Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 174497 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1185 on: March 28, 2017, 09:32:29 AM »
Verse  11:


எய்த வொண்ணா இறைவன் னுறைகின்ற புகலியைக்
கைதவ மில்லாக் கவுணியன் ஞான சம்பந்தன்சீர்
செய்த பத்தும் மிவைசெப்ப வல்லார் சிவலோகத்தில்
எய்தி நல்ல விமையோர்க ளேத்த இருப்பார்களே.


On Pukali, where the Lord who cannot be reached by one's own intelligence, resides, those who are able to say these eminent verses numbering ten composed by Jnana Sambandhan, Kauniyaṉ, who has no cunning and falsehood, will remain in the world of Siva, to be worshipped there by the good Devas. [Jnana Sambandhar was born in the Kountinya Gotram.]

Padigam on Tirup Pukali completed.

Saiva Canon 2 completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 28, 2017, 09:36:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1186 on: March 29, 2017, 09:23:56 AM »
Saiva Canon 3:  Tiru Jnana Sambandhar:

Koil  = Chidambaram.

Verse  1:


ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே.


You bathed in sweet-smelling ghee, milk and curd.  You chose as your abode the Chitrambalam,  from where the Brahmins three-thousand in number never part one who desired adorning himself with fragrant Koṉṟai flower Indian Laburnam. You sang many songs in addition to Maṟai (Vedas); especially, Sama Vedam, you adorned your head with the crescent moon rays which shed coolness. Bestow your grace on us so that our actions committed from time immemorial, may decrease.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 09:27:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1187 on: March 29, 2017, 09:28:24 AM »
Verse  2:


கொட்ட மேகம ழும்குழ லாளொடு கூடி னாய்எரு தேறி னாய்நுதற்
பட்ட மேபுனை வாய்இசை பாடுவ பாரிடமா
நட்ட மேநவில் வாய்மறை யோர்தில்லை நல்ல வர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
இட்ட மாஉறை வாய்இவை மேவிய தென்னைகொலோ.


You are united with a lady of tresses which spread fragrance of Costus root.
you were seated on the mount of bull. You adorn your forehead with a gold plate.
You always dance having as songsters Paaritam Bhūtagaṇam. You reside with great desire in the Chitrambalam in Thillai from which good Brahmins never part.
What is the reason for your wishing these things?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 09:33:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1188 on: March 29, 2017, 09:35:07 AM »
Verse  3:


நீலத் தார்கரி யமிடற் றார்நல்ல நெற்றி மேல்உற்ற கண்ணி னார்பற்று
சூலத் தார்சுட லைப்பொடி நீறணி வார்சடையார்
சீலத் தார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழக்
கோலத் தாய்அரு ளாய்உன காரணம் கூறுதுமே.

He has a black neck resembling the Nīlam blue Nelumbo flower. He has an eye on the beautiful forehead. He is holding a trident in his hand. He smears himself with the minute ashes of the burning ground. One who has matted locks. This may be taken as as he is in Chitrambalam, which is praised and worshipped with both hands by people of good conduct. Oh beautiful one! Bestow upon me your grace to worship with both hands your red feet wearing anklets. We will speak about your pre-eminence.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: March 29, 2017, 09:39:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1189 on: March 29, 2017, 09:42:49 AM »
Verse  4:


கொம்ப லைத்தழ கெய்திய நுண்ணிடைக் கோல வாள்மதி போலமு கத்திரண்
டம்ப லைத்தகண் ணாள்முலை மேவிய வார்சடையான்
கம்ப லைத்தெழு காமுறு காளையர் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
அம்ப லத்துறை வான்அடி யார்க்கடை யாவினையே.

