Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195444 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1005 on: March 12, 2017, 08:25:03 AM »
Verse  7:


கலவ மாமயி லாளொர் பங்கனைக் கண்டு கண்மிசை நீர்நெ கிழ்த்திசை
குலவு மாறுவல்லார் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
நிலவு மாமதி சேர்ச டையுடை நின்ம லாவென வுன்னு வாரவர்
உலவு வானவரின் உயர்வாகுவ துண்மையதே.


In Kōṭṭāṟu where people who reside there and rejoice in singing the praises of Siva, (have)) tears rolling down the eyes on seeing Siva who has as a half a lady as gentle as the big peacock with a long tail. It is certainly true that those who meditate (thinking such things)) as the immaculate Siva who has on his matted locks, a crescent moon that gives light!  They are superior to the celestial beings who can go everywhere they wish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 09:34:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1006 on: March 12, 2017, 09:35:13 AM »
Verse 8:


வண்ட லார்வயற் சாலி யாலைவ ளம்பொ லிந்திட வார்பு னற்றிரை
கொண்ட லார்கொணர்ந் தங்குலவுந்திகழ் கோட்டாற்றில்
தொண்டெ லாந்துதி செய்ய நின்ற தொழில னேகழ லால ரக்கனை
மிண்டெ லாந்தவிர்த் தென்னுகந்திட்ட வெற்றிமையே.

In shining Kōṭṭāṟu where the waves of the flowing water are brought by the clouds, roam about for the paddy and sugar-cane growing in the fields with alluvial soil to thrive by the fertility Siva who has the functions fit to be praised by all the devotees!
What is the victory in rising high having removed completely the strength of the demon by your leg?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 09:38:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1007 on: March 12, 2017, 09:39:14 AM »
Verse  9:


கருதி வந்தடி யார்தொ ழுதெழக் கண்ண னோடயன் றேடவானையின்
குருதி மெய்கலப்ப உரிகொண்டு கோட்டாற்றில்
விருதி னான்மட மாது நீயும்வி யப்பொ டுமுயர் கோயில் மேவிவெள்
எருதுகந் தவனே யிரங்காயுன தின்னருளே.

The devotees come thinking of Siva and worship him.  When Kaṇṇaṉ (Vishnu) and Ayaṉ (Brahma)r searched for you, having the skin of an elephant when its blood mixed with your body, in Kōṭṭāṟu yourself and the young lady with the title dwelling with desire in the superior temple with wonder. The one who rides on a white bull!
Take pity on me and grant me your benign grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 09:43:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1008 on: March 12, 2017, 09:43:40 AM »
Verse  10:


உடையி லாதுழல் கின்ற குண்டரும் ஊண ருந்தவத் தாய சாக்கியர்
கொடையி லாமனத்தார் குறையாருங் கோட்டாற்றில்
படையி லார்மழு வேந்தி யாடிய பண்ப னேயிவ ரென்கொ லோநுனை
அடைகி லாதவண்ணம் அருளாயுன் னடியவர்க்கே.


In Kōṭṭāṟu where the low people of Jains, who wander naked and Buddhists, who perform penance without taking food and who have no mind to give anything good but dilate upon the faults, Siva who has the nature of dancing holding a rare battle-axe among weapons! What is the reason for these people for not reading and saving themselves by worshiping you? Please tell your devotees that reason.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 09:46:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1009 on: March 12, 2017, 09:47:25 AM »
Verse  11:


கால னைக்கழ லாலு தைத்தொரு காம னைக்கன லாகச் சீறிமெய்
கோல வார்குழலாள் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
மூல னைமுடி வொன்றி லாதவெம் முத்த னைப்பயில் பந்தன் சொல்லிய
மாலை பத்தும்வல்லார்க் கெளிதாகும் வானகமே.


Kicking Yama (the god of death) with his leg, being angry with the unequaled Manmatha to be burnt, in Kōṭṭāṟu when the lady with long and beautiful tresses of hair is occupying his body. The origin of all things, our Lord who is naturally free from all bondage and who has no end (death) for those who are able to recite all the ten verses by Jnana Sambandhan, who always practices in singing the fame of Siva, heaven is easy of reach.

