Author Topic: Kaivalya Navaneetam  (Read 45109 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #270 on: September 22, 2015, 05:16:45 PM »
Verse 273 of Kaivalya Navaneetham:நான் என்ற பிரமமான
 நானே நான் அறியேன் என்றால்
நான் என்பது ஏது பின்னை
 நம்முடையப் புந்தி தன்னில்
சாகுமே சாவாதாகி
 நான் என நிறைந்திருந்த
ஞானமா நானே நானே.  (273)


Verse 274 of Kaivalya Navaneetham:


நிறைந்தவாறு எந்த வாறு
 நிலை தெரிந்திலன் என்றாயேல்
அறிந்ததாம் சுழுத்தி தன்னில்
 ஆனந்தம் அதுவே ஆகும்
குறைந்ததற்கு ஆனந்தம் தான்
 குவலயம் தன்னில் இல்லை
நிறைந்ததே இந்த ஆன்மா
 நிதானம் இவ் அறிவு தானே. (274)


Verses 273 and 274 of Kaivalya Navaneetham:

Q: If I am Brahman, how does it happen that I do not know this 'I"?

A: Who says 'i' now?

Q: The intellect.

A: If the intellect gets lost in a swoon. That which remains is never lost, as perfect Consciousness is 'I'.

Q: The state of perfection is not clear to me. How can I experience it?

A: There is the experience of happiness in deep sleep and it is That. No happiness can be experienced anywhere when a want is felt.  Therefore the Self must be this perfection.  This is the Source of all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 05:18:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #271 on: September 22, 2015, 05:19:16 PM »
Verse 275 of Kaivalya Navaneetham:மனத்தினால் எண்ணித்தானே
 வந்தது இவ் உலகமாகும்
நினைத்திடில் அனேக லோக
 நிற்பது அவ் அறிவில் அன்றோ
அனைத்தையும் கடந்து அப்பாலும்
 அந்த மற்று அறிவு இதாமென்று
எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்
 ஏகாமாய் நிறைந்தோன் நானே. (275)Verse 275 of Kaivalya Navaneetham:

The cosmos originated in the imagination of the mind.  Reason shows that these worlds have their
being in that Consciousness. If the inquiry is pursued into the Self as transcending all this extending
limitless, 'I' remains as the one perfect Being.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #272 on: September 22, 2015, 05:21:22 PM »
Verse 276 of Kaivalya Navaneetham:


அந்தவாறு இருந்து கொண்டே
 ஆனந்தம் அனுபவிக்க
எந்தவாறு இருந்து கொண்டால்
 எனக்கிது தெரியும் என்னில்
இந்த மூன்று அவத்தை தம்முள்
 எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவாறு இருந்து நீயும்
 ஆனந்தம் அடையலாமே.(276)

Verse 276 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How should I remain so that I may experience what you have described as Bliss?'

Master: 'If get rid of that mode of mind which gives rise to the states of waking, dream and deep sleep, you will remain ass your true Being and also experience Bliss.'

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #273 on: September 22, 2015, 05:22:57 PM »
Verse 277 of Kaivalya Navaneetham:


வாதனா வசத்தினாலே
 வருகின்ற விருத்தி எல்லாம்
ஏதினால் ஆடக்கல்  ஆகும்
 என்று தான் விசாரம் செய்யில்
போதமாம் இராசன் தானாய்
 பூந்தியைப் புலன்கள் எல்லாம்
ததரா இருக்கப் பெற்றால்
 சகலமும் அடங்கும் தானே. (277)


Verse 277 of Kaivalya Navaneetham:

If you ask how to control the activities of the mind, rising up from its latencies;  rule  over the
intellect and senses as your slaves.  They will become extinct.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #274 on: September 22, 2015, 05:24:26 PM »
Verse 278 of Kaivalya Navaneetham:விருத்திகள் அடக்க இன்னம்
 வினோதமாம் யோகத்தாலே
துருத்தி போல் ஊது மூச்சைச்
 சுகமுடன் அடக்கி நிற்கும்
கருத்ததற்கில்லை என்னில்
 காரண சரீரம் ஆகிப்
பெருத்தது ஓர் அவித்தை தன்னைப்
 பிடுங்கிடல் அடங்கும் தானே. (278)


Verse 278 of Kaivalya Navaneetham:

Also by gentle control of the breath which blows like a bellows, the activities of the mind cease.
If you are not inclined to practice this yoga, they will cease if you root out the massive ignorance
of the causal body.  Then too the mind stops its activities.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #275 on: September 22, 2015, 05:26:15 PM »
Verse 279 of Kaivalya Navaneetham:காரண சரீரம் தன்னைக்
 களைவது எவ்வாறென்று ஓதில்
ஆரணம் பொய் சொல்லாதே
 அதன் பொருள் அகத்தில் உய்த்துப்
பூரணமாகும் என் மேல்
 புவனங்களோடு ஒன்றும் என்று
தாரணை வந்த தாகில்
 தரித்திடும் அவித்தை எங்கே. (279)


Verse 279 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'By what means can I root out ignorance, the causal body?'

