Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 83044 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #720 on: November 13, 2016, 10:24:20 AM »
10.


செறியும் இப்பிறப் பிறப்பிவை நினையாது
    செறிகுழ லார்செய்யுங்
கிறியுங் கீழ்மையுங் கெண்டையங் கண்களும்
    உன்னியே கிடப்பேனை
இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில் லாததன்
    இணைமலர்க் கழல்காட்டி
அறிவு தந்தெனை ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே.


Regardless of the recurring cycle of birth and death,
I lay contemplating the tricks and wanton wiles of the carp-eyed women of dense and dark tresses.
The Lord,
our God,
revealed to me His flowery and ankleted feet that know no delay,
Blessed me with Pati-Jnaanam and rules me in grace.
Lo,
I am not valiant to comprehend this trick !


concluded.


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 13, 2016, 10:27:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #721 on: November 14, 2016, 09:26:01 AM »
Chenni Pathu:

Decade on Head:

Decade about the head that prays to Siva.


Verse  1:

தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
    தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அரியொ ணாமுத
    லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
    அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிச் சுடருமே.


At the pure,
flowery and salvific feet of Him Who is the God of gods,
the Hero,
the Lord of southern Perunthurai,
the Source Original unknowable By the Trinity,
the Form of Bliss,
the flowery Flame unknown to all ? whoever they be ?,
save His own loving devotees,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:27:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #722 on: November 14, 2016, 09:28:33 AM »
Verse  2:


அட்ட மூர்த்தி அழகன் இன்னமு
    தாய ஆனந்த வெள்ளத்தான்
சிட்டன் மெய்ச்சிவ லோக நாயகன்
    தென்பெ ருந்துறைச் சேவகன்
மட்டு வார்குழல் மங்கை யாளையோர்
    பாகம் வைத்த அழகன்றன்
வட்ட மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.


At His great,
rotund-flower-like and salvific feet Who is in Eight Forms
the comely One,
the sweet Nectarean Flood of Bliss,
the sublime One,
The True Ens that is the Lord of Siva-loka,
The Hero of southern Perunthurai,
The handsome One who is concorporate with Her whose locks are fragrant like honey,
Our head rests and burgeons in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:30:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #723 on: November 14, 2016, 09:31:38 AM »
Verse  3:


நங்கை மீரெனை நோக்கு மின்நங்கள்
    நாதன் நம்பணி கொண்டவன்
தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெ ருந்துறை
    மேய சேவகன் நாயகன்
மங்கை மார்கையில் வளையுங் கொண்டெம்
    உயிருங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
பொங்கு மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிப் பொலியுமே.

Behold me,
you young women !
He is our Consort;
He makes us serve Him;
He is the Hero,
the Lord abiding at Perunthurai cinctured by coconut-groves.
He is our Master.
He weans the bangles of damsels away from their hands,
Draws to Him our souls and claims our service.
At His grace-abounding,
great,
flowery and salvific Feet,
our head rests in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 14, 2016, 09:35:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #724 on: November 14, 2016, 09:36:19 AM »
Verse  4:


பத்தர் சூழப் பராபரன்
    பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
சித்தர் சூழச் சிவபிரான்
    தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
எத்த னாகிவந் தில்பு குந்தெமை
    ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.Encircled by devotes,
the One who is Ens Entium came to earth as a Brahmin.
He is God Siva Who surrounded by Siddhas,
dances in the hoary city of Thillai.
He,
the trickster,
entered our homes,
Enslaved us and made us serve Him.
At the great,
Flowery and salvific feet which He placed on our crown,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:38:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #725 on: November 14, 2016, 09:39:24 AM »
Verse  5:


மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
    மதித்தி டாவகை நல்கினான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள்
    திருப் பெருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூற ஊறநீ
    கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.
He blessed me with the perception to disown as false the life that is delusive;
He is concorporate With Uma whose arms are bamboo-like;
He chose to abide at our sacred Perunthurai.
He bade me thus:
"Discover for yourself as nectar wells up and up in your body."
This said,
He showed Me His great,
rubicund,
flowery and salvific feet at which our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:42:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #726 on: November 14, 2016, 09:43:05 AM »
Verse  6:


சித்த மேபுகுந் தெம்மை யாட்கொண்டு
    தீவி னைகெடுத் துய்யலாம்
பத்தி தந்துதன் பொற்க ழற்கணே
    பன்ம லர்கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்திந்த மூவு லகுக்கும்
    அப்பு றத்தெமை வைத்திடு
மத்தன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. 


