Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 86194 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #675 on: November 08, 2016, 10:09:12 AM »
Verse  8:


அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ளத்
    திடையழுத்திக்
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய
    வினையகற்றிப்
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப்
    பெரும்பதமே
முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று
    முந்துமினே.

He immersed me in the flood of bliss that endures endless,
linked me with inseparable mercy,
Removed my cruel Karma,
snapped my hoary Aanava mala,
and thus redeemed me and ruled me.
He will confer not only the great lordship over the Paandya Realm but the whole world.
Hasten to gain His gift.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 08, 2016, 10:11:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #676 on: November 08, 2016, 10:11:56 AM »
Verse  9:


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந்
    நீர்கடக்கப்
பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம்
    பாண்டியனார்
புரவியின் மேல்வரப் புந்திகொ ளப்பட்ட
    பூங்கொடியார்
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுந் தாம்அறி
    யார்மறந்தே.


When devotees hail Him to help them cross the sea - formed of triple waters -,
of cruel Karma which causes future birth,
the Supernal Paandya melts their bones.
As He came riding on a charger,
Damsels like unto flowery lianas,
forfeited of their buddhi stood like trees,
their senses rapt,
And wholly oblivious of themselves.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 08, 2016, 10:13:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #677 on: November 08, 2016, 10:14:51 AM »
Verse 10:கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களை யும்வென்
    றிருந்தழகால்
வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும்ஓர்
    மீனவன்பால்
ஏற்றுவந் தாருயிர் உண்ட திறல்ஒற்றைச்
    சேவகனே
தேற்றமி லாதவர் சேவடி சிக்கெனச்
    சேர்மின்களே.

Having conquered Death and the five of Kings - the senses -,
He with His great Consort sat wondrously in splendor.
He is the valiant and peerless Hero - who,
for the sake of the Paandya whose flag sports the signum of fish,
did away with the lives of his foes.
O ye of wavering mind !
Fare forth and hold fast His salvific feet.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 10:17:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #678 on: November 09, 2016, 09:36:52 AM »
Piditha Pathu:

Decade on holding tight:

The decade describing the merger with Siva.


Verse  1:


உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 

O Sovereign of the supernals !
O all-pervasive Ubiquity !
O Nectar who blessed me - the foul and filthy one -,
Materializing as a fresh and novel fruit,
And redeemed and ruled my entire clan !
O Elixir that did away with my mundane life And conferred on me everlasting life !
O Certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !
O Lord Siva !
For our salvation,
I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:39:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #679 on: November 09, 2016, 09:40:32 AM »
Verse  2:


விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே
    வினையனே னுடையமெய்ப் பொருளே
முடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய்
    முழுப்புழுக் குரம்பையிற் கிடந்து
கடைபடா வண்ணம் காத்தெனை ஆண்ட
    கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Sovereign of the supernals who delights to ride,
For ever,
on the Bull!
O my true Ens who am bound by Karma !
O God that saved me from debasement,
From getting despicably old,
eventually becoming muck and mud,
by abiding in the foul-smelling  and wholly-worm-infested body,
and ruled me !
O vast Sea of Grace !
I caught You and hold You in my unremitting and firm grip.
How can You move away at all?


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:42:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #680 on: November 09, 2016, 09:43:37 AM »
Verse  3:


அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
    அன்பினில் விளைந்தஆ ரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
    புழுத்தலைப் புலையனேன் றனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Mother !
O Father !
O Gem beyond compare !
O rare Nectar Emerging from Love !
I am an out-caste.
I foster mere worms in my body,
uttering falsehood in increasing numbers and wasting my precious days.
On me You conferred the salvific Siva-Consciousness !
O Opulence !
O God Siva !
In this very birth,
I caught You and hold You in my firm grip.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:45:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #681 on: November 09, 2016, 09:46:47 AM »
Verse  4:

