Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205663 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1080 on: March 19, 2017, 08:35:15 AM »
Verse  5:


பரிதி யியங்கும் பாரிற் சீரார் பணியாலே
கருதி விண்ணோர் மண்ணோர் விரும்புங் கலிக்காழிச்
சுருதி மறைநான் கான செம்மை தருவானைக்
கருதி யெழுமின் வழுவா வண்ணந் துயர்போமே.


In this world where the sun moves, in Sirkazhi of great bustle where the celestial beings and inhabitants of this world desire to gather, having in their minds the eminent service to god, thinking of him who gave the eminent works of Vedas which is memorized by hearing (and not written), wake up from your sleep! People of this world! All the sufferings will go away without fail.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:37:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1081 on: March 19, 2017, 08:38:51 AM »
Verse  6:

மந்த மருவும் பொழிலி லெழிலார் மதுவுண்டு
கந்த மருவ வரிவண் டிசைசெய் கலிக்காழிப்
பந்த நீங்க வருளும் பரனே யெனவேத்திச்
சிந்தை செய்வார் செம்மை நீங்கா திருப்பாரே.

Having drunk the sweet honey in the parks where the slow-moving southern breeze is staying, in Sirkazhi of great bustle where the bees having lines on them hum like music as they have come into contact with fragrance, those devotees who meditate upon god praising him, Most exalted one who bestows his grace, to remove all bondage, are those who stand firmly in the path of righteousness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 19, 2017, 08:41:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1082 on: March 19, 2017, 08:42:17 AM »
Verse  7:

புயலார் பூமி நாம மோதிப் புகழ்மல்கக்
கயலார் கண்ணார் பண்ணா ரொலிசெய் கலிக்காழிப்
பயில்வான் றன்னைப் பத்தி யாரத் தொழுதேத்த
முயல்வார் தம்மேல் வெம்மைக் கூற்ற முடுகாதே.

Having repeated the names of God in the world fed by rain, in Sirkazhi, of great bustle where the ladies whose eyes are comparable to the carp fish produce the sound of music to spread the fame of god, on those who try to worship and praise the god who is permanent so that their devotion may become satisfactory, the cruel god of death will not hasten (to snatch their lives).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:44:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1083 on: March 19, 2017, 08:45:19 AM »
Verse  8:

அரக்கன் முடிதோள் நெரிய வடர்த்தா னடியார்க்குக்
கரக்க கில்லா தருள்செய் பெருமான் கலிக்காழிப்
பரக்கும் புகழான் றன்னை யேத்திப் பணிவார்மேற்
பெருக்கு மின்பந் துன்ப மான பிணிபோமே.

The God who pressed down to crush the heads and shoulders of demon (Raavaṇaṉ) and who grants his grace to his devotees without being able to conceal it, in Sirkazhi of great bustle, happiness will increase for people who praise and worship him whose fame spreads everywhere. Diseases which are the causes for sufferings will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:47:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1084 on: March 19, 2017, 09:39:13 AM »
Verse  9:


மாணா யுலகங் கொண்ட மாலு மலரோனுங்
காணா வண்ண மெரியாய் நிமிர்ந்தான் கலிக்காழிப்
பூணார் முலையாள் பங்கத் தானைப் புகழ்ந்தேத்திக்
கோணா நெஞ்ச முடையார்க் கில்லைக் குற்றமே.

Vishnu who received the world as a gift in the form of a bachelor (from Mahabali) and the Brahma, seated in the (lotus) flower, to them He who shot up as a column of fire so as not to be seen (by them) praising and worshipping the god who has on one half a lady who wears ornaments on her breasts. There will be no pain for those whose minds do not deviate from the path of virtue.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 09:41:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1085 on: March 19, 2017, 09:43:39 AM »
Verse  10:


அஞ்சி யல்லல் மொழிந்து திரிவா ரமணாதர்
கஞ்சி காலை யுண்பார்க் கரியான் கலிக்காழித்
தஞ்ச மாய தலைவன் றன்னை நினைவார்கள்
துஞ்ச லில்லா நல்ல வுலகம் பெறுவாரே.


The god who is difficult to be recognized by the ignorant Jains, who speak distressing words behind the back, being afraid of saying them to the face and wander, and by the Buddhists who have their morning gruel, in Sirkazhi of great bustle.  Those who think of god as their refuge, will attain the good world of bliss which does not know destruction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 09:46:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1086 on: March 19, 2017, 09:47:29 AM »
Verse  11:


ஊழி யாய பாரி லோங்கு முயர்செல்வக்
காழி யீசன் கழலே பேணுஞ் சம்பந்தன்
றாழு மனத்தா லுரைத்த தமிழ்க ளிவைவல்லார்
வாழி நீங்கா வானோ ருலகின் மகிழ்வாரே.

Sambandhan, who cherishes with regard only the feet of Siva in Sirkazhi, having indestructible wealth, which floated above the floods of the deluge in this world which is destroyed at the end of the eon. Those who are able to say the Tamizh verses composed with a mind engrossed in God, will dwell in heaven which they will not leave.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 19, 2017, 09:50:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1087 on: March 20, 2017, 08:01:11 AM »
Tiruk Kedaram:  (Kedarnath).

Verse 1:


தொண்டரஞ்சு களிறும் அடக்கிச் சுரும்பார்மலர்
இண்டைகட்டி வழிபாடு செய்யு மிடமென்பரால்
வண்டுபாட மயிலால மான்கன்று துள்ளவரிக்
கெண்டைபாயச் சுனைநீல மொட்டலருங் கேதாரமே.


