Author Topic: Kaivalya Navaneetam  (Read 45234 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #60 on: September 12, 2015, 05:24:55 PM »
Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:விண் ஒன்றை மகா விண் என்றும்
ஏக விண் என்றும் பாரின்
 மண் ஒன்று கட விண் என்றும்
  மருவிய சல விண் என்றும்
எண்ணுங் கற்பனை போல் ஒன்றே
 எங்குமாம் பிரம ஈசன்
அண்ணும் கூடத்தன் சீவ
 நான்குசை தந்யமாமே. (58)


Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:

Just as the Ether though single is fourfold ass the wide expanse, the ether in the clouds, the ether
in the pot, and the reflection in water, so Chit (Consciousness), which is single, is called the all
pervading Brahman, Isvara, the Self and the Jiva.

Arunachala Siva.     
« Last Edit: September 12, 2015, 05:26:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #61 on: September 12, 2015, 05:28:07 PM »


Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:பூச்சிய ஈசன் சீவன்
 புகல் பதம் இரண்டினுக்கும்
வாச்சியம் லட்சியம் தான்
 மல மிலாப் பிரமம் ஆன்மா
காச்சிய பாலின் நெய் போல்
 கலந்து ஒன்றாங் கடைந்தெடுக்கும்
ஆச்சியம் என்ன உன்னை
 அறிந்து நீ பிறிந்து கொள்ளே. (58)

Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:

In the Maha Vaakya referred to , the word 'That' stands for almighty Isvara, and 'thou' stands for
the Jiva. But ultimately both mean Brahman, who is free from Maya and the inner Self who is free
from limitations.  They are now mutually bound up like the butter in boiled milk.  Just as the milk is
churned and the butter separated, so also, you should realize the Self and thus stand apart.

Arunachala Siva.       


« Last Edit: September 12, 2015, 05:30:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #62 on: September 12, 2015, 05:31:42 PM »
Verse 60 of Kaivalya Navaneetham:


பிறிவது எப்படி என்றக்கால்
 பிணமாகும் மூடன் என்னும்
அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்
 ஐம்பூத விகாரம் அன்றோ
வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின்
 விடுவது போல் உன் மூக்கால்
எறி பிராணனும் நீ அல்லை
 இராசத குண விகாரம். (60)


Verse 60 of Kaivalya Navaneetham:

The way to get rid of the trappings (of Jiva) is to kill the present idea that I am the body, which is
only a corpse after all, for it is a mere assemblage of the five elements.  Nor can you be the breath
which moves through the nostrils like the blasts of air blown by bellows.  It is simply a function of
Rajoguna. (60)

Arunachala Siva. « Last Edit: September 12, 2015, 05:37:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #63 on: September 12, 2015, 05:38:41 PM »

Verse 61 of Kaivalya Navaneetham:


கரணமா மனது புத்தி
 கருத்தாவா அவை ஆன்மாவோ
தரமுள இரண்டு கோசம்
 சத்துவ குண விகாரம்
வரமறு துயிலாநந்தம்
 அயனையும் நான் என்னாதே
விரவிய தம அஞ்ஞானம்
 விருத்தியின் விகாரமாமே. (61)


Verse 61 of Kaivalya Navaneetham:

Can the Self be the intellect or the mind which stand to each other in relation of agent and instrument?
These two sheaths are only modes of sattva guna. Let not the unedifying bliss of deep sleep be mistaken
for the Self, for it is only a mode of tamoguna. (61)

Arunachala Siva.« Last Edit: September 12, 2015, 05:41:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #64 on: September 12, 2015, 05:42:41 PM »
Verse 62 of Kaivalya Navaneetham:

பஞ்ச கோசமும் விட்டு அப்பால்
 பார்க்கின்ற போதே பாழே
விஞ்சியது அது அல்லாமல்
 வேறொன்றும் தெரியக் காணேன்
அஞ்சன இருளையோ நான்
 அகம் என அனுபவிப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே என்றன்
 அகன் மதி தெளியச் சொல்வார். (62)

Verse 62 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple :  'When I dissolved from the five sheaths and look  beyond, there remains only a void.
I see nothing more than that.  Am I take to take this blank for the supreme experience of the Self?
Tell me this truly, my Master.'

Arunachala Siva.   


