Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196801 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1020 on: March 13, 2017, 08:46:14 AM »
Verse 11:


மையி னார்மணி போல்மி டற்றனை மாசில் வெண்பொடிப் பூசும் மார்பனைப்
பைய தேன்பொழில்சூழ் புறவார் பனங்காட்டூர்
ஐய னைப்புக ழான காழியுள் ஆய்ந்த நான்மறை ஞான சம்பந்தன்
செய்யுள் பாடவல்லார் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.


On Siva who has a beautiful neck like the sable cloud, who smears on his chest the white sacred ash which has no blemish, and the master who is in Puṟavār Paṉankaṭṭūr surrounded by gardens having fresh honey, those who are able to sing the poems of Jnana Sambandhan, who had knowledge of the four Vēdas which he investigated and who is a native of famous Sirkazhi, will reach Siva Lōkam after death.

Padigam on Tirup Puravar Panankattur completed.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: March 13, 2017, 08:49:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1021 on: March 14, 2017, 08:19:31 AM »
Tirup Pukali: (another name for Sirkazhi)

Verse 1:


உருவார்ந்த மெல்லியலோர் பாகமுடையீர் அடைவோர்க்குக்
கருவார்ந்த வானுலகங் காட்டிக்கொடுத்தல் கருத்தானீர்
பொருவார்ந்த தெண்கடலொண் சங்கந்திளைக்கும் பூம்புகலித்
திருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

You have on one half a lady of tender nature who has a brilliant form. You have the idea of showing and bestowing on those who approach you, the heaven which has the seed of your grace. You were eminent in thinking the temple having wealth in beautiful Pukali, where the bright conches moving from the clear sea which is always dashing against the shore, are always present, as the temple desired by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:21:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1022 on: March 14, 2017, 08:22:56 AM »
Verse  2:


நீரார்ந்த செஞ்சடையீர் நிரையார்கழல்சேர் பாதத்தீர்
ஊரார்ந்த சில்பலியீ ருழைமானுரிதோ லாடையீர்
போரார்ந்த தெண்டிரைசென் றணையுங்கானற் பூம்புகலிச்
சீரார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

You have red matted locks, which is full of water. You have in your feet anklets adorned in a row. You have some alms collected in many places. You have dressed yourself with the skin of a spotted deer flayed from its body. You dwelt in the temple of great fame in beautiful Pukali which has sea-shore gardens which are reached by the clear waves which are dashing against the shore, as the temple desired by you.
[When the waves dash against the sea-shore it appears as if the water is fighting with the land.].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:26:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1023 on: March 14, 2017, 08:27:02 AM »
Verse  3:


அழிமல்கு பூம்புனலு மரவுஞ்சடைமே லடைவெய்த
மொழிமல்கு மாமறையீர் கறையார்கண்டத் தெண்டோளீர்
பொழின்மல்கு வண்டினங்க ளறையுங்கானற் பூம்புகலி
எழின்மல்கு கோயிலே கோயிலாக விருந்தீரே.

The beautiful water (of Ganga) which has the capacity of complete destruction and cobra are on the matted locks, in an order. You are always chanting the great Vedas (Vēdams), you have eight arms and a black neck. You stayed in the temple of increasing beauty in pleasant Pukali which has sea-shore gardens where the swarms of bees are flourishing in the garden, as the temple desired by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:29:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1024 on: March 14, 2017, 08:31:00 AM »
Verse  4:


கையிலார்ந்த வெண்மழுவொன் றுடையீர்கடிய கரியின்றோல்
மயிலார்ந்த சாயன்மட மங்கைவெருவ மெய்போர்த்தீர்
பயிலார்ந்த வேதியர்கள் பதியாய்விளங்கும் பைம்புகலி
எயிலார்ந்த கோயிலே கோயிலாக விசைந்தீரே.

