Author Topic: Para Siva VeLLam - Maha Kavi Bharati - Flood of Transcendent Beatitude:  (Read 2715 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47617
  • View Profile
(An article by J. Jayaraman, (translated from Subramania Bharati.  It appears in Mountain Path,  April-
June 2016 issue.)

*** 

11. பரசிவ வெள்ளம்

உள்ளும் புறமுமாய் உள்ள தெலாந் தானாகும்
வெள்ளமொன்றுண் டாமதனைத் தெய்வமென்பார்
[வேதியரே. 1

காணுவன நெஞ்சிற் கருதுவன உட்கருத்தைப்
பேணுவன யாவும் பிறப்பதந்த வெள்ளத்தே. 2

எல்லை பிரி வற்றதுவாய் யாதெனுமோர் பற்றிலதாய்
இல்லையுள தென்றறிஞர் என்றுமய லெய்துவதாய் 3

வெட்டவெளி யாயறிவாய் வேறுபல சக்திகளைக்
கொட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுவாய். 4

தூல வணுக்களாய்ச் சூக்குமமாய்ச் சூக்குமத்திற்
சாலவுமே நுண்ணியதாய்த் தன்மையெலாந் தானாகி,5

தன்மையொன் றிலாததுவாய்த் தானே ஒரு பொருளாய்த்
தன்மைபல வுடைத்தாய்த் தான்பலவாய் நிற்பதுவே. 6

எங்குமுளான் யாவும் வலான் யாவுமறி வானெனவே
தங்குபல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே. 7

வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்
கீண்டுபொரு ளாயதனை யீட்டுவதாய் நிற்குமிதே. 8
காண்பார்தங் காட்சியாய்க் காண்பாராய்க் காண்பொரு
[ளாய்
மாண்பார்ந் திருக்கும்,வகுத்துரைக்க வொண்ணாதே. 9

எல்லாந் தானாகி யிரிந்திடினும் இஃதறிய
வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாங் கண்டவரே. 10

மற்றிதனைக் கண்டார் மலமற்றார் துன்பமற்றார்;
பற்றிதனைக் கொண்டார் பயனைத்துங் கண்டாரே. 11

இப்பொருளைக் கண்டார் இடருக்கோர் எல்லைகண்டார்;
எப்பொருளுந் தாம்பெற்றிங் கின்பநிலை யெய்துவரே. 12

வேண்டுவ வெலாம் பெறுவார் வேண்டா ரெதனையுமற்
றீண்டுபுவி யோரவரை யீசரெனப் போற்றுவரே. 13

ஒன்றுமே வேண்டா துலகனைத்தும் ஆளுவர்காண்;
என்றுமே யிப்பொருளோ டேகாந்தத் துள்ளவரே. 14

வெள்ளமடா தம்பி விரும்பியபோ தெய்திநின
துள்ள மிசைத் தானமுத வூற்றாய்ப் பொழியுமடா! 15

யாண்டுமிந்த இன்பவெள்ளம் என்றுநின்னுள் வீழ்வதற்கே
வேண்டு முபாயம் மிகவுமெளி தாகுமடா! 16

எண்ணமிட்ட லேபோதும் எண்ணுவதே இவ்வின்பத்
தண்ணமுதை யுள்ளே ததும்பப் புரியுமடா! 17

எங்கு நிறைந்திருந்த ஈசவெள்ள மென்னகத்தே
பொங்குகின்ற தென்றெண்ணிப் போற்றி நின்றாற்
[போதுமடா! 18

யாதுமாம் ஈசவெள்ளம் என்னுள் நிரம்பியதென்
றோதுவதே போதுமதை உள்ளுவதே போதுமடா! 19

காவித் துணிவேண்டா,காற்றைச் சடைவேண்டா
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை யெய்துதற்கே 20

சாத்திரங்கள் வேண்டா சதுமறைக ளேதுமில்லை;
தோத்திரங்க ளில்லையுளந் தொட்டுநின்றாற் போதுமடா! 21

தவமொன்று மில்லையொரு சாதனையு மில்லையடா!
சிவமொன்றே யுள்ளதெனச் சிந்தைசெய்தாற்
போதுமடா! 22

சந்ததமு மெங்குமெல்லாந் தானாகி நின்றசிவம்
வந்தெனுளே பாயுதென்று வாய்சொன்னாற் போதுமடா! 23

நித்தசிவ வெள்ள மென்னுள் வீழ்ந்து நிரம்புதென்றுன்
சித்தமிசைக் கொள்ளுஞ்சிரத்தை யொன்றே போதுமடா! 24

contd.,

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 03, 2016, 07:04:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47617
  • View Profile
We can infer from Sri Devaraja Mudaliar's Day by Day with Bhagavan, the diary entry dated June 3rd, 1946,
that the great Tamizh poet Bharathi indeed did once visit Maharshi Ramana, during the Skandasramam
period (1915-1922)   This is quoted below:

'G.V. Subbaramayya:  Did Subramania Bharati ever come to Bhagavan?'