அருளுடைச் சுடரே அளிந்ததோர் கனியே
பெருந்திறல் அருந்தவர்க் கரசே
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த
போகமே யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத் தடியார் சிந்தையுட் புகுந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
இருளிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Radiance of Grace !
O unique and well-ripe Fruit !
O Prince of rare tapaswins of great mystic puissance !
O Import of Sastras !
O Bhoga beyond praise !
O Splendor of Yoga !
O Opulence !
O God Siva Who enters the clarified mind of servitors !
I have caught You and hold You in firm grip,
In this dark world.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:48:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #682 on: November 09, 2016, 09:49:59 AM »
Verse  5:


ஒப்புனக் கில்லா ஒருவனே அடியேன்
    உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே
மெய்ப்பதம் அறியா வீறிலி யேற்கு
    விழுமிய தளித்ததோ ரன்பே
செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எய்ப்பிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.O non-pareil One !
O Effulgence that blazes in my - the servitor's -,
bosom !
O peerless Love that conferred on me - the feckless one that knows not of true Beatitude -,
that which is lofty and sublime !
O One of uberous and radiant and ineffable Form !
O Opulence !
O God Siva !
In my utter indigence,
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:53:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #683 on: November 09, 2016, 09:54:10 AM »
Verse  6:


அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண்
    டளவிலா ஆனந்த மருளிப்
பிறவிவே ரறுத்தென் குடிமுழு தாண்ட
    பிஞ்ஞகா பெரியஎம் பொருளே
திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன்
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இறவிலே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


You bestowed on me endless bliss.
O Pigngnaka !
O our Magnum Ens !
Uprooting my birth,
You rule My entire clan.
O Vision beheld by me in the open !
O Opulence mine,
Your servitor`s !
O God Siva !
Lo,
Eventually I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 09, 2016, 09:55:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #684 on: November 09, 2016, 09:56:39 AM »
Verse  7:


பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்
    பற்றுமா றடியனேற் கருளிப்
பூசனை உகந்தென் சிந்தையுட் புகுந்து
    பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O hoary Ens that severs the root of bonds !
You blessed Me ? Your servitor -,
with the way to get attached to You.
Glad of my Pooja,
You entered my mind.
O Ens Entium !
You revealed to me Your flowery ankleted feet.
O Lamp of splendor !
O uberous and radiant Form !
O Opulence !
O God Siva !
O Lord-God !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:58:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #685 on: November 09, 2016, 09:59:45 AM »
Verse  8:

அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் நின்ற
    ஆதியே யாதும்ஈ றில்லாச்
சித்தனே பத்தர் சிக்கெனப் பிடித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்துப்
    பிழைத்தவை அல்லையாய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Sire !
O Primal One who is the Empyrean and the world Of supernals as well !
O Siddha !
You suffer not any type of end !
O Opulence firmly caught hold of by devotees !
O God Siva !
O mad One !
You are all lives from which you stand apart.
You are also other than they.
O One of supreme strategy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away from me at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 10:02:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #686 on: November 09, 2016, 10:04:24 AM »
Verse  9:


பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
    பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
    உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறத் திரிந்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.Your love for me is far,
far superior to a mother's Who automatically thinks and suckles her babe.
You melted my flesh - the sinner's;
You augmented My inner light;
You poured into my being the insatiable honey of bliss.
You roamed With me whenever I circummigrated.
O Opulence !
O God Siva !
I followed You,
Caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 09, 2016, 10:06:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #687 on: November 09, 2016, 10:07:39 AM »
Verse  10:


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
    பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
    ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காந்
    தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.O Lord-God !
By causing every pore of hair sublimely supple,
You wrought of my base,
fleshly body a lofty golden temple;
making Yourself utterly simple,
You entered me and melted all my bones.
O flawless Gem !
O goodly Light !
You did away with my troubles,
my birth as well as death,
My bewilderment and all else that is cumbrous.
O Ecstasy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 10:09:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #688 on: November 10, 2016, 09:43:22 AM »
Tiru EsaRavu:

EsaRavu means Stuti. Through prayer one conquers the five senses.

The purport is to overcome the 'I' and 'mine'.

Verse  1:

இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your ankleted feet twain - sweet as sugarcane.
O One in whose Matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: November 10, 2016, 09:45:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #689 on: November 10, 2016, 09:46:17 AM »
Verse 2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே.O consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from reprated birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the Darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 09:49:48 AM by Subramanian.R »