Author Topic: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:  (Read 89469 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #165 on: August 06, 2016, 10:29:56 AM »
Verse  4:பச்சைத்தால் அரவாட்டீ
    படர்சடையாய் பாதமலர்
உச்சத்தார் பெருமானே
    அடியேனை உய்யக்கொண்
டெச்சத்தார் சிறுதெய்வம்
    ஏத்தாதே அச்சோஎன்
சித்தத்தா றுய்ந்தவா
    றன்றே உன் திறம்நினைந்தே. O One that causes the moist-tongued snake to dance !
O one of spreading matted hair !
O Lord of them that wear Your feet on their crowns !
You saved me From hailing the minor gods replete with shortcomings and made me
contemplate You and Your greatness.
Ah,
thus,
even thus,
do I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2016, 10:32:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #166 on: August 07, 2016, 11:55:18 AM »
Verse  5:கற்றறியேன் கலைஞானம்
    கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிறதெய்வம்
    வாக்கியலால் வார்கழல்வந்
துற்றிறுமாந் திருந்தேன்எம்
    பெருமானே அடியேற்குப்
பொற்றவிசு நாய்க்கிடுமா
    றன்றேநின் பொன்னருளே.I did not cultivate and learn the wisdom of Sastras;
Neither do I thaw and melt in love.
Yet I know not any other god.
By the grace of Your word,
I reached Your Feet fastened with long anklets and remain there poised In pride.
Is not Your gift to me,
Your servitor,
of Your golden grace Like unto offering a seat of gold to a dog?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 11:57:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #167 on: August 07, 2016, 11:58:08 AM »
Verse  6:பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நஞ்சாய துயர்கூர
    நடுங்குவேன் நின்னருளால்
உய்ஞ்சேன்எம் பெருமானே
    உடையானே அடியேனை
அஞ்சேலென் றாண்டவா
    றன்றேஅம் பலத்தமுதே.


Troubled by the eyes of bashful damsels, the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I quake In misery,
vile as venom.
By Your grace I,
stand redeemed.
O our God !
O Lord-Owner !
O Nectar of Ambalam !
Is it not thanks to Your way which blessed me,
Your slave,
With words:
"Fear not!""
that I stand redeemed?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 12:01:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #168 on: August 08, 2016, 10:51:22 AM »
Verse 7:


என்பாலைப் பிறப்பறுத்திங்
    கிமையவர்க்கும் அறியவொண்ணாத்
தென்பாலைத் திருப்பெருந்
    துறையுறையுஞ் சிவபெருமான்
அன்பால்நீ அகம்நெகவே
    புகுந்தருளி ஆட்கொண்ட
தென்பாலே நோக்கியவா
    றன்றேஎம் பெருமானே. 


O God Siva abiding at the sacred southern Perunthurai !
You snapped my birth here,
and by that love which is inconceivable by even the celestial beings,
You were Pleased to enter my inner being and redeem me.
O Our Lord !
Is it not true that this happened as You deigned to cast Your benign looks on me?

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2016, 10:56:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #169 on: August 08, 2016, 10:54:14 AM »
Verse  8:


மூத்தானே மூவாத
    முதலானே முடிவில்லா
ஓத்தானே பொருளானே
    உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்ப்
பூத்தானே புகுந்திங்குப்
    புரள்வேனைக் கருணையினால்
பேர்த்தேநீ ஆண்டவா
    றன்றேஎம் பெருமானே.


O the hoary One !
O the Primal One that never ages !
O One of endless Vedas !
O their Import !
O One who burgeons as that which is as well as its absence to the true and to the untrue!
O our God !
Lo,
it is Your way that in mercy redeemed me who born on earth was wallowing in it !


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2016, 10:56:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #170 on: August 09, 2016, 10:36:42 AM »
Verse  9:


மருவினிய மலர்ப்பாதம்
    மனத்தில்வளர்ந் துள்ளுருகத்
தெருவுதொறும் மிகஅலறிச்
    சிவபெருமா னென்றேத்திப்
பருகியநின் பரங்கருணைத்
    தடங்கடலிற் படிவாமா
றருளெனக்கிங் கிடைமருதே
    இடங்கொண்ட அம்மானே. 

O God,
Idaimaruthu is Your choice where You abide !
May Your flower feet so wed my Manam and thither grow loftily,
that melting inly I should hail You as God Siva,
And cry aloud in each and every street.
May I quaff Your supernal mercy.
May I get immersed In Your immense sea of grace.
So bless me.


contd.,

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 09, 2016, 10:38:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #171 on: August 09, 2016, 10:39:16 AM »
Verse  10:


நானேயோ தவஞ்செய்தேன்
    சிவாயநம எனப்பெற்றேன்
தேனாய்இன் அமுதமுமாய்த்
    தித்திக்குஞ் சிவபெருமான்
தானேவந் தெனதுள்ளம்
    புகுந்தடியேற் கருள்செய்தான்
ஊனாரும் உயிர்வாழ்க்கை
    ஒறுத்தன்றே வெறுத்திடவே.


