Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 68740 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #75 on: June 27, 2016, 02:13:00 PM »
Verse 8.7:எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்
குய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்
கீத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.O Lord,
when will I reach You?
This deceptious one can gain salvation only through You,
for there is No reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain salvation at Your feet (with You),
O Lord-God !


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 02:22:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #76 on: June 27, 2016, 02:17:42 PM »
Verse  8.8.:ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாதுசிந்தையே.

"O Lord-God,
there is nought but You,
Here or Hereafter."
I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had Redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 02:25:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #77 on: June 28, 2016, 02:26:16 PM »
Verse  8.9:
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீரில்
    ஐம்பு லன்களான்
முந்தை யான காலம் நின்னை எய்தி
    டாத மூர்க்கனேன்
வெந்தை யாவி ழுந்தி லேனென் உள்ளம்
    வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை யாய நின்னை இன்னம் எய்த
    லுற்றி ருப்பனே.


When in the past,
I,
the intractable one,
could not reach You,
Barred by my mind,
word,
deed,
learning And the inglorious five of senses,
I did not fall Into fire to immolate me;
my shame-ridden heart did not burst and I did not perish.
O my Father,
Hoping against hope,
I still live,
not gaining You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 02:30:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #78 on: June 28, 2016, 02:31:50 PM »
8.10:


இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு
    கொண்ட நின்னதாட்
கருப்பு மட்டு வாய்ம டுத்தெ னைக்க
    லந்து போகவும்
நெருப்பு முண்டி யானு முண்டி ருந்த
    துண்ட தாயினும்
விருப்பு முண்டு நின்கண் என்கண் என்ப
    தென்ன விச்சையே.


You redeemed me, the deceitful one whose heart is wrought of iron;
the Bliss of Honey issuing from Your feet swallowed me clean.
Yet I held on to my embodiment.
The fire was there for me to get immolated;
I too was there pampering my body,
all the while gourmandizing.
It is so.
If still I should say that I have love for You If is nought but my nescience


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 02:34:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #79 on: June 29, 2016, 01:48:28 PM »
The decade 9 is called Ananda Paravasam, that is the Bliss which is there when the Jiva bodham is
lost and Siva bodham shines.

Verse  9.1:


விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள் சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே.


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,
You have retained me here;
all that have acted Your will,
have reached Your feet;
driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana Who is the Lord of Aaroor,
do deign to tell me what I should do to save myself.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:20:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #80 on: June 29, 2016, 01:51:36 PM »
Verse  9.2:
பேசப் பட்டேன் நின்னடி யாரில்
    திருநீறே
பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன்
    அடியானென்
றேசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற
    தமையாதால்
ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன்
    அடியேனே.I am spoken as one among Your servitors.
I stand Bedaubed with the Holy Ash;
become Your servitor,
I am dispraised by the worldly;
I cannot endure This phenomenal existence;
I,
Your servitor,
Long for deliverance;
I remain ruled by You.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:20:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #81 on: June 30, 2016, 11:26:15 AM »
Verse  9.3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்
   டிலைகொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இதுநீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே


Aren`t I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not Do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You With eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:20:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #82 on: June 30, 2016, 11:29:26 AM »
Verse 9.4.


காணு மாறு காணேன் உன்னை அந்நாட்
    கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்த தென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண் டெழுகேன்
    எம்மானே.I do not behold You the way I should;
though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter Futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished;
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:19:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #83 on: July 01, 2016, 11:07:58 AM »
Verse  9.5:


மானேர் நோக்கி யுடையாள் பங்காமறையீ
    றறியாமறையோனே
தேனே அமுதே சிந்தைக்கரியாய் சிறியேன்
    பிழைபொறுக்குங்
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன்
    சிவமாநகர்குறுகப்
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும்புறமே
    போந்தோமே.O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope`s !
O Lord of the Vedas unknown to the Upanishads !
O Honey !
O Ambrosia !
O One beyond the pale of thought !
O King who forgives the faults of this little one !
I spoke only a little of my cruelty.
The servitors had fared forth and reached the great Sivaloka;
lo,
falsehood and I stand without.

