Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192144 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1035 on: March 15, 2017, 08:18:00 AM »
Verse  4:


வேடஞ்சூழ் கொள்கையீர் வேண்டிநீண்ட வெண்டிங்கள்
ஓடஞ்சூழ் கங்கையு ம் உச்சிவைத்தீர் தலைச்சங்கைக்
கூடஞ்சூழ் மண்டபமுங் குலாயவாசற் கொடித்தோன்றும்
மாடஞ்சூழ் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.


You have the nature of thinking of assuming many forms, desiring them. You placed on the top of your head Ganga too where the white and long crescent moon goes round and round like a boat; [The crescent is compared to the boat;]. You were happy to dwell in the temple at Tālai Chaṅkai which has a pavilion surrounded by tower and storeys where flags are to be seen at the shining entrances, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:20:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1036 on: March 15, 2017, 08:21:31 AM »
Verse  5:


சூலஞ்சேர் கையினீர் சுண்ணவெண்ணீ றாடலீர்
நீலஞ்சேர் கண்டத்தீர் நீண்டசடைமே னீரேற்றீர்
ஆலஞ்சேர் தண்கான லன்னமன்னுந் தலைச்சங்கைக்
கோலஞ்சேர் கோயிலே கோயிலாகக் கொண்டீரே.

You hold a trident in your hand, you bathe in the holy ash of fine powder just like bathing in water. You have a blue color in your neck. You received water on your long matted locks. You occupied the beautiful temple in Talai Chankai where swans stay in the cool littoral gardens where there is plenty of water, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:25:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1037 on: March 15, 2017, 08:26:23 AM »
Verse 6:


நிலநீரொ டாகாச மனல்காலாகி நின்றைந்து
புலநீர்மை புறங்கண்டார் பொக்கஞ்செய்யார் போற்றோவார்
சலநீத ரல்லாதார் தக்கோர்வாழுந் தலைச்சங்கை
நலநீர கோயிலே கோயிலாக நயந்தீரே.

Being the earth, the water, the sky, the fire and the air, those who controlled the nature of the five sense perceptions, who do not commit any false acts, and never cease from praising god. In Talai Chankai where worthy people who are not low by their deceptive nature, live. You desired the beautiful temple as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:28:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1038 on: March 15, 2017, 08:29:26 AM »
Verse  7:

அடிபுல்கு பைங்கழல்கள் ஆர்ப்பப்பேர்ந்தோர் அனலேந்திக்
கொடிபுல்கு மென்சாயல் உமையோர் பாகங்கூடினீர்
பொடிபுல்கு நூன்மார்பர் புரிநூலாளர் தலைச்சங்கைக்
கடிபுல்கு கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே.

Holding fire and dancing to make the golden armors of the feet that embrace them to make a sound you were united with Uma who has tenderness like the creeper, on one half, you joined the well-guarded temple in Talai Chaṅkai where Brahmins who desired the study of the Vēdas wear a sacred thread on their chest smeared with holy ash, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:31:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1039 on: March 15, 2017, 08:32:18 AM »
Verse  8:

திரையார்ந்த மாகடல்சூழ் தென்னிலங்கைக் கோமானை
வரையார்ந்த தோளடர விரலாலூன்று மாண்பினீர்
அரையார்ந்த மேகலையீ ரந்தணாளர் தலைச்சங்கை
நிரையார்ந்த கோயிலே கோயிலாக நினைந்தீரே.

You have the honor of pressing down your toe to crush the shoulders which were comparable to the mountain, of the king of Lanka in the south, girt by a great sea with waves. You wear a girdle in the waist as an ornament. [This refers to Uma who is one half.] [Mēkalai: a jeweled girdle of 7 or 8 strands worn by women on their waists.] You thought of dwelling in the temple with columns in Talai Chankai where Brahmins are prosperous, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:35:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1040 on: March 15, 2017, 09:33:10 AM »
Verse  9:


பாயோங்கு பாம்பணைமே லானும்பைந்தா மரையானும்
போயோங்கிக் காண்கிலார் புறநின்றோரார் போற்றோவார்
தீயோங்கு மறையாளர் திகழுஞ்செல்வத் தலைச்சங்கைச்
சேயோங்கு கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.


Vishnu who lies on a superior serpent bed which is like a mat, and Brahma, who is seated on a cool lotus, were not able to find you though the former went digging into the earth and the latter went flying in the sky. Those who do not search for you outside the pale of Saivism will not cease from praising you you joined the tall temple which is visible from a great distance and where the wealthy Brahmins who maintain the three fires are prosperous, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 15, 2017, 09:35:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1041 on: March 15, 2017, 09:36:07 AM »
Verse  10:


அலையாரும் புனல்துறந்த அமணர்குண்டர் சாக்கியர்
தொலையாதங் கலர்தூற்றத் தோற்றங்காட்டி யாட்கொண்டீர்
தலையான நால்வேதந் தரித்தார்வாழுந் தலைச்சங்கை
நிலையார்ந்த கோயிலே கோயிலாக நின்றீரே.

Jains who do not bathe in water which has waves, and Buddhists, the low people spread slander without being exhausted, you admitted me into your grace showing me your divine form. You stayed for ever in the temple with many floors in Talai Chankai where Brahmins who Vedas in mind all the four important Vedas,  as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 09:38:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1042 on: March 15, 2017, 09:39:46 AM »
Verse  11:

நளிரும் புனற்காழி நல்லஞான சம்பந்தன்
குளிருந் தலைச்சங்கை யோங்குகோயின் மேயானை
ஒளிரும் பிறையானை யுரைத்தபாட லிவைவல்லார்
மிளிருந் திரைசூழ்ந்த வையத்தார்க்கு மேலாரே.

