Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89575 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #510 on: October 23, 2016, 10:32:04 AM »
Tirup Palli Ezhuchi:


Tirodhdana Suddhi:

1.


போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.
O supreme Ens which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted!
Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!
That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt!
With cool fields where, from the mire, petaled lotuses!
Blossom ! O One that has a flag inscribed!
With a sign of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !


Arunachala Siva/
« Last Edit: October 23, 2016, 10:33:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #511 on: October 23, 2016, 10:34:42 AM »
2.

அருணன்இந் திரன்திசை அணுகினன் இருள்போய்
    அகன்றது உதயநின் மலர்த்திரு முகத்தின்
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக்
    கடிமலர் மலரமற் றண்ணல்அங் கண்ணாம்
திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன இவையோர்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே
    அலைகட லேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O God Siva abiding at sacred Perunturai !
O Mount of Bliss that comes to us to confer on us the Wealth Of Grace !
O One like the billowy sea !
Arunan - The charioteer of Surya -,
has reached the East - The quarter of Indira.
Murk has fled away.
The rays of dawn are pervading.
Like mercy manifesting in Your flowery and merciful face,
as the sun rises up and up,
Fragrant lotuses like unto Your eyes,
burgeon.
The six-footed bees,
in swarms and in rows,
thither Bombinate.
Take cognizance of these and be Pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:37:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #512 on: October 23, 2016, 10:38:29 AM »
3.கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி
    குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்
ஓவின தாரகை யொளிஒளி உதயத்
    தொருப்படு கின்றது விருப்பொடு நமக்குத்
தேவநற் செறிகழல் தாளிணை காட்டாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
யாவரும் அறிவரி யாய்எமக் கெளியாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. Comely cuckoos have piped their notes;
the chanticleers have crowed;
other birds have loud twittered;
Shells have blared;
the light of stars has faded.
Dawn's radiance spreads.
Deign to make manifest,
in love,
Your divine and goodly feet twain,
fastened to anklets.
O God Siva who abides at sacred Perunturai !
O Lord hard to know by all others,
but easy of access to us,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:40:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #513 on: October 23, 2016, 10:42:00 AM »
4.இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால்
    இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் ஒருபால்
    தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண் டின்னருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Player of sweet-voiced Veena on one side;
the players of Yaazh on one side;
reciters of Vedas and praying devotees on one side;
the holders of densely-woven flower-wreaths in their hands,
On one side;
adorers,
weeping devotees and those that wilt,
on one side;
those that joined their hands over their heads,
in worship,
on one side;
it is thus the devotees had fore-gathered.
O Lord Siva abiding at sacred Perunturai !
O our God who redeemed even me and grants me sweet grace,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:44:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #514 on: October 23, 2016, 10:45:43 AM »
5.பூதங்கள் தோறும்நின் றாயெனின் அல்லால்
    போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
    கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
    சிந்தனைக் கும்அரி யாய்எங்கள் முன்வந்
தேதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Wise men affirming that You abide in all the elements,
Ever-free from death and birth,
sing hymns and dance.
Yet we have not even known by hearsay of those that have seen and known You.
O king of sacred Perunturai rich in cool fields !
O One beyond thought !
O our God,
You manifest before us,
do away with our flaws,
redeem us and grant us grace.
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:47:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #515 on: October 23, 2016, 10:49:00 AM »
6.

பப்பற வீட்டிருந் துணரும்நின் அடியார்
    பந்தனை வந்தறுத் தாரவர் பலரும்
மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத் தியல்பின்
    வணங்குகின் றார்அணங் கின்மண வாளா
செப்புறு கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
இப்பிறப் பறுத்தெமை ஆண்டருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. Your devotees,
rid of their rambling and poised in Deliverance,
sought You and did away with their bondage.
All of them adore You in the human way,
As is done by the chaste women whose eyes are touched with black eye text  and who adore their respective husbands.
O Consort of Goddess Uma !
O Lord Siva abiding in sacred Perunturai girt with cool fields whence the cup-shaped lotuses burgeon !
O Our God,
Annul our present embodiment and rule us.
May you be pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:52:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #516 on: October 23, 2016, 10:54:06 AM »
7.


அதுபழச் சுவையென அமுதென அறிதற்
    கரிதென எளிதென அமரரும் அறியார்
இதுஅவன் திருவுரு இவன்அவன் எனவே
    எங்களை ஆண்டுகொண் டிங்கெழுந் தருளும்
மதுவளர் பொழில்திரு வுத்தர கோச
    மங்கையுள் ளாய்திருப் பெருந்துறை மன்னா
எதுஎமைப் பணிகொளு மாறது கேட்போம்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.
"THAT is the taste of fruits
THAT is Nectar;
it is impossible to know THAT;
THAT is easy of access.
"Thus wrangling the immortals know Him not.
"This is His sacred form;
this indeed is He.
That God indeed is He - come in the human form.
" Thus are we blessed to speak of Him who,
ruling us,
Has deigned to come down here,
The One that abides at Uttharakosamangkai girt with meliferous groves.
O King of the sacred Perunturai rich in meliferous groves.
What indeed is the way to serve You?
We will pursue that.
O our God !
Be pleased to arise from off Your couch and bless us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 10:57:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #517 on: October 23, 2016, 10:58:16 AM »
8.


