM »
Verse  6:

வாருறு மென்முலை மங்கைபா டநட மாடிப்போய்க்
காருறு கொன்றைவெண் டிங்களா னுங்கனல் வாயதோர்
போருறு வெண்மழு வேந்தினா னும்புன வாயிலில்
சீருறு செல்வமல் கவ்விருந் தசிவ லோகனே.

Siva who wears Koṉṟai which blossoms in winter and a crescent moon, and going dancing when the lady of distinction who has soft breasts on which a bodice is worn, sings. He who held in his hand a white battle-axe fit for fighting which has an edge spitting fire. He is the Lord of Sivalokam who is in Puṉavāyil for the eminent wealth to increase.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 09:45:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1302 on: April 08, 2017, 09:46:51 AM »
Verse  7:

பெருங்கடல் நஞ்சமு துண்டுகந் துபெருங் காட்டிடைத்
திருந்திள மென்முலைத் தேவிபா டந்நட மாடிப்போய்ப்
பொருந்தலர் தம்புர மூன்றுமெய் துபுன வாயிலில்
இருந்தவன் தன்கழ லேத்துவார் கட்கிடர் இல்லையே.

Becoming great by consuming the poison that rose in the big ocean, as nectar.
Having gone dancing in the big cremation ground when the goddess, Pārvati, who has immature and soft breasts of perfect form, sings. Shooting an arrow on all three cities of the enemies, there will no sufferings to those who praise the feet of Siva who remains in Puṉavāyil.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2017, 09:49:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1303 on: April 08, 2017, 09:50:54 AM »
Verse  8:

மனமிகு வேலனவ் வாளரக் கன்வலி ஒல்கிட
வனமிகு மால்வரை யால்அடர்த் தானிட மன்னிய
இனமிகு தொல்புகழ் பாடல்ஆ டல்எழின் மல்கிய
புனமிகு கொன்றையந் தென்றலார்ந் தபுன வாயிலே.


The one who had zeal and possessed a weapon like Spear etc. The strength of that cruel demon to be reduced. The place of Siva who pressed him down by the big mountain which had many forests. It is Puṉavāyil which is filled with the south breeze which enters into and comes out of, the Koṉṟai trees in the sylvan region, and which has flourishing beauty, owing to singing many kinds of ancient fame and dancing out of joy by devotees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 08, 2017, 09:54:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1304 on: April 08, 2017, 09:55:16 AM »
Verse 9:


திருவளர் தாமரை மேவினா னும்திகழ் பாற்கடற்
கருநிற வண்ணனும் காண்பரி யகட வுள்ளிடம்
நரல்சுரி சங்கொடும் இப்பியுந் திந்நல மல்கிய
பொருகடல் வெண்டிரை வந்தெறி யும்புன வாயிலே.

The place of the god who could not be seen by Brahma who sits on a lotus of fascinating beauty, and Vishnu who has black color and who sleeps on the shining ocean of milk, is Puṉavāyil where the white waves in the sea which has increasing good things, dash against the shore pushing oysters which are spiraling and making a sound and throw them on the shore.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 08, 2017, 09:57:30 AM by Subramanian.R »