You have in your hand a white-hot iron. You covered your body with the skin of a fearful elephant to make the young lady having the tenderness of a peacock, to be frightened. You agreed to reside in the temple having a wall of enclosure in fertile Pukali which is shining as the place of Vedhiyar (Brahmins) who always train themselves in Vēdas and other arts, as the temple desired by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:33:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1025 on: March 14, 2017, 08:34:46 AM »
Verse  5:


நாவார்ந்த பாடலீர் ஆடலரவம் அரைக்கார்த்தீர்
பாவார்ந்த பல்பொருளின் பயன்களானீ ரயன்பேணும்
பூவார்ந்த பொய்கைகளும் வயலுஞ்சூழ்ந்த பொழிற்புகலித்
தேவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

You are singing the Vēdas in your mouth, you tied round your waist a dancing cobra.
You were the meaning and the fruit of many songs. You were brilliant in the temple full of divinity which was worshipped by Brahma in Pukali having gardens and surrounded by fields and natural tanks where lotus flowers are growing abundantly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:37:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1026 on: March 14, 2017, 08:38:44 AM »
Verse  6:


மண்ணார்ந்த மண்முழவந் ததும்பமலையான் மகளென்னும்
பெண்ணார்ந்த மெய்மகிழப் பேணியெரிகொண் டாடினீர்
விண்ணார்ந்த மதியமிடை மாடத்தாரும் வியன்புகலிக்
கண்ணார்ந்த கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே.

When the Kuṭamuzha is played on which there is a black paste, you danced holding fire desiring it, to make the body of your consort who is the daughter of the mountain swell with joy. You came into being in the temple in the broad Pukali feasting to the eyes where the full moon in the sky rests in the storeys that are close to each other, as the temple desired by you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 14, 2017, 08:40:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1027 on: March 14, 2017, 08:41:47 AM »
Verse  7:


களிபுல்கு வல்லவுண ரூர்மூன்றெரியக் கணைதொட்டீர்
அளிபுல்கு பூமுடியீர் அமரரேத்த வருள்செய்தீர்
தெளிபுல்கு தேனினமு மலருள்விரைசேர் திண்புகலி
ஒளிபுல்கு கோயிலே கோயிலாக வுகந்தீரே.

You shot an arrow to burn the three cities of the strong demons, who were inebriated with power. You have a head adorned with flowers on which bees swarm. You bestowed your grace on Devas, when they worshipped you you rejoiced to dwell in the temple of great brilliance in strong Pukali where the bees of bright color collect the fragrance which is inside the flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:44:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1028 on: March 14, 2017, 08:45:10 AM »
Verse  8:


பரந்தோங்கு பல்புகழ்சே ரரக்கர்கோனை வரைக்கீழிட்
டுரந்தோன்றும் பாடல்கேட் டுகவையளித்தீ ருகவாதார்
புரந்தோன்று மும்மதிலு மெரியச்செற்றீர் பூம்புகலி
வரந்தோன்று கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.


Having placed the king of demons who had many kinds of fame which spread for and wide and increased, under the mountain (Kailāsa), you granted boons out of joy, on hearing the songs which came out of his knowledge (of the Vēdas) [It is said that Siva's anger subsided on hearing Ravanan chanting the musical Sama Veda.
Siva granted Ravanan, a sword and a lease of long life;]. You destroyed the three fortifications which appeared like cities belonging to your enemies. You rejoiced to dwell in the eminent temple in beautiful Pukali as the temple desired by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:49:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1029 on: March 14, 2017, 08:50:13 AM »
Verse  9:

சலந்தாங்கு தாமரைமே லயனுந்தரணி யளந்தானுங்
கலந்தோங்கி வந்திழிந்துங் காணாவண்ணங் கனலானீர்
புலந்தாங்கி யைம்புலனுஞ் செற்றார்வாழும் பூம்புகலி
நலந்தாங்கு கோயிலே கோயிலாக நயந்தீரே.

Brahma, who is seated on the lotus which is supported by water, and Vishnu, who measured the world, you became a column of fire as not to be seen (by both of them) though they joined and flew high and went descending down the earth, having borne in mind knowledge of reality. You desired the temple which has many architectural beauties in beautiful Pukali where wise men who have annihilated the five senses of the body, as the temple suitable to you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:52:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1030 on: March 14, 2017, 08:53:45 AM »
Verse  10:


நெடிதாய வன்சமணு நிறைவொன்றில்லாச் சாக்கியருங்
கடிதாய கட்டுரையாற் கழறமேலோர் பொருளானீர்
பொடியாரு மேனியினீர் புகலிமறையோர் புரிந்தேத்த
வடிவாருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.


The tall and strong Jains and Buddhists, who do not have fullness of knowledge,
you were above the abuse of the exceedingly fabricated falsehood (of both of them). You have a body on which sacred ash is smeared. You dwelt happily in the well-shaped temple in Pukali where Brahmins praised you with love, as the temple desired by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 08:56:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1031 on: March 14, 2017, 08:57:14 AM »
Verse  11:

ஒப்பரிய பூம்புகலி யோங்குகோயின் மேயானை
அப்பரிசிற் பதியான அணிகொண்ஞான சம்பந்தன்
செப்பரிய தண்டமிழாற் றெரிந்தபாட லிவைவல்லார்
எப்பரிசி லிடர்நீங்கி யிமையோருலகத் திருப்பாரே.

On the Lord who gladly resides in the flourishing temple in beautiful Pukali which has no equal, Jnana Sambandhan wearing ornaments, who is the chief of such a high honor which cannot be explained in words. Those who are capable of reciting the choice verses composed in pleasant Tamizh, which cannot be recited by those who do not have the grace of the Lord, in whatever they may get sufferings they will be free from them and enjoy the pleasures in the paradise of the Devas.

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2017, 09:00:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1032 on: March 15, 2017, 08:06:49 AM »
Tiruth Talai Chankadu:

Verse 1:


நலச்சங்க வெண்குழையுந் தோடும்பெய்தோர் நால்வேதம்
சொலச்சங்கை யில்லாதீர் சுடுகாடல்லாற் கருதாதீர்
குலைச்செங்காய்ப் பைங்கமுகின் குளிர்கொள்சோலைக் குயிலாலும்
தலைச்சங்கைக் கோயிலே கோயிலாகத் தாழ்ந்தீரே.

Wearing a white and beautiful men's ear-ring made of conch and a women's ear-ring you are above numbers when the Vēdas describe you you do not think of any other place (for dancing) except the cremation ground) you stayed in the temple at Talai Chankai where Indian cuckoos sing in the cool gardens of tender Areaca-palms which ave put forth clusters of red fruit, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:09:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1033 on: March 15, 2017, 08:10:41 AM »
Verse  2:


துணிமல்கு கோவணமுந் தோலுங்காட்டித் தொண்டாண்டீர்
மணிமல்கு கண்டத்தீர் அண்டர்க்கெல்லா மாண்பானீர்
பிணிமல்கு நூன்மார்பர் பெரியோர்வாழுந் தலைச்சங்கை
அணிமல்கு கோயிலே கோயிலாக அமர்ந்தீரே.

You admitted me as your protege people, showing the skin and the loin-cloth which is torn from a big cloth. You have a neck which is full of blue color like the sapphire.
you have greatness which is above the greatness of the celestial beings. You desired to stay in the very beautiful temple in Talai Chaṅkai where great men who wear on their chest twisted sacred thread, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2017, 08:13:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1034 on: March 15, 2017, 08:13:49 AM »
Verse  3:


சீர்கொண்ட பாடலீர் செங்கண்வெள்ளே றூர்தியீர்
நீர்கொண்டும் பூக்கொண்டு நீங்காத்தொண்டர் நின்றேத்தத்
தார்கொண்ட நூன்மார்பர் தக்கோர்வாழுந் தலைச்சங்கை
ஏர்கொண்ட கோயிலே கோயிலாக விருந்தீரே.

You sing to the measure of time [You chant Sama Vedam which can be set to music.] You ride on a bull having red eyes.  The devotees who carry water to bathe you and flowers to adorn you and who never leave you, praise you standing. You occupied the beautiful temple in Talai Chankai where worthy Brahmins who wear the sacred thread and a garland (of lotus) live, as the temple fitting your greatness [garland of lotus is the distinctive garland of Brahmins;].

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 15, 2017, 08:16:52 AM by Subramanian.R »