Master: 'The Srutis can never mislead one.  How can there be ignorance if you firmly fix their
teaching in your mind. 'I am all the perfect being on whom the worlds appear.' '

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #276 on: September 22, 2015, 05:28:14 PM »
Verse 280 of Kaivalya Navaneetham:அப்படி இருக்கச் சித்தம்
 அலைதலால் விவகாரத்தில்
எப்படி கூடும் என்னில்
 என்னை விட்டு ஒன்றும் இல்லை
இப்படி கண்ட வெல்லாம்
 என்மயம் என் கனாப் போல
கற்பிதம் என்று தானே
 காண்கின்ற சித்து நானே. (280)

Verse 280 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How can I remain so when I engage in worldly transactions, with the mind wandering?'

Master: 'There is nothing apart from Me. Whatever is seen, is of Me. I am the 'I' who is consciousness,
which sees all this as fictitious as my dream.'

Arunachala Siva

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #277 on: September 22, 2015, 05:29:50 PM »
Verse 281 of Kaivalya Navaneetham:


சித்து நான் நிறைந்தோன் என்ற
 திட மறவாது இருந்தால்
எத்தனை எண்ணினாலும்
 ஏது செய்தாலும் என்ன
நித்திரை உணர்ந்த பின்பு
 நிற்கின்ற கனாவே போல
அத்தனையும் பொய் தானே
 ஆனந்த வடிவு நானே. (281)


Verse 281 of Kaivalya Navaneetham:

If you always remain aware that 'I' am perfect Consciousness, what does it matter, how much
you think, or what you do? All this is unreal like dream visions after waking. 'I am all-Bliss.'

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #278 on: September 22, 2015, 05:31:47 PM »
Verse 282 of Kaivalya Navaneetham:நான் என உடலைத் தானே 
 நம்பினேன் அனேக ஜன்மம்
ஈனராய்ப் பெரியோராகி
 இருந்தவை எலாம் இப் போது
கானலில் வெள்ளம் போலக்   
 கண்டு சற்குருவினாலே
நான் என என்னைத் தானே
 நம்பி ஈடேறினேனே. (282)


Verse 283 of Kaivalya Navaneetham:


என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்
 அது பாக்கியமோ காணேன்
நன்னிலம் தனில் எழுந்த
 நாரணன்  கிருபையாலே
தன்னியன் ஆனேன் நான் உத்
 தரீயத்தை வீசுகின்றேன்
தன்னியன் இன்னு நானே
 தாண்டவம் ஆடுகின்றேன். (283)


Verse 284 of Kaivalya Navaneetham:


தத்துவ ஞானம் வந்த
 சந்தோட அதிசயத்தால்
நித்தம் ஆடுவன் காண் என்ற
 நிலை முன்னமே அறிந்த
சத்தியம் அதனால் அன்றோ
 தாண்டவா என்று அழைத்தார்
அத்தனை மகிமை உள்ளோர்
 அன்னையும் பிதாவும் தாமே. (284)


Verse 285 of Kaivalya Navaneetham:வந்ததோர் இவ் ஆனந்த
 மகிழ்ச்சியாழ் உடன் சொல்வேன் யான்
சிந்தையில் எழுந்து பொங்கிச்
 செகமெலாம் நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில்லாத தாயிற்று
 அப்படி குரு வேதாந்த
மந்திரம் அருளும் ஈசன்
 மலரடி வணங்கினேனே  (285)


Verses 282-285 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'I had in my countless past incarnations mistaken the body for the Self. High or low,
seeing all as mirage, I have by the grace of my Master realized the Self as 'I' and have been liberated.

What meritorious work have I done?  I cannot describe my good fortune. I am blessed by the grace of my Master,Narayana, of Nannilam ! In my ecstasy I throw my upper cloth in the air, and dance for joy!

How noble have my parents been that they named me Tandava (Dancer), as if they even foresaw that I would be overpowered by the joy of having realized the Self and therefore dance in ecstasy!

