Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206879 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1215 on: March 31, 2017, 10:52:00 AM »
Verse  8:


இரவொடு பகலதாம் எம்மான்உன்னைப்
பரவுதல் ஒழிகிலேன் வழியடியேன்
குரவிரி நறுங்கொன்றை கொண்டணிந்த
அரவிரி சடைமுடி ஆண்டகையே
அனமென்னடை யாளொடும் அதிர்கடல் இலங்கைமன்னை
இனமார்தரு தோளடர்த் திருந்தனை புகலியுளே.


My Lord who is day and night! I, who am a hereditary worshipper will never cease from praising you Lord of great eminence who has a spreading matted locks, on which there are as, and which is adorned with blossomed fragrant Koṉṟai flowers and Kurāl bottle-flower you resided in Pukali, with a lady of graceful gait like the swan, having pressed down the group of shoulders of the king of Lanka, surrounded by the roaring sea.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2017, 10:54:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1216 on: March 31, 2017, 10:55:41 AM »
Verse 9:

உருகிட உவகைதந் துடலினுள்ளால்
பருகிடும் அமுதன பண்பினனே
பொருகடல் வண்ணனும் பூவுளானும்
பெருகிடும் அருள்எனப் பிறங்கெரியாய்
உயர்ந்தாய்இனி நீஎனை ஒண்மலரடி யிணைக்கீழ்
வயந்தாங் குறநல் கிடுமதிற் புகலிமனே.

You have the property of the nectar which can be enjoyed within the body bestowing joy to melt the heart you rose like a column of dazzling fire as high as the pride of the two, Vishnu who had a blue complexion like the sea which is always at war with the shore, and Brahma, who is seated in the lotus flower, and was at its utmost limit.
God residing in Pukali surrounded by a wall of enclosure Bestow your grace on me to grant my desire to remain under your bright lotus feet, hereafter.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2017, 11:01:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1217 on: March 31, 2017, 11:02:24 AM »
Verse  10:


கையினில் உண்பவர் கணிகைநோன்பர்
செய்வன தவமலாச் செதுமதியார்
பொய்யவர் உரைகளைப் பொருள்எனாத
மெய்யவர் அடிதொழ விரும்பினனே
வியந்தாய்வெள் ளேற்றினை விண்ணவர் தொழுபுகலி
உயர்ந்தார்பெருங் கோயிலுள் ஒருங்குடன் இருந்தவனே.


Those who eat their food using their hands as plates and perform hypocritical austerities.  People of evil mind whose penance is not sincere penance you desired your feet to be worshipped by the truthful devotees who do not heed as truth the false utterance of those people.  You commanded as a vehicle a white bull. You who resided with a lady in the big temple worshipped by eminent people in Pukali which is also worshipped by the celestial beings.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 11:04:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1218 on: March 31, 2017, 11:11:25 AM »
Verse  11:


புண்ணியர் தொழுதெழு புகலிந்நகர்
விண்ணவர் அடிதொழ விளங்கினானை
நண்ணிய ஞானசம் பந்தன்வாய்மை
பண்ணிய அருந்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
நடலையவை இன்றிப்போய் நண்ணுவர் சிவனுலகம்
இடராயின இன்றித்தாம் எய்துவர் தவநெறியே.


On the lord who is renowned in the city of Pukali after worshipping whose feet people of virtuous acts rise from sleep and which is also worshipped by the residents of heaven. All the rare ten Tamizh verses containing truth and composed by Jnana Sambandhan, who was close to god. Without the sufferings of being born again and again, after death they will go and reach the abode of Siva. They will tread the path leading to penance without troubles in this world.

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 11:17:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1219 on: April 01, 2017, 09:08:54 AM »
Tiru Avadu Thurai:

Verse  1:


இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய்
தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன்
கடல்தனில் அமுதொடு கலந்தநஞ்சை
மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


When I am undergoing sufferings, when I am depressed in spirits, when my big karmas follow me I shall wake up from sleep worshipping your feet. Siva who gave
out the Vēdas, and who controlled the poison which was mixed with the nectar in the ocean of milk and made it stay in the neck! Siva in Āvadu Thuṟai! If there is nothing to give to us. Is this way you admit us as your protege? Is your sweet grace like that?

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 01, 2017, 09:12:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1220 on: April 01, 2017, 09:13:35 AM »
Verse  2:


வாழினும் சாவினும் வருந்தினும்போய்
வீழினும் உனகழல் விடுவேன்அல்லேன்
தாழிளந் தடம்புனல் தயங்குசென்னிப்
போழிள மதிவைத்த புண்ணியனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

One who is the embodiment of all virtuous acts and who placed on your head on which expansive and shining soft water and stays crescent moon! When I am alive, when I am dead, when I suffer and when I fall down walking, I would not leave the support of your feet. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:16:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1221 on: April 01, 2017, 09:17:37 AM »
Verse  3:


நனவினும் கனவினும் நம்பாஉன்னை
மனவினும் வழிபடல் மறவேன்அம்மான்
புனல்விரி நறுங்கொன்றைப் போதணிந்த
கனல்எரி அனல்புல்கு கையவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who holds in his hand a burning and scorching fire, and wears flowers of fragrant and blossomed Koṉṟai, and water! My father! One in whom anyone can repose confidence! I would not forget worship in my mind whether I am in the waking state or sleeping state. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:19:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1222 on: April 01, 2017, 09:20:59 AM »
Verse  4:


