Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89450 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #195 on: August 19, 2016, 11:24:53 AM »
Verse  11:


இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றுந்
துன்பந் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய் அன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.

The One of glorious Perunthurai is the Light that severs the continuum of misery that is birth.
He removes the murk of nescience,
causes the abounding of aeviternal bliss and blesses me with Bhakti.
Lo,
He willingly abides in my mind as His beloved place.


concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 11:26:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #196 on: August 20, 2016, 09:35:23 AM »
Pandu Aaya Naanmarai:

The group consists only of 7 verses, perhaps it was 10 but three verses have been lost in time.

The group speaks of Siva-anubhavam for which there is no doubt.

Verse  1:பண்டாய நான்மறையும் பாலணுகா மாலயனுங்
கண்டாரு மில்லைக் கடையேனைத் தொண்டாகக்
கொண்டருளுங் கோகழிஎங் கோமாற்கு நெஞ்சமே
உண்டாமோ கைம்மா றுரை.


The four ancient Vedas cannot go near Him;
Vishnu and Brahma have not even seen Him.
The King Of Kokazhi holds me ? the base one -,
as His servitor and rules me.
O heart, say:
"Can I ever requite Him?"

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 09:38:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #197 on: August 20, 2016, 09:39:04 AM »
Verse  2:


உள்ள மலமூன்றும் மாய உகுபெருந்தேன்
வெள்ளந் தரும்பரியின் மேல்வந்த வள்ளல்
மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்தக்
கருவுங் கெடும்பிறவிக் காடு.He is the most munificent One who,
to quell the three eternal impurities and to souse the soul in the flood of honey-like bliss,
came riding a charger.
Hail and adore Perunthurai where He is eternally there,
If you do so,
your forest-like birth will perish ? root and all.


contd.,

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 20, 2016, 09:41:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #198 on: August 21, 2016, 11:39:07 AM »
Verse  3:


காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிபாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து.He is a Hunter* in the jungle,
in the sea A Piscator** and in the Pandya land a Horseman.***
He is of Perunthurai who annuls our Karma and grants grace to us.
O heart,
hail His beautiful and lotus-like feet to annihilate bewilderment.


(* for Arjuna.  ** In the case of a devotee near Madurai.
*** In case of Pandya while selling horses (which are jackals.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 11:42:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #199 on: August 21, 2016, 11:43:32 AM »
Verse  4:வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருந்
தாழ்ந்துலகம் ஏத்தத் தகுவாருஞ் சூழ்ந்தமரர்
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருந்துறையை
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் நமர்.


They that truly live their lives,
they that do away with the fierce Karma and they that merit the humble adoration of the world hail sumptuously the Grace-abounding Perunthurai to which the supernals repair in their strength,
circumambulate,
pay Obeisance and hail.
It is these who are our people.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 21, 2016, 11:45:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #200 on: August 21, 2016, 11:47:15 AM »
Verse 5:நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி எழுகோ கழிக்கரசைப் பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.


Resolved to do away with our troubles,
He repaired to Perunturai;
He is the King Of Kokazhi;
Eke He abides for ever at Uttharakosamangkai with Her of tunefully melodious words.
Do behold Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 11:50:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #201 on: August 21, 2016, 11:50:55 AM »
Verse  6:காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப்
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக் - காணும்
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயாரப் பேசு.He is the lofty One who,
to do away,
once for all,
With the birth-cycle of His devotees,
endowed them with Siva-karanas which they foster as the very forms of bliss.
He never parts from Perunthurai.
O heart,
hail Him with full-throated ease.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 11:52:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #202 on: August 21, 2016, 11:53:19 AM »
Verse  7:

பேசும் பொருளுக் கிலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த
மாசின் மணியின் மணிவார்த்தை பேசிப்
பெருந்துறையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல
மருந்தினடி என்மனத்தே வைத்து.


He is the Import of speech and its ideal goal;
He who is ineffable is the flawless Gem;
I speak of Him in ruby utterances.
Establishing His feet who is the efficacious Catholicon in my mind and hailing His Perunthurai,
I had my birth snapped for ever.

(Pandu Aaya Nanmarai - completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 11:57:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #203 on: August 22, 2016, 11:39:44 AM »
Tirup Padai Atchi:

Verse  1:


கண்க ளிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு
களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்வில்என் வாழ்வு
கடைப்படும் ஆகாதே
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறு
மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும்
வணங்குதும் ஆகாதே
பண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல்
பயின்றிடு மாகாதே
பாண்டிநன் னாடுடை யான்படை யாட்சிகள்
பாடுது மாகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து
வெளிப்படு மாகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து
வெளிப்படு மாயிடிலே.


To secure the coveted fish,
if the Lord who as a Piscator,
cast His net,
manifests before me:
Will not my eyes twain rejoice beholding His ankleted feet?
Will not my life conjoined to women come to an end?
Will not the way of getting born on earth be forgotten?
Will my adoration of the flower-feet twain unperceived by Vishnu cease?
Will my practice of joyous melodious singing and dancing cease?
Will my singing of the suzerainty of His weapons,
the God of goodly Pandya realm cease?
Will the alchemy that gladdens the celestial beings cease to materialize?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 11:41:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #204 on: August 22, 2016, 11:42:37 AM »
Verse  2:


ஒன்றினொ டொன் றுமோரைந்தி னொடைந்தும்
உயிர்ப்பறு மாகாதே
உன்னடி யார்அடி யார்அடி யோமென
உய்ந்தன வாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த
கணக்கது வாகாதே
காரண மாகு மனாதி குணங்கள்
கருத்துறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம்
நடந்தன ஆகாதே
நாமுமெ லாம்அடி யாருட னேசெல
நண்ணுது மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு
தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன்
என்னுள் புகுந்திடிலே.


