Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 77226 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #135 on: July 23, 2016, 12:43:45 PM »
Verse  34:


குதுகுதுப் பின்றிநின் றென்குறிப் பேசெய்து
    நின்குறிப்பில்
விதுவிதுப் பேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்ந்தினிய
மதுமதுப் போன்றென்னை வாழைப் பழத்தின்
    மனங்கனிவித்
தெதிர்வதெப் போது பயில்விக் கயிலைப்
    பரம்பரனே.


I did as I liked without evincing joy in doing Your will.
Now I hasten to learn of Your Will.
Will You forsake me?
When will I come to Your presence with my manam
Made sweet and soft like the melliferous plantain-fruit?
O Ens Entium that abides at ever-fragrant Kailash !
Do teach me the way.

contd.,

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 23, 2016, 12:45:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #136 on: July 24, 2016, 10:55:15 AM »
Verse 35:


பரம்பர னேநின் பழஅடி யாரொடும்
    என்படிறு
விரும்பர னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மென்
    முயற்கறையின்
அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவிஐ
    வாயரவம்
பொரும்பெ ருமான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப்
    பொதும்புறவே.


O Ens Entium !
Even as You are pleased with the service of Your old servitors,
O Hara !
You are equally pleased With my deceptious service too.
O One that wears the shoot of a soft crescent impressed with the figure of a hare,
and a snake,
each facing the other !
The five-headed adder of embodiment so attacks me that the terrified mind of mine which is Karma-ridden,
Seeks refuge in the trouble-ridden thicket.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 10:57:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #137 on: July 24, 2016, 10:58:27 AM »
Verse  36:பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரி யப்புலன்
    தீக்கதுவ
வெதும்புறு வேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்நறவந்
ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந்
    தம்முரல்வண்
டதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வார்யி
    தடலரைசே.


In Your glowing matted hair damasked with rich and melliferous Mandaara flowers,
so full of fragrance,
The chafers practice Taaram,
opulent in strong musical notes,
And then switch on to notes of soft melody.
O puissant King of the Empyrean !
Like fire invading the bole and burning it,
my senses burn and smoke;
I get fried by such fire.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 11:00:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #138 on: July 25, 2016, 12:34:22 PM »
Verse  37:


அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச
    லென்னினல்லால்
விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண் டாய்வெண்
    நகைக்கருங்கண்
திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற்
    பதப்புயங்கா
வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான்வந்
    தடர்வனவே.O Lord adorned with serpents !
She whose teeth are white And whose eyes are black,
emerged from the sea of milk and gained at merger of Your auric feet.
O Monarch whose crown breathes fragrance !
Like mountains galore united in a fight,
are out To attack,
my cruel deeds fore-gather and assail me.
Will You not offer me Refuge against the sins,
Which,
I ? the nascent one -,
had committed?
Will You forsake me?


contd.,


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 12:36:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #139 on: July 25, 2016, 12:37:07 PM »
Verse  38:


அடர்புல னால்நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல்நல்
    லாரவர்தம்
விடர்விட லேனை விடுதிகண் டாய்விரிந்
    தேயெரியுஞ்
சுடரனை யாய்சுடு காட்டர சேதொழும்
    பர்க்கமுதே
தொடர்வரி யாய்தமி யேன்தனி நீக்குந்
    தனித்துணையே.O One who is like unto the spreading and burning fire !
O Sovereign of the Crematory!
O Ambrosia unto servitors !
O One well-nigh impossible of access !
O unique Help That annuls the utter loneliness of my lone self !
Distressed by senses,
I parted from You;
I am scared.
I have skill none to break the charm of sweet-tongued damsels.
Will You yet forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 12:39:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #140 on: July 26, 2016, 11:37:58 AM »
Verse  39:தனித்துணை நீநிற்க யான்தருக் கித்தலை
    யால்நடந்த
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேனுடைய
மனத்துணை யேஎன் றன் வாழ்முத லேஎனக்
    கெய்ப்பில்வைப்பே
தினைத்துணை யேனும்பொ றேன்துய ராக்கையின்
    திண்வலையே.You are the Help unto my Mind;
I stand shackled by Karma.   You are the cause of my very being,
O Wealth of mine in my indigence !
Not a whit can I bear this mighty net of a body ? the genesis of all troubles -;
while You,
The peerless Help,
were there,
driven by pride,
I walked with my head.
Alas,
I hold fast to Karma As my aid !
Will You forsake me yet?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 11:40:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #141 on: July 26, 2016, 11:41:31 AM »
Verse  40:


வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின்
    வலையிற்பட்டு
மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதியின்ஒற்றைக்
கலைத்தலை யாய்கரு ணாகர னேகயி
    லாயமென்னும்
மலைத்தலை வாமலை யாள்மண வாளஎன்
    வாழ்முதலே.


O One that wears a silvery digit of the moon on Your crest !
O Abode of mercy !
O Lord of the Mount-Kailash !
O Consort of the Daughter of Himavant !
O the Source of my life !
I roamed about caught in the net of fawn-eyed damsels.
Will You yet forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 11:43:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #142 on: July 27, 2016, 11:18:59 AM »
Verse  41:


முதலைச்செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந் நீரிற்
    கடிப்பமூழ்கி
விதலைச்செய் வேனை விடுதிகண் டாய்விடக்
    கூன்மிடைந்த
சிதலைச்செய் காயம் பொ றேன்சிவ னேமுறை
    யோமுறையோ
திதலைச்செய் பூண்முலை மங்கைபங் காஎன்
    சிவகதியே.O One concorporate with Siva and whose jeweled breasts are pervaded by the sallow hue !
O my auspicious way !
O Lord Siva !
I quake deep immersed in the water,
Hot with passion for women who are red-lipped and who are cruel like the crocodile !
Will You forsake me?
I cannot endure this reeking body filled with flesh ? The home of filth.
Is it proper that I should endure,
aye,
endure this plight?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 27, 2016, 11:22:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #143 on: July 27, 2016, 11:23:08 AM »
Verse  42:


கதியடி யேற்குன் கழல்தந் தருளவும்
    ஊன்கழியா
விதியடி யேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமுழையிற்
பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச்
    சுருங்கஅஞ்சி
மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை
    மன்னவனே.


The shiny snake that dwells in the hole of the white skull,
rears its hood,
looks hither and thither and then slinks.
Witnessing this,
the crescent feels scared and dives into the great watery expanse of the Ganga
and thither hides itself.
O King,
it is in Your matted hair These abide.
Even though Your divine feet have conferred on me,
Your servitor,
the great way of Gnosis,
I have not scuffled off my mortal coil.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 27, 2016, 11:25:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #144 on: July 28, 2016, 11:31:47 AM »
Verse 43.


மன்னவ னேஒன்று மாறறி யாச்சிறி
    யேன்மகிழ்ச்சி
மின்னவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மிக்க
    வேதமெய்ந்நூல்
சொன்னவ னேசொற் கழிந்தவ னேகழி
    யாத்தொழும்பர்
முன்னவ னேபின்னும் ஆனவ னேஇம்
    முழுதையுமே.


O One who proclaimed the sublime and true Vedic scripture !
O One beyond the pale of words !
O One who stands before Your inseparable devotees !
It is You who stand behind them As their prop !
O One who is all in all !
O Lord,
unto me,
The little one that knows not the way to get merged with You,
You stand as blissful Light.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #145 on: July 28, 2016, 11:33:00 AM »
Verse  44:


முழுதயில் வேற்கண் ணியரெனும் மூரித்
    தழல்முழுகும்
விழுதனை யேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    வெறிமலர்த்தாள்
தொழுதுசெல் வான்நற் றொழும்பரிற் கூட்டிடு
    சோத்தெம்பிரான்
பழுதுசெய் வேனைவி டேல்உடை யாய்உன்னைப்
    பாடுவனே.

