Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206790 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1260 on: April 04, 2017, 10:35:50 AM »
Verse  9:


பொன்னிற நான்முகன் பச்சையான் என்றிவர் புக்குழித்
தன்னையின் னானெனக் காண்பரி யதழற் சோதியும்
புன்னைபொன் றாதுதிர் மல்குமந் தண்புக லிந்நகர்
மின்னிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.


The God who was the effulgence of the fire that could not be seen, when the four-faced Brahma, and green-colored Vishnu started to find out, but could not find out who it was that assumed the form of fire. He is definitely the spotless one who sat majestically with a lady who has a waist like lightning, in the beautiful and cool city of Pukali which is filled with the golden pollen of Puṉṉai mast-wood tree which drops from the flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2017, 10:38:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1261 on: April 04, 2017, 10:40:36 AM »
Verse  10:


பிண்டியும் போதியும் பேணுவார் பேச்சினைப் பேணாததோர்
தொண்டருங் காதல்செய் சோதியா யசுடர்ச் சோதியான்
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுக லிந்நகர்
வண்டமர் கோதையோ டும்மிருந் தமண வாளனே.

The effulgent light and god who is loved by the devotees who do not regard the words of those who hold in high esteem the Asōka tree and the Bhodhi tree. (For Jains, the Asōka tree is important as their god is seated under that tree;)  He is definitely the bride-groom who was seated along with a lady as soft as a garland on which bees settle, in the city of Pukali which is surrounded by natural tanks having lotus flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2017, 10:43:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1262 on: April 04, 2017, 10:44:31 AM »
Verse 11:

பூங்கமழ் கோதையோ டும்மிருந் தான்புக லிந்நகர்ப்
பாங்கனை ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் பத்திவை
ஆங்கமர் வெய்திய வாதியா கவிசை வல்லவர்
ஓங்கம ராவதி யோர்தொழச் செல்வது முண்மையே.


On the companion who was in the city of Pukali in company with a lady as soft as a fragrant beautiful garland. These ten verses composed by Jnana Sambandhan, those who are able to sing with music thinking them to be the god himself who is residing gladly in Pukali, it is definitely true that they will ascend into heaven to be esteemed by the superior residents of Amarāvati. (Amarāvati is the capital of Indiraṉ`s world.)

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva/
« Last Edit: April 04, 2017, 10:48:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1263 on: April 05, 2017, 09:50:43 AM »
Tiruk Kadavur Veerasthanam:

Verse  1:


சடையுடை யானும்நெய் யாடலா னுஞ்சரி கோவண
உடையுடை யானுமை யார்ந்த வொண்கண் உமைகேள்வனும்
கடையுடை நன்னெடு மாடமோங் குங்கட வூர்தனுள்
விடையுடை யண்ணலும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.


They are eight Veerasthanams in Tamizh Nadu. 1. Kaṇtiyur, 2. Kōvalūr, 3. Atikai, 4. Kuṟukkai, 5. Kaṭavūr, 6. Paṟiyal, 7. Viṟkuti and 8. Vaḻuvūr.

The following old verse gives the names of the places and the valouros deeds that Siva, did in them; (The verse is not given.)

The one who has, matted locks, who bathes in ghee who dresses, in a loin-cloth that slips away a little, who is the husband of Uma who has bright eyes on which collyrium is coated, and the god who has a bull and who is in Kadavūr where tall storeys rise high and which have beautiful entrances. Is he not Haran who is in Veerasthanam?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 09:56:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1264 on: April 05, 2017, 09:57:45 AM »
Verse  2:


எரிதரு வார்சடை யானும்வெள் ளையெரு தேறியும்
புரிதரு மாமலர்க் கொன்றைமா லைபுனைந் தேத்தவே
கரிதரு காலனைச் சாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விரிதரு தொல்புகழ் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who has long matted locks resembling fire; The one who rides on a white bull when Mārkkaṇteyaṉ praised, adorning him with a garland of big Koṉṟai flowers which he is fond of. The one who killed Yama who is black in color.