« Last Edit: September 12, 2015, 05:44:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #65 on: September 12, 2015, 05:45:53 PM »
Verse 64 of Kaivalya Navaneetham:


முன் புகல் தசமன் புத்தி
 மோகத்தால் எண்ணி எண்ணி
ஒன்பது பேரைக் கண்ட
 ஒருவானாம் தன்னைக் காணாத
பின் பவன் இடையில் கண்ட
 பெரிய பாழ் அவனோ பாராய்
அன்புள மகனே காண்பது
 அடங்கலும் காண்பாய் நீயே. (64)


Verse 64 of Kaivalya Navaneetham:

On this request of the disciple, the Master further said: 'In the anecdote of the tenth man,
of deluded intellect, after counting only nine and not recognizing himself as the tenth, was stupefied.
Can such stupor be the tenth man?  Good Son? You are the seer of all (the void and the five sheaths)'

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 12, 2015, 05:48:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #66 on: September 12, 2015, 06:29:30 PM »
Verse 65 of Kaivalya Navaneetham:

தூல சூக்கும அஞ்ஞானம்
 தோன்றும் மூன்று அவத்தை தாமும்
காலமோர் மூன்றும் சன்மக்
 கடல் எழும் கல்லோலங்கள்
போலவே வந்து வந்து
 போன எத்தனை என்பேன் நான்
ஆலமர் கடவுளாணை
 அவைக்கெல்லாம் சாட்சி நீயே. (65)

Verse 65 of Kaivalya Navaneetham:

By the Lord under the sacred Banyan tree! Speak the truth:  You are the unchanging Witness
of the gross, subtle and causal ignorance, the waking, dream and deep sleep states, and the
passage of Time, - past, present and future, which endlessly rise and fall, like waves in the ocean of Bliss.

Arunachala Siva.     

« Last Edit: September 12, 2015, 06:31:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #67 on: September 12, 2015, 06:34:00 PM »
Verse  66 of Kaivalya Naveetham:

எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை
 ஏது கொண்டு அறிவேன் என்று
சொல்லாதே சுயமாம் ஜோதிச்
 சுடருக்கு சுடர் வேறு உண்டோ
பல்லார் முன் தசமன் தன்னைப்
 பார்ப்பதும் தனைக் கொண்டே தான்
அல்லாமல் பதினொன்றானும்
 அவனிடத்து உண்டோ பாராய். (66)Verse 66 of Kaivalya Navaneetham:

Do not ask 'By what light shall I see myself who am all seeing Witness?  Can there be a light to
illumine the self luminous Light?  The tenth man knows himself as such among the others --
Is there an eleventh man in him?

Arunachala Siva« Last Edit: September 12, 2015, 06:35:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #68 on: September 12, 2015, 06:36:49 PM »
Verse 67 of Kaivalya Navaneetham:


அறிவுக்கு அறிவு செய்யும்
 அறிவு வேறு உண்டு என்று எண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க்
 கனவத்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருள் நீ அல்லை
  அறிபடா பொருள் நீ அல்லை 
அறிபொருள் ஆகும் உன்னை
 அனுபவித்து அறிவாய் நீயே. (67)


Verse 67 of Kaivalya Navaneetham:

To argue that knowledge is necessary to make knowledge known, is foolish, and leads to interminable
controversy.  You are neither known nor unknown. Realize yourself as self-shining Knowledge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 06:38:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #69 on: September 12, 2015, 06:40:02 PM »
Verse 68 of Kaivalya Navaneetham:

மதுரமாம் கட்டி சுட்ட
 மாப் பணியாரம் எல்லாம்
மதுரம் ஆக்கிய அதற்கு
 மதுரம் தான் சுபாவம் அன்றோ
அது இது எனும் சடங்கள்
 அறிவாக அறிவைத் தந்தே
அது இது இரண்டும் ஆகா
 அகம் பொருள் அறிவாய் நீயே. (68)


Verse 68 of Kaivalya Navaneetham:

Is it not because that the nature of sugar is to be sweet that makes the sweets sweet?
Realize yourself as the meaning of 'I', which ,makes objects known as 'this' and 'that', and Itself
lies beyond them.

Arunachala Siva.   