O my God and Lord-Owner !
Lo,
damsels sport eyes which are ever-keen like the spear;
I am like butter sunk in their eyes which are great and blazing fire.
Will You forsake me?
I will sing Your praises.
Do link me with Your ethereal servitors who adore Your fragrant and lotus-like feet and flourish.
I am a wrong-doer;
pray,
do not give me up.
I offer my humble Obeisance to You,
O God.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 28, 2016, 11:35:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #146 on: July 29, 2016, 11:25:43 AM »
Verse  45:


பாடிற்றி லேன்பணி யேன்மணி நீஒளித்
    தாய்க்குப்பச்சூன்
வீடிற்றி லேனை விடுதிகண் டாய்வியந்
    தாங்கலறித்
தேடிற்றி லேன்சிவன் எவ்விடத் தான்எவர்
    கண்டனர்என்
றோடிற்றி லேன்கிடந் துள்ளுரு கேன்நின்
    றுழைத்தனனே.I do not sing of Your praises,
O Ruby !
I do not adore You.
You have concealed Yourself from me;
for Your sake I have not cast away my body of raw flesh.
Will You forsake me?
Struck with wonder,
I do not cry aloud and go in quest of You.
I do not run about asking:
"Where indeed is Siva?
Who has beheld Him?"
I do not melt in love for You.
I but grieve in vain.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 29, 2016, 11:28:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #147 on: July 29, 2016, 11:29:15 AM »
Verse 46:


உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்
    தீயினொப்பாய்
விழைதரு வேனை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வேலைநஞ்சுண்
மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன்
    தேய்மதியன்
பழைதரு மாபரன் என்றென் றறைவன்
    பழிப்பினையே.

Like flies swarming over the drupels of jack-fruit my thoughts hover over
the buxom breasts of belles whose eyes are like the antelope`s.
Will You forsake me?
If You abandon me,
I will deride and say that You are The One whose throat is dark as You quaffed the oceanic venom,
the One who is virtue-less,
the One Who is a mere man,
the One who is of waning intellect and the great and hoary mendicant.
Thus and thus will I leer at You,
fleet at You and sneer at You.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 29, 2016, 11:32:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #148 on: July 30, 2016, 11:13:27 AM »
Verse  47:


பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி
    விழப்பழித்து
விழித்திருந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மணிப்பணிலங்
கொழித்துமந் தாரம்மந் தாகினி நுந்தும்பந்
    தப்பெருமை
தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர்தரு
    தாரவனே.The Ganga that flows in the crest of Siva,
Shores up white pearls,
Conches and Mandaara flowers.
In its dammed waters,
the crescent floats as a barkentine You,
O Lord,
wear a wreath of Kondrai flowers.
I gained the hoary servitorship of Your blameless and sacred feet;
yet I let it slip away I deride You bewildered.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 30, 2016, 11:16:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #149 on: July 30, 2016, 11:17:15 AM »
Verse  48:


தாரகை போலுந் தலைத்தலை மாலைத்
    தழலரப்பூண்
வீரஎன் றன்னை விடுதிகண் டாய்விடில்
    என்னைமிக்கார்
ஆரடி யான்என்னின் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசின்
சீரடி யாரடி யான்என்று நின்னைச்
    சிரிப்பிப்பனே.
O Hero who wears on Your head a chaplet of skulls like unto a wreath of stars,
You are adorned with Jewels ? the serpents fierce as fire.
Will You forsake me?
If You abandon me,
when the lofty ones question me thus:
"Whose servitor are You?"
"I will tell them:"
"I am the servitor of the glorious servitors of the King of Uttharakosamangkai"
And cause them laugh at You.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 30, 2016, 11:19:52 AM by Subramanian.R »