Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 81985 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #645 on: November 05, 2016, 09:17:15 AM »
Verse 8:


நாயிற் கடையாம் நாயேனை
    நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்வசமே
    வைத்திட் டிருக்கும் அதுவன்றி
ஆயக் கடவேன் நானோதான்
    என்ன தோஇங் கதிகாரம்
காயத் திடுவாய் உன்னுடைய
    கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே.


You Yourself,
in love,
redeemed and ruled me - the basest among dogs.
I should merely place in Your charge my illusive,
embodied life.
Am I competent to reason out things?
O One who sports an eye in the forehead !
You may confer on me embodiment or keep me under Your ankleted feet.
Your will prevails.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2016, 09:19:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #646 on: November 05, 2016, 09:20:42 AM »
Verse 9:கண்ணார் நுதலோய் கழலிணைகள்
    கண்டேன் கண்கள் களிகூர
எண்ணாதிரவும் பகலும்நா
    னவையே எண்ணும் அதுவல்லால்
மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும்
    வந்துன் கழற்கே புகுமாறும்
அண்ணா எண்ணக் கடவேனோ
    அடிமை சால அழகுடைத்தே.


O One whose forehead sports an eye !
I beheld the pair Of Your ankleted feet,
my eyes feeling ecstatic.
I think not of aught else;
I think of them only,
by day as well as night.
Barring this,
will I think of the way of passing away on earth,
or of the way of reaching Your ankleted feet?
Ha,
very beautiful indeed is my servitude unto You !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 09:22:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #647 on: November 05, 2016, 09:23:31 AM »
Verse  10:


அழகே புரிந்திட் டடிநாயேன்
    அரற்று கின்றேன் உடையானே
திகழா நின்ற திருமேனி
    காட்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
புகழே பெரிய பதம்எனக்குப்
    புராண நீதந் தருளாதே
குழகா கோல மறையோனே
    கோனே என்னைக் குழைத்தாயே. 


Having wrought beauty less things,
I cry hoarse.
O Owner !
You revealed Your resplendently divine form unto me and made me serve You.
Without conferring on me the great and glorious beatitude,
O perfect One,
O sempiternal Youth,
O Brahmin beautiful,
O King,
You have vexed me sore.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 09:26:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #648 on: November 06, 2016, 08:55:59 AM »
Uyir Unnip Pathu:

The Sivam which eats away your life.

Verse 1:


பைந்நாப்பட அரவேரல்குல்
    உமைபாகம தாய்என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியாவினைக்
    கேடாவிடைப் பாகா
செந்நாவலர் பரசும்புகழ்த்
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள்இறு
    மாக்கேன்இனி யானே.


Concorporate with Uma whose charming forelap is like unto the hood of a snake
? the tongue of which is ever-fresh,
You annul my Karma that never parts from my body.
O Rider of the Bull !
O One stays at the sacred Perunturai the glory of which is hailed by the sacred-tongued bards !
When will I feel delighted and when will I exult in pride?


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:07:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #649 on: November 06, 2016, 09:08:23 AM »
Verse  2:


நானாரடி அணைவான்ஒரு
    நாய்க்குத் தவிசிட்டிங்
கூனாருடல் புகுந்தான்உயிர்
    கலந்தான்உளம் பிரியான்
தேனார்சடைமுடியான்மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர்
    வளம்ஈந்தனன் எனக்கே.Who am I to attain His feet?
He gave me,
a cur,
a seat.
Lo,
He entered my fleshly body,
mingled with my life and will not part from my bosom.
He wears a crown formed of melliferous matted hair.
Sempiternally He abides at the sacred Perunturai.
Unto me He granted A beatitude un-perceivable even by the supernals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:10:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #650 on: November 06, 2016, 09:11:23 AM »
Verse  3:


எனைநானென்ப தறியேன்பகல்
    இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான்எனை
    மத்தோன்மத்த னாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன்எனைச் செய்தபடி
    றறியேன் பரஞ்சுடரே. 


I know not me as myself;
also do I know not when day becomes night.
He that transcended mind and word,
made me a mighty mad man.
He owns a wrathful and immense Bull.
O Empyrean Effulgence !
I know not the chicanery,
the Brahmin abiding at the eternal and sacred Perunturai had wrought.


Arunachala Siva.
.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:13:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #651 on: November 06, 2016, 09:14:31 AM »
Verse  4:


வினைக்கேடரும் உளரோபிறர்
    சொல்லீர்விய னுலகில்
எனைத்தான்புகுந் தாண்டான்என
    தென்பின்புரை யுருக்கிப்
பினைத்தான்புகுந் தெல்லேபெருந்
    துறையில் உறை பெம்மான்
மனத்தான் கண்ணின்
    அகத்தான்மறு மாற்றத்திடையானே.


he Lord-God of the sacred Perunturai willingly came down,
made the inner holey parts of my bones to melt,
penetrated through them,
reached the hind parts,
Pervaded me wholly and ruled me.
Lo,
He is in my mind and eyes.
Besides,
He abides in my utterances.
Say:
"Is there any Extirpator of sin other than He in this wide and extensive world?"