« Last Edit: September 12, 2015, 06:42:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #70 on: September 12, 2015, 06:43:29 PM »
Verse 69 of Kaivalya Navaneetham:

இந்த நீ துவம் பதத்தில்
 இலட்சியப் பொருளாமென்றும்
பந்தமில் பிரமமே தற்
 பதந்தனில் இலட்சியார்த்தம்
அந்த மாஞ் சீவன் ஈசன்
 அவர்களே வாச்சியார்த்தம்
சந்ததம் பேதம் ஆவார்
 தமக்கு இக் ஐய்க்கியம் கூடாதே. (69)

Verse 69 of Kaivalya Navaneetham:

The Self, as described above, is the primary meaning of 'thou' (in the maha vaakya: That thou art').
Brahman which is never bound by limitations is the primary meaning of 'That'.  Their secondary
meaning are the transient Jiva and Isvara, respectively.  Two separate identities can never be identical.

Arunachala Siva. « Last Edit: September 12, 2015, 06:45:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #71 on: September 13, 2015, 05:03:45 PM »
verso 70 of Kaivalya Navaneetham:


பேதமானதுவும் கேளாய்
 பெயராலும் இடங்களாலும்
மோதரு உபாதி யாலும்
 உடலாலும் உணர்வினாலும்
பாதலம் விசும்பு போலப்
 பல தூரம் அகன்று நிற்பர்
ஆதலால் இவர்க்கு என் நாளும்
 ஐய்க்கியம் என்பது கூடாதே. (70)


Verse 70 of Kaivalya Navaneetham:

The distinctions between Isvara, and the Jiva are due to their names, localities, artificial limitations,
bodies and capacities. They are so far apart as the upper and nether regions.  Their identity is
unthinkable with these associations. (70)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: September 13, 2015, 05:06:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #72 on: September 13, 2015, 05:07:51 PM »
Verse 71 of Kaivalya Navaneetham:


வட நூல் வல்லவர்கள் சொல்லும்
 வாசகப் பொருள் சேராமல்
இடராகில் பொருளாம் வண்ணம்
 இலக்கணை உரையாற் கொள்வார்
திடமான அதுவும் மூன்றாச்
 செப்புவார் விட்டதென்றும்
விடல் இலாதென்றும் விட்டு
 விடாதது என்றும் பே\ராமே. (71)


Verse 71 of Kaivalya Navaneetham:

When the conventional acceptance of term appear inconsistent, the pandits of Sanskrit bring out
the true meanings by employing three methods of exegesis:  dis-junction, conjunction. or the two
combined. (jahat lakshana, ajahat lakshna and jahjadajahat lakshana.)

Arunachala Siva.     « Last Edit: September 13, 2015, 05:09:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #73 on: September 13, 2015, 05:15:10 PM »
Verse 72 of Kaivalya Navaneetham:

கங்கையில் கோசம் என்றும்
 கருப்புச் சேப்பு ஓடுதென்றும்
தங்கிய சோயம் தேவ
 தத்தன் என்றும் சொல்வார்கள்
இங்கு தாரணங்களாக்கி
 இந்த மூன்று உரைகளாலே
துங்க நூல் விரோதமான
 சொல் எலாம் பொருளாம் தானே.  (72)Verse 78 of Kaivalya Navaneetham:

1.'The house on the Ganga - meaning that the house on the shore of the Ganga, not on the waters of the river.

2. 'The black remained and the red  fled' - meaning the black cows remained and the red horses fled.

3. and "This is that Devadattta' -  This is that Devadatta, say I saw in Tiruvannamalai.

are respective examples of the above.  The apparent contradiction in several scriptural passages are eliminated by a judicious use of these exegetical methods.

Here, only the last one is applicable.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #74 on: September 13, 2015, 05:19:54 PM »


Verse 73 of Kaivalya Navaneetham:பன்னிய சோயம் என்னும்
 பதங்களின் வாச்சியார்த்தம்
அன்னிய தேசம் காலம் எல்லாம்
 சொன்ன அவ் விரோதம் விட்டுத்
தொடர் இலக்கியம் விடாமல்
 உன்னிடு தேவ தத்தன்   
ஒருவனை வெளியாக் காட்டும். (80)


Verse  73 of kaivlaya Navaneetham in English.


In the example: 'This is that Devadatta', the man who was seen in another place and on another
occasion, and also known as Devadatta, is this man who is seen in this place and on this occasion.
Although the time and place are different, a little consideration reveals the man to be the same.

Arunachala Siva.