Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 58536 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #150 on: July 31, 2016, 12:30:00 PM »
Verse 49:சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One Who is clad in the skin of a fierce tusker;
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom;
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium;
He is the lunatic That has me as His servitor.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 31, 2016, 12:33:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #151 on: July 31, 2016, 12:34:13 PM »
Verse  50:


ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed The Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?


(Neethal Vinnappm -the fifty verses poem of Manikkavchagar completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 31, 2016, 12:36:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #152 on: August 01, 2016, 01:15:39 PM »
Yaahitrai Pathu - Decad on Yatra (Journey) to Siva Loka (Moksha):

Verse  1:


பூவார் சென்னி மன்னனெம்
    புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை
ஓவா துள்ளம் கலந்துணர்வாய்
    உருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால்
ஆவா என்னப் பட்டன்பாய்
    ஆட்பட்டீர்வந் தொருப் படுமின்
போவோம் காலம் வந்ததுகாண்
    பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே.
The lower wreaths bedeck the crown of our sovereign God whose jewels are serpents;
He has,
with interruption none,
Pervaded our bosoms  the little ones`.
Siva-consciousness melts us.
Swayed by His flood of mercy,
alas,
alas,
Ye that have been,
in love,
enslaved,
come and consent to fore-gather concordantly.
Giving up all falsity,
And to gain the ankleted feet of the Lord-Owner,
Time is come.
Well,
let us go.

contd.,

Arunachala Siva
« Last Edit: August 01, 2016, 01:19:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #153 on: August 01, 2016, 01:20:08 PM »
Verse  2:


புகவே வேண்டா புலன்களில்நீர்
    புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள்
மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம்
    வேண்டா போக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத் துள்புகுந்து
    நாயே அனைய நமையாண்ட
தகவே யுடையான் தனைச்சாரத்
    தளரா திருப்பார் தாந்தாமே.


May You not abide in your sense-instruments.
Lo,
the jewels of our God are serpents.
So think on His flower-soft and ankleted feet that they Should solely,
wholly and exclusively occupy your thought.
Ignore all else.
Suffer them to leave you.
He came to earth in all splendor;
such is His Greatness,
that He ruled us who are like dogs.
They alone are masters of their selves,
who are linked to Him and it is these who will never flag.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2016, 01:22:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #154 on: August 02, 2016, 12:33:44 PM »
Verse  3:


தாமே தமக்குச் சுற்றமும்
    தாமே தமக்கு விதிவகையும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
    என்ன மாயம் இவைபோகக்
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
    அவன்தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போமா றமைமின் பொய்நீக்கிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே. 


They indeed are their kin;
They are indeed the authors of their destiny.
Lo,
who are we?
What is ours?
What is paasam?
What gramarye is all this?
To get rid of these,
be accompanied with the traditional servitors of the Sovereign-Lord.
Holding fast His inkling,
prepare yourselves to fare forth.
Removing Your falsity,
the Lord who is decked With snakes will rule by His auric feet.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 12:35:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #155 on: August 02, 2016, 12:38:58 PM »
Verse  4:அடியார் ஆனீர் எல்லீரும்
    அகல விடுமின் விளையாட்டைக்
கடிசே ரடியே வந்தடைந்து
    கடைக்கொண் டிருமின் திருக்குறிப்பைச்
செடிசே ருடலைச் செலநீக்கிச்
    சிவலோ கத்தே நமைவைப்பான்
பொடிசேர் மேனிப் புயங்கன்தன்
    பூவார் கழற்கே புகவிடுமே.


All ye who are His servitors,
do give up your futile sport;
Reaching His fragrant feet,
keep on holding fast His divine inkling.
Lo,
He will rid us,
once for all,
Of our cruel embodiment and place us in Sivaloka.
He whose jewels are snakes and whose body is bedaubed with the Holy Ash,
will cause us to get Poised in His flower-laden and ankleted feet.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 12:41:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #156 on: August 03, 2016, 11:20:30 AM »
Verse  5:


விடுமின் வெகுளி வேட்கைநோய்
    மிகஓர் காலம் இனியில்லை
உடையான் அடிக்கீழ்ப் பெருஞ்சாத்தோ
    டுடன்போ வதற்கே ஒருப்படுமின்
அடைவோம் நாம்போய்ச் சிவபுரத்துள்
    அணியார் கதவ தடையாமே
புடைபட் டுருகிப் போற்றுவோம்
    புயங்கன் ஆள்வான் புகழ்களையே.


