Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 85874 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #570 on: October 29, 2016, 11:02:22 AM »
Adisaya Pathu:

Decade of wonder:

The sign of Mukti:

Verse  1:

வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.

"He is the wealth at the hour of need;
His is the blaze of ruby!"
I thought not so;
neither did I melt.
I but languished,
falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet,
My Sire whose radiant and flowery and sacred feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 29, 2016, 11:05:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #571 on: October 29, 2016, 11:06:56 AM »
Verse  2:நீதி யாவன யாவையும் நினைக்கிலேன்
    நினைப்பவ ரொடுங்கூடேன்
ஏத மேபிறந் திறந்துழல் வேன்றனை
    என்னடி யானென்று
பாதி மாதொடுங் கூடிய பரம்பரன்
    நிரந்தர மாய்நின்ற
ஆதி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.I think not of Justice and all the virtues associated therewith.
Neither do I join them that ever foster them,
setting their thought on them.
I am repeatedly born in sin in which I die and thus wallow in it.
He ? the Ens Entium whose Half is His Consort,
the aeviternal Alpha ?,
Deemed me,
even me,
as His servitor,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:08:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #572 on: October 29, 2016, 11:09:46 AM »
Verse  3:

முன்னை என்னுடைய வல்வினை போயிட
    முக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன்
    எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில்
    இளமதி யதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


My triple-eyed Father is rarely to be known by any - whosoever that be;
yet is He easy of access to His servitors;
He is truly motherly.
He keeps in His crown of plaited strands of matted hair that excels gold a young moon.
To do away first with my puissant Karma,
He redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 29, 2016, 11:12:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #573 on: October 29, 2016, 11:13:11 AM »
Verse  4:

பித்த னென்றெனை உலகவர் பகர்வதோர்
    காரணம் இதுகேளீர்
ஒத்துச் சென்றுதன் திருவருள் கூடிடும்
    உபாயம தறியாமே
செத்துப் போய்அரு நரகிடை வீழ்வதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


Listen ye,
to this!  the reason why I am called by the world a man demented.
Neither conforming to the way of divine Grace,
nor coming by the knowledge of means to get merged with it,
Of my own volition,
I choose to die to wallow in fell inferno.
Yet our Sire redeemed me and linked me,
even me,
with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:15:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #574 on: October 29, 2016, 11:16:35 AM »
Verse  5:


பரவு வாரவர் பாடுசென் றணைகிலேன்
    பன்மலர் பறித்தேத்தேன்
குரவு வார்குழ லார்திறத் தேநின்று
    குடிகெடு கின்றேனை
இரவு நின்றெரி யாடிய எம்மிறை
    எரிசடை மிளிர்கின்ற
அரவன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே. 


I go not near servitors to mingle with them that hail You;
Neither do I gather variety flowers to hail You with.
I choose to be accompanied with women who wear on their locks Kuraa flowers.
Thus I cause my own total ruin.
He is our God who is decked with snakes and who with His blazing and bright matted hair a-dangle,
Dances in fire during night.
He it is who redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:19:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #575 on: October 29, 2016, 11:20:09 AM »
Verse  6:


எண்ணி லேன்திரு நாமஅஞ் செழுத்தும்என்
    ஏழைமை யதனாலே
நண்ணி லேன்கலை ஞானிகள் தம்மொடு
    நல்வினை நயவாதே
மண்ணி லேபிறந் திறந்துமண் ணாவதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அண்ணல் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


I chant not the sacred name ? the mystic five letter,
By reason of my nescience,
I seek not the society of the wise men who are versed in the Sastras.
Not desiring to do salvific deeds,
I get born;
I die;
I become dust ? all willingly.
Lo,
the lofty One redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
We did witness !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:22:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #576 on: October 29, 2016, 11:22:55 AM »
Verse  7:


பொத்தை ஊன்சுவர் புழுப்பொதிந் துளுத்தசும்
    பொழுகிய பொய்க்கூரை
இத்தை மெய்யெனக் கருதிநின் றிடர்க்கடற்
    சுழித்தலைப் படுவேனை
முத்து மாமணி மாணிக்க வயிரத்த
    பவளத்தின் முழுச்சோதி
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதியங் கண்டாமே. 


Its walls are holey flesh;
it is full of worms;
From it oozes festering mucus;
it wears a false roof.
Such is this body.
I deemed it as ever-abiding.
So,
am I,
alas,
caught up in the troublesome oceanic maelstroms.
Large and great pearls,
rubies,
diamonds and coral:
with the full splendor of these,
His Body blazes.
He,
my Father,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:24:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #577 on: October 29, 2016, 11:28:43 AM »
Verse  8:


நீக்கி முன்னெனைத் தன்னொடு நிலாவகை
    குரம்பையிற் புகப்பெய்து
நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து
    நுகமின்றி விளாக்கைத்துத்
தூக்கி முன்செய்த பொய்யறத் துகளறுத்
    தெழுதரு சுடர்ச்சோதி
ஆக்கி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


He who is like unto the rising splendorous Light Removed me,
of yore,
from His presence and forced me to abide in the little hut of a body; Then,
At the ordained hour He cast His look on me and blessed me with the subtle mystic word,
In a trice.
Up He lifted me from the cycle of transmigration,
having done away with My bondage,
root and all.
Yoke-less,
He fastened Me to His Grace to commence the tilling of the divine soil.
Thus He made me whole and redeemed me and linked me with His Servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:31:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #578 on: October 29, 2016, 11:32:22 AM »
Verse  9:


உற்ற ஆக்கையின் உறுபொருள் நறுமலர்
    எழுதரு நாற்றம்போல்
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள்
    அப்பொருள் பாராதே
பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும்
    பித்தர்சொல் தெளியாமே
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.The abiding goal of embodied life is the gain of the Supreme Ens that is not to be grasped by the senses.
That indeed is like the fragrance wafting from the fragrant flower.
Alas,
I did not seek that Ens.
Yet He made me not to put my trust in the words of the mad men who run in the rut of Karma,
all the while eating again and again the Karmic fruit.
Thus my Sire redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:34:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #579 on: October 29, 2016, 11:35:30 AM »
Verse  10:


இருள்தி ணிந்தெழுந் திட்டதோர் வல்வினைச்
    சிறுகுடி லிதுஇத்தைப்
பொருளெ னக்களித் தருநர கத்திடை
    விழப்புகு கின்றேனைத்
தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதரச்
    சினப்பதத் தொடுசெந்தீ
அருளும் மெய்ந்நெறி பொய்ந்நெறி நீக்கிய
    அதிசயங் கண்டாமே.He wrathfully involved,
in a trice,
the three splendorous walled citadels,
in raging fire and utter ruination.
I deemed this little hut of a body wrought of cruel Karma and packed with murk,
As a worthy thing,
reveled in joy and was About to fall into the inferno irretrievably.
Lo,
He blessed me with the true way,
removing me from the false one.
Ha,
this marvel,
we did witness !

concluded.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 11:37:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #580 on: October 30, 2016, 09:13:13 AM »
Punarchi Pathu:

Decade of union with Siva.

The grammar of Advaita:

Verse  1:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

He is the radiant Hill of Gold !
He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !
The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are yet to reach Him.
Accepting,
in joy,
my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity.

Arunachala Siva.
 

« Last Edit: October 30, 2016, 09:16:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #581 on: October 30, 2016, 09:16:51 AM »
Verse  2:


ஆற்ற கில்லேன் அடியேன் அரசே
    அவனி தலத்தைம் புலனாய
சேற்றி லழுந்தாச் சிந்தை செய்து
    சிவனெம் பெருமான் என்றேத்தி
ஊற்று மணல்போல் நெக்குநெக்
    குள்ளே உருகி ஓலமிட்டுப்
போற்றி நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.Sunk in the quagmire of the five senses,
I,
Your Servitor,
cannot endure this life on earth,
O Sovereign !
I must reach You ? my un-pierced Ruby,
Ever think on You thus:
"O Siva !
O Our God!"
all the while growing soft and yielding like the sands in a spring.
Oh,
for the day when I will inly melt,
hail You aloud and be yoked to You in connubial felicity !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 09:19:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #582 on: October 30, 2016, 09:20:36 AM »
Verse  3:


நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ
    நீண்ட நெருப்பை விருப்பி லேனை
ஆண்டு கொண்ட என்ஆ ரமுதை
    அள்ளூ றுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட் டலறி
    விரையார் மலர்தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. He soared up as the cosmic fire at which tall Vishnu and Brahma stood transfixed in dread.
Even He redeemed and ruled me ? the loveless one.
He is my ever-abounding Nectar.
Oh,
for the day when I must hail Him - my un-pierced Ruby -,
aloud with my mouth,
as much as I desire,
In the presence of servitors of melting love strew sweet-smelling flowers on His person and lie locked up in connubial embrace !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 09:23:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #583 on: October 30, 2016, 09:23:34 AM »
Verse 4:


அல்லிக் கமலத் தயனும் மாலும்
    அல்லா தவரும் அமரர் கோனுஞ்
சொல்லிப் பரவும் நாமத் தானைச்
    சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை
நெல்லிக் கனியைத் தேனைப் பாலை
    நிறைஇன் அமுதை அமுதின் சுவையைப்
புல்லிப் புணர்வ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.His names are chanted and hailed by Brahma who is ensconced on the Lotus rich in petals,
Vishnu,
The Sovereign of the immortals and others.
He is the Light transcending words and their import.
He is the ripe fruit,
honey,
milk,
the sweet and abounding nectar and its savor.
Oh,
for the day when I must hug Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 09:26:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #584 on: October 30, 2016, 09:27:16 AM »
Verse 5:


திகழத் திகழும் அடியும் முடியுங்
    காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும்
அகழப் பறந்துங் காண மாட்டா
    அம்மான் இம்மா நிலமுழுதும்
நிகழப் பணிகொண் டென்னை ஆட்கொண்
    டாவா என்ற நீர்மை யெல்லாம்
புகழப் பெறுவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.The base and the top blazed resplendently:
to behold these Vishnu and Brahma burrowed and flew up;
Yet they could not see.
The Lord who is such,
made me serve Him even as the whole wide world witnessed it,
And ruled me.
Oh,
for the day when I will,
exclaiming "Aha !
Aha !"
hail His mercy - my un-pierced Ruby -,
And be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 09:29:44 AM by Subramanian.R »