Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 83429 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #735 on: November 15, 2016, 09:58:49 AM »
Verse 5:

வந்திமை யோர்கள் வணங்கி யேத்த
    மாக்கரு ணைக்கட லாய்அடியார்
பந்தனை விண்டற நல்கும் எங்கள்
    பரமன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
உந்து திரைக்கட லைக்கடந்தன்
    றோங்கு மதிலிலங் கைஅதனிற்
பந்தணை மெல்விர லாட்கருளும்
    பரிசறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

When the celestial beings came and hailed and adored Him He,
the Ocean of Mercy,
snapped their bondage and fully blessed them.
He is our God of Empyrean;
He,
the Primal Lord of Perunthurai,
that day in the past,
crossed the surging and billowy main and with grace blessed Her whose fingers sport A ball and who abode at the lofty-walled Lanka.
They that know of this,
His nature,
Are indeed our divine masters

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 10:00:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #736 on: November 15, 2016, 10:01:46 AM »
Verse  6:


வேவத் திரிபுரம் செற்ற வில்லி
    வேடுவ னாய்க்கடி நாய்கள் சூழ
ஏவற்செ யல்செய்யுந் தேவர் முன்னே
    எம்பெரு மான்தான் இயங்கு காட்டில்
ஏவுண்ட பன்றிக் கிரங்கி யீசன்
    எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று
கேவலங் கேழலாய்ப் பால்கொ டுத்த
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.He,
the Bowman who involved the three citadels in consuming fire,
came forth as a hunter encircled by blood hounds.
Before Him were the Devas to carry out His behests.
Our Sire,
the Primal Lord of Perunthurai,
our Lord-God,
taking pity on a sow that was killed by a dart,
in the forest He visited,
Himself became a despicable sow,
Lay on earth and suckled the piglets.
They that can comprehend this,
His compassion,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 10:04:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #737 on: November 15, 2016, 10:06:07 AM »
Verse 7:


நாதம் உடையதோர் நற்கமலப்
    போதினில் நண்ணிய நன்னுதலார்
ஓதிப் பணிந்தலர் தூவி யேத்த
    ஒளிவளர் சோதியெம் ஈசன் மன்னும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றிப்
பேதங் கெடுத்தருள் செய்பெருமை
    அறியவல் லார்எம் பிரானா வாரே. 
Lakshmi and Saraswati of beautiful foreheads who are each seated on a peerless Lotus flower over which bees ring,
chant His praise,
adore Him and strew flowers at His feet and hail Him - the ever-crescent Light.
He is our Lord-God,
our Holy One of aeviternal Perunthurai,
rich in groves Where burgeon flowers galore.
He descended down on earth and annulled all difference.
They that comprehend the greatness of His Grace are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 10:09:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #738 on: November 15, 2016, 10:10:07 AM »
Verse 8:


பூவலர் கொன்றைய மாலை மார்பன்
    போருகிர் வன்புலி கொன்ற வீரன்
மாதுநல் லாளுமை மங்கை பங்கன்
    வண்பொழில் சூழ்தென் பெருந்து றைக்கோன்
ஏதில் பெரும்புகழ் எங்கள் ஈசன்
    இருங்கடல் வாணற்குத் தீயில் தோன்றும்
ஓவிய மங்கையர் தோள்புணரும்
    உருவறி வார்எம் பிரானா வாரே. 


A beautiful garland of burgeoning Konrai flowers bedeck His chest;
He is the Hero who killed the belligerent tiger of fierce claws;
He is concorporate with Uma,
His goodly Consort;
He is the Sovereign of the southern Perunthurai girt with fresh groves.
He is our flawless Lord-God of immense renown.
His form is linked with the shoulders of those women - beautiful like pictures -,
who as daughters of the god of great ocean-streams,
materialized from the fire.
They that recognize this form are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 10:14:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #739 on: November 15, 2016, 10:15:14 AM »
Verse 9:


தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான்
    சோதிமகேந்திர நாதன்வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்த ஈசன்
    தென்னன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
காதல் பெருகக் கருணை காட்டித்
    தன்கழல் காட்டிக் கசிந்துருகக்
கேதங் கெடுத்தென்னை ஆண்டருளுங்
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.