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:19:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #652 on: November 06, 2016, 09:20:35 AM »
Verse  5:


பற்றாங்கவை அற்றீர்பற்றும்
பற்றாங்கது பற்றி
நற்றாங்கதி அடைவோமெனிற்
கெடுவீரோடி வம்மின்
தெற்றார்சடை முடியான்மன்னு
திருப்பெருந்துறை இறைசீர்
கற்றாங்கவன் கழல்பேணின ரொடுங்கூடுமின் கலந்தே.O ye on the path of ruin,
come in all celerity.
Ye are without the twofold attachment to God and His servitors.
May you cling to THAT which ought to be clung to,
to gain the supreme Beatitude,
mingle with them who conforming to the scriptures foster the glorious feet of the eternally sacred Perunturai's God whose crown is formed of plaited matted hair.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:22:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #653 on: November 06, 2016, 09:23:48 AM »
Verse  6:


கடலின்திரை யதுபோல்வரு
    கலக்கம்மலம் அறுத்தென்
உடலும்என துயிரும்புகுந்
    தொழியாவணம் நிறைந்தான்
சுடருஞ்சுடர் மதிசூடிய
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள்
    பரன்தான்செய்த படிறே.


He did away with the bewildering impurities that assail like unto the billows of the sea,
entered into my body and life,
filled it full,
leaving nothing un-pervaded.
This indeed is the manipulation wrought by our supernal Lord whose crown is formed Of spreading matted hair and who,
adorned with the bright and brilliant moon,
abides at the sacred Perunthurai!

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 06, 2016, 09:26:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #654 on: November 06, 2016, 09:27:23 AM »
Verse  7:


வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
    வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப் பிறப்புச்சிவம்
    வேண்டார் தமைநாளும்
தீண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன்மன்னு
    திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன்புறம் போகேன்இனிப்
    புறம்போகலொட் டேனே. 

I seek not renown;
I desire not wealth;
I hanker not after Earth or Heaven;
I am not after birth or death.
Never will I touch them that desire not Sivam.
I have Fared forth and reached the sacred Perunthurai.
I wear as jewels God's own feet.
I will not defect;
Neither will I ever consent to suffer defection.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:29:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #655 on: November 06, 2016, 09:30:11 AM »
Verse  8:


கோற்றேன்எனக் கென்கோகுரை
    கடல்வாய்அமு தென்கோ
ஆற்றேன்எங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தரசே
சேற்றார்வயல் புடைசூழ்தரு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
நீற்றார்தரு திருமேனிநின்
    மலனேஉனை யானே. 


Shall I call You the Honey of bees hiving at a branch or the nectar from the roaring ocean of milk?
O Our Hara,
I can no more endure.
O medicament rare !
O my Monarch !
O One ever free from the impurities whose sacred frame is adorned with the Holy ash and who abides at the sacred Perunturai girt with miry fields !
I am at a loss of words.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:32:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #656 on: November 06, 2016, 09:33:45 AM »
Verse  9:


எச்சம்அறி வேன்நான்எனக்
    கிருக்கின்றதை அறியேன்
அச்சோஎங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தமுதே
செச்சைமலர் புரைமேனியன்
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
நிச்சம்என நெஞ்சில்மன்னி
    யானாகி நின்றானே.


Ah,
our Hara !
O medicament rare !
O my Nectar !
O One whose body is ruddy like the Vetchi flower !
O One who abides at the sacred Perunthurai !
You abide in my bosom as the ever-during Ens.
I know all else;
yet I know not my shortcomings !

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:35:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #657 on: November 06, 2016, 09:37:00 AM »
Verse  10:


வான்பாவிய உலகத்தவர்
    தவமேசெய அவமே
ஊன்பாவிய உடலைச்சுமந்
    தடவிமர மானேன்
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான்பாவியன் ஆனால்உனை
    நல்காய்என லாமே. O One entempled in the sacred Perunthurai where abound trees of melliferous Konrai flowers !
Whilst the heaven-dwellers perform tapas,
doing evil,
I merely tote my flesh-woven body and am become a tree in the jungle.
If I have become a sinner,
can I call You the One who grants no grace?

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 09:38:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #658 on: November 07, 2016, 09:45:55 AM »
Achap Pathu:

Decade on Fear:

Verse  1:


புற்றில்வா ளரவும் அஞ்சேன்
    பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல்
    கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் தெய்வந் தன்னை
    உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்
கற்றிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 


I dread not the glistening snake of the deserted ant-hill;
I fear not the feigned truth of the false ones.
But,
when I behold them who having reached the feet of our sublime God ? the One
with braids of matted hair and three eyes -,
still shed not their worldly attachments to hail our Lord-God only,
ha,
we quake in fear !


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 07, 2016, 09:48:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #659 on: November 07, 2016, 09:49:34 AM »
Verse  2:


வெருவரேன் வேட்கை வந்தால்
    வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன்
இருவரால் மாறு காணா
    எம்பிரான் தம்பி ரானாம்
திருவுரு அன்றி மற்றோர்
    தேவர்எத் தேவ ரென்ன
அருவரா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.

I fear not the onslaught of passion;
I dread not even when the sea of karma devours me.
He is our Lord,
the Lord Of Devas who could not be beheld by the wrangling Two.
Lo,
what else is there save His sacred form?
Ah,
when I behold them that feel not abhorrence saying:
"What other God is god at all?"
we feel struck with fear.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 07, 2016, 09:51:48 AM by Subramanian.R »