Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205529 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1065 on: March 18, 2017, 08:02:06 AM »
Tiruk Kudavayil:

Verse 1:

கலைவாழு மங்கையீர் கொங்கையாருங் கருங்கூந்தல்
அலைவாழுஞ் செஞ்சடையி லரவும்பிறையு மமர்வித்தீர்
குலைவாழை கமுகம்பொன் பவளம்பழுக்குங் குடவாயில்
நிலைவாழுங் கோயிலே கோயிலாக நின்றீரே.

Siva who has a stag in the beautiful hand! Who has red matted locks on which the waves of the Ganga, who has tresses of hair in which there is fragrance, are full,
who made the cobra and the crescent moon to stay there. You stayed as your favorite temple in the temple which is permanent, Kudavāyil, where Plaintain trees ear ripe fruits resembling gold color and Areca-palm fruits resembling coral in color.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 18, 2017, 08:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1066 on: March 18, 2017, 08:06:32 AM »
Verse  2:

அடியார்ந்த பைங்கழலுஞ் சிலம்புமார்ப்ப வங்கையில்
செடியார்ந்த வெண்டலையொன் றேந்தியுலகம் பலிதேர்வீர்
குடியார்ந்த மாமறையோர் குலாவியேத்துங் குடவாயில்
படியார்ந்த கோயிலே கோயிலாகப் பயின்றீரே.

The golden Kazhal and the anklet that are worn on the feet to make a sound.
You collect alms wandering in the world, holding in the palm a white skull having the stench of flesh. [You] resided in the temple which can be compared to other temples, in Kudavāyil, where Brahmins of noble lineage praise you with delight as your favorite temple.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 18, 2017, 08:09:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1067 on: March 18, 2017, 08:10:32 AM »
Verse 3:

கழலார்பூம் பாதத்தீ ரோதக்கடலில் விடமுண்டன்
றழலாருங் கண்டத்தீ ரண்டர்போற்று மளவினீர்
குழலார வண்டினங்கள் கீதத்தொலிசெய் குடவாயில்
நிழலார்ந்த கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.

Siva who wears Kazhal in the feet which are as soft as flower, you have in your neck the heat as a result of consuming the poison which rose in the ocean which has waves.
you grant your grace according to the intensity of devotion when celestial beings praise you, you were present in the temple which has splendor in Kudavāyil where the swarms of bees hum melody types resembling music produced by flute, as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:14:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1068 on: March 18, 2017, 08:14:47 AM »
Verse  4:


மறியாருங் கைத்தலத்தீர் மங்கைபாக மாகச்சேர்ந்
தெறியாரு மாமழுவு மெரியுமேந்துங் கொள்கையீர்
குறியார வண்டினங்கள் தேன்மிழற்றுங் குடவாயில்
நெறியாருங் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.

You hold a young deer in your hand. You have an idea of holding fire and a big battle-axe which can be thrown on enemies and are united with a lady of distinction as one half. In Kudavāyil where the swarms of bees hum sweetly like honey with the idea of opening the petals of buds, you were present in the temple built according to āgamic rules, as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:16:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1069 on: March 18, 2017, 08:18:09 AM »
Verse 5:


இழையார்ந்த கோவணமுங் கீளுமெழிலா ருடையாகப்
பிழையாத சூலம்பெய் தாடல்பாடல் பேணினீர்
குழையாரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த குடவாயில்
விழவார்ந்த கோயிலே கோயிலாக மிக்கீரே.

Having a men's loin-cloth woven with yarn and a strip of cloth used as a waist band as beautiful dress holding on the shoulder a trident which never misses its aim, you linked singing and dancing.  In Kudavāyil surrounded by verdent gardens full of tender leaves, and fields, you were great in the temple which has never-ceasing festivals as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:20:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1070 on: March 18, 2017, 08:21:25 AM »
Verse  6:


அரவார்ந்த திருமேனி யானவெண்ணீ றாடினீர்
இரவார்ந்த பெய்பலிகொண் டிமையோரேத்த நஞ்சுண்டீர்
குரவார்ந்த பூஞ்சோலை வாசம்வீசுங் குடவாயில்
திருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

You bathed in white sacred ash got from a cow on your holy body on which you wear cobras profusely. Receiving the alms that are put into the bowl of a skull, which you get by begging, you consumed the poison to be praised by the celestial beings who do not wink. In Kudavāyil where the beautiful gardens which have common bottle flower trees, spread their fragrance, you were shining in the beautiful temple as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:23:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1071 on: March 18, 2017, 08:24:50 AM »
Verse 7:


பாடலார் வாய்மொழியீர் பைங்கண்வெள்ளே றூர்தியீர்
ஆடலார் மாநடத்தீ ரரிவைபோற்று மாற்றலீர்
கோடலார் தும்பிமுரன் றிசைமிழற்றுங் குடவாயில்
நீடலார் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.

You have words containing truth in the songs of the Vedas. You have a vehicle of a white bull which has greenish eyes. You performed the dance by name Maha Tāṇṭavam.  You have the power which is praised by the lady, Uma. In Kudavāyil where the superior variety of bee, Tumpi which settles on the white Malabar glory lily hums and sings music. You were present in the temple which has been in existence since a distant past as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:27:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1072 on: March 18, 2017, 08:29:02 AM »
Verse 8:


கொங்கார்ந்த பைங்கமலத் தயனுங்குறளாய் நிமிர்ந்தானும்
அங்காந்து தள்ளாட வழலாய் நிமிர்ந்தீ ரிலங்கைக்கோன்
தங்காதன் மாமுடியுந் தாளுமடர்த்தீர் குடவாயில்
பங்கார்ந்த கோயிலே கோயிலாகப் பரிந்தீரே.

