Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191449 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1125 on: March 23, 2017, 12:59:20 AM »
Verse  6:

குறைவதாய குளிர்திங்கள் சூடிக் குனித்தான்வினை
பறைவதாக்கும் பரமன் பகவன் பரந்தசடை
இறைவனெங்கள் பெருமான் இடம்போல் இரும்பைதனுள்
மறைகள்வல்லார் வணங்கித் தொழுகின்ற மாகாளமே.


Siva danced wearing a cool crescent moon.  The supreme god who decrease gradually the acts of his devotees and who has the six attributes, the Lord who has a spread-out matted locks. The place of our god, is Mākāḷam in Irumpai which the Brahmins well-versed in Vēdas pay homage to, and worship with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2017, 01:02:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1126 on: March 23, 2017, 01:03:51 AM »
Verse  7:

பொங்குசெங்கண் அரவும் மதியும் புரிபுன்சடைத்
தங்கவைத்த பெருமானென நின்றவர் தாழ்விடம்
எங்குமிச்சை யமர்ந்தான் இடம்போல் இரும்பைதனுள்
மங்குல்தோயும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய மாகாளமே.

The abode of Siva who remains to be praised as the god caused to stay in his twisted murky matted locks, a cobra with red eyes, bursting in anger and a crescent moon.
The place of Siva who stays everywhere out of his free will, is beautiful Mākāḷam in Irumpai surrounded by gardens on which clouds settle.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2017, 01:07:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1127 on: March 23, 2017, 01:07:53 AM »
Verse  8:

நட்டத்தோடு நரியாடு கானத்தெரி யாடுவான்
அட்டமூர்த்தி யழல்போ லுருவன் அழகாகவே
இட்டமாக இருக்கும் இடம்போல் இரும்பைதனுள்
வட்டஞ்சூழ்ந்து பணிவார் பிணிதீர்க்கும் மாகாளமே.


Siva dances in fire in the cremation-ground where jackals dance with. He has eight forms. He has the color like the fire.  The place where he stays beautifully, desiring it.
is Mākāḷam in Irumpai which removes the diseases of those who pay homage by going from left to right.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2017, 01:10:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1128 on: March 23, 2017, 01:11:34 AM »
Verse  9:

அட்டகாலன் றனைவவ் வினான்அவ் வரக்கன்முடி
எட்டுமற்றும் மிருபத்திரண் டும்இற வூன்றினான்
இட்டமாக விருப்பா னவன்போல் இரும்பைதனுள்
மட்டுவார்ந்த பொழில்சூழ்ந் தெழிலாரும் மாகாளமே.

Siva took away the life of Yama, who previously killed living beings. Siva fixed his toe to crush the ten heads and twenty shoulders all totaling thirty, of that demon.
Siva dwells in Mākāḷam surrounded by gardens in which honey pours, in Irumpai out of his will.

Arunachala Siva,
« Last Edit: March 23, 2017, 01:14:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1129 on: March 23, 2017, 01:15:43 AM »
Verse  10:

அரவமார்த்தன் றனலங்கை யேந்தி யடியும்முடி
பிரமன்மாலும் அறியாமை நின்ற பெரியோனிடம்
குரவமாரும் பொழிற்குயில்கள் சேரும் இரும்பைதனுள்
மருவிவானோர் மறையோர் தொழுகின்ற மாகாளமே.


The place of the god who tied a cobra and who holds fire in the palm and whose feet and head Brahma and Vishnu could not know, is Mākāḷam which the celestial beings and Brahmins worship by long practice in Irumpai where in the gardens where in the bottle-flowers trees many Indian cuckoos gather.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2017, 01:18:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1130 on: March 23, 2017, 01:19:34 AM »
Verse  11:

எந்தையெம்மான் இடம்எழில் கொள்சோலை யிரும்பைதனுள்
மந்தமாய பொழில்சூழ்ந் தழகாரு மாகாளத்தில்
அந்தமில்லா அனலாடு வானையணி ஞானசம்
பந்தன்சொன்ன தமிழ்பாட வல்லார்பழி போகுமே.