முந்திய முதல்நடு இறுதியு மானாய்
    மூவரும் அறிகிலர் யாவர்மற் றறிவார்
பந்தணை விரலியும் நீயும்நின் அடியார்
    பழங்குடில் தொறும்எழுந் தருளிய பரனே
செந்தழல் புரைதிரு மேனியுங் காட்டித்
    திருப்பெருந் துறையுறை கோயிலுங் காட்டி
அந்தண னாவதுங் காட்டிவந் தாண்டாய்
    ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.You are the pre-primordial First,
the midst and the Last,
Unknown to the Trinity.
Who else can know You?
O supreme Ens !
With Her whose fingers sport a ball,
You deigned to visit each old dwelling of Your servitors.
You revealed to us Your sacred body ? Like unto ruddy fire ?,
the temple at the sacred Perunturai where You abide and Your form as a Brahmin,
and redeemed us.
O Nectar rare!
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 11:00:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #518 on: October 23, 2016, 11:01:14 AM »
9.


விண்ணகத் தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா
    விழுப்பொரு ளேயுன தொழுப்படி யோங்கள்
மண்ணகத் தேவந்து வாழச்செய் தானே
    வண்திருப் பெருந்துறை யாய்வழி யடியோம்
கண்ணகத் தேநின்று களிதரு தேனே
    கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியார்
எண்ணகத் தாய்உல குக்குயி ரானாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O supreme Ens ever inaccessible to even the heavenly Devas !
You caused us - the hereditary slaves that serve You ?,
To dwell on earth.
O Lord of uberous and sacred Perunturai !
You abide in our eyes and confer on us,
delight sweet as honey !
O Nectar of the ocean !
O Sweet-cane !
O One that abides in the thought of loving devotees !
O Life of the cosmos !
O our God !
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva..


« Last Edit: October 23, 2016, 11:03:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #519 on: October 23, 2016, 11:04:41 AM »
10.புவனியிற் போய்ப்பிற வாமையில் நாள்நாம்
    போக்குகின் றோம்அவ மேஇந்தப் பூமி
சிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கித்
    திருப்பெருந் துறையுறை வாய்திரு மாலாம்
அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்
    படவும்நின் அலர்ந்தமெய்க் கருணையும் நீயும்
அவனியிற் புகுந்தெமை ஆட்கொள்ள வல்லாய்
    ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 


Coming to know that Earth is the place designed by Siva for grant of redemption,
and feeling that without securing such birth on earth they were wasting their lives,
both Sri Vishnu and Brahma foster love and longing for such birth.
O Lord that abides at sacred Perunturai !
You and Your Consort Who is Mercy true which burgeons,
Are valiant to come down on earth to redeem and rule us.
O Rare Nectar !
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.


(This decade is said to have been sung in Tiruvannamalai)

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 11:09:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #520 on: October 24, 2016, 10:17:06 AM »
Koil Mootha Tirup Padigam:

The elder decade on Koil (Chidambaram):

The ancient Sadkaryam:


1.


உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே.


The Goddess who owns all,
dwells in the very center of Your self;
You dwell in the very center of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end be pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: October 24, 2016, 10:21:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #521 on: October 24, 2016, 10:22:12 AM »
Verse  2:முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?
" And say:
"Come along!
"will not devotees standing in Your Presence ask you:
"Who may this person be?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 10:24:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #522 on: October 24, 2016, 10:25:31 AM »
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே.

O Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are delighted by the willing servitude of Your loving Devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt in devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You.
" You are pleased to cause them thrive who perform Yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a Darshan of Your visage,
I will perish,
for sure.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 10:27:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #523 on: October 24, 2016, 10:28:38 AM »
Verse  4:முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity also.
You are indeed the source granting grace to Your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace and peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 10:30:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #524 on: October 24, 2016, 10:31:12 AM »
Verse  5:


அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.


" Sovereign !
O nectarean Dancer of Ponnambalam!
"Thus I hail You seeking Your grace,
poised Like the heron that awaits its coveted prey.
Thus,
Even thus,
I remain,
night and day,
In angst agony,
wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore of Moksha,
and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not yet manifest in the curdled milk.
At this,
will not the world at large dispraise You?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 10:33:31 AM by Subramanian.R »