We are not left with time;
give up wrath and the malady of passion.
With a strong throng be minded to travel to the feet of the Lord-Owner.
Before the bejewelled doors of Sivapuram Be shut to us,
let us reach it and thither,
In melting love,
hail the eulogia of Him Whose jewels are snakes and who rules us.


contd.,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #157 on: August 03, 2016, 11:27:52 AM »
Verse  6:


புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின்
    புயங்கன் தாளே புந்திவைத்திட்
டிகழ்மின் எல்லா அல்லலையும்
    இனியோர் இடையூ றடையாமே
திகழுஞ் சீரார் சிவபுரத்துச்
    சென்று சிவன்தாள் வணங்கிநாம்
நிகழும் அடியார் முன்சென்று
    நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே.


Extol Him;
adore Him;
adorn Him with flowers;
Installing only the feet of Him whose jewels are snakes in your minds,
ignore all worries.
To be rid henceforth of any trouble,
we will reach Splendorous Sivapuram,
adore Siva`s feet,
Proceed to the presence of His servitors that dwell there and thither thrive with melting hearts.

contd.,

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #158 on: August 04, 2016, 04:04:32 PM »
Verse  7:


நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில்
    நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே
    நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற்
    பெறுதற் கரியன் பெருமானே Let them here abide that so desire;
we will not abide In this unabiding world.
This very moment we will proceed to the auric feet of Him ? the Ruler whose jewels are snakes and whose beautiful and divine frame is but like unto it alone.
Well,
we will fare forth.
All ye that here abide,
be minded to fore-gather without Cunctation.
If you unduly abide here,
your regret Will be of no avail.
Lo,
our God is hard to gain.

contd.,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #159 on: August 04, 2016, 04:06:04 PM »
Verse  8:பெருமான் பேரா னந்தத்துப்
    பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றுப் பின்னைநீர்
    அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவந்
    திறந்த போதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
    திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.
O ye who are for ever established in the ever-during Bliss of God !
Alas,
do not later on,
get sunk in delusion and cry hoarse.
Come,
let us Fare forth and reach the sacred feet of the holy God whose jewels are serpents and who is Unknowable to the divine Vishnu,
Even as the hallowed and divine and gem-inlaid doors of Sivapuram are flung open.

contd.,

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: August 04, 2016, 04:08:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #160 on: August 04, 2016, 04:09:01 PM »
Verse 9:


சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
    திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
    பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
    ஆர்வங் கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
    பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.O ye who know no satiety having abundantly quaffed the nectar of divine grace,
conferred by Our God whose jewels are serpents and who is concorporate With Her
whose eyes gleam like the martial spear !
Do not slip into the phenomenal ways and wallow In falsity.
Keep straight your Mind and constantly contemplate the ankleted feet of Siva with a view to gaining them.

contd.,

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 04, 2016, 04:11:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #161 on: August 04, 2016, 04:11:47 PM »
Verse  10:


புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
    இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
    மதிஉட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீ ராகில் இதுசெய்மின்
    சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள்ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
    அந்தோ அந்தோ அந்தோவே .You roll not on holy ground;
adore not;
praise not;
And do not,
this very day.
become His servitors.
Lo,
you are bewildered.
Who will ever esteem you?
O ye who are perplexed as your minds are agitated !
If you seek saving clarity,
do this:
"Become His devotees."
Alas !
Alas !
Who in the world can at all come by the grace of the Sovereign Of Sivaloka whose jewels are serpents?


(Yathiraip Pathu - concluded.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 04, 2016, 04:15:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #162 on: August 05, 2016, 01:01:55 PM »
Tiruvachakam - Tiru Esaravu.

Esaravu, means removing 'the pointing out of fingers' as some one else.  Since all are Siva.


Verse 1:


இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your Ankleted feet twain ? sweet as sugar-cane.
O One in whose matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 01:05:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #163 on: August 05, 2016, 01:07:52 PM »
Verse  2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே. O Consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable Ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from limitless birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 01:10:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47175
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #164 on: August 06, 2016, 10:24:42 AM »
Verse  3:

ஆதமிலி யான்பிறப்
    பிறப்பென்னும் அருநரகில்
ஆர்தமரும் இன்றியே
    அழுந்துவேற் காவாஎன்
றோதமலி நஞ்சுண்ட
    உடையானே அடியேற்குன்
பாதமலர் காட்டியவா
    றன்றேஎம் பரம்பரனே. O One whose throat sports the venom that rose up in abundance from the billowy ocean !
O Ens Entium !
I would sink,
all loveless and kin-less in the inferno Of birth and death ? well-nigh impossible to escape.
Ah !
Ah !
For my sake,
You took pity on me and revealed to me Your flower-like feet.
This indeed is Your grace divine.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2016, 10:28:54 AM by Subramanian.R »