Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89605 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #495 on: October 21, 2016, 10:51:12 AM »
6.


இன்பந் தருவன் குயிலே
    ஏழுல கும்முழு தாளி
அன்பன் அமுதளித் தூறும்
    ஆனந்தன் வான்வந்த தேவன்
நன்பொன் மணிச்சுவ டொத்த
    நற்பரி மேல்வரு வானைக்
கொம்பின் மிழற்றுங் குயிலே
    கோகழி நாதனைக் கூவாய் .


O Kuyil,
I will cause you to rejoice.
He is the Ruler of the seven worlds.
He is the abode of Love.
He confers Nectar and springs from within as the blissful One.
He is the Lord of the Empyrean.
He rode on an excellent charger shining like gold inlaid with rubies.
O Kuyil that pipes from a spray,
Call the Lord of Kokazhi to come.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 10:52:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #496 on: October 21, 2016, 10:53:46 AM »
7.


உன்னை உகப்பன் குயிலே
    உன்துணைத் தோழியும் ஆவன்
பொன்னை அழித்தநன் மேனிப்
    புகழில் திகழும் அழகன்
மன்னன் பரிமிசை வந்த
    வள்ளல் பெருந்துறை மேய
தென்னவன் சேரலன் சோழன்
    சீர்ப்புயங் கன்வரக் கூவாய்.


O Kuyil,
I will rejoice in you and be your helpful companion.
He who is the comely one of ever-during glory,
Is like the one wrought,
by smelting gold.
He is the Sovereign,
the munificent One who rode on a charger.
He,
the Lord of Perunturai,
is the Paandya,
The Chera and the Chola.
O Kuyil,
call Him - The glorious and snake-bejewelled -,
to come.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 21, 2016, 10:57:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #497 on: October 21, 2016, 10:58:25 AM »
8.


வாவிங்கே நீகுயிற் பிள்ளாய்
    மாலொடு நான்முகன் தேடி
ஓவி யவர் உன்னி நிற்ப
    ஒண்டழல் விண்பிளந் தோங்கி
மேவிஅன் றண்டங் கடந்து
    விரிசுட ராய்நின்ற மெய்யன்
தாவி வரும்பரிப் பாகன்
    தாழ்சடை யோன்வரக் கூவாய். O young Kuyil,
come here.
While Vishnu and the four-faced quested after Him,
gave it up and stood lost in Cogitation,
He,
as blazing fire,
smote the sky,
soared up beyond the heavenly worlds,
and as radiant and expanding Light pervaded the spheres.
He is the TRUTH.
Call Him of flowing matted hair,
the One that rode on the galloping charger,
to come.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 11:00:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #498 on: October 21, 2016, 11:01:08 AM »
9.

காருடைப் பொன்திகழ் மேனிக்
    கடிபொழில் வாழுங் குயிலே
சீருடைச் செங்கம லத்திற்
    றிகழுரு வாகிய செல்வன்
பாரிடைப் பாதங்கள் காட்டிப்
    பாசம் அறுத்தெனை யாண்ட
ஆருடை அம்பொனின் மேனி
    அமுதினை நீவரக் கூவாய்.


O Kuyil endowed with a black and beautiful body and dwelling in a fragrant grove !
He is the opulent One whose body is like that of a glorious red lotus.
On earth He revealed to me His feet,
snapped my bondage and ruled me.
He is the Nectar whose golden frame sports and Aatthi garland.
You call Him to come.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 21, 2016, 11:02:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #499 on: October 21, 2016, 11:03:44 AM »
10.


கொந்தண வும்பொழிற் சோலைக்
    கூங்குயி லேயிது கேள்நீ
அந்தண னாகிவந் திங்கே
    அழகிய சேவடி காட்டி
எந்தம ராம்இவன் என்றிங்
    கென்னையும் ஆட்கொண் டருளும்
செந்தழல் போல்திரு மேனித்
    தேவர் பிரான்வரக் கூவாய். 


O Kuyil who pipes from a dense grove rich in bunches of flowers !
Hearken to this.
He came here as a Brahmin,
revealed to me His lovely and salvific feet and saying:
"He is my kin,"
Here redeemed and ruled even me.
He is the God of gods whose frame divine blazes like ruddy flame.
Call Him to come.

Concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 21, 2016, 11:05:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #500 on: October 22, 2016, 03:35:44 PM »
Tiruth Dasangam:

Ten aspects of Siva:

The way of getting the sadhak to become His devotee:

1.


ஏரார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் - ஆரூரன்
செம்பெருமான் வெண்மலரான் பாற்கடலான் செப்புவபோல்
எம்பெருமான் தேவர்பிரான் என்று.


O young and pretty Parakeet !
Even as Brahma ensconced on the white Lotus and Vishnu recumbent on the sea of milk,
utter reverently the names of our King Of Perunturai,
as `the Lord of Aaroor,
the salvific Lord,
Our God and the God of gods,
"may you chant His ever-glorious and hallowed names,
becomingly."