'Bhagavan:  I think he did once.  It was when we were on the Hill.  One evening when only Sivayya (later
Kutralam Mauni Swami) was with me, someone came and sat for nearly an hour before me and then went
away without saying a word.  Later when I saw the pictures of Bharati, I thought it must have been he.'

Bharati quit Tamizh daily Swadesamitran as its Assistant Editor to the join the Tamizh weekly India in 1906.
Following the Bengal Partititon riots of 1905, he sought refuge in French Pondicherry owing to persecution
of freedom activists by the British powers.  When the First World War was over in 1918,   Bharati was
granted safe residence out of Pondy, in his home town in Tirunelveli district.  From 1920. upon the
invitation of his penultimate employer, Swadesamitran, he resumed as its Assistant Editor in Chennai.     

Sri Pe.Su.Mani, a doyen among the relentless journal researchers,  and who is still active, dug out from the
archival issues of the Swadesamitran, the fact that Bharati's twin talks at the Arunchaleswara Temple
precincts, of May 1921, had been reported in the issues immediately following the events, in Mitran issues
of May 3rd and 5th under the banner 'Bharati in Tiruvannamalai'.

contd.,

Arunachala Siva.           

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47617
  • View Profile
The first talk, on 'Common Commerce', was held opposite the Eastern Gopuram entrance on 2nd May 1921,
and was reported in the news paper on May 3rd.

The second talk, on 'India's Future', was held in the 16-Pillar Hall in the Big Temple, on May 3rd and
reported in Mitran of May 5th.  (See the Asramam's Tamizh Souvenir commemorating the 125th Jayanti
in 2004.  The salient points of Sri Pe.Su. Mani's research are available in Annamalaiyil Aana Jothi in
Sri La. Su. Rangarajan's article, Maharishiyum Mahaakaviyum.)

Thus that silent communion of an hour with Bhagavan Ramana Maharshi could have taken place on
May 1st, 1921.

Sri Ilaya Raaja, renowned composer and ardent devotee of Bhagavan Sri Ramana, had come across the
Day by Day with Bhagavan entry a few years ago, and his curiosity was sufficient enough for him  to wish
to know which poem among Bharati's body of work around the topic of Jnana and Sakti would qualify
as the one written following his undoubtedly inspiring, silent communion in Ramana Mauna Magic.

He conveyed his curiosity immediately to Sri Sundaram Anna, our President, who thought it fit to ask me
for my input.  The literary hound in me awakened and I sifted through the lot of those of Bharati's poems
under Vedanta, and leaving aside occurrences of powerful single verses on advaitic Sahaja Samadhi,
I zeroed onto Para Siva VeLLam among those of sufficient 'weight.'

It is serendipitous, and stunning, that we are given a 'feel' of what Bharati found himself helplessly soaked in.

contd.,

Arunachala Siva.           

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47617
  • View Profile
The Song of Supreme Siva:

A Surge there is named God by Vedic sages
  Encompassing all as Self;  within and without

Objects seen, considered in mind, held within
  As understanding -- all arise off that

Limitless, without separation, unattached
 As Being and Absence, confounding the clever ones.

As pure space, as consciousness, as the cloud
 Raining diverse Energies, mating, dispersing atoms

In dimensions gross and subtle and the casual,
  Beyond, where all selfhood becomes Self.

Devoid of particular self yet itself the sole one
  Standing all the same as multiple selves

It is here, that many faiths proclaim as
 The omnipresent, omnipotent, omniscient Person

That it is that stands as Desire of those desirous
 As their fulfiller and the object and the provider

As sight, the seer, and the seen it abides
 Majestic frustrating full analysis.

Though it has of itself become the all, the knowledge of Truth
 Swear that but a rare one can know It.

The seer of this is freed of taint, freed of sorrow
  The desirer of this realizes the fruit of all desirables.

The perceiver of this Substance is done with obstructions
  Finding in all that accrues, the resident Joy

All their needs met; rejecting nothing
 Them, the earthlings praise as the Master divine.

