Author Topic: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2015-2016.  (Read 4816 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2015-2016.
« on: December 17, 2015, 01:20:12 PM »
Verse 1:


ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.(1)


O lass with bright and long eyes !
Having hearkened To our hymning the rare and immense Flame That is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound Of the benedictory words in praise of the God of gods Who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her Flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Empaavaai !

( I request Mr. Ravi to write about Tiruppavai.)
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 08:31:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #1 on: December 18, 2015, 10:26:38 AM »
Today is the second day of Dhanur month.   The Tiruvembavai song of day is given below:


Verse  2:பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்நாம்
    பேசும்போ தெப்போதிப் போதா ரமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
    சீசி யிவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடமீதோ விண்ணோர்க ளேத்துதற்குக்
    கூசு மலர்ப்பாதந் தந்தருள வந்தருளுந்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
    ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோ ரெம்பாவாய். (2) In Our confabulation during night as well as day,
You would say:
``My love is for Siva,
the supernal Flame.
`` Lo,
did you now transfer your love to your flower-strewn bed,
O you be-jewelled belle?
``Fie,
fie on you,
O ye be-jewelled?
Are these a few of your denigrating remarks?
Is this the time To sport and make fun?
He whose form is Light,
Has deigned to come down to grace us with His lotus-like feet which shy away when the celestials Hail them.
He is the Lord of Siva-loka;
He is The Lord-God of the ChitRambalam at Thillai.
Who indeed are His loving devotees?
Who indeed are we,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 10:29:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #2 on: December 19, 2015, 08:14:02 AM »
Today is the third day of Dhanur month:


Verse 3:

முத்தன்ன வெண்நகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்து ஆட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நஞ்சிவனை
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய்.O One whose teeth are white as pearl !
You will daily Wake up before we bestir,
come before us And affirm thus:
``The form of our Sire is bliss;
He is The One ambrosial.
`` Thus,
even thus,
will you Utter words suffused with your salival sweetness.
Well,
come,
open your door.
``You foster great love for our God;
Yours indeed is Hoary servitorship.
If you who are Established in the service of Siva,
do away with our ? The new servitors` littleness and rule us,
Will it spell evil?
`` ``Ha,
is your love deceptious?
Do we not all of us,
Know that your love is true?
Will not those Of chastened heart,
hymn and hail our Siva?
Well,
we who have come to wake you up,
Deserve all these,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 19, 2015, 08:21:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #3 on: December 20, 2015, 06:46:58 AM »
Verse 4:


ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
    கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
    கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்ணெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவந்
    தெண்ணிக் குறையில் துயிலேலோ ரெம்பாவாய். (4)


O One of pearly white teeth,
has it not dawned yet for you?
Have they all ? the beautiful psittacine warblers,
arrived?
We will count and report to you truly;
yet do not meanwhile,
Close your eyes and waste your time.
He is the peerless and supernal Catholicon;
He is the lofty import Of the Vedas;
He is the One that sweetens our vision:
We should so sing of Him that our hearts should melt And our souls should dissolve in ecstasy.
So,
we will not do the reckoning.
May you come out And do it;
if there be any deficit in number,
Go back to slumber on,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #4 on: December 21, 2015, 11:14:28 AM »
Verse 5:


மாலறியா நான்முகனுங் காணா மலையினைநாம்
    போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
    ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டுஞ்
    சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்
றோலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
    ஏலக் குழலி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 


``We know of Annamalai unknown to Vishnu and un-beheld By Brahma,
the Four-faced.
`` Thus you -- The deceptious one in whose mouth,
milk and honey flow--,
Articulate falsehoods in which you are well versed.
Come and unbar the doors of your threshold.
Lo,
the earth,
the heaven and the dwellers Of other planets,
admiring His beauty -- rare to be Comprehended --,
sing of His great qualities By which He enslaves us,
rids us of our flaws And rules us in grace.
Thus they hail Him And chant:
``Siva !
O Siva !
`` Though they cry hoarse,
You whose tresses are perfumed,
do not feel it,
Aye,
do not feel it.
Such is your plight,
Empaavaai !
.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #5 on: December 22, 2015, 07:47:16 AM »
Verse 6:


மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
    நானே யெழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
    வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும்
    ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


O gazelle-like one,
you said:
``On the morrow,
I myself Will come to wake ye up.
`` Pray,
tell us the direction into which your pridian promise shamelessly frittered away.
Has it not dawned for you yet?
Unto us who come Singing the lofty,
long,
ankleted and sacred feet of Him Who is unknown to the heaven,
the earth and all else,
And who on His own free volition deigns to come down To foster us and rule us by enslaving us,
You ope not your lips;
neither does your body melt in love.
Such deportment befits you alone.
Lo,
bestir Yourself and come forth to sing Him who is Our Lord as well as of others,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #6 on: December 23, 2015, 03:16:13 PM »
Verse 7:


அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலவமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.
O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One Impossible to know of by the many celestial;
He is The God of sublime greatness.
When divine instruments Blare His glory,
you would ope your lips and say:
``Siva,
Siva!
`` Even before the sound `Tennaa` is uttered,
you would Melt like wax in fire.
Now listening to our several praises Of Him as `my Chief,
my Monarch and my nectarean One` Will you still slumber on?
Like the addle-pated and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can We say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2015, 03:17:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #7 on: December 24, 2015, 08:45:11 AM »
Verse 8:


கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere;
When instrument melodise the sevenfold music,
White conches blare everywhere.
Well,
we sang of the lofty and non-pareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You ope not your lips.
Is this Indeed the state of hers who in love is devoted to Siva Like Vishnu whose bed is the Sea of Milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2015, 08:46:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #8 on: December 25, 2015, 07:52:49 AM »
Verse 9:


முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
    பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉன் சீரடியோம்
    உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவ ராவார் அவர்உகந்து
    சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    என்ன குறையும் இலோமேலோ ரெம்பாவாய். O Ens who is more ancient than all the most ancient !
O One whose nature is more new than the most new !
We who have You as our Lord-God,
are Your glorious slaves.
We will but adore the scared feet of Your servitors;
We will belong only to them;
it is they who will be Our respective husbands.
What,
in joy,
they bid us,
We will do,
as their slaves.
O our Sovereign-Lord !
If You Bless us thus,
we will lack nothing,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #9 on: December 27, 2015, 08:45:19 AM »
Verse 10:

Tiruvembavai:


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
    போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
    வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
    கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
    ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.Far beyond the seven nether worlds are His ineffable Flower-feet !
His flower-studded crown is the very Peak of all Scriptures !
He is concorporate with His Consort !
His sacred form is not one only.
He is the Genesis Of the Vedas.
He is but hailed by heaven and earth inadequately.
Lo,
His servitors are legion.
O ye flawless clan Of hierodules attached to the shrine of Siva !
What indeed Is His polis?

Arunachala Siva.
What is His name?
Who are His kin?
Who are Strangers unto Him?
How may He be sung,
Empaavaai !

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #10 on: December 28, 2015, 08:29:10 AM »
Verse 11:

Tiru Embavai:மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோ ரெம்பாவாய்.O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are Touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are Freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #11 on: December 29, 2015, 08:00:43 AM »
Verse 12 of Tiru Em Pavai:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடுந்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய். 

He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid Of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Thillai,
holding fire In His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves The heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool
The while chafers circle and bombinate over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles And ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail The auric feet of the Lord and plunge in the great Spring,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2015, 08:02:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #12 on: December 30, 2015, 08:20:23 AM »
Verse 13 of Tiruvachakam:பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.

The pool of deep and swelling water is like unto The harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva, as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes.
And of devotees that come there to wash off their malam*.
Let us barge into the swelling water, plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers And bathe that our breasts and the pool water swell,
Empaavaai !

(*internal and external impurities.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2015, 08:23:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #13 on: December 31, 2015, 07:55:04 AM »
Verse 14:காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
    கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
    வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருள்ஆ மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
    ஆதி திறம்பாடி அந்தம்ஆ மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
    பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோ ரெம்பாவாய்.


Ear-pendants are a-dangle;
jewels wrought of fresh gold sway;
Chaplets on tresses flutter;
swarms of chafers dance:
It is thus we bathe in cool water,
sing of Chitrambalam,
So hymn the import of the Veda that it becomes ours,
Melodies the valiance of Siva ? the Flame -,
hail in verse His wreath of Konrai,
extol in song His being The First as well as the Last and celebrate in solemn strain The greatness of the be bangled Uma`s sacred feet Who severally and commensurate with our attainment,
Fosters us.
Sing of these and bathe,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2015, 07:56:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai and Tirup PaLLi Ezhuchi - Dhanur month 2013-2014
« Reply #14 on: January 01, 2016, 08:10:09 AM »
Verse 15:


ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
    சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
    பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள்
பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவர் ஆமாறும்
    ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
    ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.O ye of beautifully be-jeweled breasts covered by
Breast-bands ! Now and then would she say : ?Our God!?
Lo, now her mouth ceases not to articulate the praises
Of Our Lord; her mind rejoices exceedingly;
From her eyes flow long streams of tears non-stop;
She falls on the ground but once and does her
Adoration without raising; never would she worship
Other gods. Is it thus one gets maddened
By the Great God? Lo, who indeed is the One whose
Form is Gnosis and who enslaves others thus?
We will, with full-throated ease hail Him and may you
Leap into the beautiful and flower-studded pool
And bathe, Empaavaai !

Arunachala Siva.