Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206297 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1155 on: March 26, 2017, 08:57:34 AM »
Verse  3:


மருவலார்தம் மதிலெய்த துவும்மான் மதலையை
உருவிலாரவ் வெரியூட்டி யதும்உல குண்டதால்
செருவிலாரும் புலிசெங் கயலானை யினான்செய்த
பொருவின் மூக்கீச்சரத்தெம் அடிகள் செயும்பூசலே.

Discharging an arrow on the forts of the enemies and setting fire to the body of Manmatha, have been known to the world, are the battles that our god in Mukkeeswaram,  which has no comparison and built by the King who had exercise of sovereign power and who had the banners of tiger and red carp fish which are held high in battles.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: March 26, 2017, 09:00:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1156 on: March 26, 2017, 09:01:36 AM »
Verse  4:


அன்னமன்னந் நடைச்சாய லாளோ டழகெய்தவே
மின்னையன்ன சடைக்கங்கை யாள்மேவிய காரணம்
தென்னன்கோழி யெழில்வஞ்சியும் ஓங்கு செங்கோலினான்
மன்னன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்ற தோர்மாயமே.

To appear beautiful with a lady of tender nature and the gait of a swan the reason for Ganga, to stay in the matted locks, which is like lightning is a wonderful act done by the god in Mukkeeswaram, built by the King whose impartial rule was supreme in the beautiful Vanchi Kozhi, and who ruled over the Pandyan country also.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 09:04:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1157 on: March 26, 2017, 09:06:02 AM »
Verse 5:


விடமுனாரவ் வழல்வாய தோர் பாம்பரை வீக்கியே
நடமுனாரவ் வழலாடுவர் பேயொடு நள்ளிருள்
வடமன்நீடு புகழ்ப்பூழி யன்றென்ன வன்கோழிமன்
அடன்மன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்ற தோரச்சமே.

Having tied an angry cobra having poison in it, in the waist, will dance in the dense darkness in company with the ghosts, in the midst of fire it is a dreadful act the god in Mukkeeswaram, which was built by the strong king who is the Lord of Cock, Pāndyan and Chera, whose fame lasted for a time in the North.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 09:09:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1158 on: March 26, 2017, 09:10:18 AM »
Verse 6:


வெந்தநீறு மெய்யிற் பூசுவராடுவர் வீங்கிருள்
வந்தெனாரவ் வளைகொள்வதும் இங்கொரு மாயமாம்
அந்தண்மா மானதன்னேரியன் செம்பிய னாக்கிய
எந்தைமூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்ற தோரேதமே.

Siva will besmear all over his body well-burnt sacred ash; will dance in the dense darkness.  It is a deceptive act to take away my beautiful and rare bangles coming to my place, what our father and god who dwells in Mukkeeswaram, built by beautiful and kind Chozha, who rules over Neri, and destroys the pride of his enemies, who do  a faulty act.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 09:14:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1159 on: March 26, 2017, 09:15:05 AM »
Verse  7:


அரையிலாருங் கலையில்ல வனாணொடு பெண்ணுமாய்
உரையிலாரவ் வழலாடு வரொன்றலர் காண்மினோ
விரவலார்தம் மதின்மூன் றுடன்வெவ்வழ லாக்கினான்
அரையன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்ற தோரச்சமே.


Siva has no dress that is worn on the waist, being both male and female, dances in the fire which is full of fame and has many forms you please understand this (people of this world!) destroyed by the hot fire the three forts of the enemies simultaneously is a dreadful act which is committed by the god in Mukkeeswaram built by Chenkat Chozhan.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 26, 2017, 09:17:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1160 on: March 26, 2017, 09:19:59 AM »
Verse  8:

ஈர்க்குநீர்ச்செஞ் சடைக்கேற் றதுங்கூற்றை யுதைத்ததும்
கூர்க்குநன்மூ விலைவேல்வல னேந்திய கொள்கையும்
ஆர்க்கும்வாயான் அரக்கன் னுரத்தை நெரித்தவ்வடல்
மூர்க்கன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்யாநின்ற மொய்ம்பதே.

Receiving the water that drags every thing in the red matted locks and kicking the god of death and the idea of holding on the ride side a sharp and good trident of three blades are the strong acts of the extremely angry and strong god who crunched the chest of the demon, who roared loudly opening his mouth, and who dwells in Mukkeeswaram.

Arunachala Siva.
 

 
« Last Edit: March 26, 2017, 09:23:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1161 on: March 26, 2017, 09:24:48 AM »
Verse  9:


நீருளாரும் மலர்மேல் உறைவான் நெடுமாலுமாய்ச்
சீருளாருங் கழல்தேட மெய்த்தீத் திரளாயினான்
சீரினாலங் கொளிர்தென்ன வன்செம்பி யன்வில்லவன்
சேருமூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்ற தோர்செம்மையே.


Vishnu in company with Brahma, who dwells on a flower that grows in the water, Siva became truly a mass of fire, to search the famous feet (and head) the uprightness that is done by the god in Mukkeeswaram, where the Pandyan who is preeminent by his fame, Chozha and Chera gathered for worship .

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 26, 2017, 09:27:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1162 on: March 26, 2017, 09:28:41 AM »
Verse  10:

வெண்புலான்மார் பிடுதுகிலினர் வெற்றரை யுழல்பவர்
உண்பினாலே யுரைப்பார் மொழி யூனமதாக்கினான்
ஒண்புலால்வேன் மிகவல்லவ னோங்கெழிற் கிள்ளிசேர்
பண்பின்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்றதோர் பச்சையே.

