Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196492 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1095 on: March 20, 2017, 08:31:02 AM »
Verse  9:


ஆழ்ந்துகாணா ருயர்ந்தெய்த கில்லார் அலமந்தவர்
தாழ்ந்துதந்தம் முடிசாய நின்றார்க் கிடமென்பரால்
வீழ்ந்துசெற்றுந் நிழற்கிரங்கும் வேழத்தின்வெண் மருப்பினைக்
கீழ்ந்துசிங்கங் குருகுண்ண முத்துதிருங் கேதாரமே.

Kedāram where the pearls drop off when the lion cleaves the white tusk of elephants which descend for shade, and falls on it kills it and eats the pith in the tusk people say it in the place of Siva, who remained for Vishnu, when he dug into the earth and Brahma, who flew into the sky, were not capable of seeing Siva, and being confounded in mind fell at his feet and bowed their heads.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 20, 2017, 08:33:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1096 on: March 20, 2017, 08:35:01 AM »
Verse  10:

கடுக்கள்தின்று கழிமீன் கவர்வார்கண் மாசுடம்பினர்
இடுக்கணுய்ப்பா ரவரெய்த வொண்ணா விடமென்பரால்
அடுக்கநின்றவ் வறவுரைகள் கேட்டாங் கவர்வினைகளைக்
கெடுக்கநின்ற பெருமான் உறைகின்ற கேதாரமே.

Eating gall-nuts, Jains who catch fish in the backwater who have dirty bodies.
(People say) the place which could not be reached by those people who undergo distress, is Kēdāram where Siva who remains to remove the acts of those who listen to words of moral instruction, being fit to receive them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:37:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1097 on: March 20, 2017, 08:38:42 AM »
Verse  11:

வாய்ந்தசெந்நெல் விளைகழனி மல்கும்வயற் காழியான்
ஏய்ந்தநீர்க்கோட் டிமையோர் உறைகின்ற கேதாரத்தை
ஆய்ந்துசொன்ன அருந்தமிழ்கள் பத்தும்மிசை வல்லவர்
வேந்தராகி யுலகாண்டு வீடுகதி பெறுவரே.

The native of Sirkazhi, which has fields and an increasing number of fields in which red variety of paddy suited to the soil is produced, on Kēdāram where in the peaks which have fitting water, the celestial beings who do not wink, dwell, who are able to recite with music the rare Tamizh verses done with deep thought will rule over this world becoming kings and will reach the higher state of existence which is eternal bliss.

Padigam on Tiruk Kedaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:42:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1098 on: March 21, 2017, 12:16:38 AM »
Tirup Pukalur:

Verse  1:


வெங்கள்விம்மு குழலிளைய ராடவ்வெறி விரவுநீர்ப்
பொங்குசெங்கட் கருங்கயல்கள் பாயும்புக லூர்தனுள்
திங்கள்சூடித் திரிபுரம்ஒர் அம்பால்எரி யூட்டிய
எங்கள்பெம்மான் அடிபரவ நாளும்இடர் கழியுமே.


In Pukalūr, where the water is combined with fragrance as the young girls who have tresses of hair full of honey which is desired by all and where the bright black carp fish with red eyes leap. Wearing a crescent moon, to praise the feet of our god who set fire to the three cities by a single arrow, daily, sufferings will begin to cease.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:19:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1099 on: March 21, 2017, 12:20:23 AM »
Verse  2:

வாழ்ந்தநாளும் இனிவாழு நாளும்இவை யறிதிரேல்
வீழ்ந்தநாளெம் பெருமானை யேத்தாவிதி யில்லிகாள்
போழ்ந்ததிங்கட் புரிசடையி னான்றன் புகலூரையே
சூழ்ந்தவுள்ளம் முடையீர்கள் உங்கள்துயர் தீருமே.


