Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 71180 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #90 on: July 04, 2016, 10:12:12 AM »
The 10th part is called Anandatetham, the word less ancient bliss. 

Verse  10.1:


மாறி லாதமாக் கருணை வெள்ளமே
    வந்து முந்திநின் மலர்கொள் தாளிணை
வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
ஈறி லாதநீ எளியை யாகிவந்
    தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கியுங்
கீறி லாதநெஞ் சுடைய நாயினேன்
    கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே.O unchanging Flood of great mercy !
Early in point Of time,
Your true servitors who were blessed with the beatitude of getting inseparably linked to
Your flower-bestrewn feet twain,
Had gained at-unity with You ? the Truth.
O infinite One,
becoming easy of access,
You came down in a radiant,
human form and cast Your benign look on me;
Yet,
I A mere cur,
whose heart is unriven by such kindness,
Grew but the more base;
behold my degradation !

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 10:17:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #91 on: July 04, 2016, 10:17:46 AM »
Verse  10.2.:


மையி லங்குநற் கண்ணி பங்கனே
    வந்தெ னைப்பணி கொண்ட பின்மழக்
கையி லங்குபொற் கிண்ணம் என்றலால்
    அரியை யென்றுனைக் கருது கின்றிலேன்
மெய்யி லங்குவெண் ணீற்று மேனியாய்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
பொய்யி லங்கெனைப் புகுத விட்டுநீ
    போவ தோசொலாய் பொருத்த மாவதே.O One concorporate with Her whose lovely eyes are tinct with eye kajal !
When You came down and made me Your servitor,
I was unaware of Your rare and beatific condescension;
I but deemed it as a child would,
the goblet of gold in its hands.
O One whose frame is adorned with the white Holy Ash !
True servitors have gained Your Truth.
Should You leave me in the gin of falsehood And part from me?
Say if this befits You.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 10:21:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #92 on: July 05, 2016, 12:08:29 PM »
Verse 10.4:


இல்லை நின்கழற் கன்ப தென்கணே
    ஏலம் ஏலுநற் குழலி பங்கனே
கல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண்
    டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கினாய்
எல்லை யில்லைநின் கருணை யெம்பிரான்
    ஏது கொண்டுநான் ஏது செய்யினும்
வல்லை யேயெனக் கின்னும் உன் கழல்
    காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. 


O One concorporate with Her of perfumed and lovely locks !
On my part,
I have no love for Your ankleted feet.
With that magic that can transform a stone into a soft fruit,
You made me,
a devotee of Your ankleted feet.
Limit there is none for Your mercy.
O my God of all !
O Lord of the flawless Empyrean !
What though I act contrariwise and what though my means be,
You are yet valiant to reveal unto me Your ankleted feet and redeem me.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:09:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #93 on: July 05, 2016, 12:11:13 PM »
Verse  10.5:


வான நாடரும் அறியொ ணாதநீ
    மறையில் ஈறுமுன் தொடரொ ணாதநீ
ஏனை நாடருந் தெரியொ ணாதநீ
    என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா
    உருகி நான்உனைப் பருக வைத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
    நைய வையகத் துடைய விச்சையே. 

You are unknown to the celestial dwellers;
Even the end of the Vedas Upanishads cannot follow You;
Dwellers of other regions too cannot know You.
Sweet indeed is Your enslavement of myself;
You caused my flesh to enact its phenomenal play;
Melting me,
You made quaff You.
You so caused me to act the play of Gnosis That all my worldly longings have utterly perished.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:10:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #94 on: July 06, 2016, 09:58:05 AM »
Verse  10.6:


விச்ச தின்றியே விளைவு செய்குவாய்
    விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும்
    புலைய னேனைஉன் கோயில் வாயிலிற்
பிச்ச னாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்
    குரிய னாக்கினாய் தாம்வ ளர்த்ததோர்
நச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார்
    நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே.


You will cause the yield without the seed;
The sky,
The earth entire and all else,
You will evolve and resolve.
Lo,
I am a deceitful out-caste;
You have made me mad with devotion,
Stationing me at the temple`s threshold.
You have dedicated me to the great devotees.
If a tree reared by one happens to be a poisonous one, One will not fell it.
O Lord-Master who owns me,
I too am like that tree.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:10:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #95 on: July 06, 2016, 10:02:05 AM »
Verse  10.7:


உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால்
    பற்று மற்றெனக் காவ தொன்றினி
உடைய னோபணி போற்றி உம்பரார்
    தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங்
கடைய னாயினேன் போற்றி என்பெருங்
    கருணை யாளனே போற்றி என்னைநின்
அடிய னாக்கினாய் போற்றி ஆதியும்
    அந்த மாயினாய் போற்றி அப்பனே.


O Master and Owner,
praise be !
Say if I have for me henceforth,
aught by way of prop,
other than You?
Praise be !
O the Empyrean Lord of the supernals,
praise be !
I am worse than all,
praise be !
O my Lord of immense mercy,
praise be !
You made me Your servitor,
Praise be !
O Father,
You become both The Beginning and the End,
praise be !

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:11:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #96 on: July 06, 2016, 10:12:41 AM »
Verse  10.3:

This was left by oversight.


பொருத்த மின்மையேன் பொய்ம்மை யுண்மையேன்
    போத என்றெனைப் புரிந்து நோக்கவும்
வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன்
    மாண்டி லேன்மலர்க் கமல பாதனே
அரத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும்
    நீயும் அங்கெழுந் தருளி இங்கெனை
இருத்தி னாய்முறை யோஎ னெம்பிரான்
    வம்ப னேன்வினைக் கிறுதி யில்லையே. 
I  lack fitness;
I am truly possesses of falsity;
When You,
in love,
cast Your look on me end said:
"Come along !"
I made no effort;
I but practiced deception.
Alas,
why did I not die !
O One whose feet are Lotus-flowers !
O One whose hue is blood-red !
You and Your grace-abounding servitors have gone There and left me Here;
is this fair?
O my God of all !
Is there no end to the Karma of this vile one?


