Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 85782 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #555 on: October 27, 2016, 10:34:24 AM »
6.

மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத்
    திடவுடைந்து
தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ந்தேன்
    தடமலர்த்தாள்
வாழியெப் போதுவந் தெந்நாள் வணங்குவன்
    வல்வினையேன்
ஆழியப் பாஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.O Sire like unto a main of mercy !
The curd gets smashed and spreads on all sides of the pot,
when women whose eyes are like the longitudinally and symmetrically-slit
slices of tender mango,
churn with a mighty churning stick.
I too similarly languish.
On which day and hour will I - the one of cruel Karma ?,
hail Your puissant flower-feet?
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:37:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #556 on: October 27, 2016, 10:38:49 AM »
7.


மின்கணினார் நுடங்கும்இடையார் வெகுளிவலையில்
    அகப்பட்டுப்
புன்கண னாய்ப் புரள்வேனைப் புரளாமற்
    புகுந்தருளி
என்கணிலே அமுதூறித் தித்தித்தென்
    பிழைக்கிரங்கும்
அங்கணனே உடையாய் அடியேன்உன்
    அடைக்கலமே.


Caught in the net of the simulated anger resulting in the bouderie of the fulgurant-eyed damsels of swaying hips,
I,
the base one,
wallowed in lust.
Annulling this,
He entered me,
caused His nectarean Grace to spring in me in which I am sweetly immersed.
O merciful Lord who pities me for my faults !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:40:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #557 on: October 27, 2016, 10:41:59 AM »
8.


மாவடு வகிரன்ன கண்ணிபங் காநின்
    மலரடிக்கே
கூவிடுவாய் கும்பிக் கேயிடு வாய்நின்
    குறிப்பறியேன்
பாவிடை யாடுகுழல் போற் கரந்து
    பரந்ததுள்ளம்
ஆகெடு வேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:43:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #558 on: October 27, 2016, 10:45:27 AM »
9.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #559 on: October 27, 2016, 10:47:01 AM »
10.


வழங்குகின் றாய்க்குன் அருளா ரமுதத்தை
    வாரிக்கொண்டு
விழுங்குகின்றேன் விக்கி னேன்வினை யேன்என்
    விதியின்மையால்
தழங்கருந் தேனன்ன தண்ணீர் பருகத்தந்
    துய்யக்கொள்ளாய்
அழுங்குகின் றேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே As You liberally poured Your grace-abounding nectar,
I quaffed it greedily.
Alas,
I,
the Karma-ridden suffered hiccough,
lacking good fortune.
Be pleased to supply me with water,
sweet as rare honey that will gently flow down my throat gurgling.
Thus,
even thus,
save me.
I grieve sore.
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

concluded.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 27, 2016, 10:51:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #560 on: October 28, 2016, 10:18:16 AM »
Aasai Pathu:

Desire to have the grace of Siva:

The character of Atma.

Verse 1:


கருடக் கொடியோன் காண மாட்டாக்
    கழற்சே வடியென்னும்
பொருளைத் தந்திங் கென்னை யாண்ட
    பொல்லா மணியேயோ
இருளைத் துரந்திட் டிங்கேவா
    வென்றங் கேகூவும்
அருளைப் பெறுவான் ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


O un-pierced Ruby who blessed me with the wealth of Your ankleted and salvific feet unbeholdable by him Whose flag sports the signum of Garuda !
O One who redeemed and ruled me !
Bid me thus:
"Forsake Your murk and come here !"
O Lord-God !
I long for such a call from You to gain Your grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:21:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #561 on: October 28, 2016, 10:20:56 AM »
Verse 2:


மொய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக
    மூளை என்பு தோல்போர்த்த
குப்பா யம்புக் கிருக்ககில்லேன்
    கூவிக் கொள்ளாய் கோவேயோ
எப்பா லவர்க்கும் அப்பாலாம்
    என்னா ரமுதேயோ
அப்பா காண ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே. 


I cannot hereafter be wrapped in the garment of skin covering closely-knit nerves,
brain and bones.
O King !
Call me to You.
My nectarean Lord who is beyond all ? whoever they be !
O Sire !
O Lord-God !
I long and yearn to behold You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:22:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #562 on: October 28, 2016, 10:23:42 AM »
Verse 3:


சீவார்ந் தீமொய்த் தழுக்கொடு திரியுஞ்
    சிறுகுடி லிதுசிதையக்
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட்
    கொள்ளுங் குருமணியே
தேவா தேவர்க் கரியானே சிவனே
    சிறிதென் முகநோக்கி
ஆவா என்ன ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


This body is a mobile little hut of filth whence pus exudes and over which swarming flies rest.
Call me to You so that it will perish.
O King !
O Dancer !
O Gem of a guru who fosters and rules !
O Deity !
O God inaccessible to gods !
O Siva !
May You,
A trifle,
look at me and say:
"Oh,
come to Me."
It is for this I long and yearn.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:25:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #563 on: October 28, 2016, 10:26:57 AM »
Verse  4:


மிடைந்தெலும் பூத்தைமிக் கழுக்கூறல்
    வீறிலி நடைக்கூடந்
தொடர்ந்தெனை நலியத் துயருறு கின்றேன்
    சோத்தம்எம் பெருமானே
உடைந்துநைந் துருகி உன்னொளி நோக்கி
    உன்திரு மலர்ப்பாதம்
அடைந்துநின் றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

Hail to You,
our Lord-God !
This worthless body - A mobile hut -,
close-knit with bones,
Abounding in filth and soaked in dirty mucus,
For ever,
has its hold on me;
I grieve sore.
It must shatter and I must melt and ooze out in love,
to behold Your light.
To reach Your sacred and flower-feet thus,
And be poised in Your presence,
I long and yearn.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 10:29:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #564 on: October 28, 2016, 10:29:47 AM »
Verse  5:


அளிபுண் ணகத்துப் புறந்தோல் மூடி
    அடியே னுடையாக்கை
புளியம் பழமொத் திருந்தேன் இருந்தும்
    விடையாய் பொடியாடீ
எளிவந் தென்னை ஆண்டு கொண்ட
    என்னா ரமுதேயோ
அளியன் என்ன ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே. 

The outer skin of my body envelops the inner festering sores.
I am like the tamarind fruit.
Yet in condescending grace You have enslaved me,
O Rider of the Bull !
O One bedaubed with The Holy Ash !
O rare Elixir !
I long and yearn to be reckoned by You as one meriting pity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:31:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #565 on: October 28, 2016, 10:32:13 AM »
Verse 6:


எய்த்தேன் நாயேன் இனியிங்கிருக்க
    கில்லேன் இவ்வாழ்க்கை
வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா
    மலர்ச்சே வடியானே
முத்தா உன்தன் முகவொளி நோக்கி
    முறுவல் நகைகாண
அத்தா சால ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


I,
the cur,
am wearied;
I will not here abide henceforth;
You gave me this life;
take it back.
O One whose flowery and salvific feet are unknown to the celestials beings !
O One Ever-free !
O Father !
O Lord-God !
To behold the light of Your countenance and Your charming smile,
I long and yearn.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 10:33:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #566 on: October 28, 2016, 10:34:56 AM »
Verse  7:


பாரோர் விண்ணோர் பரவி யேத்தும்
    பரனே பரஞ்சோதீ
வாராய் வாரா உலகந் தந்து
    வந்தாட் கொள்வானே
பேரா யிரமும் பரவித் திரிந்தெம்
    பெருமான் எனஏத்த
ஆரா அமுதே ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

O Supreme Ens !
O Empyrean Light,
adored and hailed by dwellers of earth and heaven !
Do come to bless me with the world of bliss from which its dweller returns not,
and rule me.
O Nectar insatiable,
my Lord-God,
To chant Your thousand names,
And go about hailing You as "Our God" I long and yearn.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:36:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #567 on: October 28, 2016, 10:37:42 AM »
Verse  8:


கையால் தொழுதுன் கழற்சே வடிகள்
    கழுமத் தழுவிக்கொண்
டெய்யா தென்றன் தலைமேல் வைத்தெம்
    பெருமான் பெருமானென்
றையா என்றன் வாயா லரற்றி
    அழல்சேர் மெழுகொப்ப
ஐயாற் றரசே ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

O King of Aiyaru !
O great and comely One !
Lo,
to adore You with hands,
to hold fast to Your salvific and ankleted feet uninterruptedly and ever keep them on my crown,
and with full-throated Voice,
call You "O God !
O Our God !
O Sire !
O Lord-God!"
And melt like wax in fire,
I long and yearn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:39:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #568 on: October 28, 2016, 10:40:31 AM »
Verse  9:


செடியா ராக்கைத் திறமற வீசிச்
    சிவபுர நகர்புக்குக்
கடியார் சோதி கண்டு கொண்டென்
    கண்ணிணை களிகூரப்
படிதா னில்லாப் பரம்பர னேஉன்
    பழஅடி யார்கூட்டம்
அடியேன் காண ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


O Supreme Ens beyond compare !
Having done away,
Once for all,
with this flawed embodiment,
I should enter the city of Sivapuram,
behold the protecting Light with my eyes twain thrilled and be accompanied with the assembly of Your hoary servitors.
O Lord-God !
To gain this I long and yearn.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 10:42:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #569 on: October 28, 2016, 10:43:26 AM »
Verse  10:


வெஞ்சே லனைய கண்ணார்தம்
    வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு
நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே
    நானோர் துணைகாணேன்
பஞ்சே ரடியாள் பாகத் தொருவா
    பவளத் திருவாயால்
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.O peerless One who is concorporate with Her the soles of whose lovely feet are dyed with the red silk-cotton !
O Effulgence of Gnosis !
Caught in the net of the bouderie resulting from the simulated anger of women whose lovely eyes are like the carp,
I languish and find help none.
O Lord-God !
For the assuring words from Your coral-line lips:
"Fear not!"
I long and yearn.

concluded.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: October 28, 2016, 10:45:57 AM by Subramanian.R »