In Mākāḷam, which is beautiful being surrounded by gardens in which the southern breeze moves, in Irumpai which has beautiful gardens and which is the abode of our father and god. About Siva who dances in fire which does not extinguish, the reproach of those who can sing the Tamizh verses composed by beautiful Jnana Sambandhan, will take leave of them.

Padigam on Tiru Irumpai Makalam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2017, 01:22:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1131 on: March 24, 2017, 06:12:38 AM »
Tiruth Thithalaip Pathi:

Verse 1:


பொடிகள்பூசிப் பலதொண்டர் கூடிப் புலர்காலையே
அடிகளாரத் தொழுதேத்த நின்ற அழகன்னிடம்
கொடிகளோங்கிக் குலவும் விழவார் திலதைப்பதி
வடிகொள்சோலைம் மலர் மணங்கமழும் மதிமுத்தமே.

At day-break itself, many devotees, slaves of god, join together and smear their bodies with holy ashes different kinds [Holy ash is of three kinds namely Kaṟpan, Anukaṟpam, Upakaṟpam; (Periya Purāṇam, 63-1).].  The place of the beautiful god who dwelt permanently to be praised and worshipped with joined hands his feet, to the complete satisfaction of the mind, is the temple Mati Mutham, where with tender mangoes the fragrance of the flowers spread in Thilataip Pathi where festivals are celebrated with great enthusiasm when flags are hoisted high.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:17:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1132 on: March 24, 2017, 06:18:00 AM »
Verse  2:


தொண்டர்மிண்டிப் புகைவிம்மு சாந்துங்கமழ் துணையலும்
கொண்டுகண்டார் குறிப்புணர நின்ற குழகன்னிடம்
தெண்டிரைப்பூம் புனலரிசில் சூழ்ந்த திலதைப்பதி
வண்டுகெண்டுற் றிசைபயிலுஞ் சோலைம் மதிமுத்தமே.

Devotees throng the place of the youth, who understood the innermost thoughts of the devotees who had a view of him, worshipping with fragrant garlands, sandal paste of increasing fragrance, and incense to be burnt, is Mathi Muttam which has gardens in which bees, having worked in the flowers for honey, hum always in Thilataip Pathi surrounded by the river Arisil, of water having clear-waves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:21:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1133 on: March 24, 2017, 06:22:10 AM »
Verse  3:


அடலுளேறுய்த் துகந்தான் அடியார் அமரர்தொழக்
கடலுள்நஞ்ச அமுதாக வுண்ட கடவுள்ளிடம்
திடலடங்கச் செழுங்கழனி சூழ்ந்த திலதைப்பதி
மடலுள்வாழைக் கனிதேன் பிலிற்றும் மதிமுத்தமே.


Siva rejoiced in riding on a bull which always thinks of victory.  The place of the god who consumed the poison that rose in the ocean as if he drank the nectar, to be worshipped by his devotees and the immortals the temple of Mathi Mutham where the plantain fruits are dripping honey into the flat leaf in Thilataip Pathi surrounded by fertile fields including open high level placed. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:24:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1134 on: March 24, 2017, 06:25:46 AM »
Verse  4:

கங்கைதிங்கள் வன்னிதுன் எருக்கின்னொடு கூவிளம்
வெங்கண்நாகம் விரிசடையில் வைத்த விகிர்தன்னிடம்
செங்கயல்பாய் புனலரிசில் சூழ்ந்த திலதைப்பதி
மங்குல்தோயும் பொழில்சூழ்ந் தழகார் மதிமுத்தமே.

