Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 86033 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #615 on: November 02, 2016, 09:36:05 AM »
Verse 6:


பேதம் இல்லதொர் கற்ப ளித்த
    பெருந்து றைப்பெரு வெள்ளமே
ஏத மேபல பேச நீஎனை
    ஏதி லார்முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற
    தனிச்ச ரண்சர ணாமெனக்
காத லால்உனை ஓத நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.

O Great Flood of Bliss at Perunthurai that blessed me with ever-constant Gnosis !
What did You do that strangers should speak ill of me?
To hail You,
In love,
You conferred on me endless,
blameless and peerless Refuge ? Your feet -,
at Kazhukkunru Whither You came and revealed Yourself to me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 09:38:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #616 on: November 02, 2016, 09:39:09 AM »
Verse 7:


இயக்கி மார்அறு பத்து நால்வரை
    எண்குணம் செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ
    வல்வி னைக்குள் அழுந்தவுந்
துயக்க றுத்தெனை ஆண்டு கொண்டுநின்
    தூய்ம லர்க்கழல் தந்தெனைக்
கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவந்து
    காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே. O Lord-God who made the sixty four Yakshinis attain the eight gunas !
As I lay immersed in the sea of cruel Karma knit to the triple hoary and puissant
that cause bewilderment,
You did away with my weariness,
Redeemed and ruled me.
You who made me feel befuddled in the presence of Your servitors,
came to Kazhukkunru,
revealed Yourself to me and blessed me with Your flower-feet pure,
in their very presence.

(concluded.  Even though it is a Padigam (ten verses), only seven are available.)

Arumnachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 09:43:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #617 on: November 03, 2016, 09:44:55 AM »
Kanda Pathu:

Darsanam of Siva's dance:

Verse  1:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.


Deluded by the senses and destined to repeated deaths,
I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect,
caused me gain merger with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo,
I had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2016, 09:47:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #618 on: November 03, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  2:


வினைப்பிறவி என்கின்ற
    வேதனையில் அகப்பட்டுத்
தனைச்சிறிதும் நினையாதே
    தளர்வெய்திக் கிடப்பேனை
எனைப்பெரிதும் ஆட்கொண்டென்
    பிறப்பறுத்த இணையிலியை
அனைத்துலகுந் தொழுந்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.

Trapped in the misery of Karmic embodiment,
I did not think of Him at all and lay languishing.
He,
in His great mercy,
ruled me and snapped my future births.
Lo,
in the Ambalam at Thillai adored by the dwellers of all the worlds,
I had the darshan of Him - the peerless One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 09:50:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #619 on: November 03, 2016, 09:51:31 AM »
Verse 3:உருத்தெரியாக் காலத்தே
    உள்புகுந்தென் உளம்மன்னிக்
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக்
    கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
திருத்துருத்தி மேயானைத்
    தித்திக்குஞ் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாயடியேன்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.

Even when I was an amorphous foetus,
He entered me,
Abode for good in my body and soul,
blessed me with Gnosis and,
by His great mercy,
redeemed and ruled me.
He is of Tirutthurutthi and His is the love and ever-sweet beatitude of bliss.
Lo,
in abounding love,
I,
a cur-like servitor,
Had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 09:53:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #620 on: November 03, 2016, 09:54:26 AM »
Verse  4:


கல்லாத புல்லறிவிற்
    கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாள னாய்வந்து
    வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம்
பல்லோருங் காணஎன்றன்
    பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.I was like a base dog,
brainless and ill-versed in learning;
He,
the competent One blessed me with spiritual beauty.
Even as a good many witnessed,
He annulled my Pasu-Paasa Jaanam.
Lo,
at Thillai Ambalam where all worship,
I was blessed with His darshan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 09:56:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #621 on: November 03, 2016, 09:58:03 AM »
Verse 5:

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ்
    சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமிலி நாயேனை
    அல்லலறுத் தாட்கொண்டு
பேதைகுணம் பிறருருவம்
    யானெனதென் னுரைமாய்த்துக்
கோதில்அமு தானானைக்
    குலாவுதில்லை கண்டேனே.I was like a hapless dog that,
caught up in the maelstrom of caste,
clan and birth,
stood bewildered.
He did away with my misery,
redeemed and ruled me.
He quelled my nescience,
My cognition of the forms of others,
and my prattling of 'I' and 'mine',
Lo,
at love-abounding Thillai,
I had a darshan of Him - the One that is flawless and nectarean !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 10:00:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #622 on: November 03, 2016, 10:01:37 AM »
Verse 6:


பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Thillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestials beings.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2016, 10:03:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #623 on: November 03, 2016, 10:04:32 AM »
Verse  7:


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He cured me of my world knowledge and snapped the rope of impurities
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of His mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's Divine sport at resplendent Thillai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2016, 10:07:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #624 on: November 03, 2016, 10:08:24 AM »
Verse  8:


அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.


I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Thillai where great celestials beings adore.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: November 03, 2016, 10:10:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #625 on: November 03, 2016, 10:11:03 AM »
Verse 9:


பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.


I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my Karma and cut away my impurities
At Thillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2016, 10:12:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #626 on: November 03, 2016, 10:14:15 AM »
Verse  10:பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates ane differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like Emerald.
I beheld Him in resplendent Thillai Where the four Vedas adore and hail Him

(concluded)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 10:16:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #627 on: November 04, 2016, 10:01:48 AM »
Prarthanaip Pathu.

The decade on Prarthana (prayer):


Sadha Mukti:

The ever in the state of liberation:

Verse 1:


கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே. 

That day when I was redeemed by You I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy.
Then time rolled on.
In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner,
I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and fade-less Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2016, 10:03:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #628 on: November 04, 2016, 10:04:42 AM »
Verse 2:

அடியார் சிலர்உன் அருள்பெற்றார்
    ஆர்வங் கூர யான்அவமே
முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி
    முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன்
கடியேனுடைய கடுவினையைக்
    களைந்துன் கருணைக் கடல்பொங்க
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே
    ஓவா துருக அருளாயே. 

A few servitors were the recipients of Your grace,
thanks to their abounding love.
Alas,
I,
Your servitor,
merely exist endlessly,
in my foul-smelling carcass of a body,
Nourishing odium and growing old.
O Owner !
Be pleased to annul my - the hard one's -,
fierce Karma.
May You,
in grace,
so bless me that the sea of Your Mercy should swell and swell in my soul causing me to melt for You constantly.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 04, 2016, 10:06:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #629 on: November 04, 2016, 10:07:34 AM »
Verse 3:


அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வாய்
    அடியா ரெல்லாம் புக்கழுந்த
இருளார் ஆக்கை இதுபொறுத்தே
    எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன்
    வருமால் என்றிங் கெனைக்கண்டார்
வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை
    உடையாய் பெறநான் வேண்டுமே. 


Whilst all the favored servitors entered and got immersed in the great and nectarean and grace-abounding sea,
Bearing this,
my murk-ridden body,
I wilted alas !
O my God !
Let not those that behold me feel scared thinking thus:
"Here comes the befuddled one who is mightily mad.
"O my Owner !
I must receive from You true love that leads to my deliverance."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2016, 10:10:12 AM by Subramanian.R »