Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 83529 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #360 on: October 09, 2016, 01:49:55 PM »
Verse 4:


கண்ணப்பன் ஒப்பதோர்
    அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என்னொப்பில்
    என்னையும் ஆட் கொண்டருளி
வண்ணப் பணித்தென்னை
    வாவென்ற வான்கருணைச்
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He found not in me,
who in love-less -ness,
is peerless  love that can match the unmatched love of Kannappan's.
Yet,
He my Father,
enslaved and ruled me;
In loving kindness,
He bade me thus:
"Come hither!"
O King-Thumpi,
fare forth to Him who wears the Holy Ash as His lovely fragrant dust of gold,
and thrum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 01:53:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #361 on: October 09, 2016, 01:54:04 PM »
Verse  5:


அத்தேவர் தேவர்
    அவர்தேவர் என்றிங்ஙன்
பொய்த்தேவு பேசிப்
    புலம்புகின்ற பூதலத்தே
பத்தேதும் இல்லாதென்
    பற்றறநான் பற்றிநின்ற
மெய்த்தேவர் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.
"That God is the God;
his God is the God."
thus they speak of pseudo-gods and rave.
In such a world,
All desire-less and to do away my attachment,
I hold fast the true God of gods.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 01:55:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #362 on: October 10, 2016, 11:13:30 AM »
Verse  6:


வைத்த நிதிபெண்டீர்
    மக்கள்குலம் கல்வியென்னும்
பித்த உலகிற்
    பிறப்போ டிறப்பென்னும்
சித்த விகாரக்
    கலக்கந் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

In this mad world where wealth,
women,
siblings,
Clan and learning are blabbered about,
He did Away with transmigration that causes mental Bewilderment,
and conferred on us clarity.
To that God of wondrous Gnosis,
fare forth,
O King-Thumpi and over Him hum.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #363 on: October 10, 2016, 11:16:00 AM »
Verse 7:


சட்டோ நினைக்க
    மனத்தமுதாஞ் சங்கரனைக்
கெட்டேன் மறப்பேனோ
    கேடுபடாத் திருவடியை
ஒட்டாத பாவித்
    தொழும்பரைநாம் உருவறியோம்
சிட்டாய சிட்டற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


If thought of even for a divinizing moment He,
Sankara,
springs as Nectar in the bosom.
Lo,
I am lost;
yet,
will I ever forget Him?
We recognize not the sinner-throng that think not of His un-flawed and sacred feet.
O King-Thumpi,
fare forth to Him who is Supremely sublime and over Him hum.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:17:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #364 on: October 10, 2016, 11:18:28 AM »
Verse  8:


ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்
    தெத்தனையோ கவடுவிட்டு
நன்றாக வைத்தென்னை
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
என்றாதை தாதைக்கும்
    எம்மனைக்கும் தம்பெருமான்
குன்றாத செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He is like a tree that springs from the earth with One single trunk and puts forth innumerable branches.
He keeps me well.
He caused me,
a mere cur,
to ride a palanquin.
He is my Father;
He is the Lord-God of my father and my mother;
His is opulence that never knows any decrease.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and over Him,
hum.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:20:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #365 on: October 10, 2016, 11:21:09 AM »
Verse  9:


கரணங்கள் எல்லாங்
    கடந்துநின்ற கறைமிடற்றன்
சரணங்க ளேசென்று
    சார்தலுமே தான் எனக்கு
மரணம் பிறப்பென்
    றிவையிரண்டின் மயக்கறுத்த
கருணைக் கடலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

He is beyond the outer,
inner and inmost organs of perception.
His throat sports a patch of murk.
When I reached His feet ? the Palladium -,
He did away both with my birth and death and their delusion.
To Him who is the sea of Mercy,
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:22:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #366 on: October 10, 2016, 11:23:26 AM »
Verse 10:


நோயுற்று மூத்துநான்
    நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து
நாயுற்ற செல்வம்
    நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம்
தாயுற்று வந்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட தன்கருணைத்
தேயுற்ற செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


I have suffered maladies and grown old.
Lo,
I remain Here a calf weaned away.
My wholly unappreciative state Is like that of a dog's that is unaware of its fortune.
He came and like a loving mother enslaved and ruled me in mercy.
He is the opulent One of effulgence.
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:25:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #367 on: October 11, 2016, 10:34:21 AM »
Verse  11:

வன்னெஞ்சக் கள்வன்
    மனவலியன் என்னாதே
கன்னெஞ் சுருக்கிக்
    கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட
அன்னந் திளைக்கும்
    அணிதில்லை அம்பலவன்
பொன்னங் கழலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.Not deeming me a hard-hearted thief or one   With an obdurate mind,
He melted my stony heart,
enslaved,
and ruled me in mercy.
He is the Lord of Ambalam at beauteous Thillai where swans flourish.
O King-Thumpi fare forth to His Auric and ankleted feet,
hover over them and hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 10:36:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #368 on: October 11, 2016, 10:37:32 AM »
Verse 12:

நாயேனைத் தன்னடிகள்
    பாடுவித்த நாயகனைப்
பேயேன துள்ளப்
    பிழைபொறுக்கும் பெருமையனைச்
சீயேதும் இல்லாதென்
    செய்பணிகள் கொண்டருளுந்
தாயான ஈசற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

He is the Lord who caused me ? a cur -,
to sing of His feet.
He is the magnificent One who forgives   The fiendish faults of my mind.
He is pleased to accept my services,
without spurning them.
He is God ? the Mother.
O King-Thumpi,
fare forth To Him and over Him,
hum.


Arunachala Siva.« Last Edit: October 11, 2016, 10:39:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #369 on: October 11, 2016, 10:40:03 AM »
Verse  13:


நான்தனக் கன்பின்மை
    நானும்தா னும்அறிவோம்
தானென்னை ஆட்கொண்ட
    தெல்லாருந் தாமறிவார்
ஆன கருணையும்
    அங்குற்றே தானவனே
கோனென்னைக் கூடக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ.That I have no love for Him is known to me and also to Him.
Others do not know.
However all are aware of His enslaving and ruling me.
The redemptive mercy springs from Him only.
He indeed is the God.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum Him ? the Sovereign -,
to unite with me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 11, 2016, 10:42:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #370 on: October 11, 2016, 10:42:51 AM »
Verse 14:


கருவாய் உலகினுக்
    கப்புறமாய் இப்புறத்தே
மருவார் மலர்க்குழல்
    மாதினொடும் வந்தருளி
அருவாய் மறைபயில்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்ட
திருவான தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He who is the embryonic source of the cosmos which stands transcended by Him,
mercifully came here with His Consort whose flowery locks are ever-fragrant.
He,
the formless One,
in His form of a Brahmin well-versed in the Vedas,
enslaved and ruled me.
To that opulent Deity fare forth,
O King-Thumpi and over Him,
hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 10:45:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #371 on: October 11, 2016, 10:46:18 AM »
Verse 15:

நானும்என் சிந்தையும்
    நாயகனுக் கெவ்விடத்தோம்
தானுந்தன் தையலும்
    தாழ்சடையோன் ஆண்டிலனேல்
வானுந் திசைகளும்
    மாகடலும் ஆயபிரான்
தேனுந்து சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ .


Where would I and my mind,
distanced from the Lord-Master,abide,
if He of dangling matted hair and His Consort had not enslaved and ruled me?
He is the Deity who is the heaven,
the directions and the immense main.
O King-Thumpi fare forth to His meliferous and salvific feet and over them,
hum.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 11, 2016, 10:48:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #372 on: October 11, 2016, 10:49:29 AM »
Verse 16:


உள்ளப் படாத
    திருவுருவை உள்ளுதலும்
கள்ளப் படாத
    களிவந்த வான்கருணை
வெள்ளப் பிரான்எம்
    பிரான்என்னை வேறேஆட்
கொள்ளப் பிரானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


When I contemplated thanks to His gift of Gnosis His sacred form that defies thought,
Siva,
the Lord of that flood which is wrought of ethereal mercy,
Emerging from His concealment,
manifested before me to claim me as His especial servitor.
O King-Thumpi,
fare forth to that Deity and over Him thrum.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 10:51:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #373 on: October 11, 2016, 10:52:17 AM »
Verse 17:


பொய்யாய செல்வத்தே
    புக்கழுந்தி நாள்தோறும்
மெய்யாக் கருதிக்
    கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட
ஐயாஎன் ஆருயிரே
    அம்பலவா என்றவன்றன்
செய்யார் மலரடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


" Sire who redeemed and ruled me that,
day after day,
Lay immersed in pseudo-wealth deeming it To be real !
O my dear Life !
O Lord of Ambalam !"
Thus I hail Him.
O King-Thumpi,
fare forth to His salvific and flower-feet and over them thrum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 10:53:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #374 on: October 11, 2016, 10:54:44 AM »
Verse  18:


தோலும் துகிலுங்
    குழையும் சுருள்தோடும்
பால்வெள்ளை நீறும்
    பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும்
சூலமும் தொக்க
    வளையு முடைத்தொன்மைக்
கோலமே நோக்கிக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ. 


Behold in His androgynic form the tiger-skin and the soft sari;
the dangling ear-pendant and the rotund ear-ring;
the hue of the milk-white Holy Ash and the fresh sandalwood-paste;
A pretty parakeet and a trident and also,
Serried bracelets galore.
This is His hoary form.
O King-Thumpi !
feast your eyes on this form and hum in abounding joy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 10:56:41 AM by Subramanian.R »