Did I,
at all,
perform tapas to gain `Sivaaya Nama` to chant?
God Siva who is sweet like honey and delectable nectar came to me on His own accord and so entered my being and graced me ? His servitor. That my fleshly life in embodiment stands Odiously condemned and contemned.

( Tiru Esaravu - completed.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 09, 2016, 10:42:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #172 on: August 10, 2016, 11:05:00 AM »
Tirup Pulambal:  (Holy Blabbering):

This describes the maturity of Siva Anandam:

Verse  1:பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus  (Brahma) and Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom And tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash !
O Lord of Tiruvaaroor girt with lofty walls !
I,
Your servitor,
will never extol aught But them ? Your flowery and ankleted feet
 

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 10, 2016, 11:08:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #173 on: August 10, 2016, 11:09:08 AM »
Verse  2:


சடையானே தழலாடீ
    தயங்குமூ விலைச்சூலப்
படையானே பரஞ்சோதி
    பசுபதீ மழவெள்ளை
விடையானே விரிபொழில்சூழ்
    பெருந்துறையாய் அடியேன்நான்
உடையானே உனையல்லா
    துறுதுணைமற் றறியேனே.O One of matted hair !
O One that dances in fire !
O One whose weapon is the resplendent three-leaved spear !
O One of Empyrean Effulgence !
O God of souls !
O One whose Mount is the young white-hued Bull !
O Lord of Perunthurai girt With spreading groves !
O my Lord-Owner !
I,
Your Servitor,
know nought of abiding help save You.


contd.,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #174 on: August 10, 2016, 11:11:06 AM »
Verse  3:


உற்றாரை யான்வேண்டேன்
    ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன்
    கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங்
    கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக்
    கசிந்துருக வேண்டுவனே.


I seek not kith and kin;
I seek not a dwelling place;
I seek neither name nor fame;
I seek not The erudite;
all that is to be learnt is sufficient Unto me.
O Dancer abiding at Kutraalam !
I seek Your beckoning and ankleted feet and to gain Them,
I must melt and thaw like a newly-calved cow.


(Only three verses are available under this head.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 10, 2016, 11:12:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #175 on: August 11, 2016, 10:53:27 AM »
Kulap Pathu - Heckling due to the continuous anubhava of Siva.

Verse  1:

ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,
inly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone
constitute the object of my quest,
I hold fast the resplendently dancing God of Thillai.
I,
the servitor,
So bend and dance even as my life and its nest -,
The body ?,
wobble in ecstasy.

contd.,

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 11, 2016, 10:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #176 on: August 11, 2016, 10:58:26 AM »
Verse  2:துடியேர் இடுகிடைத்
    தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள்
    எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன்
    எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. The splendorous God of Thillai had caused me ? His servitor ?,
to get merged with His feet.
So,
even if I,
Out of passion for the arms of damsels of sweet speech Whose waists are slender,
hand drum -like and beautiful,
Commit evil deeds galore which augment my sins I will suffer neither death nor birth.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 11:00:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #177 on: August 12, 2016, 10:55:13 AM »
Verse  3:


என்புள் ளுருக்கி
    இருவினையை ஈடழித்துத்
துன்பங் களைந்து
    துவந்துவங்கள் தூய்மைசெய்து
முன்புள்ள வற்றை
    முழுதழிய உள்புகுந்த
அன்பன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே 

In love He entered my bosom to cause the inly melting of my bones,
do away with my twofold Karma,
Uproot my misery,
cure me clean of the residual impressions and totally destroy pre-existing propensity.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2016, 10:56:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #178 on: August 12, 2016, 10:57:43 AM »
Verse  4:


குறியும் நெறியுங்
    குணமுமிலார் குழாங்கள்தமைப்
பிறியும் மனத்தார்
    பிறிவரிய பெற்றியனைச்
செறியுங் கருத்தில்
    உருத்தமுதாஞ் சிவபதத்தை
அறியுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He never parts from the righteous-minded that had parted from those
that have no goal and no virtue,
To pursue the right path.
His nectarean and beauty rm materializes In the meditation of those that love Him.
Lo,
I hold Fast the splendorous and omniscient God of Thillai.


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2016, 10:59:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« Reply #179 on: August 14, 2016, 04:36:27 PM »
Verse  5:


பேருங் குணமும்
    பிணிப்புறும்இப் பிறவிதனைத்
தூரும் பரிசு துரிசறுத்துத்
    தொண்ட ரெல்லாஞ்
சேரும் வகையாற்
    சிவன்கருணைத் தேன்பருகி
ஆருங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He filled up for good the pit of embodiment In which thrive name, Gunas,
fettering Malas and the residual impressions.
Siva causes all the servitors to join Him and quaff  the honey of His mercy.
Lo,
I hold fast The wondrously splendorous God of Thillai


contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2016, 04:38:35 PM by Subramanian.R »