Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 83235 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #345 on: October 07, 2016, 11:51:20 AM »
9.


வையகம் எல்லாம் உரல தாக
    மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி
மெய்யெனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி
    மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான்
செய்ய திருவடி பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி
ஐயன் அணிதில்லை வாண னுக்கே
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Let the entire earth be the mortar;
set therein The great Mount Meru as the pestle;
Pack it with Truth ? the turmeric aplenty;
sing again and again the sacred and salvific feet of the sublime Southerner,
the One of Perunthurai and hold the pestle wrought of ruddy gold by the right hand,
and thus let us for the ablutions of the Sire ? the Lord of beauteous Thillai -,
pound the perfuming Powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 11:53:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #346 on: October 07, 2016, 11:54:22 AM »
10.

முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட
    மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆடச்
சித்தஞ் சிவனொடும் ஆட ஆடச்
    செங்கயற் கண்பனி ஆட ஆடப்
பித்தெம் பிரானொடும் ஆட ஆடப்
    பிறவி பிறரொடும் ஆட ஆட
அத்தன் கருணையொ டாட ஆட
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While breasts adorned with chains of pearl swell and heave,
while chafers swarming over dense hair wheel round and round,
While mind with Siva sports and plays,
While tear-drops from ruddy and Kayal-like eyes roll down and down,
while frenzied love for Siva Leaps and leaps with Him,
while birth circles And circles round others and moves away,
And while the mercy of Sire moves in merry rounds Let us,
for His ablutions,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2016, 11:56:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #347 on: October 08, 2016, 11:04:03 AM »
11.மாடு நகைவாள் நிலாஎ றிப்ப
    வாய்திறந் தம்பவ ளந்து டிப்பப்
பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்ட வாறும்
    பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப் பாடித்
தேடுமின் எம்பெரு மானைத் தேடிச்
    சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத் தேறி
ஆடுமின் அம்பலத் தாடி னானுக்
    காடப் பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While the luster of teeth spreads moonlight at the sides and while pretty coralline lips quiver,
Open your lips and sing.
Of His ways of redeeming and ruling us and of His enlisting us in His service sing and sing and go in quest of Him.
Grown inebriate in your bewildered quest,
you will duly get sobered;
think on this and dance.
For the ablutions of the Lord-Dancer At Thillai-Ambalam,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 11:06:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #348 on: October 08, 2016, 11:06:55 AM »
Verse 12:மையமர் கண்டனை வான நாடர்
    மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் றன்னை
ஐயனை ஐயர்பி ரானை நம்மை
    அகப்படுத் தாட்கொண் டருமை காட்டும்
பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்
    போதரிக் கண்ணிணைப் பொற்றொ டித்தோள்
பையர வல்குல் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O damsels adorned with armlets of gold whose pairs of lotus-like eyes are streaked red and whose fore-laps are like the cobra hood !
His throat is tinted black;
He is the elixir of heaven-dwellers;
He is the Dancer whose hue is like the ruby,
incarnadine;
He is the sublime One,
The Lord of the sublime ones;
He charmed us,
Enslaved us and revealed to us His rare nature.
He is falsity unto the false and truth unto the true.
Let us sing,
and for His ablutions,
Pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 11:09:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #349 on: October 08, 2016, 11:10:24 AM »
Verse 13:


மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்க ருங்கண்
    வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்
என்னுடை ஆரமு தெங்க ளப்பன்
    எம்பெரு மான்இம வான்ம கட்குத்
தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்த கப்பன்
    தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்
பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கை நல்லீர்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O ye whose waists are fulgurant,
whose ruddy lips are coral-line,
whose eyes are dark,
whose teeth are white and whose soft words are melodious !
O lasses whose breasts are adorned with jewels of gold !
My sweet Nectar,
our Father and God is the Consort,
Son,
Father and Brother elder,
Unto the Daughter of Himavant !
Singing His Divine feet,
let us for His ablutions,
Pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 11:12:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #350 on: October 08, 2016, 11:13:18 AM »
Verse 14:

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொ லிப்பத்
    தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை யாடச்
செங்கனி வாயித ழுந்து டிப்பச்
    சேயிழை யீர்சிவ லோகம் பாடிக்
கங்கை இரைப்ப அராஇ ரைக்குங்
    கற்றைச் சடைமுடி யான்க ழற்கே
பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye beautiful-be-jeweled belles !
While bangles Of shell jingle and anklets tinkle,
while chaplets Worn round the long hair flutter,
and while Ruddy lips like unto Kovvai-fruit quiver,
Sing of Sivaloka.
Unto the divine feet of Him in whose strands of matted hair Ganga roars and trembling snakes hiss,
let us,
in soaring love,
Even as our breasts swell and heave,
For His ablutions,
pound the sacred perfuming powder

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2016, 11:15:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #351 on: October 08, 2016, 11:16:30 AM »
Verse  15:


ஞானக் கரும்பின் தெளிவைப் பாகை
    நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்
தேனைப் பழச்சுவை ஆயி னானைச்
    சித்தம் புகுந்துதித் திக்க வல்ல
கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டு கொண்ட
    கூத்தனை நாத்தழும் பேற வாழ்த்திப்
பானற் றடங்கண் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

