Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 182228 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1200 on: March 30, 2017, 09:46:04 AM »
Verse  4:


முள்ளி நாண்முகை மொட்டியல் கோங்கின்
அரும்பு தேன்கொள் குரும்பைமூ வாமருந்
துள்ளி யன்றபைம் பொற்கல சத்தியல் ஒத்தமுலை
வெள்ளி மால்வரை அன்னதோர் மேனியின்
மேவி னார்பதி வீமரு தண்பொழிற்
புள்ளி னந்துயின் மல்கிய பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The fresh and just appeared bud of the lotus as the lotus has thorn in its stem it is named that which has thorns, the bud of the common Caung which has put forth buds in an advanced stage about to blossom, immature nuts of coconut or Palmyra which has sweetness, the lady with breasts which are like golden pots into which the nectar which prevents ageing, is filled up the city which is desired by the god who has that lady with the above-mentioned description in his body which resembles the big silver mountain Kailāsam as the body is smeared with bright and white sacred ash it appears like the silver mountain we will worship that city of Pūntarāi where flocks of birds are in deep slumber without any anxiety, in the cool parks of flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 09:49:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1201 on: March 30, 2017, 09:50:26 AM »
Verse  5:


பண்ணி யன்றெழு மென்மொழி யாள்பகர்
கோதை யேர்திகழ் பைந்தளிர் மேனியோர்
பெண்ணி யன்றமொய்ம் பிற்பெரு மாற்கிடம் பெய்வளையார்
கண்ணி யன்றெழு காவிச் செழுங்கரு
நீல மல்கிய காமரு வாவிநற்
புண்ணி யருறை யும்பதி பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady with soft words which come out of the mouth combining with melodies music.
who is extolled as a garland, the place of the great god who has on his shoulders an unequaled lady whose complexion is like the shining green leaves, the good and pleasant Pūntarāi which has attractive tanks where the fertile blue Nelumbo combining with red water-lilies rise and thrive like the eyes, we will worship the city of Pūntarai where people of virtuous deeds reside.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2017, 09:53:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1202 on: March 30, 2017, 09:54:21 AM »
Verse  6:

வாணி லாமதி போல்நுத லாள்மட
மாழை யொண்க ணாள்வண்ட ரளந்நகை
பாணி லாவிய இன்னிசை யார்மொழிப் பாவையொடும்
சேணி லாத்திகழ் செஞ்சடை யெம்மண்ணல்
சேர்வ துசிக ரப்பெருங் கோயில்சூழ்
போணி லாநுழை யும்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady with a forehead which is like the crescent moon of bright light. She has eyes like the green tender mango fruit, teeth as bright as mature pearls. The place where our god who has red matted locks, on which the moon which moves in the sky is shining resides along with the lady speaking words like sweet music which is eminent in songs. We will worship Pūntarāi surrounded by parks into which the crescent moon enters bending itself, and which has a big temple with a turret.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2017, 09:57:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1203 on: March 30, 2017, 09:58:09 AM »
Verse  7:


காரு லாவிய வார்குழ லாள்கயற்
கண்ணி னாள்புயற் காலொளி மின்னிடை
வாரு லாவிய மென்முலை யாள்மலை மாதுடனாய்
நீரு லாவிய சென்னி யன்மன்னி
நிகரும் நாமமுந் நான்கு நிகழ்பதி
போரு லாவெயில் சூழ்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady with long tresses of hair like the sable cloud and eyes like carp fish, joining with a daughter of the mountain, who has soft breasts on which is worn a bodice, a waist as slender as the bright lightning emitted by clouds. The city which has twelve names which are in the proper order, where the Lord on whose head the water of the Ganga, is always moving, resides permanently. We will worship that Pūntarāi which has parks and surrounded by a wall of enclosure in which engines of warfare are always on the move.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 10:00:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1204 on: March 30, 2017, 10:06:08 AM »
Verse  8:


காசை சேர்குழ லாள்கயல் ஏர்தடங்
கண்ணி காம்பன தோள்கதிர் மென்முலைத்
தேசு சேர்மலை மாதம ருந்திரு மார்பகலத்
தீசன் மேவும் இருங்கயி லையெடுத்
தானை அன்றடர்த் தானிணைச் சேவடி
பூசை செய்பவர் சேர்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady whose tresses of hair resemble the flowers of iron-wood tree. The lady with big eyes like the carp fish. We will worship Pūntarāi of parks where people who perform Puja at the twin red feet of the Lord who pressed down on that day the demon, who lifted the big Kailash, in which the Lord who has on his broad chest the daughter of the mountain who has the brilliance of the soft breasts which spreads rays and shoulders like bamboo, resides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 10:08:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1205 on: March 30, 2017, 11:26:03 AM »
Verse 9:


கொங்கு சேர்குழ லாள்நிழல் வெண்ணகைக்
கொவ்வை வாய்க்கொடி யேரிடை யாள்உமை
பங்கு சேர்திரு மார்புடை யார்படர் தீயுருவாய்
மங்குல் வண்ணனு மாமல ரோனும்
மயங்க நீண்டவர் வான்மிசை வந்தெழு
பொங்கு நீரின் மிதந்தநற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady with tresses of hair having natural fragrance, bright white teeth, lips resembling the fruit of the common creeper of the hedges, and a waist like the creeper, the Lord who has a chest in which Uma with the above mentioned attributes is having a half. Having assumed the form of a spreading fire, rose high for Vishnu who has the color of the cloud and Brahma, who is in a big lotus flower, to get bewildered.  We will worship the good Pūntarāi which floated on the surging water of the deluge which rose to reach the sky. (This refers to the Puraṇic story for the derivation of the name of Tōṇipuram, one of the twelve names for Sirkazhi.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 11:31:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1206 on: March 30, 2017, 11:32:10 AM »
Verse  10:


கலவ மாமயி லார்இய லாள்கரும்
பன்ன மென்மொழி யாள்கதிர் வாள்நுதற்
குலவு பூங்குழ லாள்உமை கூறனை வேறுரையால்
அலவை சொல்லுவார் தேர்அமண் ஆதர்கள்
ஆக்கி னான்றனை நண்ணலும் நல்கும்நற்
புலவர் தாம்புகழ் பொற்பதி பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady who has the tender nature of the big peacock having a tail and speaks soft words which are as sweet as the juice of the sugar-cane. About the Lord who has a part of Uma who has shining tresses of hair adorned with flowers and a bright forehead gleaming with rays. Created the ignorant persons of Jains and Buddhists who speak inimical words not appropriate to the greatness of Siva. (If taken as the natural word may also mean ceaseless chatter.) The beautiful city which can bestow grace as soon as one reached that place. We will worship the beautiful city of Pūntarāi praised by poets.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2017, 11:35:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1207 on: March 30, 2017, 11:37:24 AM »
Verse  11:


தேம்பல் நுண்ணிடை யாள்செழுஞ் சேலன
கண்ணி யோடண்ணல் சேர்விடம் தேன்அமர்
பூம்பொ ழில்திகழ் பொற்பதி பூந்தராய் போற்றுதும்என்
றோம்பு தன்மையன் முத்தமிழ் நான்மறை
ஞான சம்பந்தன் ஒண்டமிழ் மாலைகொண்
டாம்படி இவை ஏத்தவல் லார்க்குஅடை யாவினையே.


The place where the god resides along with a lady who has a lean and minute waist and eyes resembling fat Karnatic carp, with the words, we will worship beautiful Pūntarai, where there are flower parks in which there is honey. With the help of the garland of enlightening Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who knows the four Vedas, the three divisions of Tamizh,  sins will not approach those who can praise, to raise themselves spiritually.

Padigam on Tirup Puntarai (Sirkazhi) completed.

Arunachala Siva.« Last Edit: March 30, 2017, 11:43:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1208 on: March 31, 2017, 08:57:04 AM »
Tirup Pukali:

Verse 1:


இயலிசை எனும்பொரு ளின்திறமாம்
புயல்அன மிடறுடைப் புண்ணியனே
கயல்அன வரிநெடுங் கண்ணியொடும்
அயல்உல கடிதொழ அமர்ந்தவனே
கலன்ஆவது வெண்டலை கடிபொழிற் புகலிதன்னுள்
நிலன்நாள்தொறும் இன்புற நிறைமதி அருளினனே.


The God who is the meaning of the division of Iyal, (prose), Isai (music),  and Nāṭakam, (drama),  the three divisions of Tamizh.  The God who has a neck as black as the cloud you resided gladly, for the people of other world to worship your feet, along with the lady with long eyes, resembling carp, having lines on the white portion.
your ornament is white skull your eating plate is skull is Pukali which has fragrant parks. You bestowed on me wisdom in full measure so that people of this world may derive happiness daily.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 31, 2017, 09:03:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1209 on: March 31, 2017, 09:06:15 AM »
Verse  2:

நிலையுறும் இடர்நிலை யாதவண்ணம்
இலையுறு மலர்கள்கொண் டேத்துதும்யாம்
மலையினில் அரிவையை வெருவவன்றோல்
அலைவரு மதகரி யுரித்தவனே
இமையோர்கள்நின் தாள்தொழ எழில்திகழ் பொழிற்புகலி
உமையாளொடு மன்னினை உயர்திரு வடியிணையே.