One who has long matted locks, the minute waist which is beautiful after harassing the twig with flowers. Desiring the breasts of the lady Sivakāmi who has two eyes which harassed the arrows, in her face which resembles the bright and beautiful moon, the attractive youths who make a big sound uttering the names of the Lord, to worship with both hands out of devotion the red feet wearing anklets actions will not attach to those devotees of one who resides in Ambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 09:45:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1190 on: March 29, 2017, 09:46:24 AM »
Verse  5:

தொல்லை யார்அமு துண்ணநஞ் சுண்டதோர் தூம ணிமிட றாபகு வாயதோர்
பல்லை யார்தலை யிற்பலி ஏற்றுழல் பண்டரங்கா
தில்லை யார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழ
இல்லை யாம்வினை தான்எரி யம்மதில் எய்தவனே.


In order that the old celestial gods might taste the ambrosia, one who has a neck like pure sapphire by devouring the poison, in the skull which is split and full of teeth.
one who performed the dance of Pāṇtaraṅkam and wandered receiving alms in the skull by worshipping at the Chitrambalam which is worshipped and praised by the Brahmins of Thillai. To worship with both the hands the red feet wearing anklets,
both the good and bad actions will vanish. Oh!, the one who discharged arrows at the forts to burn them, the name of the dance which Siva performed out of joy after burning the three cities, standing on the chariot using it as an arena.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: March 29, 2017, 09:51:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1191 on: March 29, 2017, 09:55:36 AM »
Verse  6:


ஆகந் தோய்அணி கொன்றை யாய்அனல் அங்கை யாய்அம ரர்க்கம ராவுமை
பாகந் தோய்பக வாபலி யேற்றுழல் பண்டரங்கா
மாகந் தோய்பொழில் மல்குசிற் றம்பலம் மன்னி னாய்மழு வாளி னாய்அழல்
நாகந் தோய்அரை யாய்அடி யாரைநண் ணாவினையே.

You have Koṉṟai flowers that nest on the chest. You carry in your palm fire. Lord of the celestial beings. Oh Bhagavan! whose form has been shared by Uma. The one who performed the dance of Pāntaraṅkam and was wandering receiving alms. You resided permanently in Chitrambalam, where gardens are thriving and seem to touch the sky.
The one who has the weapon of Mazhu, you who has a poisonous serpent tied round the waist as a belt. The twin actions will not go near your devotees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 29, 2017, 10:00:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1192 on: March 29, 2017, 10:00:43 AM »
Verse 7:

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே.

You who are wearing an ear-ring made of couch which is like the superior marble.
Oh shining Brahmin among gods, or one who is praised in the Vedas, God, entirely different from the world. The Chitramblam which is the abode for you who is the primordial in beautiful Thillai of perpetual festivals. The abundant evil actions will part from the devotees who are able to worship with beautiful hands, without afflicting them.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 29, 2017, 10:05:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1193 on: March 29, 2017, 11:25:58 AM »
Verse  8:


வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.

You desired dancing with KāaLi, who has big shoulders like bamboos. God, who is different from the world! You became the nectar for all living beings. Oh one who desired to dance in the fire of the burning ground! You, the just one who burnt the three cities with arrow tipped at the end with fire. You desired Chitrambalam, which is shining with beauty. We shall reach the upper world Siva Lōkam by worshipping your feet only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 11:28:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1194 on: March 29, 2017, 11:30:09 AM »
Verse  9:


தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.

One who has adorned yourself with abundant well-blossomed chest-garlands made of Koṉṟai flower, Indian Laburnam one who has on the long matted locks the crescent moon, the Chief! In the beautiful Thillai where riches are abundant and which are streets where beautiful temple cars are dragged, in the Chitrambalam, which is beautiful by the goodness of ceaseless worship conducted with pomp. You resided with desire with your beauty. We shall praise your famous feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 11:33:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1195 on: March 29, 2017, 11:35:04 AM »
Verse  10:


வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.