Padigam on Tiruk Kottaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 09:50:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1010 on: March 13, 2017, 08:09:38 AM »
Tirup Puravar Panankattur:

Verse 1:

விண்ண மர்ந்தன மும்ம தில்களை வீழ வெங்கணை யாலெய் தாய்விரி
பண்ணமர்ந் தொலிசேர் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பெண்ண மர்ந்தொரு பாக மாகிய பிஞ்ஞ காபிறை சேர்நு தலிடைக்
கண்ணமர்ந் தவனே கலந்தார்க் கருளாயே.

You discharged a cruel arrow to make the three forts which remained in the sky to fall down. You are the destroyer of all things, who has a lady on one half desiring it, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr where the sweet sound of spreading melody types gathers together. Sivaṉ who has an eye in the forehead where the crescent moon stays!
Grant your grace to those who come near you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:12:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1011 on: March 13, 2017, 08:13:22 AM »
Verse  2:


நீடல் கோடல் அலரவெண் முல்லை நீர்ம லர்நிரைத் தாத ளஞ்செயப்
பாடல் வண்டறையும் புறவார் பனங்காட்டூர்த்
தோடி லங்கிய காத யன்மின் துளங்க வெண்குழை துள்ள நள்ளிருள்
ஆடுஞ் சங்கரனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


The long white species of Malabar glory lily to blossom, the pollen of the rows of flowers of Arabian jasmine resembling water heap like salt in salt pans,
in Puṟavai Paṉankāṭṭūr where humming bees make a loud noise. The light to shine brightly by the side of the ear where the women's ear-ring is shining. The white men's ear-ring to jump up. Siva who bestow auspicious things on devotees and who dances  at mid-night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:16:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1012 on: March 13, 2017, 08:17:41 AM »
Verse  3:


வாளை யுங்கய லும்மிளிர் பொய்கை வார்பு னற்கரை யருகெ லாம்வயற்
பாளை யொண்கமுகம் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பூளை யுந்நறுங் கொன்றை யும்மத மத்த மும்புனை வாய்க ழலிணைத்
தாளையே பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.


In Puṟavār Paṉankaṭṭūr, the colorful Areca-palm which has spathes, growing by the side of the long bank of the natural tank full of water in which the scabbard and carp roll. Siva who adorns himself with flowers of Javanese wool plant, fragrant Koṉṟai and Datura flowers!  Grant your grace to those who possess the meritorious deed of praising your two feet which wear Kazhal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:20:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1013 on: March 13, 2017, 08:21:23 AM »
Verse  4:

மேய்ந்தி ளஞ்செந்நென் மென்க திர்கவ்வி மேற்ப டுகலின் மேதி வைகறை
பாய்ந்த தண்பழனப் புறவார் பனங்காட்டூர்
ஆய்ந்த நான்மறை பாடி யாடும் அடிக ளென்றென் றரற்றி நன்மலர்
சாய்ந்தடி பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.

The buffaloes grazing grass at daybreak, and seizing by the mouth the soft ears of corn of the superior variety of paddy, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr in the fields, it jumps on the land on the bank of a river fit for cultivation which is beyond it, shouting with excitement many times as the god who dances singing the four Vēdas which were investigated. Grant your grace to those who have meritorious deeds and who praise your feet in which fresh flowers thrown by devotees have fallen.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 13, 2017, 08:23:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1014 on: March 13, 2017, 08:24:57 AM »
Verse  5:

செங்க யல்லொடு சேல்செ ருச்செயச் சீறி யாழ்முரல் தேனி னத்தொடு
பங்கயம் மலரும் புறவார் பனங்காட்டூர்க்
கங்கை யும்மதி யுங்க மழ்சடைக் கேண்மை யாளொடுங் கூடி மான்மறி
அங்கை யாடலனே அடியார்க் கருளாயே.