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: October 22, 2016, 03:39:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #501 on: October 22, 2016, 03:42:08 PM »
Verse  2:


ஏதமிலா இன்சொல் மரகதமே ஏழ்பொழிற்கும்
நாதன்நமை ஆளுடையான் நாடுரையாய் - காதலவர்க்
கன்பாண்டு மீளா அருள்புரிவான் நாடென்றும்
தென்பாண்டி நாடே தெளி.O young and pretty Parakeet whose words are blemish-less and sweet and whose hue is emerald-like !
Tell me the country which is His who is the Lord of the seven worlds and who has us as His servitors.
He rules lovingly His devotees and prevents them from returning,
once for all,
To embodied life.
Know for certain that His country Is the southern Paandya realm.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 22, 2016, 03:44:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #502 on: October 22, 2016, 03:44:58 PM »
Verse  3:


தாதாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய் நமையாளும்
மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதிஎன் கோதாட்டிப்
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் சிவபுரம்போற் கொண்டாடும்
உத்தர கோசமங்கை ஊர்.O Parakeet of the grove which is rich in pollen-laden flowers !
What is the town of Him who rules us and who is concorporate with His Consort?
It is indeed Uttharakosamangkai which is rapturously hailed as Sivapuram by His devotees of this world.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #503 on: October 22, 2016, 03:47:27 PM »
Verse 4:


செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகிற் செல்வீநம் சிந்தைசேர்
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுரையாய் தையலாய்
வான்வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்திழியும்
ஆனந்தங் காண்உடையான் ஆறு.


O ruddy-beaked and green-hued bird of opulence !
Tell me the river of His who indwells our mind and who is our Sire and the Lord of Perunturai.
O lass,
the river of our Lord-Owner is Ananda which descends down from heaven to cleanse the flaws of mind
and make it sublime.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2016, 03:49:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #504 on: October 22, 2016, 03:50:16 PM »
Verse  5:


கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் நெஞ்சத்
திருளகல வாள்வீசி இன்பமரு முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து.


O pretty Parakeet whose beak is ruddy like Kinjuka blossom !
Tell me:
what is the cloud-crested mountain of the flawless King of Perunturai?
Lo,
learn after due investigation,
that it is the mount which chases all murk away by its effulgence and confers,
In grace,
Moksha of ever-during bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2016, 03:51:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #505 on: October 22, 2016, 03:52:38 PM »
Verse  6:


இப்பாடே வந்தியம்பு கூடுபுகல் என்கிளியே
ஒப்பாடாச் சீருடையான் ஊர்வதென்னே எப்போதும்
தேன்புரையுஞ் சிந்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத்திசைப்ப
வான்புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து.


Why do you seek your cage?
Come this side,
O Parakeet and tell me:
what is His mount whose glory is peerless?
Whilst,
for ever,
with their honey-like mind,
the heavenly damsels hail Him with melodic hymns,
in joy,
He rides the ethereal courser.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 22, 2016, 03:54:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #506 on: October 22, 2016, 03:55:28 PM »
Verse  7:


கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில்பெருந்துறைக்கோன்
மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய் ஏற்றார்
அழுக்கடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயுங்
கழுக்கடைகாண் கைக்கொள் படை.


O Parakeet whose words are sweet like the honey,
gathered from the hive nestling in the spray !
Tell me:
what is the weapon of the flawless Lord of Perunturai with which He vanquishes His foes?
Lo,
His hand wields the trident that causes the untainted hearts to melt and extirpates the three impurities.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 22, 2016, 03:57:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #507 on: October 22, 2016, 03:58:28 PM »
Verse  8:


இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
முன்பால் முழங்கும் முரசியம்பாய் அன்பாற்
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும்
பருமிக்க நாதப் பறை.


O Parakeet whose speech is sweet as milk !
Tell me :
What type of drum resounds before our King Of Perunturai?
Lo,
it is the loud-resounding drum of Naada which,
in bliss and out of compassion confounds the foe which is embodiment.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #508 on: October 22, 2016, 04:00:34 PM »
Verse  9:


ஆய மொழிக்கிள்ளாய் அள்ளூறும் அன்பர்பால்
மேய பெருந்துறையான் மெய்த்தார்என் தீயவினை
நாளுமணு காவண்ணம் நாயேனை ஆளுடையான்
தாளிஅறு காம்உவந்த தார்.


O Parakeet articulating choice words !
The Lord Of Perunturai indwells devotees in whose hearts Love wells up.
What indeed is His garland?
He rules me and quotidian fosters me by preventing the onslaught of evil karma.
His beloved garland is woven of thaali-aruku.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #509 on: October 22, 2016, 04:02:50 PM »
Verse  10:

சோலைப் பசுங்கிளியே தூநீர்ப் பெருந்துறைக்கோன்
கோலம் பொலியுங் கொடிகூறாய் சாலவும்
ஏதிலார் துண்ணென்ன மேல்விளங்கி ஏர்காட்டுங்
கோதிலா ஏறாம் கொடி.


O green Parakeet whose habitat is the grove !
Tell me :
What is the splendorous flag of the King of Perunturai which is rich in pure water?
It is that which causes Dread to the foes and rises aloft in sheer beauty.
His flag is the one digit with the flawless signum of His Bull.

concluded.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 22, 2016, 04:05:08 PM by Subramanian.R »