Jains who wander naked, (This refers to Digambara jains;), naked Jains, the followers of Buddha who wear a robe soaked in the yellow ochre of Marutam bark; Do not take the words of these people as truth. They are incapable of removing the sorrow of the world. In the Chitrambalam,  which is praised and worshipped by the learned people.
to do obeisance with both hands devotedly to the red feet wearing anklets, those who reached Thillai are capable of enjoying the fruits of being born as a human being in this world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 11:42:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1196 on: March 29, 2017, 11:43:15 AM »
Verse  11:


நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.


Jnana Sambandhan, who is well versed in all the four Vēdas and was born in Sirkazhi, which has pleasing gardens spreading fragrance. These ten verses which were composed in sweet Tamizh with music about the Lord in the exalted Chitrambalam, which has ever increasing ancient fame and which is situated in Tillai, where eminent people reside. Those who are capable of reciting them will join with the resident of the celestial world after leaving this world.  (Notes: Contrary to the distinguishing features of Sambandhar`s Tēvāram, the two things are omitted, 1. Ravanan has not been mentioned in the 8th verse, 2.  Brahman and Vishnu searching the feet and head of the Lord is not mentioned in the 9th verse.)

Padigam on Koil (Chidambaram) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2017, 11:47:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1197 on: March 30, 2017, 09:26:20 AM »
Tirup Puntarai:

Verse  1:

பந்து சேர்விர லாள்பவ ளத்துவர்
வாயி னாள்பனி மாமதி போன்முகத்
தந்த மில்புக ழாள்மலை மாதொடும் ஆதிப்பிரான்
வந்து சேர்விடம் வானவர் எத்திசையுந்
நிறைந் துவலஞ் செய்து மாமலர்
புந்தி செய்திறைஞ் சிப்பொழி பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady has a ball in her fingers to play with has lips as red as coral, has endless fame and a face as beautiful as the cool, full moon, with the daughter of the mountain, the place where the chief who is the origin of all things comes and resides.
The celestial beings have come down to the earth and crowding in all places.
Having gone round the temple from left to right, we will worship Pūntarāi where they bow before god with intention and pour big flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 09:30:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1198 on: March 30, 2017, 09:30:57 AM »
Verse  2:


காவி யங்கருங் கண்ணி னாள்கனித்
தொண்டை வாய்க்கதிர் முத்தநல் வெண்ணகைத்
தூவி யம்பெடை அன்னந டைச்சுரி மென்குழலாள்
தேவி யும்திரு மேனியோர் பாகமாய்
ஒன்றி ரண்டொரு மூன்றொடு சேர்பதி
பூவி லந்தணன் ஒப்பவர் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady has black and beautiful eyes like the blue Nelumbo flowers.  She has lips as red as the fruit of the common creeper of the hedges, good and white teeth like the bright pearls, a gait like the female swan which has down, and curly and soft tresses of hair. Having that Devi on one half of the sacred person. 1+2+3=6 the place which is sixth in order. We will worship Pūntarāi where Brahmins who can be compared to the Antaṇaṉ on the lotus flower, (Brahma) live.  (Sambandhar , Tiruccakkaramaṟṟu, 1;
Periyapurāṇam, Tiru Jnana Sambandhar Purāṇam, 14.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2017, 09:42:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1199 on: March 30, 2017, 09:42:47 AM »
Verse  3:

பைய ராவரும் அல்குன் மெல்லியல்
பஞ்சின் நேரடி வஞ்சிகொள் நுண்ணிடைத்
தைய லாள்ஒரு பாலுடை எம்மிறை சாருமிடம்
செய்யெ லாங்கழு நீர்கம லம்மலர்த்
தேற லூறலிற் சேறுல ராதநற்
பொய்யி லாமறை யோர்பயில் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The place where our god who has on one side a young lady who has a small waist like the glabrous mahua, beautiful feet as soft as cotton, tender nature, and sides resembling the cobra with a hood, fertile Pūntārai where the mire does not get dry as the honey from lotus flowers and blue Indian water lilies flows in all the fields.
we will worship Pūntarāi where Brahmins who do not know falsehood gather together.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2017, 09:44:56 AM by Subramanian.R »