Wanting nothing they rule the world
  Rejoicing within in solitary companionship of the One

A flood, dear brother, the desired One ever at hand
  Surging from within, the spring of Immortality

The needed ruse to occasion this Eternal
  Bliss flood is indeed simple, very simple!

The act of attention; the phenomenon of thinking;
  The direction within; the Reality is patent.

It is sufficient if one were to reinforce with feeling;
  Praising the Divine omnipresence, gushing too from
  Here within.

It is enough to repeat 'Divine Flood which has become all this
  Is bubbling forth from within me.'  Feel thus.
   That's enough!

No need for ochre robe, not matted hair
  Feeling conviction is sufficient to attain to the
   Transcendent Reality.

No need for scripture, no need for cannon
  No need for eulogy.  Mind stilled in touch of feeling will do.

No place for tough tapas; none for practice of sadhana;
  The thought given room 'Siva is all that exists', delivers!

Let the mouth utter, 'The One Sivam, transcendent,
  Standing everywhere, as All, for all time, courses through
  Me here!'  That is ample!

Faith for the form, 'The Eternal Siva Flood of Self
  Surges and flows through me.'

Mind thus permeated, this conviction alone
  will do!

(The original Tamizh poem of Subramania Bharati is given as the first post.)

concluded.

Arunachala Siva.         
                             
« Last Edit: April 06, 2016, 02:06:55 PM by Subramanian.R »

ramanaduli

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 851
  • View Profile
Dear sir.                                                                                            Thank you very much for bringing bharathi's poem and the explanation. Yes. He is a realised soul. We can see frim his poems. As he realised the truth he could do thread ceremony to a non brahmin. He sings all are dream 'nirpaduve nadapaduve neengal ellam sopanam. When he visited bhagavan he might have been drenched in para oli so there was no conversation. For bhagavan everything is himself only. It is like talking to himself. Thanks for writing here .

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 965
  • View Profile
certainly Maha Kavi Bharathiar visited Bhagavan and as a scholar and poet he deserved the darshan of Bhagavan and his grace.

But it just stops at that, like other great scholars and Maharajas Bharathiar is yet another literary scholar to have visited Bhagavan.

Any other comparison on his spiritual heights par excellence his (Bharathiyar's) real credentials is equally just a poetic adulation.

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 965
  • View Profile
Dear sir.                                                                                            Thank you very much for bringing bharathi's poem and the explanation. Yes. He is a realised soul. We can see frim his poems. As he realised the truth he could do thread ceremony to a non brahmin. He sings all are dream 'nirpaduve nadapaduve neengal ellam sopanam. When he visited bhagavan he might have been drenched in para oli so there was no conversation. For bhagavan everything is himself only. It is like talking to himself. Thanks for writing here .

I am very happy that along with others, you have discovered the realization of Bharathiar.  very nice.  many people experienced total stillness and bliss in front of Bhagavan.  but the state left them once they moved out from the vicinity of Bhagavan and his ashram.

nirpaduve nadapaduve is actually a indirect hitting into the maya philosophy.   why not? anybody can do thread ceremony to anybody.  Ganapathi muni also tried to do this but it was on the merit of his real thejas and tapas.   

when I tell all this I will not be liked by many. but fact is fact. Bharathiar is a social reformer, a tamil poet and visionary of political ideologies.  Nothing to do with religions, tapas, shraddha, faith, realization, jnanitvam etc.

Tomorrow someone will say Einstein is a jnani. we have to listen. because they are great .

Bhagavan commented once, when you are a pandit, people will garland you and give you lot of respect.

But Bharathiar is such a pundit that both hard core atheists and intense sadhakas agree that he is great.  what an unparalleled achievement?
he is equally nice . because his poems has multi faces. his shishya is still greater. that is why one of Bharathiar's relatives sometime before met that dasan and infact wrote an article as if it is a power of presence.

but this is kali yuga.  we should be accepting this jnanitvam of Bharathiar which is promoted tirelessly .ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 965
  • View Profile
dear Subramaniam sir,

when I saw the title Flood of Transcendent Beatitude, I could only re-collect Muruganar's Non-Dual Consciousness: The Flood Tide of Bliss ( Sri Ramana Anubhuthi). 

Muruganar was realized soul and in fact he made a vow only to praise Bhagavan and his teachings after coming to Bhagavan. he stopped writing other topics.

This Bharathiar poem may benefit many sadhaks .  it will be like reading a cooking recipe and trying to quench the hunger.

I hope that sadhaks don't venture out all of 'other secular' poems of Bharathiar in some adventurous mood lest they will get thoroughly confused.