This has special importance to this shrine as it was here that Siva killed the god of death to save Mārkaṇtēyaṉ,  is he not Haran, in Veerasthanam, in Kadavūr of ancient fame that has spread everywhere?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:01:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1265 on: April 05, 2017, 10:17:09 AM »
Verse  3:


நாதனும் நள்ளிரு ளாடினா னும்நளிர் போதின்கண்
பாதனும் பாய்புலித் தோலினா னும்பசு வேறியும்
காதலர் தண்கட வூரினா னுங்கலந் தேத்தவே
வேதம தோதியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who is the master, who danced at midnight. The one who places his feet in the hearts of devotees which are like cool lotus. The one who has the skin of a pouncing tiger, who rides on a bull. The one who dwells in cool Kadavūr where those who bestow their love on Siva, live. When all the devotees join together and praise him is he not Haraṉ in Veerasthanam, having learnt the Vēdas, with their proper intonations?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:20:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1266 on: April 05, 2017, 10:21:49 AM »
Verse  4:


மழுவமர் செல்வனும் மாசிலா தபல பூதமுன்
முழவொலி யாழ்குழன் மொந்தைகொட் டமுது காட்டிடைக்
கழல்வளர் கால்குஞ்சித் தாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விழவொலி மல்கிய வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The god who is fond of the battle-axe who danced by upraising and bending the left leg on which there is anklets, in the cremation ground in the presence of many spotless Bhutas, when Muzhavu, Lute, Flute and Montai a drum with one face were played. Is he not Haraṉ in Veerasthanam, where the bustle of festivals is increasing in Kadavūr?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:25:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1267 on: April 05, 2017, 10:26:06 AM »
Verse  5:


சுடர்மணிச் சுண்ணவெண் ணீற்றினா னுஞ்சுழல் வாயதோர்
படமணி நாகம ரைக்கசைத் தபர மேட்டியும்
கடமணி மாவுரித் தோலினா னுங்கட வூர்தனுள்
விடமணி கண்டனும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Siva who wears bright beads of Rudraksham, and well-powered white holy ash, the one who is in the most exalted place and who tied a cobra with a hood and jewel, which form into a coil and who covers himself with an elephant's skin flayed from it.
and the god who has a neck made beautiful by the poison, is he not Haraṉ in Kadavūr Veerasthanam?

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 05, 2017, 10:30:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1268 on: April 05, 2017, 10:33:24 AM »
Verse  6:

பண்பொலி நான்மறை பாடியா டிப்பல வூர்கள்போய்
உண்பலி கொண்டுழல் வானும்வா னின்னொளி மல்கிய
கண்பொலி நெற்றிவெண் டிங்களா னுங்கட வூர்தனுள்
வெண்பொடிப் பூசியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Dancing, and singing the four Vēdas, which are consipicous by their accent and intonation, and going to many places. The one who wanders receiving alms for food,
who has a white crescent moon whose brightness increases in the sky, located in the forehead where the eye is prominent, and who has smeared the white holy ash.
Is he not Haraṉ who dwells in Veerasthanam in Kadavūr?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:39:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1269 on: April 05, 2017, 10:40:09 AM »
Verse  7:


செவ்வழ லாய்நில னாகிநின் றசிவ மூர்த்தியும்
முவ்வழல் நான்மறை யைந்துமா யமுனி கேள்வனும்
கவ்வழல் வாய்க்கத நாகமார்த் தான்கட வூர்தனுள்
வெவ்வழல் ஏந்துகை வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who has a body full of auspiciousness and who is the red fire and the earth,
who is friendly towards the sages and who is the three fires, four Vēdas and five sacrifices, who tied the angry cobras which inject poison when it bites. Is he not Haraṉ in Kadavūr, Veerasthanam, who holds in his hand a hot fire?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:44:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1270 on: April 05, 2017, 10:45:20 AM »
Verse  8:


அடியிரண் டோருடம் பைஞ்ஞான்கி ருபது தோள்தச
முடியுடை வேந்தனை மூர்க்கழித் தமுதன் மூர்த்தியும்
கடிகம ழும்பொழில் சூழுமந் தண்கட வூர்தனுள்
வெடிதலை யேந்தியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.