தும்மலொ டருந்துயர் தோன்றிடினும்
அம்மலர் அடியலால் அரற்றாதென்நாக்
கைம்மல்கு வரிசிலைக் கணையொன்றினால்
மும்மதிள் எரிஎழ முனிந்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who out of anger, discharged single arrow from the bow with bands which flourishes to cause fire to rise in the three cities, even if I sneeze, and sufferings arise, my tongue will not cry about anything else except the beautiful feet which are like lotus flowers. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:23:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1223 on: April 01, 2017, 09:24:09 AM »
Verse  5:


கையது வீழினும் கழிவுறினும்
செய்கழல் அடியலால் சிந்தைசெய்யேன்
கொய்யணி நறுமலர் குலாயசென்னி
மையணி மிடறுடை மறையவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who revealed the Vedas, who wears conspicuously on the head the fragrant and beautiful flowers plucked just then and who has a neck made beautiful by the poison!
If the thing kept in the hand slips down and leaves me completely, I won't think of anything else except the feet wearing armors of exquisite workmanship same.  (as 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 01, 2017, 09:27:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1224 on: April 01, 2017, 09:28:31 AM »
Verse  6:வெந்துயர் தோன்றியோர் வெருவுறினும்
எந்தாய்உன் னடியலால் ஏத்தாதென்நா
ஐந்தலை யரவுகொண் டரைக்கசைத்த
சந்தவெண் பொடியணி சங்கரனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


Siva who does good, who smears beautiful white holy ash and who has tied in the waist a cobra of five hoods! My father! My tongue will not praise any other thing except your feet, even when I am frightened by a cruel suffering that happens all on a sudden. (Same as for 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1225 on: April 01, 2017, 09:32:50 AM »
Verse  7:


வெப்பொடு விரவியோர் வினைவரினும்
அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாதென்நா
ஒப்புடை ஒருவனை உருவழிய
அப்படி அழலெழ விழித்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


Siva, who opened his frontal eye for the fire to consume and destroy the form of the one who is compared to the beauty of others in that manner! Even if a Karmas appears combining with fever. My father! My tongue will not cry about anything else except your feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 01, 2017, 09:35:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1226 on: April 01, 2017, 09:36:22 AM »
Verse  8:

பேரிடர் பெருகிஓர் பிணிவரினும்
சீருடைக் கழல்அலால் சிந்தைசெய்யேன்
ஏருடை மணிமுடி யிராவணனை
ஆரிடர் படவரை அடர்த்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who pressed down Ravaṇaṉ who wore a crown set with beautiful gems, under the mountain, to undergo unbearable pain, even though I suffer from a disease, when a great affliction is increasing, I would not think of anything else except your eminent feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: April 01, 2017, 09:38:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1227 on: April 01, 2017, 09:40:12 AM »
Verse  9:


உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும்நின்
ஒண்மல ரடியலால் உரையாதென்நாக்
கண்ணனும் கடிகமழ் தாமரைமேல்
அண்ணலும் அளப்பரி தாயவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva whose limits could not be fathomed by both Kaṇṇaṉ and Brahma, who is seated on a fragrant lotus flower! (Kampar makes a pun on the word Kaṇṇaṉ;). When I am eating, when I am hungry and when I am asleep, my tongue will not speak about anything else except your shining feet which can be compared to lotus flowers.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:43:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1228 on: April 01, 2017, 09:44:23 AM »
Verse  10:


பித்தொடு மயங்கியோர் பிணிவரினும்
அத்தாவுன் னடியலால் அரற்றாதென்னாப்
புத்தரும் சமணரும் புறன்உரைக்கப்
பத்தர்கட் கருள்செய்து பயின்றவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


My father! When Buddhists and Jains talk slanderous words, Siva who trained himself in granting grace to his devotees, even though a disease afflicts me combining with madness, my tongue will not cry about anything else except your feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:46:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1229 on: April 01, 2017, 09:48:04 AM »
Verse 11:

அலைபுனல் ஆவடு துறைஅமர்ந்த
இலைநுனை வேற்படை யெம்இறையை
நலமிகு ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
விலையுடை அருந்தமிழ் மாலைவல்லார்
வினையாயினநீங் கிப்போய் விண்ணவர் வியனுலகம்
நிலையாகமுன் ஏறுவர்நிலமிசை நிலையிலரே.

About our master who has a trident of sharp blades and who is staying with pleasure in Avaṭu thūṟai where water is always moving. Those who are able to recite the highly valuable garland of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, of increasing good qualities, having gone freed from the bondage of Karmas. They will ascend into the world of the celestial beings, as permanent residents.

(will not stay in this world,  According to Periya Purāṇam, Sambandhar got a purse of one thousand gold coins from Siva to meet the expenses of the sacrifice that his father was to perform; this is mentioned by Nāvukkarasar in the last two lines of the 1st Tirunērisai on this shrine, which follows.)

Padigam on Tiru Avadu Thurai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2017, 09:53:45 AM by Subramanian.R »