On Siva who dwells in the tall temple in cool Talai Chankai and who wears a cool crescent moon, Jnana Sambandhan,  of good qualities who is a native of Sirkazhi of cool water those who are capable of reciting these verses composed (by him) will become Devas, to the people of this world which is girt by the sea having waves rolling up and down.

Padigam on Tiruth Talai Chankai completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 15, 2017, 09:42:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1043 on: March 16, 2017, 07:56:31 AM »
Tiru Idai Maruthur:

Verse 1:

பொங்குநூன் மார்பினீர் பூதப்படையீர் பூங்கங்கை
தங்குசெஞ் சடையினீர் சாமவேத மோதினீர்
எங்குமெழிலார் மறையோர்கண் முறையாலேத்த விடைமருதில்
மங்குல்தோய் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.


You have on your chest a bright and attractive sacred thread.  You have an army of Bhutas.  You have red matted locks, on which the shining Ganga stays. You chanted Sāma Vēdam.  The beautiful Brahmins to worship you in the proper manner everywhere you rejoiced in dwelling in the temple in Iṭai Marutu which touches the clouds, as the fitting temple for you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 16, 2017, 08:00:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1044 on: March 16, 2017, 08:01:23 AM »
Verse  2:


நீரார்ந்த செஞ்சடையீர் நெற்றித்திருக்கண் நிகழ்வித்தீர்
போரார்ந்த வெண்மழுவொன் றுடையீர் பூதம்பாடலீர்
ஏரார்ந்த மேகலையாள் பாகங்கொண்டீ ரிடைமருதில்
சீரார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

You have red matted locks which is full of water of the Ganga.  You created the frontal eye. You have a white battle-axe which is well used in warfare, you have Bhutas which sing.  You had on one half a lady wearing a jeweled girdle of 7 or 8 strands of exquisite beauty. You dwelt in the temple with great distinction as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2017, 08:04:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1045 on: March 16, 2017, 08:05:25 AM »
Verse  3:


அழன்மல்கு மங்கையில் ஏந்திப்பூத மவைபாடச்
சுழன்மல்கு மாடலீர் சுடுகாடல்லாற் கருதாதீர்
எழின்மல்கு நான்மறையோர் முறையாலேத்த விடைமருதில்
பொழில்மல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே.

Holding fire in the palm of increasing beauty, when the Bhutas are singing, you perform a dance of increasing whirling you do not consider any other place than the cremation ground as your place. The beautiful Brahmins who have learnt the four Vēdas to worship you in the proper manner. You were shining in the temple which has flourishing gardens in Iṭai Marutu, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2017, 08:08:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1046 on: March 16, 2017, 08:09:09 AM »
Verse 4:


பொல்லாப் படுதலையொன் றேந்திப்புறங்காட் டாடலீர்
வில்லாற் புரமூன்றும் எரித்தீர் விடையார் கொடியினீர்
எல்லாக் கணங்களும் முறையாலேத்த விடைமருதில்
செல்வாய கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

Holding a dead skull which is ugly-looking, you dance in the cremation ground outside the village. You burnt the three cities with a bow (discharging an arrow from it), you have a flag on which the form of a bull is drawn. All the eighteen groups of celestial beings and Siva Gaṇas to worship you in the proper manner, you dwelt in the wealthy temple in iṭai Marutu as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 16, 2017, 08:11:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1047 on: March 16, 2017, 08:12:59 AM »
Verse  5:

வருந்திய மாதவத்தோர் வானோரேனோர் வந்தீண்டிப்
பொருந்திய தைப்பூச மாடியுலகம் பொலிவெய்தத்
திருந்திய நான்மறையோர் சீராலேத்த விடைமருதில்
பொருந்திய கோயிலே கோயிலாகப் புக்கீரே.


The great sages who underwent physical sufferings, the celestial beings and other people having come there crowding. The people of the world having bathed in Poosam, in the month of Thai which is appropriate to this shrine, to attain splendor, the Brahmins who have learnt the four perfect Vedas, to praise you with distinction,
you entered into the temple in iṭai Marutu where knowledge flourishes, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2017, 08:16:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1048 on: March 16, 2017, 08:17:04 AM »
Verse  6:


சலமல்கு செஞ்சடையீர் சாந்தநீறு பூசினீர்
வலமல்கு வெண்மழுவொன் றேந்திமயானத் தாடலீர்
இலமல்கு நான்மறையோ ரினிதாவேத்த விடைமருதில்
புலமல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே.

You have red matted locks which is full of water. You smeared yourself with holy ash as sandal-paste. Holding a white battle-axe of increasing victory, you dance in the cremation ground. The Brahmins who are well-versed in all the four Vēdas and have their own houses which are in prosperous condition, to worship you with pleasure.
You were shining in the temple which increases one's knowledge, in Iṭai Marutu as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2017, 08:20:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1049 on: March 16, 2017, 08:21:26 AM »
Verse  7:


புனமல்கு கொன்றையீர் புலியினதளீர் பொலிவார்ந்த
சினமல்கு மால்விடையீர் செய்யீர்கரிய கண்டத்தீர்
இனமல்கு நான்மறையோ ரேத்துஞ்சீர்கொ ளிடைமருதில்
கனமல்கு கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே.

You adorn yourself with the Koṉṟai flowers which grow abundantly in the forest tract.
You wear a tiger's skin. You have a big bull of exquisite beauty and increasing anger.
You are red in colors, and you have a black neck. You joined in the temple on which clouds are on the increase, in the famous Iṭai Marutu where the groups of Brahmins well-versed in the four Vēdas worship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2017, 08:24:48 AM by Subramanian.R »