The eminent Siva who has a body and who destroyed the pride of the King Ravanan, who has ten heads, twenty shoulders, single body and two feet.  The one who holds a skull of bad smell in cool and beautiful Kadavūr surrounded by gardens from which fragrance spreads. Is he not Haraṉ in Veerasthanam?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:48:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1271 on: April 05, 2017, 10:49:42 AM »
Verse 9:

வரைகுடை யாமழை தாங்கினா னும்வளர் போதின்கண்
புரைகடிந் தோங்கிய நான்முகத் தான்புரிந் தேத்தவே
கரைகடல் சூழ்வையங் காக்கின்றா னுங்கட வூர்தனுள்
விரைகமழ் பூம்பொழில் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Vishnu who gave shelter from rain by holding the mountain as an umbrella and the eminent Brahma of four faces who is without blemish and who is seated in a growing lotus, to praise with love. Siva, who protects the world surrounded by the roaring ocean, is he not Haraṉ who is in Veerasthanam, which has fragrant flower-gardens?
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:52:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1272 on: April 05, 2017, 10:53:37 AM »
Verse  10:


தேரரும் மாசுகொள் மேனியா ரும்தெளி யாததோர்
ஆரருஞ் சொற்பொரு ளாகிநின் றஎம தாதியான்
காரிளங் கொன்றைவெண் டிங்களா னுங்கட வூர்தனுள்
வீரமுஞ் சேர்கழல் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Our supreme being who is the rare words and their meanings which are full everywhere and who could not be clearly understood by the Buddhists and Jains whose bodies are full of dirt, and who wears fresh flowers of Koṉṟai which blossom in the winter, and a crescent moon. Is he not Haraṉ who wears anklets for his valor, Is he not in Kadavūr Veerasthanam?


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 10:58:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1273 on: April 05, 2017, 10:59:15 AM »
Verse  11:


வெந்தவெண் ணீறணி வீரட்டா னத்துறை வேந்தனை
அந்தணர் தங்கட வூருளா னைஅணி காழியான்
சந்தமெல் லாம்அடிச் சாத்தவல் லமறை ஞானசம்
பந்தன செந்தமிழ் பாடியா டக்கெடும் பாவமே.

About the King who smears himself with well- burnt sacred ash and who dwells in Kadavūr Veerasthanam, where Brahmins are prosperous, native of Sirkazhi which is an ornament to the world, sins will perish if one dances singing the songs composed in refined Tamizh by Jnana Sambandhan well-versed in Vedas and who is able to adorn the feet of Siva with all kinds of verses of rhythmic movement.

Padigam on Tiruk Kadavur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2017, 11:03:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1274 on: April 06, 2017, 10:24:02 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


கேள்வியர் நாடொறு மோதுநல் வேதத்தர் கேடிலா
வேள்விசெ யந்தணர் வேதியர் வீழி மிழலையார்
வாழியர் தோற்றமுங் கேடும்வைப் பாருயிர் கட்கெலாம்
ஆழியர் தம்மடி போற்றியென் பார்கட் கணியரே.


Persons who possess knowledge gained by listening to words of wisdom, who recite daily Vēdas containing good things, Siva stays in Vizhimizhḻai where Brahmins who have learnt the Vedas and perform sacrifice who do not know any harm. He created all beings and destroyed them. He is also the protector is unfathomable like the ocean no one can know his nature fully but is near at hand to those who pray. Let his feet protect us and appears before them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2017, 10:29:09 AM by Subramanian.R »