Should the Rider of the Bull,
the Lord who holds me as His slave,
enter my being :
Will not the snapping of animation of life and body,
of five senses and five sense-organs occur?
Will we not affirm that we are the servitors of the servitors of Your servitors and stand redeemed?
Will not His advent like unto the cow`s that rises up thinking of its calf,
take place?
Will the three Gunas that cause mind and other faculties abide in thought?
Will not the virtues of the Beginning-less One ? the cause of all -,
abide in the soul?
Will not the quaking which results from the analysis of good and bad,
come to an end?
Will the accompanying of us all,
with the liberated devotees become impossible?
Will my reaching the supernal Nectar for which I am filled full with love become infructuous?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 11:45:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #205 on: August 22, 2016, 11:46:07 AM »
Verse  3:


பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து
மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த
பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள்
அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர்
அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை
சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி
திளைப்பன ஆகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துயர்
ஏகுவ தாகாதே
என்னுடை நாயக னாகிய ஈசன்
எதிர்ப்படு மாயிடிலே.Should my Master and Lord-God manifest before me:
Will not the contrariety of Gunas issuing from the nexus of Pasam, remain uprooted and perish?
Will not the supreme Ens surge up as Nectar in my contemplative meditation?
Will not the infinite macrocosm abide in our microcosm?
Will not the Primal,
Supernal and Empyrean Light become accessible to us?
Will not the troubles that spring from women whose lips are coralline,
be shattered into smithereens?
Will carp-like eyes cease to feast on His divine frame and thrive?
Will not the Gramarye ? the cause of troubles life`s misery -,
depart for good?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 11:48:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #206 on: August 23, 2016, 11:35:35 AM »
Verse  4:


என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன்
இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி
தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற
நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும்
நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற
வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my God who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will it become impossible for me to hug His body,
pressing my beautiful breasts thereon and enjoy bliss?
Will I be disabled to bathe in joy in the infinite and great sea of mercy,
this day?
Will not the sweet sonic sound so soar up in me that I will,
for sure,
come by it?
Will it not be possible for me to adorn me daily with my Lord-Consort`s comely Holy Ash?
Will not my services to Him,
among them that serve Him perennially be reckoned as the foremost?
Will I be disabled to adore His flower-feet which are beyond the cognition of the Vedas?
Will the sweet and Suaveolent Sengkazhuneer flower cease to bedeck my crown?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 11:38:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #207 on: August 23, 2016, 11:40:02 AM »
Verse  5:


மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த
மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த
கலக்கறு மாகாதே
காதல்செ யும்அடி யார்மனம் இன்று
களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமென வந்த
பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அநேக பவங்கள்
பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my Lord who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will not the feeling of bewilderment engendered by the willing performance of Mayic deeds,
on earth cease?
Will the adoration of the Flower-Feet unknown even to the Devas,
come to an end?
Will not the bewilderment engendered during my blind days get snapped?
Will the loving minds of devotees cease,
this day,
to rejoice?
Will not the divisions of man,
woman and sexless,
and of us and other than us cease?
Will not the many unnameable embodiment cease?
Will not occult powers galore seek to indwell me?


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 11:41:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #208 on: August 24, 2016, 11:17:47 AM »
Verse  6:


பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு
பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து
பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து
வெளிப்படு மாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம்
மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யார்அடி என்தலை மீது
தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம்உட னேஉய வந்து
தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக
இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


என்னை முன்னே ஆளாகவுடைய ஈசனும், தந்தையுமாகிய இறைவன் எழுந்தருளப் பெற்றால் பொன்னிறம் பொருந்திய திருமேனியில் திருவெண்ணீறு விளங்கித் தோன்றுதல் ஆகாது போகுமோ? பெரிய முனிவர்களுடைய கைகள் குவிக்கப் பெற்று மலர் மாரியைப் பெய்தல் ஆகாது போகுமோ? மின்னலைப் போன்று நுட்பமான இடையை உடைய பெண்ணினது வஞ்சனை யான எண்ணம் வெளிப்படுதல் ஆகாது போகுமோ? வீணையானது முழங்குதலால் உண்டாகின்ற ஒலியைப் போன்ற இன்பமானது மிகுந்திடுதல் ஆகாது போகுமோ? அவன் அடியாருடைய திருவடிகள் என் தலை மீது விளங்குதல் ஆகாது போகுமோ? அடியோங்கள் உய்தி பெறும்படி, தான் எழுந்தருளி வந்து எங்களுடன் கலத்தல் ஆகாது போகுமோ? எவ்விடத்தும் இனிய ஓசைகள் நிறைந்து இனிமையாக ஒலித்தல் ஆகாது போகுமோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 11:22:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #209 on: August 24, 2016, 11:23:24 AM »
Verse  7:


சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை
சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி
தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த
பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ராநுப வங்கள்
பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று
விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவ ரும்அறி யாத விழுப்பொருள்
இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை
எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If,
He who wears the crescent as His crest-jewel,
manifests before us to redeem and rule us:
Will the joy of the ineffable and pure sonal sound cease?
Will the ever-crescent Light that,
on a sudden,
entered my being,
cease?
Will the will of the supernal Ens that came down to annul the manifold troubles,
cease to fructify?
Will the transcendental experiences,
unknown in the past,
cease to manifest and pervade?
Will the passion for women whose lovely foreheads resemble a bow,
press for fulfillment?
Will it not dawn that this indeed is the lofty Ens Entium which is unknown to the celestials?
Will the eight infinite Gunas cease to abide in me?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 11:25:14 AM by Subramanian.R »