If you know these: i.e. the years you lived and the years you have to live, those days in which you did not praise our Lord are days passed away without any benefit.
People who have no good fortune!  you who have your minds always thinking of Pukalūr only which is the abode of Siva who wears on his twisted matted locks, a segment of the moon (a crescent moon), your sufferings will be removed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:24:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1100 on: March 21, 2017, 12:24:59 AM »
Verse  3:


மடையின்நெய்தல் கருங்குவளை செய்யமலர்த் தாமரை
புடைகொள்செந்நெல் விளைகழனி மல்கும்புக லூர்தனுள்
தொடைகொள்கொன்றை புனைந்தானொர் பாகம்மதி சூடியை
அடையவல்லவர் அமருலகம் ஆளப்பெறு வார்களே.

In Pukalūr,  where fields in which superior red variety of paddy of enlarged size, beautiful lotus flowers in the fields and blue Nelumbo flowers and white Indian water-lilies in the field sluices are flourishing. Having adorned himself with a garland of Koṉṟai, those who are able to approach Siva, who wears a crescent moon on his head.
will rule the world of the immortals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:28:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1101 on: March 21, 2017, 12:29:12 AM »
Verse  4:


பூவுந்நீரும் பலியுஞ் சுமந்து புகலூரையே
நாவினாலே நவின்றேத்த லோவார்செவித் துளைகளால்
யாவுங்கேளார் அவன்பெருமை யல்லால்அடி யார்கடாம்
ஓவும்நாளும் உணர்வொழிந்த நாளென் றுள்ளங்கொள்ளவே.

Carrying flowers waster and offerings of food, people who do not cease praising always with the tongue Pukalūr only. As the devotees think that the days when they cease to think of Siva, are days when consciousness is lost, they will not hear by the holes of their ears anything else except his greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1102 on: March 21, 2017, 12:32:59 AM »
Verse  5:

அன்னங்கன்னிப் பெடைபுல்கி யொல்கியணி நடையவாய்ப்
பொன்னங்காஞ்சி மலர்ச்சின்ன மாலும்புக லூர்தனுள்
முன்னம்மூன்று மதிலெரித்த மூர்த்திதிறங் கருதுங்கால்
இன்னரென்னப் பெரிதரியர் ஏத்தச் சிறிதெளியரே.

In Pukalūr,  where the male swans walk with beautiful gait, embracing the youthful female swans and make a noise in the petal-pieces of the river portion which has yellow flowers, if we think about the nature of Siva who has a beautiful form and who in the distant past burnt the three forts, it is very difficult to define him as such and such a person of having a nature and attributes, it is a little easy to praise him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 21, 2017, 12:35:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1103 on: March 21, 2017, 12:37:36 AM »
Verse  6:


குலவராகக் குலமிலரும் மாகக்குணம் புகழுங்கால்
உலகினல்ல கதிபெறுவ ரேனும்மலர் ஊறுதேன்
புலவமெல்லாம் வெறிகமழும் அந்தண்புக லூர்தனுள்
நிலவமல்கு சடையடிகள் பாதம் நினைவார்களே.

Let people be of noble birth or of low birth, if they praise the eight attributes of Siva, they will obtain good higher stage of existence though they are such people. In cool and beautiful Pukalūr, where divine fragrance spreads in all the places by the honey which springs in flowers will fix their thoughts on the feet of the god on whose matted locks, a crescent moon is flourishing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:40:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1104 on: March 21, 2017, 12:41:31 AM »
Verse  7:

ஆணும்பெண்ணும் மெனநிற்ப ரேனும்அர வாரமாப்
பூணுமேனும் புகலூர்தனக் கோர்பொரு ளாயினான்
ஊணும்ஊரார் இடுபிச்சை யேற்றுண்டுடை கோவணம்
பேணுமேனும் பிரானென்ப ரால்எம்பெரு மானையே.


