Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89477 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #315 on: October 03, 2016, 11:35:43 AM »
Verse  19:


உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்
    றங்கப் பழஞ்சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம்கேள்
    எங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியுஞ் செய்யற்க
    கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றுங் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோ ரெம்பாவாய்.


"You are the refuge of our child entrusted to your hand."
We dread when this adage is renewed for us.
So,
our God we make a submission to You;
deign to hear it.
Let none but Your servitors embrace our breasts with their arms;
let our manual services be for You alone;
let our eyes  be it day or night -,
Behold nought but You.
If You  our King -,
be pleased to grant us this boon,
here and now,
what matters it to us whither the sun rises,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 11:42:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #316 on: October 03, 2016, 11:39:12 AM »
Verse  20:


போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுகநின் அந்தமாஞ் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்குந் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றிமால் நான்முகனுங் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய்.

Bestow Your flower feet ? the Source of all,
praise be !
Bestow Your feet like ruddy shoots,
the end of all,
praise be !
Bestow Your auric feet,
the Genesis of all lives,
praise be !
Bestow Your feet that foster all lives,
praise be !
Bestow Your feet twain,
the ultimate Refuge of all lives,
praise be !
Bestow Your feet unbeheld by Vishnu and the Four-faced,
praise be !
Empaavaai,
we will thus hail the grace-abounding feet and have our ritual bath in Maarkazhi,
praise be !


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 11:41:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #317 on: October 03, 2016, 02:22:48 PM »
Tiru Ammanai:

Heckling with joy:

1.


செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Vishnu,
the tall one whose eyes are streaked red burrowed deep the earth to behold His glorious and flower-feet,
and failed.
He,
even He,
walked on Earth,
snapped our embodiment and enslaved us and our clan;
He is the southern One of Perunthurai girt with coconut groves;
He whose eyes are suffused with compassion,
came as a merciful Brahmin,
called aloud And conferred deliverance.
Let us hail His Mercy-incarnate feet fastened with long anklets and play Ammaanaai


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:28:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #318 on: October 03, 2016, 02:29:08 PM »
2.


பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத் தார்புறத்தார்
ஆராலும் காண்டற் கரியான் எமக்கெளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி
வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுந்த
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும்
பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He is the rare One well-nigh impossible to be beheld by the denizens of the earth,
the heaven,
The nether world and all other worlds too;
to us He is easy of access.
He is the Southerner of immense glory;
He of Perunthurai maddened me and conferred on me the blissful world from whose none returns.
He is the unsatiating Ambrosia entempled in me.
Of yore He cast His net to secure the fish from the billowy main.
Let us hail Him,
the ocean of boundless love,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:33:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #319 on: October 03, 2016, 02:35:57 PM »
3.

இந்திரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும்
     அந்தரமே நிற்கச் சிவன்அவனி வந்தருளி
எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச்
     சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான்
பந்தம் பறியப் பரிமேற்கொண் டான்தந்த
     அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

Indira,
Vishnu,
Brahma,
other gods and godlings remained in heaven seeking Siva's grace.
Lo,
He came to earth in grace,
enslaved even us and ruled us.
Holy Ash blazes from His shoulders;
He abides in our hearts and melts them.
He is of glorious Perunthurai.
He rode on a steed to snap our bondage;
Lo,
let us sing the infinite Bliss,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #320 on: October 03, 2016, 02:37:27 PM »
4.


வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டிந்திரனுங்
     கானின்று வற்றியும் புற்றெழுந்துங் காண்பரிய
தான்வந்து நாயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட்
     டூன்வந் துரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து
தேன்வந் தமுதின் தெளிவி னொளிவந்த
     வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

The heavenly Devas,
Vishnu,
Brahma and Indira wrought tapas in forests,
the while their bodies over which ant-hills rose up,
wasted dry;
yet they could not behold Him.
Even He came to me and,
in motherly love,
conferred on me ? a mere cur -,
Mercy par excellence.
His God-touch suffused The very pores of my hairs with love divine.
He is Honey,
the pure essence of elixir.
Let us sing His Supernal,
effulgent feet,
fastened with long anklets and play Ammanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:39:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #321 on: October 03, 2016, 02:40:33 PM »
5.


கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை
     வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக்
கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
     வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத்
தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலம்மன்னும்
     ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.I am the basest of dogs;
mine is an uncultivated mind.
The omnipotent One of Perunturai -- the Southerner --,
Made me God-mad;
He squeezed my stony heart into a fruit and soused it in the flood of His mercy.
It is thus,
the Lord-Brahmin did away with my Karma.
Well,
let us sing the rider of the swift-footed Bull,
Who,
entering the city of Thillai,
abides there for good in Chitrambalam,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:42:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #322 on: October 03, 2016, 02:43:48 PM »
6.கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
     தீட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டி
     தாட்டா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
     ஆட்டான்கொண் டாண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Did you O friend,
hear of the gramarye wrought by the One,
The Southerner of Perunturai girt with plastered walls?
He revealed to me what are very seldom revealed;
He showed me His form of Sivam,
His lotus feet and the Honey of His mercy.
Let us sing how He,
While the worldlings jeered at us,
caused us to gain the Empyrean,
and rules us as His slaves,
And play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:45:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #323 on: October 03, 2016, 02:46:49 PM »
7.


ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
     சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
     நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
     ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


e is the One who indwells the souls of those who,
for ever,
Contemplate Him;
He is far away from others;
He is the Hero,
the Southerner abiding at Perunturai;
He is the Lord-Brahmin whose half is His Consort.
He is the Lord who enslaved and ruled us who are mere curs.
He who is the True One is our Mother.
He is all the seven worlds which He governs.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:48:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #324 on: October 03, 2016, 02:49:29 PM »
8.


பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
     பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண் டலத்தீசன்
     கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண் டக்கோவால் மொத்துண்டு
     புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He confers guerdon on melodious hymnodists;
He,
the great God,
is concorporate with His Consort;
He is of Perunturai;
He is the Deity of the supernal mandala whose glory pervades the heaven.
He is the God who sports an Eye in His forehead in dinsome Madurai,
He carried earth and received His wage therefor;
He was struck with a cane By the King of the realm;
His golden frame bore an injury.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:51:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #325 on: October 03, 2016, 02:52:16 PM »
9.

துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
     கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
     அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் கீந்தருளும்
     அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He wears a slice of the moon;
He authored the Vedas;
He is of Perunturai;
He wears the sacred thread of three strands;
His mount is the majestic Bull;
His throat is dark;
His frame is crimson;
He wears the white Holy Ash;
He is the Primordial Lord of the cosmos.
Let us sing of His conferment of endless bliss on hoary devotees in the traditional way at which
the world is struck with wonder,
and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 02:54:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #326 on: October 03, 2016, 02:55:48 PM »
10.

விண்ணாளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
     மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணார் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
     பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையிற்
கண்ணார் கழல்காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட
     அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He is the Lord-Brahmin infinitely superior to the rulers of the heavenly world;
His is of the abiding majesty rhat informs even the rulers of earth;
His is of the cool Paandya Realm which fosters serene and dulcet Tamizh.
Concorporate with Her,
He rules His Consort.
Let us sing Him entempled in Annamalai who,
revealing His vision-pleasing and ankleted feet at Perunturai,
Cherished and ruled me  a cur,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 02:58:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #327 on: October 04, 2016, 02:36:46 PM »
Verse  11:


செப்பார் முலைபங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான்
     தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்குந் தன்மையினான்
அப்பாண்டி நாட்டைச் சிவலோகம் ஆக்குவித்த
     அப்பார் சடையப்பன் ஆனந்த வார்கழலே
ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தா ருள்ளிருக்கும்
     அப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.He is concorporate with Her whose breasts are like cups;
He,
who is the Southerner,
is of Perunturai.
He melts the hearts of those who have,
for sure,
reached His feet.
He transformed the Paandya realm into Siva-loka.
He is the Sire in whose matted hair the Ganga flows;
He indwells them that surrendered their souls to His feet Fastened with long anklets.
He is the Beyond beyond the beyond.
Him let us sing and play Ammanaai !

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #328 on: October 04, 2016, 02:39:05 PM »
Verse  12:


மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிந்திரனும்
     எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால்
இப்பிறவி ஆட்கொண் டினிப்பிறவா மேகாத்து
     மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறாய்
எப்பொருட்குந் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
     அப்பொருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


O lass whose eyes are tinct with glowing collyrium !
Listen.
He did not reveal Himself to Vishnu,
Brahma and Indira.
Though they quested after Him in each of their births.
He enslaved even me in this one birth of mine by His grace and saved me by annulling,
once for all,
My transmigration.
He is manifest in all That is real;
He abides sempiternally in Truth;
He is the base of all;
also is He the ultimate Home of all.
Let us sing our Siva,
that Ens Entium,
And play Ammaanai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2016, 02:41:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #329 on: October 04, 2016, 02:42:25 PM »
Verse  13:


கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
     மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
     கையானை எங்குஞ் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க் கல்லாத வேதியனை
     ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.
To the tinkling of bangles worn on our hands,
To the swaying of our ear-pendants,
To the fluttering of perfumed tresses,
To the gushing of honey from the burgeoning flowers with which we are decked and to the humming of fhovering bees,
We will hail Him who has a body that is ruddy,
Who is adorned with the white Holy Ash,
Who never joins His palms in worship,
Who pervades everywhere,
who is true unto His true devotees,
who is falsity to others,
And who is the Lord-Brahmin enshrined In Aiyaaru,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2016, 02:44:41 PM by Subramanian.R »