Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89582 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #540 on: October 26, 2016, 11:00:38 AM »
Sethlap Pathu:

Decade on not yet dying:

The feeling of limitless Sivanandam;

பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமு தூறும்
    புதும லர்க்கழ லிணையடி பிரிந்துங்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
    விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே
    அத்த னேஅயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Sire !
O Sovereign !
O immense Ocean of Mercy !
O Father !
O One of ruddy body who could not be known by Vishnu and Brahma !
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You so entered me ? The one of falsity ?,
that my bosom melted !
Lo,
parted From Your fresh,
flowery and ankleted feet twain ? the Spring of Nectar ?,
I,
the little one,
had not yet Died.
Though wide-awake,
I lost the goal of my soul.
I know not what I should do.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:02:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #541 on: October 26, 2016, 11:03:21 AM »
Verse  2:

புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
    உண்டி யாய்அண்ட வாணரும் பிறரும்
வற்றி யாரும்நின் மலரடி காணா
    மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனம்மிக உருகேன்
    பரிகி லேன்பரி யாவுடல் தன்னைச்
செற்றி லேன்இன்னுந் திரிதரு கின்றேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Performers of tapas over whom have grown ant-hills and trees,
and who,
for food,
consume water and air only,
heaven-dwellers and others ? whoever they be ?,
had not beheld Your flower-feet.
O King,
You enslaved me by a mystic vocable and netted me.
I neither grieve nor suffer my mind to abundantly melt.
I quiver not;
I have not slain the loveless body.
I still go about roaming.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 26, 2016, 11:06:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #542 on: October 26, 2016, 11:07:37 AM »
Verse  3:


புலைய னேனையும் பொருளென நினைந்துன்
    அருள்பு ரிந்தனை புரிதலுங் களித்துத்
தலையி னால்நடந் தேன்விடைப் பாகா
    சங்க ராஎண்ணில் வானவர்க் கெல்லாம்
நிலைய னேஅலை நீர்விட முண்ட
    நித்த னேஅடை யார்புர மெரித்த
சிலைய னேஎனைச் செத்திடப் பணியாய்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. 

O Rider of the Bull !
O Sankara !
O the Base and Supports of all the innumerable celestial beings!
O the One that ate the venom of the billowy sea and remains Athanasic !
O Wielder of the bow that gutted with fire the hostile citadels !
Deeming even me ? the meanest One ,
as a thing of worth,
when You graced me,
I,
in my prideful glee,
walked not with my feet but with my head.
O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Bid me die.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:09:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #543 on: October 26, 2016, 11:10:35 AM »
Verse  4:


அன்ப ராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
    அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்ப ராய்நினை வார்எ னைப்பலர்
    நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் காண்டாய்
வன்ப ராய்முரு டொக்கும்என் சிந்தை
    மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்ப ராய்த்துறை யாய்சிவ லோகா
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Lord of the southern Paraaitthurai !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O Sovereign of Siva-loka !
Becoming Your devotees Brahma and Vishnu perform uncommon tapas.
Many other,
melting like wax in fire,
and become mere bones,
Contemplate You.
Ignoring these,
why on earth,
Did You prefer to rule me?
My mind is like tough and rugged wood;
my eyes are wooden and my ears are harder than iron.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:12:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #544 on: October 26, 2016, 11:14:06 AM »
Verse  5:


ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித் தன்பால்
    ஐயனே என்றுன் அருள்வழி யிருப்பேன்
நாட்டுத் தேவரும் நாடரும் பொருளே
    நாத னேஉனைப் பிரிவுறா அருளைக்
காட்டித் தேவநின் கழலிணை காட்டிக்
    காய மாயத்தைக் கழித்தருள் செய்யாய்
சேட்டைத் தேவர்தந் தேவர் பிரானே
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva abiding at the sacred Perunturai !
I will eschew the behests of those Devas who partake of goat's meat as havis.
Hailing You as Sire,
I will be poised in the way of Your grace.
You are the Ens inaccessible to the earthly Devas Brahmins.
O Lord-Master,
show me the Grace that is non separate from You.
O Deva par excellence,
show me Your ankleted feet twain.
Do away with my Mayic Embodiment and grace me.
You indeed are the Lord-God of Devas,  the celestial vicegerents.
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:17:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #545 on: October 26, 2016, 11:18:14 AM »
Verse  6:

அறுக்கி லேன்உடல் துணிபடத் தீப்புக்
    கார்கி லேன்திரு வருள்வகை யறியேன்
பொறுக்கி லேன்உடல் போக்கிடங் காணேன்
    போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாகா
இறக்கி லேன்உனைப் பிரிந்தினி திருக்க
    என்செய் கேன்இது செய்கஎன் றருளாய்
சிறைக்க ணேபுனல் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva abiding at the sacred Perunturai girt with fields the waters of which cover the ridges !
I do not saw my body to pieces.
I do not enter fire and thither abide till death.
I know not the way of Your Grace.
I cannot endure my body;
I have refuge none.
O my Rider of the martial Bull !
Praise be !
Praise be !
Parted from You,
I die not.
What should I do to live well?
Bid me in Grace :
"Do this."


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:20:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #546 on: October 26, 2016, 11:21:11 AM »
Verse  7:

மாய னேமறி கடல்விடம் உண்ட
    வான வாமணி கண்டத்தெம் அமுதே
நாயி னேன்உனை நினையவும் மாட்டேன்
    நமச்சி வாயஎன் றுன்னடி பணியாப்
பேய னாகிலும் பெருநெறி காட்டாய்
    பிறைகு லாஞ்சடைப் பிஞ்ஞக னேயோ
சேய னாகிநின் றலறுவ தழகோ
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. O Sorcerer !
O Supernal who ate the venom of the billowy sea !
O our nectarean Lord whose throat is like sapphire !
I,
a cur,
do not even think of You.
Though I am a ghoul and do not bow at Your Feet,
chanting Namasivaya,
will You not show me the great way?
O Pigngnaka in whose matted Hair the young moon thrives !
Is it becoming of You that I should,
alas,
wail aloud,
separated from You?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:23:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #547 on: October 26, 2016, 11:24:07 AM »
Verse  8:

போது சேரயன் பொருகடற் கிடந்தோன்
    புரந்த ராதிகள் நிற்கமற் றென்னைக்
கோது மாட்டிநின் குரைகழல் காட்டிக்
    குறிக்கொள் கென்றுநின் தொண்டரிற் கூட்டாய்
யாது செய்வதென் றிருந்தனன் மருந்தே
    அடிய னேன்இடர்ப் படுவதும் இனிதோ
சீத வார்புனல் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Siva abiding at the sacred Perunturai girt with fields rich in cool and abounding waters !
O Elixir,
I stand perplexed !
Is it good that,
I,
Your slave,
should suffer,
troubled !
In the presence of Brahma on the Lotus and the one recumbent on the wave-tossed main,
Indira and other Devas seeking Your grace,
be pleased to do away with my flaws,
reveal to me Your beckoning ankleted feet twain,
bid me hold fast to that which is graced by You and bless me with the company of Your servitors.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:27:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #548 on: October 26, 2016, 11:28:03 AM »
Verse  9:ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
    நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர் கொண்டபூங் கழலாய்
    கங்கை யாய்அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட் டலறும்அம் மலர்க்கே
    மரக்க ணேனையும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva presiding over the sacred Perunturai girt with fields in which carp leap and blue lilies thrive !
While the inhabitants of the earth,
Indira,
The Four-faced and the celestial beings stand awaiting Your grace,
in love,
You redeemed me and rule me sweetly.
Your flower foot smote Death to death;
Ganga rests in Your crest;
Your palm holds the fire.
O Lord,
Bid me - the wooden-eyed -,
reach those Flower feet seeking which Vishnu wails aloud.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:30:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #549 on: October 26, 2016, 11:32:08 AM »
Verse  10:


அளித்து வந்தெனக் காவஎன் றருளி
    அச்சந் தீர்த்தநின் அருட்பெருங் கடலில்
திளைத்துந் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே
வளைக்கை யானொடு மலரவன் அறியா
    வான வாமலை மாதொரு பாகா
களிப்பெ லாம்மிகக் கலங்கிடு கின்றேன்
    கயிலை மாமலை மேவிய கடலே. O Siva presiding over the sacred Perunturai !
O Lord of the empyrean unknowable by him who wields a conch and the one seated on The Lotus !
O One who is concorporate with the daughter of the Mountain !
In mercy,
You came and graced me.
In the great sea of Your grace which annulled my fear,
I plunged,
felt full and quaffed it.
Yet I melt not in devotion.
Feeling excessively prideful,
I stand bewildered,
O Sea of mercy abiding at the great Mount Kailaas !


concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 11:34:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #550 on: October 27, 2016, 10:16:03 AM »
Adaikala Pathu:

Decade on surrender.


Pakva Nirnayam:


1.

செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.

Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;
having gained them Your servitors of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner;
my body is infested with worms;
I am evil;
I am bereft of learning;
My mind is full of filth.
Such is me,
Your servitor.
O Lord-Owner,
You are my - Your servitor's refuge.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 27, 2016, 10:20:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #551 on: October 27, 2016, 10:21:35 AM »
2.


வெறுப்பனவே செய்யும்என் சிறுமையைநின்
    பெருமையினாற்
பொறுப்பவ னேஅராப் பூண்பவ னேபொங்கு
    கங்கைசடைச்
செறுப்பவ னேநின் திருவரு ளால்என்
    பிறவியைவேர்
அறுப்பவ னேஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.I ever act odiously;
by Your magnanimity You put up with my littleness,
O One that wears as jewels the snakes !
O One that incarcerated in Your matted Hair,
the swelling Ganga !
By Your grace divine,
You will cut away the root-cause of my embodiment,
O Lord-Owner!
You are my - Your servitor's refuge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:23:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #552 on: October 27, 2016, 10:24:48 AM »
3.


பெரும்பெரு மான்என் பிறவியை வேரறுத்
    துப்பெரும்பிச்சுத்
தரும்பெரு மான்சது ரப்பெரு மான்என்
    மனத்தினுள்ளே
வரும்பெரு மான்மல ரோன்நெடு மாலறி
    யாமல்நின்ற
அரும்பெரு மான்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O Great God !
O God who uproots my embodiment and confers on me divine dementia !
O thaumaturgical God !
O God who enters and abides in my soul !
O rare God who remains unknown to him on the Lotus and tall Vishnu !
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:26:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #553 on: October 27, 2016, 10:27:21 AM »
4.

பொழிகின்ற துன்பப் புயல்வெள்ளத் தில்நின்
    கழற்புணைகொண்
டிழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான்யான்
    இடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழிசென்று மாதர்த் திரைபொரக் காமச்
    சுறவெறிய
அழிகின் றனன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே. In the flood caused by the pouring nimbi of misery,
Your devotees that were sinking,
caught hold of the float ? Your ankleted feet ?,
and gained ascension.
Caught in the main's maelstrom,
buffeted by the billows - the damsels -,
and attacked by the shark which is Lust,
I sink.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 27, 2016, 10:29:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #554 on: October 27, 2016, 10:30:33 AM »
5.


சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற் பட்டுன்
    திறம்மறந்திங்
கிருள்புரி யாக்கையி லேகிடந் தெய்த்தனன்
    மைத்தடங்கண்
வெருள்புரி மான்அன்ன நோக்கிதன் பங்கவிண்
    ணோர்பெருமான்
அருள்புரி யாய்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eytex-touched eyes are like the startled antelope's !
O God of the celestial beings !
Accompanied with the libidinous lasses of curly locks,
forgetting clean Your greatness,
I abide in this - my murk-ridden body -,
wilting and wasting.
Pray,
grace me.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2016, 10:33:26 AM by Subramanian.R »