Though Siva is half male and half female, though he adorns himself as garlands cobras, he is a treasure for Pukalūr.  Eating as food receiving the alms given by the people of the village, though he desires the loin-cloth as his dress, wise people say that our god is the master.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 21, 2017, 12:43:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1105 on: March 21, 2017, 12:45:22 AM »
Verse  8:

உய்யவேண்டில் எழுபோத நெஞ்சேயுயர் இலங்கைக்கோன்
கைகளொல்கக் கருவரை யெடுத்தானை யோர்விரலினால்
செய்கைதோன்றச் சிதைத்தருள வல்லசிவன் மேயபூம்
பொய்கைசூழ்ந்த புகலூர் புகழப் பொருளாகுமே.

My mind!  If you want to save yourself, start to go to Pukalūr. Having destroyed by a single toe the King of superior Lanka, who lifted the great mountain, for his hand to sustain injury, and destroyed him, that act to appear permanently in him, you will attain true spiritual wisdom, if you praise Pukalūr, surrounded by natural tanks and in which Siva, who was able to grant boons to Ravanan, desires to dwell.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:48:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1106 on: March 21, 2017, 12:49:52 AM »
Verse  9:


நேமியானும் முகநான் குடையந்நெறி யண்ணலும்
ஆமிதென்று தகைந்தேத்தப் போயாரழ லாயினான்
சாமிதாதை சரணாகு மென்றுதலை சாய்மினோ
பூமியெல்லாம் புகழ்செல்வம் மல்கும் புகலூரையே.


Vishnu, who has a discus and Brahma of four faces who has the right conduct,
Siva rose as a great column of fire of unbearable heat for them to say these are the feet; this is the head apparently catching hold of them. The father of Swami (Murugaṉ) is the object which is our refuge. Worship lowering your head Pukalūr where wealth which is praised by all the people, is increasing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 12:53:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1107 on: March 21, 2017, 12:54:18 AM »
Verse 10:

வேர்த்தமெய்யர் உருவத் துடைவிட் டுழல்வார்களும்
போர்த்தகூறைப் போதிநீழ லாரும் புகலூர்தனுள்
தீர்த்தமெல்லாஞ் சடைக்கரந்த தேவன்திறங் கருதுங்கால்
ஓர்த்துமெய்யென் றுணராது பாதந்தொழு துய்ம்மினே.

With perspiring bodies, Jains, who wander naked and the Buddhists who sit under the Peepul tree and who cover their bodies, well considering what they talk about, the god who is in Pukalūr, and who completely concealed the water (of Ganga) knowing that to be not true, save yourselves by worshipping his feet.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 21, 2017, 12:57:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1108 on: March 21, 2017, 12:59:02 AM »
Verse  11:

புந்தியார்ந்த பெரியோர்கள் ஏத்தும் புகலூர்தனுள்
வெந்தசாம்பற் பொடிப்பூச வல்லவிடை யூர்தியை
அந்தமில்லா அனலாட லானையணி ஞானசம்
பந்தன்சொன்ன தமிழ்பாடி யாடக்கெடும் பாவமே.

In Pukalūr which is praised by great people of wisdom, on Siva, who smears fine powder of well-burnt ash and who has a bull as his vehicle, who dances in the fire and does not know death, sins will perish if one sings the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, and dances out of joy.

Padigam on Pukalur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2017, 01:01:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1109 on: March 22, 2017, 08:11:52 AM »
Tiru Nakaik Kakoranam:

Verse  1:

கூனல்திங்கட் குறுங்கண்ணி கான்றந்நெடு வெண்ணிலா
ஏனற்பூத்தம் மராங்கோதை யோடும்விரா வுஞ்சடை
வானநாடன் அமரர்பெரு மாற்கிட மாவது
கானல்வேலி கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே.


The white moonlight which reaches a great distance shed by the curved wreath of a crescent moon worn on the tuft. Siva who has heaven and on whose matted locks the garland of common Kadampa flowers which blossom in the summer are continued;
the place of the chief of the immortals, is Nākaik Kārōṇam* near the sea surrounded by back-water, and as a fence by sea-shore garden.

(*Nagap Pattinam.)

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: March 22, 2017, 08:15:53 AM by Subramanian.R »