Brahma who is seated in a fertile lotus which has abundant honey, and Vishnu who rose tall, being a dwarf at first, to waver in mind with a gaping mouth out of wonder, you rose high as a column of fire you crushed the feet and the big crown of the king of Lanka which he prized very much. You declared the temple in Kudavāyil which occupies a portion of the village, as your favorite temple. [Note: In this verse the anecdotes of Vishnu and Brahma, and Ravaṇaṉ are clubbed together.]

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:32:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1073 on: March 18, 2017, 08:33:24 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1074 on: March 18, 2017, 08:34:33 AM »
Verse  10:


தூசார்ந்த சாக்கியருந் தூய்மையில்லாச் சமணரும்
ஏசார்ந்த புன்மொழிநீத் தெழில்கொண்மாடக் குடவாயில்
ஆசாரஞ் செய்மறையோ ரளவிற்குன்றா தடிபோற்றத்
தேசார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.


The Buddhists who covers their bodies with a yellow cloth called Sivaram and the Jains  who have no purity, leaving the insulting slanderous words of those two people.
In Kudavāyil which has beautiful storeys, the Brahmins who have proper conduct to praise your feet without any decrease in the quality of their devotion. You have become attached to the glorious temple as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1075 on: March 18, 2017, 08:38:27 AM »
Verse  11:

நளிர்பூந் திரைமல்கு காழிஞான சம்பந்தன்
குளிர்பூங் குடவாயிற் கோயின்மேய கோமானை
ஒளிர்பூந் தமிழ்மாலை யுரைத்தபாட லிவைவல்லார்
தளர்வான தானொழியத் தகுசீர்வானத் திருப்பாரே.

Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has cool water having beautiful waves, on the king who dwells with desire in the temple in cool and beautiful Kudavāyil, those who are capable of reciting these garlands of shining Tamizh verses, composed by him.
will dwell in the heaven of fitting fame as the sufferings caused by depression of spirits, leave them.

Padigam on Kudavayil completed.\\

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2017, 08:40:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1076 on: March 19, 2017, 08:20:09 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


நலங்கொண் முத்து மணியும் அணியுந் திரளோதங்
கலங்கள் தன்னிற் கொண்டு கரைசேர் கலிக்காழி
வலங்கொண் மழுவொன் றுடையாய் விடையா யெனவேத்தி
அலங்கல் சூட்ட வல்லார்க் கடையா அருநோயே.


In Sirkazhi of great bustle where the ships that sail on the accumulated waves, reach the shore with beautiful pearls, other precious stones and ornaments. The one who possesses a victorious battle axe!  Praising one who has a bull the diseases of birth which cannot be cured by other means, will not reach those who can adorn the God with garlands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:22:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1077 on: March 19, 2017, 08:23:28 AM »
Verse  2:


ஊரா ருவரிச் சங்கம் வங்கங் கொடுவந்து
காரா ரோதங் கரைமே லுயர்த்துங் கலிக்காழி
நீரார் சடையாய் நெற்றிக் கண்ணா வென்றென்று
பேரா யிரமும் பிதற்றத் தீரும் பிணிதானே.


Having been brought by the ships the conches of the sea which move slowly, the waves of the sea from which clouds draw their water. In Sirkazhi, of great bustle where they are heaped to a great height on the shore. All disease will be removed if one babbles all the thousand names without ceasing, praising the god as, "one who has on his matted locks water! The one who has a frontal eye!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:26:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1078 on: March 19, 2017, 08:27:14 AM »
Verse  3:


வடிகொள் பொழிலின் மழலை வரிவண் டிசைசெய்யக்
கடிகொள் போதிற் றென்ற லணையுங் கலிக்காழி
முடிகொள் சடையாய் முதல்வா வென்று முயன்றேத்தி
அடிகை தொழுவார்க் கில்லை யல்ல லவலமே.


When the tender bees with lines on their bodies hum like music in the gardens which are maintained in perfect condition.  In Sirkazhi of great bustle where the balmy southern breeze comes in contact with the buds of fragrance just before they unfold their petals. Having praised with the aid of their virtue done in previous births the god as one who has dressed the matted locks as a crown! The first cause! (The origin of all things!) there will be no anxiety and suffering for those who worship his feet with their hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:30:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1079 on: March 19, 2017, 08:31:37 AM »
Verse  4:

மனைக்கே யேற வளஞ்செய் பவளம் வளர்முத்தங்
கனைக்குங் கடலு ளோத மேறுங் கலிக்காழிப்
பனைக்கைப் பகட்டீ ருரியாய் பெரியா யெனப்பேணி
நினைக்க வல்ல வடியார் நெஞ்சி னல்லாரே.

To enter into the houses, in Sirkazhi of great bustle where the waves of the roaring sea rise to push the mature coral and mature pearls. Having cherished with love the god as "one who has a skin of wet with the blood of an elephant whose trunk is like the palmyra! The great person!"  the devotees who are able think him as such, are people having good minds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2017, 08:34:08 AM by Subramanian.R »