You who flayed the strong skin of the elephant having must which came to kill you, to frighten the daughter who was born in the mountain you resided permanently with Uma, Pukali which has parks of shining beauty, for the Devas, to worship your feet.
we will worship your eminent by our own efforts which appear to be permanent
may be only transitory.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2017, 09:11:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1210 on: March 31, 2017, 09:12:33 AM »
Verse  3:


பாடினை அருமறை வரன்முறையால்
ஆடினை காணமுன் அருவனத்திற்
சாடினை காலனைத் தயங்கொளிசேர்
நீடுவெண் பிறைமுடி நின்மலனே
நினையேஅடி யார்தொழ நெடுமதிற் புகலிந்நகர்
தனையேயிட மேவினை தவநெறி அருள்எமக்கே.

You sang the difficult Vēdas, according to tradition, in the part, you danced in the difficult forest to be witnessed by the wives of the sages in Darukāvanam; You danced in the cremation ground to be witnessed by Uma, is another meaning you killed the god of death immaculate god who has on his head a white crescent moon, that increases in size and which has brilliant light. You desired as your place the city of Pukali itself which has a high wall of enclosure, for your devotees to worship you only.
Grant us the way to do penance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 09:15:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1211 on: March 31, 2017, 09:32:22 AM »
Verse  4:


நிழல்திகழ் மழுவினை யானையின்தோல்
அழல்திகழ் மேனியில் அணிந்தவனே
கழல்திகழ் சிலம்பொலி அலம்பநல்ல
முழவொடும் அருநடம் முயற்றினனே
முடிமேல்மதி சூடினை முருகமர் பொழிற்புகலி
அடியாரவர் ஏத்துற அழகொடும் இருந்தவனே.


You have a shining battle axe,  you adorns an upper cloth, the skin of an elephant, on your form which is as bright as fire. You performed a rare dance to the accompaniment of flawless Muzhavu, when the sound of anklets and the sound of Silampu made a big sound, is the root; you wore the crescent moon on your head you resided with beauty in Pukali having fragrant parks to be worshipped by the devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 09:35:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1212 on: March 31, 2017, 09:36:18 AM »
Verse  5:


கருமையின் ஒளிர்கடல் நஞ்சம்உண்ட
உரிமையின் உலகுயிர் அளித்தநின்றன்
பெருமையை நிலத்தவர் பேசின்அல்லால்
அருமையில் அளப்பரி தாயவனே
அரவேரிடை யாளொடும் அலைகடன் மலிபுகலிப்
பொருள்சேர்தர நாள்தொறும் புவிமிசைப் பொலிந்தவனே.


Except that the people of this world can speak only about your greatness in having saved the world and its inhabitants by the right of your having swallowed the poison shining with black color, which rose in the ocean. You cannot be measured by any amount of difficult research. You were shining with brilliance daily in this world in Pukali, which abounds in the wealth got from the sea, along with a lady whose waist is as slender as a serpent for the four objectives of human pursuit to gather there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 09:44:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1213 on: March 31, 2017, 09:46:16 AM »
Verse  6:


அடையரி மாவொடு வேங்கையின்றோல்
புடைபட அரைமிசைப் புனைந்தவனே
படையுடை நெடுமதிற் பரிசழித்த
விடையுடைக் கொடிமல்கு வேதியனே
விகிர்தாபரமா நின்னை விண்ணவர் தொழப்புகலித்
தகுவாய்மட மாதொடுந் தாள்பணிந் தவர்தமக்கே.

You who adorned your waist on its sides with a tiger's skin in addition to the skin of the lion which approached you to kill. Oh Vēdiyaṉ, on whose banner the bull is thriving and who destroyed the nature of the three high walls of enclosure which has weapons wax. You who are wholly different from the world! Supreme Lord!
You are fit to give audience only to people who bow to your feet and reside along with the young lady in Pukali, where the Devas in heaven worship you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 09:56:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1214 on: March 31, 2017, 10:47:05 AM »
Verse  7:


அடியவர் தொழுதெழ அமரரேத்தச்
செடியவல் வினைபல தீர்ப்பவனே
துடியிடை அகல்அல்குல் தூமொழியைப்
பொடியணி மார்புறப் புல்கினனே
புண்ணியா புனிதா புகர்ஏற்றினை புகலிந்நகர்
நண்ணினாய் கழல்ஏத்திட நண்ணகி லாவினையே.

You remove the irresistible many sins which are as crowded as a thick bush, when the devotees worship you and the immortals praise you. You embraced tightly in your chest smeared with ash, a lady speaking good words, having a waist like Thuti and broad sides, the embodiment of all virtuous acts! The pure one! you have a bright colored bull.  You are attached to the city of Pukali, sins are not capable of adhering to devotees if they worship your feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2017, 10:50:25 AM by Subramanian.R »