The place of the god who is different from the world, who placed on his loosened matted locks, Gaṅga, a crescent, leaves of Indian Mesquit, dense Yarcum flowers, Bael and a cruel cobra, is the temple of Mathi Mutham of rich beauty surrounded by gardens on which clouds settle in Thilaṭaip Pati girt by the Arisil river in whose water the red Karnatic carp leaps.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:29:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1135 on: March 24, 2017, 06:30:33 AM »
Verse  5:


புரவியேழும் மணிபூண் டியங்குங்கொடித் தேரினான்
பரவிநின்று வழிபாடு செய்யும்பர மேட்டியூர்
விரவிஞாழல் விரிகோங்கு வேங்கைசுர புன்னைகள்
மரவமவ்வல் மலருந் திலதைம் மதிமுத்தமே.

The place of the god in the most exalted place who is worshipped and praised by the sun, who comes in a chariot adorned with flags and drawn by seven horses and which wears a garland of bells, is Mathi Mutham in Thilathai, where fetid Cassia, blossomed common Caung, East Indian Kino trees, long-leaved two-sepalled gamboge (Nākalinkam), common Kaṭampā tree, Arabian Jasmine combine together and blossom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:33:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1136 on: March 24, 2017, 06:35:05 AM »
Verse  6:


விண்ணர்வேதம் விரித்தோத வல்லார் ஒருபாகமும்
பெண்ணர்எண்ணார் எயில் செற்றுகந்த பெருமானிடம்
தெண்ணிலாவின் ஒளிதீண்டு சோலைத் திலதைப்பதி
மண்ணுளார்வந் தருள்பேண நின்றம் மதிமுத்தமே.


Siva who is in heaven who is capable of expounding the meaning of the Vēdas and chanting them, has on one half a lady. The place of the master who became eminent by destroying the forts of the enemies is Mathi Mutham, is the temple where the people of this world come and eagerly wish for the grace of Siva, in Thilataip Pathi where the light of the clear moon seems to touch the gardens.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 24, 2017, 06:37:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1137 on: March 24, 2017, 06:38:59 AM »
Verse 7:


ஆறுசூடி யடையார்புரஞ் செற்றவர் பொற்றொடி
கூறுசேரும் முருவர்க் கிடமாவது கூறுங்கால்
தேறலாரும் பொழில் சூழ்ந்தழகார் திலதைப்பதி
மாறிலாவண் புனலரிசில் சூழ்ந்தம் மதிமுத்தமே.

Siva who bears the river Ganga on his head, destroyed the cities of the enemies.
If we mention the place of the god who has a body one half of which is a lady in Thilaip Pathi,  of excessive beauty surrounded by gardens having abundant honey.
is the temple of Mathi Mutham surrounded by the river, Arisil which has never-failing fertile water.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:42:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1138 on: March 24, 2017, 06:43:16 AM »
Verse  8:

கடுத்துவந்த கனன்மேனி யினான்கரு வரைதனை
எடுத்தவன்றன் முடிதோள் அடர்த்தார்க் கிடமாவது
புடைக்கொள்பூகத் திளம்பாளை புல்கும் மதுப்பாயவாய்
மடுத்துமந்தி யுகளுந் திலதைம் மதிமுத்தமே.

The place of Siva, who crushed the heads and shoulders of the demon, who had a body like fire and who came angrily and uprooted the great mountain, Kailash, is the temple in Thilathai, where the female monkey leaps having drunk the honey that flows from the tender spathe of the Areca-Palm which is big in size.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 24, 2017, 06:45:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1139 on: March 24, 2017, 06:46:40 AM »
Verse  9:


படங்கொணாகத் தணையானும் பைந்தா மரையின்மிசை
இடங்கொணால்வே தனுமேத்த நின்ற இறைவன்னிடம்
திடங்கொள்நாவின் இசைதொண்டர் பாடுந் திலதைப்பதி
மடங்கல்வந்து வழிபாடு செய்யும் மதிமுத்தமே.

The place of the master who is praised by Vishnu who is sleeping on the serpent-bed which has hoods, and Brahma, who is well-versed in the four Vedas, and seated in the fertile lotus, is the temple, Mathi Mutham, where the god of death comes to this world and worships Siva in Thilaitaip Pathi where the devotees sing music with their firm tongues (their tongues do not praise any other god).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:49:54 AM by Subramanian.R »