Kēdāram, where the buds of blue Nelumbo flowers that grow in the mountain springs blossom as the fish, Keṇtai leaps, the young one of deer frisks, peacocks dance and bees hum, (People say it is the place where the devotees having controlled the five sense organs which are like elephants) make circlets of flowers on which the superior variety of bees hum, place them on the head of Siva and worship him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:03:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1088 on: March 20, 2017, 08:04:49 AM »
Verse 2:


பாதம்விண்ணோர் பலரும் பரவிப் பணிந்தேத்தவே
வேதநான்கும் பதினெட்டொ டாறும் விரித்தார்க்கிடம்
தாதுவிண்ட மதுவுண்டு மிண்டிவரு வண்டினம்
கீதம்பாட மடமந்தி கேட்டுகளுங் கேதாரமே.


The place of Siva who expounded the four Vedas, eighteen Purāṇams and six Aṅkams to be praised in the second and third persons when all the celestial beings pay homage to his feet, is Kēdāram where the young female monkeys leap over, listening to the songs sung by the swarms of bees which come thronging and exultantly drinking the honey from the flowers in which pollen is unfolded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:07:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1089 on: March 20, 2017, 08:08:39 AM »
Verse  3:


முந்திவந்து புரோதாய மூழ்கி முனிகள்பலர்
எந்தைபெம்மா னெனநின்றி றைஞ்சும் மிடமென்பரால்
மந்திபாயச் சரேலச் சொரிந்தும் முரிந்துக்கபூக்
கெந்தநாறக் கிளருஞ் சடையெந்தை கேதாரமே.


People say that Kēdāram of our father who has eminent matted locks, which spreads fragrance of flowers which shed bending, and pouring, when the female monkeys suddenly leap, is the place where many sages come early and bathe before sunrise and bow to Siva uttering the names our father, Lord.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: March 20, 2017, 08:10:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1090 on: March 20, 2017, 08:12:11 AM »
Verse 4:


உள்ளமிக்கார் குதிரைம் முகத்தார் ஒருகாலர்கள்
எள்கலில்லா இமையோர்கள் சேரும் மிடமென்பரால்
பிள்ளைதுள்ளிக் கிள்ளைபயில்வ கேட்டுப் பிரியாதுபோய்க்
கிள்ளையேனற் கதிர்கொணர்ந்து வாய்ப்பெய்யுங் கேதாரமே.


Kētaram where the parrots on hearing the young ones of parrots leap and throng in the bamboos, go and bring ears of millet and put them into their beaks to feed them.
Heavenly hosts who are very zealous, who have the face of horses and have one leg;
is the place where such celestial beings who have nothing to fear gather together.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:15:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1091 on: March 20, 2017, 08:15:51 AM »
Verse  5:


ஊழியூழி யுணர்வார்கள் வேதத்தினொண் பொருள்களால்
வாழியெந்தை யெனவந்தி றைஞ்சும் இடமென்பரால்
மேழிதாங்கி யுழுவார்கள் போலவ்விரை தேரிய
கேழல்பூழ்தி கிளைக்க மணிசிந்துங் கேதாரமே.

Kēdāram where the wild pigs root up the dust with the purpose of searching for food like farmers who plough the fields holding the plough, gems are scattered.  People say that it is the place where people who learn the Vedas for many eons come and bow before him saying, our father, 'may you live long!' with the help of their excellent meanings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:18:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1092 on: March 20, 2017, 08:19:22 AM »
Verse  6:


நீறுபூசி நிலத்துண்டு நீர்மூழ்கி நீள்வரைதன்மேல்
தேறுசிந்தை யுடையார்கள் சேரும் இடமென்பரால்
ஏறிமாவின் கனியும்பலா வின்இருஞ் சுளைகளும்
கீறிநாளும் முசுக்கிளையோ டுண்டுகளுங் கேதாரமே.

Kēdāram where the monkeys climbs up on the mango tree and jack tree, rend the fruits and big pulps, and eat them with their relations, and jump over. Bathing, smearing themselves with sacred ash and eating having the earth as a plate.
People say is the place where people who have clear minds in the high mountains, gather together.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 20, 2017, 08:21:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1093 on: March 20, 2017, 08:22:39 AM »
Verse  7:

மடந்தைபாகத் தடக்கிம் மறையோதி வானோர்தொழத்
தொடர்ந்தநம்மேல் வினைதீர்க்க நின்றார்க் கிடமென்பரால்
உடைந்தகாற்றுக் குயர்வேங்கை பூத்துதிரக்கல் லறைகண்மேல்
கிடந்தவேங்கை சினமாமுகஞ் செய்யுங் கேதாரமே.

People say that Kēdāram where the flowers of tall east Indian Kino trees which blossom when the wind blows suddenly on the rocks, resemble the lie tigers of angry faces; Containing on one half a lady, chanting the Vedas, to be worshipped with joined hands by the celestial beings, is the place of Siva who remained to remove the accumulated acts which have been following us.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 20, 2017, 08:25:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1094 on: March 20, 2017, 08:26:55 AM »
Verse 8:

அரவமுந்நீர் அணியிலங்கைக் கோனையரு வரைதனால்
வெருவவூன்றி விரலா லடர்த்தார்க் கிடமென்பரால்
குரவங்கோங்கங் குளிர்பிண்டி ஞாழல்சுர புன்னைமேல்
கிரமமாக வரிவண்டு பண்செய்யுங் கேதாரமே.


People say that the place which belongs to Siva who pressed down with his toe fixing it firmly, in the preeminent mountain, the King of Lanka, made beautiful by the ocean of roaring sound. It is Kēdāram where the bees hum like music in the proper manner in the bottle flower trees, common Caung, cool Asoka tree, fetid cassia and long leaved two-sepaled Gamboge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2017, 08:29:46 AM by Subramanian.R »