Before whom shall I pour forth this ecstatic Bliss of mine! It rises from within, surges up and fills the whole universeand floods unbounded!

I bow to the lotus feet of the Almighty, who was so gracious as to bring me into contact with a Master
who could teach me the Truth according to the holy texts!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2015, 05:35:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #279 on: September 22, 2015, 05:36:11 PM »
Verse 286 of Kaivalya Navaneetham:


வித்தியானந்தம் இந்த
 விதமென விளம்பினோமே
பத்தியால் இந்த நூலைப்
 பார்த்து அனுபவித்த பேர்கள்
நித்திய தரும நிட்டை
 நிலை தனை அறிந்து சீவன்
முக்தியை அடைந்து இருந்த
 முனிவரர் ஆகுவாரே. (286)

Verse 287 of Kaivalya Navaneetham:


ஆரணப் பொருளாம் வித்தியா
 நந்தம் விளங்க வேதும்
காரணம் குறைவிலாமல்
 கைவல்ய நவநீதத்தைப்
பூரணமாக்க வேண்டிப்
 பூர்வமாம் நன்னிலத்தில்
நாரண குரு நமக்கு
 நவின்றனர் கனவில் வந்தே. (287)

Verse 286 and 287 of Kaivalya Navaneetham:

Such is Vidyananda.  Those who study this work with devotion will realize the high state of repose
and be liberated here and now.  In order that all may clearly understand Vidyananda, the true spirit
of holy books, in Nannilam, Master Narayana appeared in my samadhi and commanded me to make
this Kaivalya Navaneetham,  perfect in every detail and free from defect.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2015, 05:38:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #280 on: September 22, 2015, 05:39:21 PM »
Verse 288 of Kaivalya Navaneetham:


குலவு சற்குருவின் பாதக்
 குளிர் புனல் தலை மேல் கொண்டார்
உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம்
 உற்ற பேறு அடைவார் போல
நல மெய்யாகிய கைவல்ய
 நவநீத நூலைக் கற்றோர்
பல கலை ஞான நூல்கள்
 படித்த ஞானிகளாய் வாழ்வார். (288)


Verse 288 of Kaivalya Navaneetham:

Just as the refreshing, cool water from the holy feet of one's Master sprinkled on one's head
confers all the merits obtained from all the holy places of pilgrimage and their waters, so also the
learners of this unique work acquire the merits of all the holy books and live as Sages in the world.

Arunachala Siva.


(P.S. With this, the original 288 verses and their translation in English are completed.  However.
Munagala Venkataramiah the translator has added 5 more English translations for which verses
are not available in Tamizh in the original Sri Ramanasramam book.  However, I am giving only the
English translations in my succeeding posts.)

Sri Ramanarpanamastu.
« Last Edit: September 22, 2015, 05:42:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #281 on: September 22, 2015, 05:53:24 PM »

Additional translations given by Munagala Venkataramiah in his book:

1. Through the Grace of his Lord, Tandavesa, has shown how, freeing oneself from everything
interior and exterior one may be transformed into the ONE and having been convinced that the
intended sense of the Vedas, which are beyond thought is 'I' and that the body and such are but
modes of sound (nada), one may become the 'All Eye' and see everything as oneself.

2. Those who, without wavering, recognize the One Witness of blazing lustre - turiyateeta, which
is perfected in the meaning of those three most excellent words: Thou art That - will unravel the knot
of 'differences' and overcoming every obstacle, will be themselves absorbed in the SELF.

3. This is the delight of knowledge spoken of by the Vedas. Those who worship the feet of Narayana,
who has described it, are without blemish; those who, through the teacher of this pupil., approach
the stage in which doubt is finished and steadily go forward to Perfection, will obtain spotless emancipation.

Arunachala Siva.           

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Kaivalya Navaneetam
« Reply #282 on: September 22, 2015, 05:55:39 PM »
Additional translations for which there are no Tamizh verses - contd.,

4. The author has, through the two parts of this work, kindled the sublime light of the spirit, so that
eternal darkness of Maya may perish and, clearing all doubts rising from mental knowledge, which is
affected by differences, has subjected the disciple to himself.

5. Praise, praise, to the author of my salvation! He placed on his head the foot of Narayana, the Infinite Lord, who had made him his slave, and who, by means of the process of negation had destroyed what
through imposition had arisen as a  mere fictitious appearance, and put me in such a condition that I,
with eyes of grace, can remain for ever the Spectator.

Additional translations concluded.

Sri Ramanarpanamastu.

All Glory to Sri Bhagavan Ramana Maharshi.

Arunachala Siva.