Buddhist who cover their chests of white flesh, with a cloth and Jains who wander naked, Siva caused the words of those people who talk after eating, defective that is the rudeness committed by the god in Mukkeeswaram, which was reached by the great and exceedingly beautiful Killi, who is skilled in handling the bright Spear, to which flesh is sticking, to worship god. (Killi Chozhan).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 09:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1163 on: March 26, 2017, 09:32:50 AM »
Verse  11:

மல்லையார்மும் முடிமன்னர் மூக்கீச்சரத் தடிகளைச்
செல்வராக நினையும்படி சேர்த்திய செந்தமிழ்
நல்லராய்வாழ் பவர்காழி யுள்ஞான சம்பந்தன
சொல்லவல்லா ரவர்வானுல காளவும் வல்லரே.

The chaste Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, of a native Sirkazhi, where good people reside, which were offered to esteem as the Lord the god in Mukkeeswaram which was worshipped by the three kings who wore crowns and who were very strong, those who can recite (the verses) are definitely able to rule over heaven also.

Padigam on Tiru Mukkeeswaram concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 09:36:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1164 on: March 27, 2017, 07:47:41 AM »
Tirup Patirip Puliyur:

Verse  1:


முன்னநின்ற முடக்கான் முயற்கருள் செய்துநீள்
புன்னைநின்று கமழ்பா திரிப்புலி யூருளான்
தன்னைநின்று வணங்குந் தனைத்தவ மில்லிகள்
பின்னைநின்ற பிணியாக் கையைப்பெறு வார்களே.


Siva who is in Pātirippuliyūr where the tall mast-wood tree spreads its fragrance without ceasing, having bestowed his grace to a hare with a crippled leg which remained there, long ago [A sage by name Mankanar was cursed to become a hare with crippled leg and he was freed from that curse in this shrine].  Those who have not so much of good fortune as to worship Siva in this shrine will obtain a body here to all diseases which never leave them, in the next birth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2017, 07:50:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1165 on: March 27, 2017, 07:51:25 AM »
Verse  2:


கொள்ளிநக்க பகுவாய பேய்கள் குழைந்தாடவே
முள்ளிலவம் முதுகாட் டுறையும் முதல்வன்இடம்
புள்ளினங்கள் பயிலும் பாதிரிப் புலியூர்தனை
உள்ள நம்மேல் வினையாயின ஒழியுங்களே.


Ghosts which have a wide open mouths in which fire in shining, to dance, their minds becoming tender, the place of the chief who dwells in the cremation ground where red-flowered silk cotton trees grow, to meditate on Pātirip Puliyūr where flocks of birds are always living. The acts, good and bad which are with us will cease.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 27, 2017, 07:53:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1166 on: March 27, 2017, 07:54:31 AM »
Verse  3:


மருளினல்லார் வழிபாடு செய்யும் மழுவாளர்மேல்
பொருளினல்லார் பயில் பாதிரிப் புலியூருளான்
வெருளின்மானின் பிணை நோக்கல்செய்து வெறிசெய்தபின்
அருளிஆகத் திடைவைத் ததுவும் மழகாகவே.

Siva who has a battle-axe whom the good people without bewilderment of mind worship, who is in Patirip Puliyūr where good people who have no superior to them are crowded. Fixing his gaze on Uma, who is like the female deer with startled looks;
and striking fear in her, bestowing his grace, placing her in his body is also to add beauty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2017, 07:57:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1167 on: March 27, 2017, 07:58:05 AM »
Verse  4:


போதினாலும் புகையாலும் உய்த்தே அடியார்கள்தாம்
போதினாலே வழிபாடு செய்யப் புலியூர் தனுள்
ஆதிநாலும் அவலம் மிலாதஅடி கள்மறை
ஓதிநாளும் இடும்பிச்சை யேற்றுண் டுணப்பாலதே.

The devotees carrying and directing flowers and incense, to worship at the proper times, the deity who is without fault by anything in Puliyur; Chanting the Vēdas daily, is it proper for him to eat receiving alms that is given?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2017, 08:00:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1168 on: March 27, 2017, 08:01:15 AM »
Verse  5:


ஆகநல்லார் அமுதாக்க வுண்டான் அழலைந்தலை
நாகநல்லார் பரவந்நயந் தங்கரை யார்த்தவன்
போகநல்லார் பயிலும் பாதிரிப் புலியூர் தனுள்
பாகநல்லா ளொடுநின்ற எம்பர மேட்டியே.

Uma who is in his body changed the poison into nectar and so Siva consumed it.
He who tied a cobra of five-hoods desiring it, to be praised by good people,
in Pātirip Puliyūr where good people enjoying all pleasures of life are crowded,
is the god in the most exalted place who remains there with lady as his half.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2017, 08:03:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1169 on: March 27, 2017, 08:05:08 AM »
Verse  6:

மதியமொய்த்த கதிர்போ லொளிம்மணற் கானல்வாய்ப்
புதியமுத்தந் திகழ் பாதிரிப் புலியூரெனும்
பதியில்வைக்கப் படுமெந்தை தன்பழந் தொண்டர்கள்
குதியுங்கொள்வர் விதியுஞ் செய்வர் குழகாகவே.

The hereditary devotees of our father to whom due regard is paid in the city of Pātirip Puliyūr where the fresh pearls glitter in the sea-shore garden where the spinning sand glitters like the rays of the moon which are crowded, will jump our of ecstasy, will create beautifully destiny also.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2017, 08:07:17 AM by Subramanian.R »