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:15:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #97 on: July 06, 2016, 10:18:50 AM »
Verse  10.8:அப்ப னேயெனக் கமுத னேஆ
    னந்த னேஅகம் நெகஅள் ளூறுதேன்
ஒப்ப னேஉனக் குரிய அன்பரில்
    உரிய னாய்உனைப் பருக நின்றதோர்
துப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை
    யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பினில்
வைப்ப னேஎனை வைப்ப தோசொலாய்
    நைய வையகத் தெங்கள் மன்னனே.


O Father !
O One who is Nectar to me !
O One of Bliss !
O One who is like Honey springing from melting heart !
You made me a devotee among Your devotees And caused me to quaff You,
the Almighty One !
O One of coruscating Crown !
O One who is unfailing help !
O Treasure of Your slaves when chill penury assails them !
O Our Monarch,
say if you should keep me In this world but to waste away?


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2016, 10:21:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #98 on: July 07, 2016, 12:08:45 PM »
Verse  10.9:

மன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    மாலும் நான்முகத் தொருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    முழுதும் யாவையும் இறுதி யுற்றநாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பெய்க ழற்கண்அன் பாயென் நாவினாற்
பன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே.


O my Lord and King,
bid me come to You;
O One more ancient than Vishnu,
the Four-faced one and all others,
bid me come to You.
When all things meet with their total absorption
You, who alone remain thereafter,
bid me come to You.
O my Lord-God with my tongue,
and in love,
I sing of Your feet ? well fastened with anklets.
Do bid me come to you,
O Queller of sins,
That I may hymn Your glories.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 12:10:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #99 on: July 07, 2016, 12:11:36 PM »
Verse  10.10:பாட வேண்டும்நான் போற்றி நின்னையே
    பாடி நைந்துநைந் துருகி நெக்குநெக்
காட வேண்டும்நான் போற்றி அம்பலத்
    தாடு நின்கழற் போது நாயினேன்
கூட வேண்டும்நான் போற்றி இப்புழுக்
    கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம்
வீடவேண்டும்நான் போற்றி வீடுதந்
    தருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே.


Sing I should; praise be ! Singing of You and getting softened and more softened,
I should melt and melt and dance ecstatically;
praise be !
I, the cur, should join Your flower-feet when,
In the Ambalam, they dance; praise be ! Deign to do away with this,
my worm-ridden body, Praise be ! I must give up totally all falsehood;
Praise be ! O True One unto Your true ones Be pleased to grant me deliverance !

(The 10th decade Anandateetham is completed.)

(Tiru Sadhakam completed.)
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 12:15:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #100 on: July 08, 2016, 11:42:58 AM »
Neethal ViNNappam - (sung in Uttarakosa Mangai):

This deals with Prapancha Vairagyam - that is leaving the love for the world and develop love to get
Siva Jnanam. Getting away from the clutches of Maya.

Verse  1:

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளேO Rider of the Bull,
in mercy You had union with me ? The lowest ?,
and ruled me.
Will You let go Your hold on me?
O Lord-Owner whose clothing is The skin of a valiant tiger !
O Monarch Of aeviternal Utthara Kosa Mangai !
O One Of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God,
raise and support me.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 11:46:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #101 on: July 08, 2016, 11:47:08 AM »
Verse  2:


கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.


True,
I forsake not damsels whose lips are ruddy like the Kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set;
yet will You abandon me?
I am within the circle of Your lofty servitorship;
I stand not without.
O Monarch of Utthara Kosa Mangai,
though I ?The deceitful one ?,
have given You the slip,
Yet what may the reason be,
for Your tracing me and making me Your subject?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 11:49:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #102 on: July 09, 2016, 11:37:27 AM »
Verse  3:காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்
    கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண் டாய்விளங்
    குந்திருவா
ரூருறை வாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை
    வளர்ப்பவனே.O Lord abiding at radiant.
Tiruvaaroor !
O sempiternal Sovereign of Uttharakosamangkai !
O One who is concorporate with Her of jeweled breasts covered by a breast-band !
O One who fosters me !
I am like a tree rooted in the bank of the river ? The five senses whence flow the carnal joys,
Of dark-eyed dames;
yet will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2016, 11:40:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #103 on: July 09, 2016, 11:40:58 AM »
Verse  4:வளர்கின்ற நின்கரு ணைக்கையில் வாங்கவும்
    நீங்கிஇப்பால்
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதிக்கொழுந்தொன்
றொளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும்மன்ன தோற்றச்
    செழுஞ்சுடரே.


O Uttharakosamangkai`s King in whose lofty crown glistering glows the shoot ? a white crescent !
O Salvific luster Like unto lucid,
auric and fulgurant light !
Lo,
I slipped from Your mercifully fostering hand,
and parted,
Shine tinsel-like;
yet,
will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2016, 11:42:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #104 on: July 10, 2016, 10:18:02 AM »
Verse  5:செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலிற் சின்மொழி
    யாரிற்பன்னாள்
விழுகின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெறி
    வாய்அறுகால்
உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வழிநின்று நின்னரு ளாரமு தூட்ட
    மறுத்தனனே.

O Uttharakosamangkai`s King in whose crown,
decked With flowers,
the olent-mouthed and six-footed chafers swarm thick !
When You came my way and offered To feed me with Your nectarean grace,
I declined it.
Like moth that falls into the blazing fire,
I fall time and time again into the company of dames
Who murmur sweet nothings;
yet will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 10, 2016, 10:21:08 AM by Subramanian.R »