O ye goodly women whose large eyes are blue lilies !
He is the lucid essence of Gnosis which is Supernal sugarcane;
He is its sweet lump;
He is the beatitude not to be secured by quest;
He is Honey that knows no decay;
He is the relish of fruits;
He is valiant to enter the heart And thither abide sweetly;
He is the King;
He is the One who does away with embodiment and rules us;
He is the Lord-Dancer:
so praise Him that tongue gets calloused.
Well,
for His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 11:18:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #352 on: October 09, 2016, 11:24:43 AM »
Verse  16:ஆவகை நாமும்வந் தன்பர் தம்மோ
    டாட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல்
தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
    செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்
    சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Sing   of our gaining the holy company of devotees,
of the ways of our services that redeem us,
of His revealing to us His salvific flower feet un-beheld by the heavenly Devas even in their dreams,
of the opulent Bull whose signum is imprinted in His triumphant flag held in His right hand,
of Siva - the Lord-God -,
who smote the three citadels,
of the victorious Hero's names:
Of these singing and singing,
let us pound the perfuming powder,
blazing like ruddy gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:30:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #353 on: October 09, 2016, 11:27:18 AM »
Verse  17:


தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச்
    சிவபுரம் பாடித் திருச்ச டைமேல்
வானக மாமதிப் பிள்ளை பாடி
    மால்விடை பாடி வலக்கை யேந்தும்
ஊனக மாமழுச் சூலம் பாடி
    உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று
போனக மாகநஞ் சுண்டல் பாடிப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 


Singing of His great meliferous Konrai flowers,
Singing of Sivaloka,
singing of the heavenly and glorious infant-moon worn on His sacred matted hair,
singing of His mount,
the Bull that is Vishnu,
singing of the flesh-tipped battle-axe and the trident held in His right hands,
And singing of His quaffing the venom as though it were His victuals,
so that the dwellers of heaven as well as earth might be saved,
Let us pound the sacred perfuming powder.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:29:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #354 on: October 09, 2016, 11:31:11 AM »
Verse  18:


அயன்தலை கொண்டுசெண் டாடல் பாடி
    அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடிக்
கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்
    காலனைக் காலால் உதைத்தல் பாடி
இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி
    ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட
நயந்தனைப் பாடிநின் றாடி யாடி
    நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. Singing His severing the head of Brahma and using it as a ball in His play,
singing His shattering the teeth of Surya,
singing His killing the tusker and wearing its hide,
singing His kicking Death to death,
with His foot,
singing His smiting The three sky high citadels that sailed together,
And singing the great benevolence of His redeeming and ruling us ? the poor slaves --,
let us dance in due measure and then for our Lord pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:33:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #355 on: October 09, 2016, 11:34:00 AM »
Verse  19:


வட்ட மலர்க்கொன்றை மாலை பாடி
    மத்தமும் பாடி மதியும் பாடிச்
சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லை பாடிச்
    சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம் பாடிக்
கட்டிய மாசுணக் கச்சை பாடிக்
    கங்கணம் பாடிக் கவித்த கைம்மேல்
இட்டுநின் றாடும் அரவம் பாடி
    ஈசற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Singing the wreath woven of rotund Konrai blossoms,
Singing the Datura flowers,
singing the crescent moon,
Singing southern Thillai where dwell sages,
Singing our wealth abiding at Chitrambalam,
Singing the snake that cinctures His waist,
Singing His bracelets and singing the hooded cobra that dances poised on his bent hand,
let us For the Lord-God,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:35:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #356 on: October 09, 2016, 11:36:27 AM »
Verse  20:


வேதமும் வேள்வியும் ஆயி னார்க்கு
    மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயி னார்க்குச்
சோதியு மாய்இருள் ஆயி னார்க்குத்
    துன்பமு மாய்இன்பம் ஆயி னார்க்குப்
பாதியு மாய்முற்றும் ஆயி னார்க்குப்
    பந்தமு மாய்வீடும் ஆயி னாருக்
காதியும் அந்தமும் ஆயி னாருக்
    காடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


He is the Vedas and their Yagas;
He is Truth as well as Falsity;
He is light and also murk;
He is misery and happiness too;
He is part as well as whole;
He is Bondage and eke Deliverance;
He is the Beginning and the End.
For His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:39:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #357 on: October 09, 2016, 11:40:17 AM »
Tiruk Kothumbi:

Tiruk Kothumbi is the King Bee.

Union with Siva:


Verse 1:பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

The sovereign Brahma who is throaned on the Lotus,
Indira,
the opulent goddess who is seated In all beautiful tongues,
Naarayanan,
the four Vedas,
Rudra,
the magnificent flame,
And the celestial beings know not the salvific feet of the Rider of the Bull.
Go and hover over those feet,
O King-Tumpi and Bombinate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 11:43:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #358 on: October 09, 2016, 01:42:43 PM »
Verse  2:


நானார்என் உள்ளமார் ஞானங்க
    ளாரென்னை யாரறிவார்
வானோர் பிரானென்னை
    ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி
ஊனா ருடைதலையில்
    உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.Had not the god of the devas,
in a state of intellectual befuddlement,
enslaved and ruled me,
Who would I be,
what indeed would be my mind,
Of what avail would be my intellectual attainments and who would know me at all?
He,
the Lord of Ambalam,
Seeks alms to eat,
in a skull to which flesh is still sticking.
O King-Tumpi fare forth to His feet like unto the meliferus lotus and over them ring.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 01:46:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #359 on: October 09, 2016, 01:46:57 PM »
Verse  3:


தினைத்தனை உள்ளதோர்
    பூவினில்தேன் உண்ணாதே
நினைத்தொறுங் காண்தொறும்
    பேசுந்தொறும் எப்போதும்
அனைத்தெலும் புள்நெக
    ஆனந்தத் தேன்சொரியுங்
குனிப்புடை யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


Do not sip honey from a flower,
which in size,
is like a millet seed.
Whenever thought of,
beheld or spoken of,
He the dancing-Lord,
for ever,
causes all the bones to melt inly and pours the honey of Bliss.
To Him,
O King-Thumpi,
fare forth,
And over His feet buzz.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 01:48:41 PM by Subramanian.R »