contd.,

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 03, 2016, 11:19:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #84 on: July 01, 2016, 11:11:58 AM »
Verse  9.6:

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும்
    மெய்யன்பு
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம்
    பெற்றேன்யான்
அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார்
    மற்றொன்றறியாதார்
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே
    நின்தாள்சேர்ந்தாரே.
Falsehood and I stand without Your realm;
lo,
my lot Is such that it disables me to gain true love.
Those servitors who know nought else but be One with with You,
performed salvific deeds unfailingly,
Gained the way and reached Your feet,
O Siva !

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:19:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #85 on: July 02, 2016, 10:23:05 AM »
Verse  9.7:


தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா
    ளிணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கா ரடியார்
    புறமேபோந்தேன்யான்
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங் குன்தா
    ளிணையன்புக்
காரா அடியேன் அயலே மயல்கொண்
    டழுகேனே.

O my Owner,
bestow on me the love for Your Feet twain;
Lo,
Your servitors have gained the supernal and sempiternal world.
I have strayed away.
Even as the blind cow lows Hearing the lowing of the village-kine,
I,
a bewildered alien,
Weep after the fashion of true devotees without true love for Your Feet twain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:18:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #86 on: July 02, 2016, 10:27:24 AM »
Verse 9.8:அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய்
    அழல்சேர்ந்த
மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார்
    கழல்கண்டு
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தா ரோடுந்
    தொடராதே
பழுதே பிறந்தேன் என்கொண் டுன்னைப்
    பணிகேனே.


With a mind which fosters love for You,
I weep not;
Having beheld Your fulgurant,
auric and ankleted feet,
Your followers who melt like wax in fire,
Adored and reached You;
I did not follow them;
Alas,
I was born in vain;
in what way can I adore You?


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:18:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #87 on: July 03, 2016, 11:12:16 AM »
Verse  9.9:


பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய
    அடியார்க்குன்
அணியார் பாதங் கொடுத்தி அதுவும்
    அரிதென்றால்
திணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப்
    பொடியாக்கித்
தணியார் பாதம்வந்தொல்லை தாராய் பொய்தீர்
    மெய்யானே.

Curing the embodied malady of them that adore You,
You bless old and tied servitors with Your Beatific feet.
If that is not possible,
in my case,
O True Ens that annuls falsity,
be pleased to pulverize the Karma of mine ? the one who is like the hard and stubborn bamboo,
and bless me with Your cool and serene feet,
in all celerity.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 11:18:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47923
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #88 on: July 03, 2016, 11:15:36 AM »
Verse 9.10:


யானேபொய் என்நெஞ்சும் பொய் என்அன்பும்
    பொய்
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப்
    பெறலாமே
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே
    தித்திக்கும்
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவந்
    துறுமாறே.


I am indeed false;
my heart also is false;
my love too is false;
Yet,
if ,
I the Karma-ridden one,
weep for You I can secure You.
O Honey,
Nectar,
Essence of sweet-cane and sweet and great One,
grace me,
Your slave,
to reach You.


(The 9th part called Ananda Parvasam is complete.)

Arunachala Siva.,
« Last Edit: July 03, 2016, 11:17:48 AM by Subramanian.R »

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #89 on: July 03, 2016, 11:56:37 PM »
யானேபொய் என்நெஞ்சும் பொய் என்அன்பும்
    பொய்

ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப்
    பெறலாமே
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே
    தித்திக்கும்
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவந்
    துறுமாறே.

The english translation is certainly unable to carry the weight of this verse!

What a great verse! This ought not go unnoticed in the many!

Thanks Subramanian sir, i suddenly noticed you have almost posted about 37000 posts! Truly a tapas it is! Sometimes when i search for some verse in tamil i more or less land onto your posts here. Your posts here will certainlt be nectar to those who come seeking the same.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta