Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 85943 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #390 on: October 12, 2016, 12:22:36 PM »
Verse  14:


மாலே பிரமனே
    மற்றொழிந்த தேவர்களே
நூலே நுழைவரியான்
    நுண்ணியனாய் வந்தடியேன்
பாலே புகுந்து
    பரிந்துருக்கும் பாவகத்தாற்
சேலேர்கண் நீர்மல்கத்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.He is inaccessible to Vishnu,
Brahma,
Devas other than these and the Scriptures.
To me,
His servitor,
He came in His subtle form,
entered my soul and enslaved me.
With tear-be-dewed Eyes like unto the beautiful Cale-fish,
gratefully remembering His loving act of melting our souls,
we will clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 12:24:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #391 on: October 12, 2016, 12:25:40 PM »
Verse  15:


உருகிப் பெருகி
    உளங்குளிர முகந்துகொண்டு
பருகற் கினிய
    பரங்கருணைத் தடங்கடலை
மருவித் திகழ்தென்னன்
    வார்கழலே நினைந்தடியோம்
திருவைப் பரவிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Melting we swell in love;
securing from the immense ocean-stream of supernal mercy its supremely potable Nectar,
we quaff it.
Lo,
our soul is thrilled by its cool.
Ha,
we will but think of the enchanting Southerner's feet girt with anklets,
Hail Him who is divine opulence and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 12:27:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #392 on: October 12, 2016, 12:28:30 PM »
Verse 16:


புத்தன் புரந்தராதியர்
    அயன்மால் போற்றிசெயும்
பித்தன் பெருந்துறை
    மேயபிரான் பிறப்பறுத்த
அத்தன் அணிதில்லை
    அம்பலவன் அருட்கழல்கள்
சித்தம் புகுந்தவா
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He is the ever-novel One - the one demented -,
who is Hailed by Indira and his retinue as also Vishnu and Brahma.
He is the Lord-God who presides over Perunturai;
He is my Sire who snapped My cycle of birth and death;
He abides in the Ambalam of beauteous Thillai.
Let us sing How His feet girt with anklets wrought of Grace,
Entered our mind
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 12, 2016, 12:31:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #393 on: October 12, 2016, 12:32:11 PM »
Verse  17:


உவலைச் சமயங்கள்
    ஒவ்வாத சாத்திரமாம்
சவலைக் கடல்உளனாய்க்
    கிடந்து தடுமாறுங்
கவலைக் கெடுத்துக்
    கழலிணைகள் தந்தருளுஞ்
செயலைப் பரவிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Pseudo-faiths and their incorrigible Sastras :
In this enervating sea,
I wallowed and lay befuddled.
He did away with this,
my grief,
and graced Me with His ankleted feet twain.
We will hail This,
His merciful deed,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #394 on: October 12, 2016, 12:34:32 PM »
Verse  18:


வான்கெட்டு மாருதம்
    மாய்ந்தழல் நீர் மண்கெடினுந்
தான்கெட்ட லின்றிச்
    சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்
கூன்கெட் டுயிர்கெட்
    டுணர்வுகெட்டென் உள்ளமும்போய்
நான்கெட்ட வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


Though ether ceases to be and wind perishes and though fire,
water and earth are no more,
He,
the Imperishable,
remains.
His nature knows no ennui.
Gaining Him,
I stand denuded of my flesh,
life-breath,
consciousness,
inner sensorium and identity.
Of this let us sing and play Thellenam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 12:36:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #395 on: October 12, 2016, 12:37:17 PM »
Verse  19:


விண்ணோர் முழுமுதல்
    பாதாளத் தார்வித்து
மண்ணோர் மருந்தயன்
    மாலுடைய வைப்படியோம்
கண்ணார வந்துநின்றான்
    கருணைக் கழல்பாடித்
தென்னாதென் னாஎன்று
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

He is the source Absolute of the celestial beings;
He is the seed of the dwellers of the nether world;
He is the Elixir of the inhabitants of the earth;
He is the treasure of Brahma and Vishnu.
He came before us to the rejoicing of our eyes.
We will hymn His Merciful feet adorned with anklets.
Let us Sing:
"Tennaa,
Tennaa`,"
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 12, 2016, 12:39:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #396 on: October 12, 2016, 12:40:30 PM »
Verse  20:


குலம்பாடிக் கொக்கிற
    கும்பாடிக் கோல்வளையாள்
நலம்பாடி நஞ்சுண்ட
    வாபாடி நாள்தோறும்
அலம்பார் புனல்தில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
சிலம்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. Let us sing His shrine,
the heron's feather that decks His crown,
the beatitude conferred by Her Whose bangles are wrought of shell,
His quaffing the venom,
His quotidian dance enacted by His Ankleted feet in the Ambalam at Thillai which is rich in its wealth of rippling waters,
And clap Thellenam.

(concluded)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 12, 2016, 12:42:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #397 on: October 13, 2016, 10:15:10 AM »
Tiruc Chazhal:

It is a game between two groups of girls, one group speaking bad about Siva, and the other supporting
Siva.
 
It speaks of Siva's compassion towards His devotees.

Verse  1:

பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ. 


Behold my friend !
He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;
He speaks with His sacred lips the Vedas.
His bedaubing,
speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each ens He is its innate essence and nature,
Chaazhalo* !

(Chazhalo is the concluding line that means 'Look at this'

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 13, 2016, 10:17:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #398 on: October 13, 2016, 10:18:52 AM »
Verse 2:


என்னப்பன் எம்பிரான்
    எல்லார்க்குந் தான்ஈ சன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக்
    கொள்ளுமது என்னேடீ
மன்னுகலை துன்னுபொருள்
    மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச்
    சாத்தினன்காண் சாழலோ.He is my Sire,
our Lord-God,
the Deity unto all.
Why,
O friend,
does He wear a woven piece of cloth,
as His Kovanam*?
Know that the divine cord encircling His waist is the four Vedas and the import of the ever-during Scriptures is His Kovanam,*
Chaazhalo !


(*means cod-piece.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 13, 2016, 10:21:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #399 on: October 13, 2016, 10:22:19 AM »
Verse 3:கோயில் சுடுகாடு
    கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் ஆயிடினுங்
காயில் உலகனைத்துங்
    கற்பொடிகாண் சாழலோ.


His palace is the crematory;
his goodly garment is the skin of a killer-tiger;
He has neither father nor mother.
O my friend,
He is a lone One.
True,
He is fatherless and motherless;
He is also a lone One;
Yet if He is out to smite,
all the world will be reduced to brick-powder,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 13, 2016, 10:24:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #400 on: October 13, 2016, 10:25:04 AM »
Verse  4:

அயனை அநங்கனை
    அந்தகனைச் சந்திரனை
வயனங்கண் மாயா
    வடுச்செய்தான் காணேடீ
நயனங்கள் மூன்றுடைய
    நாயகனே தண்டித்தால்
சயமன்றோ வானவர்க்குத்
    தாழ்குழலாய் சாழலோ. 
O friend,
did not His smiting unspeakably entrench with fade-less scars Brahma.
Manmata,
Yama and Chandra?
O One with flowing tresses,
yet,
it did.
Yet if the Lord-Master should punish,
Will it not spell success for the celestial brings,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 13, 2016, 10:27:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #401 on: October 13, 2016, 10:28:38 AM »
Verse  5:


தக்கனையும் எச்சனையுந்
    தலையறுத்துத் தேவர்கணம்
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்ததுதான் என்னேடீ
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்தருளி அருள்கொடுத்தங்
கெச்சனுக்கு மிகைத்தலைமற்
    றருளினன்காண் சாழலோ.


O friend,
why did He decapitate Daksha and Yeccha and destroy the Devas who fore-gathered there?
True,
He did away with them that gathered there.
Yet,
He conferred on them grace and to the body of Yeccha fixed a goat's head,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 13, 2016, 10:30:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #402 on: October 13, 2016, 01:11:45 PM »
Verse  6:


அலரவனும் மாலவனும்
    அறியாமே அழலுருவாய்
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றதுதான் என்னேடீ
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றிலனேல் இருவருந்தம்
சலமுகத்தால் ஆங்காரந்
    தவிரார்காண் சாழலோ.


O friend,
wherefore did He stand as a column of flame extending from the nethermost world to the farthest Heaven,
that neither Brahma ensconced on the flower nor Vishnu could behold Him?
Had He not so stood from the nethermost world to the farthest heaven,
the two,
for ever contending,
Would not have shed their hauteur,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 13, 2016, 01:14:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #403 on: October 13, 2016, 01:15:18 PM »
Verse  7:மலைமகளை யொருபாகம்
    வைத்தலுமே மற்றொருத்தி
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாயுமது என்னேடீ
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாய்ந்திலளேல் தரணியெல்லாம்
பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து
    பெருங்கேடாஞ் சாழலோ.


O friend,
He is concorporate with the daughter of Himavant;
yet,
another woman,
in her form of flood,
Leaped onto His matted hair.
Why?
If,
as flood,
she had not leaped onto His Matted hair,
the whole world,
in utter ruination,
Would have got washed into the abyss,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 13, 2016, 01:16:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #404 on: October 13, 2016, 01:17:52 PM »
Verse  8:


கோலால மாகிக்
    குரைகடல்வாய் அன்றெழுந்த
ஆலாலம் உண்டான்
    அவன்சதுர்தான் என்னேடீ
ஆலாலம் உண்டிலனேல்
    அன்றயன்மால் உள்ளிட்ட
மேலாய தேவரெல்லாம்
    வீடுவர்காண் சாழலோ.O friend,
that day,
He ate the Halaahalaa that arose with great din,
from the roaring sea.
Wherefore,
Did He enact this,
His thaumaturgy?
Had He not eaten the Halaahalaa,
that very day,
All the great Devas,
among whom are included Brahma and Vishnu,
would have perished,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.