He entered our mind,
ruled us and did away with our cruel Karma.
He bestowed on us devotion, that leads to salvation.
Plucking many flowers,
If we strew them at His golden and ankleted feet He will confer Moksha and place us beyond the three worlds.
At the great,
flowery and salvific feet Of Him who is adorned with Datura flowers,
Our head rests in sempiternal splendor


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:45:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #727 on: November 14, 2016, 09:47:15 AM »
Verse  7:


பிறவி யென்னுமிக் கடலை நீந்தத்தன்
    பேர ருள்தந் தருளினான்
அறவை யென்றடி யார்கள் தங்க
    ளருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
உறவு செய்தெனை உய்யக் கொண்ட
    பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
திறமை காட்டிய சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

To swim and cross this sea called birth,
He blessed me with His great grace.
I was the hapless and helpless one.
So,
He caused me enter the holy assembly of His servitors,
Gain their goodly kinship and thus redeemed me.
Lo,
the Lord revealed to me the truth-abounding prowess of His salvific feet at which our head rests In sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 14, 2016, 09:49:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #728 on: November 14, 2016, 09:49:57 AM »
Verse  8:


புழுவி னாற்பொதிந் திடுகு ரம்பையிற்
    பொய்த னையொழி வித்திடும்
எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன் எம்பிரான்
    என்னுடை யப்பன் என்றென்று
தொழுத கையின ராகித் தூய்மலர்க்
    கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
வழுவிலாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. "He is the beautiful Flame that does away with the falsity abiding in the worm-infested Nest of a body;
He is our Lord-God,
our Deity and my own Sire."
Thus He is repeatedly hailed by His servitors who adore Him with folded hands,
whilst their flowery and pure eyes remain tear-bedewed.
His are the flowery and salvific feet which fail not His servitors;
at such feet our head burgeons in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:52:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #729 on: November 14, 2016, 09:53:40 AM »
Verse  9:வம்ப னாய்த்திரி வேனை வாவென்று
    வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
உம்ப ரான்உல கூடறுத்தப்
    புறத்த னாய்நின்ற எம்பிரான்
அன்ப ரானவர்க் கருளி மெய்யடி
    யார்கட் கின்பந் தழைத்திடுஞ்
செம்பொன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

He is of the Empyrean who bids me,
a wastrel,
to come to Him and kills the foe of fierce Karma.
He is Our God that penetrated all the worlds and abides in the Beyond.
He blesses His loving devotees and causes the happiness of true servitors to thrive.
At the great,
flowery,
salvific red-hued and auric Feet,
our head rests in sempiternal splendor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 09:55:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #730 on: November 14, 2016, 09:56:47 AM »
Verse  10:


முத்த னைமுதற் சோதியை முக்கண்
    அப்ப னைமுதல் வித்தினைச்
சித்த னைச்சிவ லோக னைத்திரு
    நாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர் காள்இங்கே வம்மின் நீர்உங்கள்
    பாசந் தீரப் பணிமினோ
சித்த மார்தருஞ் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே. 

O ye devotees that hymn and hail the sacred names of Him ? the Ever-Free,
the Primal Light,
the triple-eyed Sire,
the Primal Seed,
the Siddha,
the One of Sivaloka -,
And go about ecstasy,
chanting His sacred names,
Come here and so adore Him that your bondage gets extirpated.
Lo,
at the salvific feet that pervade full our mind,
Our head rests in sempiternal splendor.

concluded.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 14, 2016, 09:59:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #731 on: November 15, 2016, 09:46:06 AM »
Tiru Varthai:

Holy Word:

The poet saying his Siva Anubhavam to this world:

Verse  1:


மாதிவர் பாகன் மறைப யின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேய சோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி யார்
    குலாவுநீ திகுண மாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்ந்
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறி வார்எம் பிரானா வாரே.பெண் பொருந்திய பாகத்தனும், வேதம் சொன்ன மொழியையுடையவனும், உயர்ந்த இதய மலரில் வீற்றிருக்கும் ஒளிப்பிழம்பானவனும், குற்றமற்ற மேலான கருணையாளனும், அடியார்கள் கொண்டாடுகின்ற நீதியினையே குணமாக, அவர்களுக்கு அருள்புரியும், அரும்புகள் மலர்கின்ற சோலை சூழ்ந்த திருப்பெருந் துறையில் எழுந்தருளியிருக்கும் எமது புண்ணியப் பொருளானவனும் ஆகிய இறைவன் மண்ணுலகத்தில் வந்து இறங்கி, எல்லாவற்றுக்கும் முதலாயுள்ள பெரும் பொருளாகிய தன் தன்மையை வெளிப்படுத்திய அருளின் அருமையை அறியவல்லவர்கள் எம் பிரான் ஆவார்கள்.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 09:48:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #732 on: November 15, 2016, 09:49:01 AM »
Verse  2:


மாலயன் வானவர் கோனும் வந்து
    வணங்க அவர்க்கருள் செய்த ஈசன்
ஞாலமதனிடை வந்தி ழிந்து
    நன்னெறி காட்டி நலம்திகழுங்
கோல மணியணி மாட நீடு
    குலாவு மிடவை மடநல் லாட்குச்
சீல மிகக்கரு ணையளிக்குந்
    திறமறி வார்எம் பிரானா வாரே. When Vishnu,
Brahma and the King of the celestial beings adored Him,
He,
the Lord-God,
blessed them with grace.
He descended down on earth,
revealed the goodly way and conferred on the bashful Lady of Idavai which is digit with lovely and gemmy and lofty and beautiful mansions,
Such mercy that augments her virtues.
They that know of this,
His valiance,
are our divine masters.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 09:51:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #733 on: November 15, 2016, 09:52:43 AM »
Verse 3:

அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான்
    ஆனந்தக் கூத்தன் அறுசமயம்
பணிவகை செய்து படவ தேறிப்
    பாரொடு விண்ணும் பரவி யேத்தப்
பிணிகெட நல்கும் பெருந்து றையெம்
    பேரரு ளாளன்பெண் பாலு கந்து
மணிவலை கொண்டுவான் மீன்விசிறும்
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.


Pigngnakan,
the Primal Sovereign of the supernals,
dances in bliss;
He caused the six faiths to adore and serve Him;
Even as the earth and the heaven hail Him,
He will do away with the malady of embodiment.
He is the great merciful Lord of Perunthurai.
Enthused by the love for His Consort,
He took a boat and cast His beautiful net to secure the immense fish.
They that know of this Piscator's way,
are our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 09:54:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #734 on: November 15, 2016, 09:55:52 AM »
Verse 4:


வேடுரு வாகி மகேந்தி ரத்து
    மிகுகுறை வானவர் வந்து தன்னைத்
தேட இருந்த சிவபெரு மாஅன்
    சிந்தனை செய்தடி யோங்க ளுய்ய
ஆடல் அமர்ந்த பரிமா ஏறி
    ஐயன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
ஏடர் களையெங்கும் ஆண்டு கொண்ட
    இயல்பறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

Lord Siva assumed the form of a hunter and abode at Mount Mahendra,
whilst the celestial beings,
Besieged by grievances galore,
went in quest of Him.
Mindful of the redemption of us,
His servitors,
The Primal Lord of Perunthurai rode on a prancing steed,
and that day in the past He redeemed His servitors everywhere and ruled over them.
They that Know of this,
His nature,
are our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 09:57:36 AM by Subramanian.R »