As the Sēl (a fresh water fish) fights with the red colored carp in Puṟavār Paṉankāṭṭūr the lotus blossoms with the swarms of bees which hum like the music of the small Yazh. United with a lady who has the relationship of wife, and  fragrant matted locks,  in which Ganga and a crescent moon are staying, who has on his beautiful hand a young deer! Grant your grace to your devotees.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 13, 2017, 08:27:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1015 on: March 13, 2017, 08:29:01 AM »
Verse  6:


நீரி னார்வரை கோலி மால்கடல் நீடி யபொழில் சூழ்ந்து வைகலும்
பாரினார் பிரியாப் புறவார் பனங்காட்டூர்க்
காரி னார்மலர்க் கொன்றை தாங்கு கடவு ளென்றுகை கூப்பி நாடொறும்
சீரினால் வணங்குந் திறத்தார்க் கருளாயே.

Surrounded by long gardens which are like the great sea, fixing the boundary by the water, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr which the people of this world do not leave every day.
joining their hands in worship saying, the god who bears Koṉṟai flowers which blossom profusely in winter.  Grant your grace to those who pay homage to you daily in an excellent manner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:31:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1016 on: March 13, 2017, 08:32:07 AM »
Verse  7:


கைய ரிவையர் மெல்வி ரல்லவை காட்டி யம்மலர்க் காந்த ளங்குறி
பையரா விரியும் புறவார் பனங்காட்டூர்
மெய்ய ரிவையொர் பாக மாகவும் மேவி னாய்கழ லேத்தி நாடொறும்
பொய்யிலா வடிமை புரிந்தார்க் கருளாயே.

In Puṟavār Paṉankāṭṭūr where the beautiful marks the red specie of Malabar glory lily, exhibiting like the soft fingers of ladies, unfolds its petals like the beautiful hood of the cobra, you desired to have in your body as a half a lady. Grant your grace to those who did faithfully service daily praising your feet.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 13, 2017, 08:33:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1017 on: March 13, 2017, 08:34:56 AM »
Verse 8:

தூவி யஞ்சிறை மெல்ந டையன மல்கி யொல்கிய தூமலர்ப் பொய்கைப்
பாவில் வண்டறையும் புறவார் பனங்காட்டூர்
மேவி யந்நிலை யாய ரக்கன தோள டர்த்தவன் பாடல் கேட்டருள்
ஏவியெம் பெருமான் என்பவர்க் கருளாயே.

In the expanse of the natural tanks of fresh flowers where the swans of soft gait and downs and internal feathers increase and become bent, dwelling in Puṟavār Paṉaṅkāṭṭūr where the bees hum loudly, pressing down the shoulders of the demon who was in that position of being caught under the mountain, grant your grace to those who praise you as the god who ordered his grace to reach him on hearing him sing Sama Vēdam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:37:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1018 on: March 13, 2017, 08:38:13 AM »
Verse  9:

அந்தண் மாதவி புன்னை நல்ல அசோக மும்மர விந்தம் மல்லிகை
பைந்தண் ஞாழல்கள் சூழ்புறவார் பனங்காட்டூர்
எந்தி ளம்முகில் வண்ணன் நான்முகன் என்றி வர்க்கரி தாய்நி மிர்ந்ததொர்
சந்தம் ஆயவனே தவத்தார்க் கருளாயே.

In Puṟavār Paṉankāṭṭūr surrounded by the beautiful and cool delight of the woods, mast wood trees, flourishing Asoka trees, lotus, jasmine, and verdant, cool fetid cassia, beautiful, Siva who grew tall as a column of fire so as to be difficult for Vishnu who has the color of the forming cloud rising high and Brahma of four faces,
grant your grace to those who did penance to have a vision of your form.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2017, 08:41:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1019 on: March 13, 2017, 08:42:04 AM »
Verse 10:


நீண மார்முரு குண்டு வண்டினம் நீல மாமலர் கவ்வி நேரிசை
பாணில் யாழ்முரலும் புறவார் பனங்காட்டூர்
நாண ழிந்துழல் வார்ச மணரும் நண்பில் சாக்கிய ரும்ந கத்தலை
ஊணுரி யவனே உகப்பார்க் கருளாயே.


The swarm of bees biting the big blue Nelumbo flowers drinking the honey found in abundance in Paṉankāṭṭūr humming like the melody Nērisai among the melodies, like the music of the Yāzh, the Jains who wander naked without shame and Buddhists who have no friendly feeling, to laugh derisively at you. Siva who has the right of eating in the skull! Grant your grace to those who desire you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 13, 2017, 08:44:59 AM by Subramanian.R »