Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206307 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1275 on: April 06, 2017, 10:30:01 AM »
Verse  2:


கல்லினற் பாவையோர் பாகத்தர் காதலித் தேத்திய
மெல்லினத் தார்பக்கல் மேவினர் வீழி மிழலையார்
நல்லினத் தார்செய்த வேள்வி செகுத்தெழு ஞாயிற்றின்
பல்லனைத் துந்தகர்த் தாரடி யார்பாவ நாசரே.

Siva has on one half a beautiful lady, daughter of the mountain.  He who is in Veezhimizhalai and was partial towards the soft-natured people who praised him with love. Destroying the sacrifice performed by the good people broke to pieces all the teeth of the sun who began to run from that place, is the destroyer of the sins of his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:33:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1276 on: April 06, 2017, 10:35:01 AM »
Verse 3:

நஞ்சினை யுண்டிருள் கண்டர்பண் டந்தக னைச்செற்ற
வெஞ்சின மூவிலைச் சூலத்தர் வீழி மிழலையார்
அஞ்சனக் கண்ணுமை பங்கினர் கங்கையங் காடிய
மஞ்சனச் செஞ்சடை யாரென வல்வினை மாயுமே.

Siva has a black neck which is the effect of consuming the poison. He has a trident of three blades of extreme anger with which he killed Antakasura, a demoṉ.  Siva in Vizhimizhalai has on one half Uma, whose eyes are coated with collyrium. If one utters the name god who has red matted locks which is bathed by Gaṅga, the irresistible sins will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:38:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1277 on: April 06, 2017, 10:39:57 AM »
Verse  4:

கலையிலங் கும்மழு கட்டங்கங் கண்டிகை குண்டலம்
விலையிலங் கும்மணி மாடத்தர் வீழி மிழலையார்
தலையிலங் கும்பிறை தாழ்வடஞ் சூலந் தமருகம்
அலையிலங் கும்புன லேற்றவர்க் கும்மடி யார்க்குமே.

Deer, shining red-hot iron, battle-axe, a string of Rudraksham beads, men's  ear-rings, Siva in Vizhimizhalai, which has storeys in which precious stones of great value are set to glitter. Shining crescent moon, a string of skulls worn on the chest, the trident, the drum that has two faces and tapers towards the middle, kettle-drum, the water of the Ganga, which has brilliant waves are common marks for Siva who has a bull, and for his devotees. (This verse describes the Sārupam which Siva grants to his devotees;)

(Sarūpam is a blissful condition in which a devotee obtains a form similar to god's, one of the four Patavi.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:48:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1278 on: April 06, 2017, 10:49:12 AM »
Verse  5:


பிறையுறு செஞ்சடை யார்விடை யார்பிச்சை நச்சியே
வெறியுறு நாட்பலி தேர்ந்துழல் வீழி மிழலையார்
முறைமுறை யாலிசை பாடுவா ராடிமுன் றொண்டர்கள்
இறையுறை வாஞ்சிய மல்லதெப் போதுமென் னுள்ளமே.


Siva has on his red matted locks, a crescent moon, has a bull, desirous of alms.
Siva in Vizhimizhalai, who wanders begging alms on days when he is intoxicated with that idea. My mind will not think of any shrine except Vā?chiyam, where in the presence of Siva devotees sing music and dance in an order and dwell there as their sojourn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1279 on: April 06, 2017, 10:53:27 AM »
Verse  6:

வசையறு மாதவங் கண்டு வரிசிலை வேடனாய்
விசையனுக் கன்றருள் செய்தவர் வீழி மிழலையார்
இசைவர விட்டியல் கேட்பித்துக் கல்ல வடமிட்டுத்
திசைதொழு தாடியும் பாடுவார் சிந்தையுட் சேர்வரே.

