Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 86193 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #465 on: October 18, 2016, 11:16:07 AM »
9.


எண்ணுடை மூவர்
    இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை
    கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர்
    எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசை மால்பலர்
    மாண்டனர்காண் தோணோக்கம்.

The three renowned Asuras escaped the conflagration and became Siva's portal-guards.
Lo,
since then,
Countless Indiras,
numberless Brahmas and many an earth-devouring Vishnu had perished.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 11:18:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #466 on: October 18, 2016, 11:19:11 AM »
10.

பங்கயம் ஆயிரம்
    பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தரன்
    சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான்
    சக்கரம்மாற் கருளியவா
றெங்கும் பரவிநாம்
    தோணோக்க மாடாமோ.



When out of a thousand lotus-flowers,
one was missing,
Vishnu gouged an eye of his and placed it worshipfully on Siva's salvific feet,
our Lord Sankara ? the conferrer of weal ?,
graciously gifted to him the Disc.
Let us hail this wherever we are and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 11:21:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #467 on: October 18, 2016, 11:22:26 AM »
11.


காமன் உடலுயிர்
    காலன்பல் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம்
    பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை
    தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ.



He caused Manmata to lose his body;
Yama,
his life;
Surya,
his teeth;
Saraswati,
her nose;
Brahma,
a head;
Agni,
his hands;
Chandra,
his digits,
and Daksha and Yeccha,
their heads.
It is thus he cleansed them of their sins.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #468 on: October 18, 2016, 11:24:42 AM »
12.


பிரமன் அரியென்
    றிருவருந்தம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரம்
    என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய்
    அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.



The two,
Brahma and Vishnu,
in their folly,
vied with Each other and severally asseverated thus:
"We are God !
We are God."
To set at nought Their strife,
Lord Siva there manifested as a boundless column of fire and proved His transcendental Godhead.
This,
we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 11:26:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #469 on: October 18, 2016, 11:27:14 AM »
13.


ஏழைத் தொழும்பனேன்
    எத்தனையோ காலமெல்லாம்
பாழுக் கிறைத்தேன்
    பரம்பரனைப் பணியாதே
ஊழிமுதற் சிந்தாத
    நன்மணிவந் தென்பிறவித்
தாழைப் பறித்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ. 

I,
the brainless servitor,
have been irrigating the weary waste for many many years,
without serving and adoring the supreme Ens.
Lo,
the Primal Lord of Kalpas ? the goodly and imperishable Ruby ?,
deigned to visit me and pulled out completely the fettering bar of my embodiment.
Thus we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2016, 11:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #470 on: October 18, 2016, 11:30:09 AM »
14.


உரைமாண்ட உள்ளொளி
    உத்தமன்வந் துளம்புகலும்
கரைமாண்ட காமப்
    பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே
இரைமாண்ட இந்திரியப்
    பறவை இரிந்தோடத்
துரைமாண்ட வாபாடித்
    தோணோக்க மாடாமோ.



When the ineffable inner Light manifesting as the sublime One entered my soul,
I crossed the boundless main of desire.
At this,
the birds - Jnaana and karma indiriyas -,
left without pabulum,
fled away,
On a sudden.
The plethora of superfluity perished.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

(concluded)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 11:33:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #471 on: October 19, 2016, 10:26:16 AM »
Tirup Pon Oosal:

The holy swing.

Purification in grace.

1.


சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக
ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேற்
கூராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆரா அமுதின் அருட்டா ளிணைபாடிப்
போரார்வேற் கண்மடவீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose eyes are verily battling spears !
Its posts are wrought of coral;
its ropes are chains of pearls and its plank is gold.
Be seated joyfully In the swing.
He graced me ? the cur of a servitor ?,
With His feet like unto fresh-blown flowers which were never beheld by Narayana.
He,
in grace,
vouchsafed To me Uttharakosamangkai to dwell in that polls.
Singing the grace of Him who is Nectar insatiable,
We will push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.




 
« Last Edit: October 19, 2016, 10:29:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #472 on: October 19, 2016, 10:30:13 AM »
2.


மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத
வான்றங்கு தேவர்களுங் காணா மலரடிகள்
தேன்றங்கித் தித்தித் தமுதூறித் தான்தெளிந்தங்
கூன்றங்கி நின்றுருக்கும் உத்தர கோசமங்கைக்
கோன்றங் கிடைமருது பாடிக் குலமஞ்ஞை
போன்றங் கனநடையீர் பொன்னூச லாடாமோ.



O ye damsels whose gait is swan-like and whose mien is like that of the pea-fowl of excellent breed !
His are three bright eyes;
His flower-feet are never beheld By the un-aging heavenly Devas.
He abides in The human body,
makes it sweet like honey,
Causes nectar to spring therein and confers clarity.
He,
the King of Uttharakosamangkai,
melts the soul.
Let us hail Idaimarutu where He abides and push the auric swing to make it move to and fro.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:32:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #473 on: October 19, 2016, 10:33:10 AM »
3.


முன்னீறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர்குழாம்
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம்நிற்பத்
தன்னீ றெனக்கருளித் தன்கருணை வெள்ளத்து
மன்னூற மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மின்னேறு மாட வியன்மா ளிகைபாடிப்
பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose breasts are adorned with jewels of gold !
He has neither conceivable Beginning nor End.
While hordes of saints and billions of Devas were there,
He chose me and blessed me with His Holy Ash And immersed me in His flood of mercy.
We will sing of the immense and storeyed mansions Over which lightnings play,
of His beautiful and sempiternal Uttharakosamangkai and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:34:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #474 on: October 19, 2016, 10:36:04 AM »
4.


நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத் தவர்நாதன்
மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை
அஞ்சொலாள் தன்னோடுங் கூடி அடியவர்கள்
நெஞ்சுளே நின்றமுதம் ஊறிக் கருணைசெய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ்பாடிப்
புஞ்சமார் வெள்வளையீர் பொன்னூச லாடாமோ.

O ye belles bedecked with rows of white bangles !
He holds the poison in His throat;
He is the Lord-Master of the heavenly ones.
He who is templed in Uttharakosamangkai over the tops of whose beautiful Mansions,
clouds rest,
is concorporate with Her of melodious words.
He abides in the bosoms of His Servitors and causes nectar to spring therein.
In mercy He snaps the cycle of birth and death.
We will sing His immaculate glory and push The auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:37:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #475 on: October 19, 2016, 10:38:36 AM »
5.


ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்றிருவர்
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம்
நாணாமே உய்யஆட் கொண்டருளி நஞ்சுதனை
ஊணாக உண்டருளும் உத்தர கோசமங்கைக்
கோணார் பிறைச்சென்னிக் கூத்தன் குணம்பரவிப்
பூணார் வனமுலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose lovely breasts are be-jewelled !
He is the God who is unseen by the Two who did not know whether what they saw was a male or a female
or a sexless one.
In mercy,
He redeemed and saved them from death and shame,
by eating the venom as His victuals.
He is the Dancer of Uttharakosamangkai who wears on His head a curved crescent.
We will hail His virtues and push The auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 19, 2016, 10:40:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #476 on: October 19, 2016, 10:41:51 AM »
6.



மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கைத்
தாதாடு கொன்றைச் சடையான் அடியாருள்
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டென் தொல்பிறவித்
தீதோடா வண்ணந் திகழப் பிறப்பறுப்பான்
காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் கசிந்தன்பால்
போதாடு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.



O ye belles over whose bejeweled breasts,
garlands sway !
He is concorporate with His Consort;
He is The Lord of Uttharakosamangkai whose matted hair is decked with Konrai flowers,
rich in pollen.
Among His servitors,
He chose me - a cur -,
cherished me,
Redeemed me and rules me.
Lo,
He did away with my transmigration and uprooted the evils of my hoary Karma.
In melting love,
we will hail His ear-pendants and push the auric swing and make it move to and fro.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:44:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #477 on: October 19, 2016, 10:45:28 AM »
7.


உன்னற் கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை
மன்னிப் பொலிந்திருந்த மாமறையோன் தன்புகழே
பன்னிப் பணிந்திறைஞ்சப் பாவங்கள் பற்றறுப்பான்
அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும்அணி மயில்போல்
என்னத்தன் என்னையும்ஆட் கொண்டான் எழில்பாடிப்
பொன்னொத்த பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.



O ye damsels whose be-jewelled breasts are gold !
The Author of the great Vedas is aeviternally entempled in the inconceivably great and divine Uttharakosamangkai.
If we hail His glory,
Again and again,
bow at His feet and pray,
He will tear away the bondage begotten by sins.
Like a pea-fowl mounting and dancing on the plank of a swing,
we will mount the swing,
sing His ? My father's,
my Redeemer's splendor and push it and make it move and fro.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:47:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #478 on: October 19, 2016, 10:48:51 AM »
8.


கோல வரைக்குடுமி வந்து குவலயத்துச்
சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து
ஞால மிகப்பரிமேற் கொண்டு நமையாண்டான்
சீலந் திகழுந் திருவுத்தர கோசமங்கை
மாலுக் கரியானை வாயார நாம்பாடிப்
பூலித் தகங்குழைந்து பொன்னூச லாடாமோ.


Down He descended from the splendorous mountain-peak,
On earth much food did He consume and up He rose on the deep sea.
For the weal of the world,
He ? our Redeemer ?,
rode on a charger.
With full-throated ease.
Sing the Lord of glorious and divine Uttharakosamangkai who is not accessible to Vishnu,
melt in swelling rapture and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:50:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #479 on: October 19, 2016, 10:51:47 AM »
9.



தெங்குலவு சோலைத் திருஉத்தர கோசமங்கை
தங்குலவு சோதித் தனியுருவம் வந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொள்வான்
பங்குலவு கோதையுந் தானும் பணிகொண்ட
கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குணம்பரவிப்
பொங்குலவு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.



O ye lasses whose swelling breasts are be-jeweled !
The One of unique and effulgent form abiding at Divine Uttharakosamangkai girt with groves
of coconut-trees,
deigned to come down to snap our transmigration.
He will even redeem and rule Servitors like unto me ? the unworthy one.
He,
whose matted hair is damasked with meliferous konrai flowers,
Appeared with His Consort,
ever-concorporate with Him,
And accepted our service.
We will hail His virtues and push the auric swing to make it move to and fro.


(concluded)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 10:54:45 AM by Subramanian.R »