He is our God who is adorned with the pure and white Holy Ash;
He is the Lord of the coruscating Mount Mahendra;
He,
the Lord-God,
came down and placed on His servitors His feet that are adored by the Devas;
He,
the Southerner,
the Ruler of Perunthurai,
that day,
Revealed to me His mercy as well as His ankleted feet that caused me to love Him evermore and melt.
Lo,
He did away with my troubles and rules me.
They that comprehend this,
His divine will,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 15, 2016, 10:17:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #740 on: November 15, 2016, 10:18:06 AM »
Verse  10:


அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான்
    அடியார்க் கமுதன் அவனி வந்த
எங்கள் பிரான்இரும் பாசந் தீர
    இகபர மாயதோர் இன்ப மெய்தச்
சங்கங் கவர்ந்துவண் சாத்தி னோடுஞ்
    சதுரன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.Beautiful are His eyes;
He who is ours is the God of the immortals;
He is the Elixir to His devotees;
He,
our God,
deigned to descend down on earth.
To annihilate the puissant paasam,
to cause them come by the peerless joy here and hereafter,
He,
the Strategist,
the Ruler of Perunthurai,
That day,
followed by a strong throng,
reached Madurai teeming with women and weaned away their bangles.*
They that know of this,
His way,
Are indeed our divine masters.

(*This story comes in Tiruvilayadal Puranam.)

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 10:20:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #741 on: November 16, 2016, 09:56:44 AM »
Ennap Padigam:

The happiness over limitless happiness:


Verse  1:


பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே.


O Lord Siva whose form is supernal glory !
O my rare Nectar whose rare and lovely hue is like that of the red lotus !
My births on earth must perish:
I must also be blessed with devotion.
Placing me amidst Your devotees,
You must reveal to me Your unique form of divine grace and redeem even me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 16, 2016, 10:00:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #742 on: November 16, 2016, 10:01:23 AM »
Verse  2:

உரியேன் அல்லேன் உனக்கடிமை
    உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதுந்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்
    றறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள்
    என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும்
    பொய்யோ எங்கள் பெருமானே.


I am not entitled to be Your slave;
yet parted from You,
I will not here live even for a moment.
I am a dog.
I know not aught.
O Sankara !
In mercy,
You,
the great One,
revealed to me Your ankleted feet and said:
"Ever look up them."
You told me again and again that You will not part from me.
O our God !
Is that graceful and blessed assurance a lie?

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 16, 2016, 10:03:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #743 on: November 16, 2016, 10:04:25 AM »
Verse  3:


என்பேஉருக நின்அருள் அளித்துன்
    இணைமலர் அடிகாட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட
    முனிவா முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி
    உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர்
    நாதா நின்னருள் நாணாமே. 


O Sage who redeemed and ruled me even before I came by mellowness,
by revealing to me Your Flower feet twain and conferred grace on me that melted my bones !
O Source Absolute of the sages !
O our God who blessing me with joy,
melts my bones and consumes clean my life !
O the Consort of my life !
Be pleased to grant unabashed,
In all grace,
camaraderie unto me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 10:06:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #744 on: November 16, 2016, 10:07:11 AM »
Verse  4:


பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன்
    உயர்ந்தபைங் கழல்காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும்
    பிறப்பறுப் பாய்எம் பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே
    முதல்வனே முறையோஎன்
றெத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை
    இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.


I am not swayed by a mad penchant to behold Your lofty,
ankleted and ever-fresh feet;
I do not chant Your praise;
Yet,
O our God,
put an end to my birth.
O One pearl-like and ruby-like !
O Primal One !
Crying:
"Does it become You?'
I will follow You.
I cannot bear separation from You at all.