Assuming the form of a hunter holding a bow tied with bands, seeing the blameless severe penance of Arjuna, Siva in Vizhimizhalai, who granted Pāsupatam to Vijayan, in the distant past. Playing upon a kind of drum by name Kallavatam and making Siva to listen to songs of Iyal Tamizh, to the accompaniment of music, he will dwell in the minds of those devotees who dance and sing, worshipping towards the direction of Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:57:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1280 on: April 06, 2017, 10:58:25 AM »
Verse  7:


சேடர்விண் ணோர்கட்குத் தேவர்நன் மூவிரு தொன்னூலர்
வீடர்முத் தீயர்நால் வேதத்தர் வீழி மிழலையார்
காடரங் காவுமை காணவண் டத்திமை யோர்தொழ
நாடக மாடியை யேத்தவல் லார்வினை நாசமே.


Siva is the god for the celestial beings. Siva in Vizhimizhalai where the Brahmins who are the celestial beings on the earth.  Those who have studied the ancient six Aṅkams. who are always eager to obtain eternal bliss, who maintain the three fires, and who have learnt the four Vedas live.  The Karmas of those who can praise Siva who performs dance to be worshipped by the celestial beings in heaven who do not wink, and to be witnessed by Uma, using the cremation ground as the stage, will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 11:02:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1281 on: April 06, 2017, 11:04:07 AM »
Verse  8:

எடுத்தவன் மாமலைக் கீழ வி ராவணன் வீழ்தர
விடுத்தருள் செய்திசை கேட்டவர் வீழி மிழலையார்
படுத்துவெங் காலனைப் பால்வழி பாடுசெய் பாலற்குக்
கொடுத்தன ரின்பங் கொடுப்பர் தொழக்குறை  வில்லையே.


Leaving that Ravnan who lifted the big mountain to fall under that and roar, Siva in Vīzhimizhalaii who granted his grace after hearing music sung by him. Killing the cruel god of death, he granted happiness to the boy who worshipped Siva, standing by his side. If one worships him he will grant happiness, there will be no wants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 11:07:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1282 on: April 06, 2017, 11:08:38 AM »
Verse  9:


திக்கமர் நான்முகன் மாலண்ட மண்டலந் தேடிட
மிக்கமர் தீத்திர ளாயவர் வீழி மிழலையார்
சொக்கம தாடியும் பாடியும் பாரிடஞ் சூழ்தரும்
நக்கர்தந் நாமந மச்சிவா யவ்வென்பார் நல்லரே.

When Brahma who has four faces for each direction and Vishnu searched in the heaven and this earth, Siva in Vizhimizhlai who become a mass of fire of intense heat.
Those who are able to utter the word of Namasivāya, which is the name of the nude Siva who is surrounded by Bhutas, performing a kind of dance, called Chokkam, and singing, are really good people. (Chokkam it is called Sutta Niruttam, it has one hundred and eight poses, Silappadhikaram 3-12, Aṭiyarkḵunallār. These 108 poses are sculptured in the eastern Gopuram of Chidambaram with their definitions in Grantha script. வ் is an augmentation for meter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 11:15:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1283 on: April 06, 2017, 11:16:26 AM »
Verse  10:

துற்றரை யார்துவ ராடையர் துப்புர வொன்றிலா
வெற்றரை யார்அறி யாநெறி வீழி மிழலையார்
சொற்றெரி யாப்பொருள் சோதிக்கப் பால்நின்ற  சோதிதான்
மற்றறி யாஅடி யார்கள்தஞ் சிந்தையுள் மன்னுமே.

Buddhists who wear a robe in their waist soaked in red ochre and eat sumptuously, Siva, in Vīzhimizhalai who has a path not known to Jains who are naked and who have no enjoyment of the senses. It is the light that stands beyond the light of the objects which cannot be understood by empty words. He will stay permanently in the hearts of the devotees who do not know anything else except that light.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 11:19:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1284 on: April 06, 2017, 11:20:16 AM »
Verse 11:


வேதியர் கைதொழு வீழி மிழலைவி ரும்பிய
ஆதியை வாழ்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்ஆய்ந்
தோதிய வொண்டமிழ் பத்திவை யுற்றுரை செய்பவர்
மாதியல் பங்கன் மலரடி சேரவும் வல்லரே.

On the origin of all things which desired Vīzhimizhalai which is worshipped with joined hands by the Brahmins, those who recite the brilliant Tamizh verses with piety, which were sung with beauty by Jnana Sambandhan in Sirkazhi, which has flourishing gardens.re able to reach the lotus feet of Sivaṉ who has on his half a lady.

Padigam on Tiru Veezhimizhalai concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 06, 2017, 11:24:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1285 on: April 07, 2017, 10:20:33 AM »
Tiru Rameswaram:

Verse  1:

அலைவளர் தண்மதி யோடய லேஅடக் கிஉமை
முலைவளர் பாகமு யங்கவல் லமுதல் வன்முனி
இலைவளர் தாழைகள் விம்முகா னலிரா மேச்சுரம்
தலைவளர் கோலநன் மாலையன் தானிருந் தாட்சியே.

Having controlled the water of the Ganga, along with waxing cool crescent moon by the side, Siva, the first cause who can embrace the half of the body of Uma in which the breast are mature, thinking it to be the proper place, Rameswaram which has seashore gardens in which the fragrant screw-pines whose leaves grow long are flourishing, is the place where Siva who wears a beautiful garland of skulls, reigns.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 07, 2017, 10:25:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1286 on: April 07, 2017, 10:29:53 AM »
Verse  2:


தேவியை வவ்விய தென்னிலங் கைத்தச மாமுகன்
பூவிய லும்முடி பொன்றுவித் தபழி போயற
ஏவிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
மேவிய சிந்தையி னார்கள்தம் மேல்வினை வீடுமே.

The sin of having caused the death of the heads wearing crowns and victorious garland of the demon of ten big faces who was the King of Lanka in the south and who carried off his queen, to disappear completely, having gone away from him. The acts, good and bad of those who always think of Rameswaram established by the chief Raman, who had a bow from which arrows could be discharged, will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2017, 10:33:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1287 on: April 07, 2017, 10:34:46 AM »
Verse  3:


மானன நோக்கியை தேவிதன் னையொரு மாயையால்
கானதில் வவ்விய காரரக் கன்உயிர் செற்றவன்
ஈனமி லாப்புக ழண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
ஞானமும் நன்பொரு ளாகிநின் றதொரு நன்மையே.


The chief who had fame without meanness attached to it and who destroyed the life of the black demon who carried off Vaithehi, who has startled looks like the deer, from the forest by deception. (Vaithehi is the corruption of the Sanskrit word. Vaitevi is used in Nālāyira Dhivyappirapantam;) Rameswaram established by him, is the sacred place which grants spiritual knowledge and the fruit of salvation derived from it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 07, 2017, 10:38:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1288 on: April 07, 2017, 10:40:27 AM »
Verse  4:


உரையுண ராதவன் காமமென் னும்முறு வேட்கையான்
வரைபொரு தோளிறச் செற்றவில் லிமகிழ்ந் தேத்திய
விரைமரு வுங்கடலோதமல் குமிரா மேச்சுரத்
தரையர வாடநின் றாடல்பே ணுமம்மா னல்லனே.


In Rameswaram where the waves of the sea which has fragrance, increase, and which was praised by the archer Raman, who destroyed the shoulders of Ravanan who did not mind the curse that befell him, by the excessive desire of sexual pleasure. The father who desires dancing in the standing posture the cobra, tied round his waist to dance along with him, is Siva.

Arunachala Siva.« Last Edit: April 07, 2017, 10:43:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1289 on: April 07, 2017, 10:45:17 AM »
Verse 5:


ஊறுடை வெண்டலை கையிலேந் திப்பல வூர்தொறும்
வீறுடை மங்கைய ரையம்பெய்யவிற லார்ந்ததோர்
ஏறுடை வெல்கொடி யெந்தைமே யவிரா மேச்சுரம்
பேறுடை யான்பெயர் ஏத்துமாந் தர்பிணி பேருமே. 

Holding a white skull which has the sense of touch and going to every village for the ladies of unique beauty to place the alms in it, the physical diseases and those pertaining to the soul of those who praise the names of Siva who has Rameswaram as  place worth obtaining, in which our father who has a victorious flag of a very strong bull, will go away from them.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 07, 2017, 10:47:33 AM by Subramanian.R »