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 16, 2016, 10:09:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #745 on: November 16, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  5:

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதங்
    கண்டுகண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றும தொழிந்தேன்
    பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந்
    தன்மைஎன் புன்மைகளாற்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங்
    காணவும் நாணுவனே.I have ceased to behold Your sacred feet;
my eyes no longer rejoice as they were accustomed to;
I have ceased to cherish and praise You;
as a result,
O our God !
O Taanu !
I am done for.
By my base-ness,
I have forfeited my nature of my thinking on You and melting.
I see not aught that is good.
Even if You come to me,
I will blush to behold You.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 16, 2016, 10:14:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #746 on: November 16, 2016, 10:14:48 AM »
Verse  6:


பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப்
    பரங்கரு ணையோடும் எதிர்ந்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை யளிக்குஞ்
    சோதியை நீதியிலேன்
போற்றியென் அமுதே எனநினைந் தேத்திப்
    புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை
    ஆவஎன் றருளாயே.He is the God adorned with the milk-white Holy ash;
He,
The Light,
with His Consort who is Supernal Grace,
Manifested before His true servitors and blessed them with the haven of Grace.
Lo,
I am void of wealth.
Yet,
I will celebrate Him - my Nectar,
contemplate Him,
hail Him,
extol Him,
call Him,
cry aloud and thus will I be inwardly mollified.
O my Lord-Owner,
be pleased to pity me and grace me.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 10:17:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #747 on: November 17, 2016, 10:20:12 AM »
Yaathirai Pathu:

Decade on Pilgrimage to the feet of Siva:

Verse 1:

பூவார் சென்னி மன்னனெம்
    புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை
ஓவா துள்ளம் கலந்துணர்வாய்
    உருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால்
ஆவா என்னப் பட்டன்பாய்
    ஆட்பட்டீர்வந் தொருப் படுமின்
போவோம் காலம் வந்ததுகாண்
    பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே.Flower wreaths bedeck the crown of our sovereign God whose jewels are serpents;
He has,
with interruption none,
Pervaded our bosoms ? the little ones'.
Siva-consciousness melts us.
Swayed by His flood of mercy,
alas,
alas,
Ye that have been,
in love,
enslaved,
come and consent To foregather concordantly.
Giving up all falsity,
And to gain the ankleted feet of the Lord-Owner,
Time is come.
Well,
let us go.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2016, 10:22:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #748 on: November 17, 2016, 10:25:37 AM »
Verse  2:


புகவே வேண்டா புலன்களில்நீர்
    புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள்
மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம்
    வேண்டா போக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத் துள்புகுந்து
    நாயே அனைய நமையாண்ட
தகவே யுடையான் தனைச்சாரத்
    தளரா திருப்பார் தாந்தாமே. 


May you not abide in your sense-instruments.
Lo,
the jewels of our God are serpents.
So think On His flower-soft and ankleted feet that they should solely,
wholly and exclusively occupy Your thought.
Ignore all else.
Suffer them to leave you.
He came to earth in all splendor;
such is His Greatness,
that He ruled us who are like dogs.
They alone are masters of their selves,
who are linked to Him and it is these who will never flag.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2016, 10:27:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #749 on: November 17, 2016, 10:29:11 AM »
Verse  3:


தாமே தமக்குச் சுற்றமும்
    தாமே தமக்கு விதிவகையும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
    என்ன மாயம் இவைபோகக்
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
    அவன்தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போமா றமைமின் பொய்நீக்கிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே.They indeed are their kin;
They are indeed the authors of their destiny.
Lo,
who are we?
What is ours?
What is Paasam?
What bondage is all this?
To get rid of these,
be accompanied with the traditional servitors of the Sovereign-Lord.
Holding fast His inkling,
prepare yourselves to fare forth.
Removing your falsity,
the Lord who is decked with snakes will rule by His auric feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2016, 10:31:30 AM by Subramanian.R »