Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 617920 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6390 on: February 06, 2017, 08:39:32 AM »
Verse  6:


ஈசனையே பணிந்துருகி
    இன்பமிகக் களிப்பெய்திப்
பேசினவாய் தழுதழுப்பக்
    கண்ணீரின் பெருந்தாரை
மாசிலா நீறழித்தங்
    கருவிதர மயிர்சிலிர்ப்பக்
கூசியே யுடல்கம்பித்
    திடுவார்மெய்க் குணமிக்கார்.


They hail the Lord alone, melt in devotion, and feeling
Exceedingly joyous, their very speech becomes incoherent;
The great flood of tears cascading down, washes
Away the flawless holy ash applied to their chests;
The hair on their bodies stands erect in thrilled ecstasy;
For ever modest and shy, their bodies are ever trembling;
They are full of virtue true.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:41:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6391 on: February 06, 2017, 08:42:24 AM »
Verse  7:


நின்றாலும் இருந்தாலும்
    கிடந்தாலும் நடந்தாலும்
மென்றாலும் துயின்றாலும்
    விழித்தாலும் இமைத்தாலும்
மன்றாடும் மலர்ப்பாதம்
    ஒருகாலும் மறவாமை
குன்றாத வுணர்வுடையார்
    தொண்டராம் குணமிக்கார்.

These are service-minded devotees endowed
With a perfect consciousness who never once at any time--
Whether standing, sitting, lying, walking,
Eating, sleeping, waking or winking--,
Forget the flower-feet that dance in the Ambalam.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6392 on: February 06, 2017, 08:44:32 AM »
Verse 8:


சங்கரனுக் காளான
    தவங்காட்டித் தாமதனால்
பங்கமறப் பயன்துய்ப்பார்
    படிவிளக்கும் பெருமையினார்
அங்கணனைத் திருவாரூர்
    ஆள்வானை அடிவணங்கிப்
பொங்கிஎழுஞ் சித்தமுடன்
    பத்தராய்ப் போற்றுவார்.


Poised in the tapaswic servitorship to Sankara
They flawlessly enjoy themselves with the fruit thereof;
Their glory invests the world with resplendence;
They adore the feet of the Merciful One--the Lord
Of Tiruvaaroor--, and in devotion which for ever swells
In their mind--, they as true devotees hail the Lord.

Bhaktraaaip Panivar Puranam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 06, 2017, 08:47:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6393 on: February 06, 2017, 08:48:56 AM »
Paramanaiye Paduvar Puranam:

Verse  1:


புரமூன்றும் செற்றானைப்
    பூணாகம் அணிந்தானை
உரனில்வரும் ஒருபொருளை
    உலகனைத்தும் ஆனானைக்
கரணங்கள் காணாமல்
    கண்ணார்ந்து நின்றானைப்
பரமனையே பாடுவார்
    தம்பெருமை பாடுவாம்.


We hail the glory of the devotees who sing
Only the Supreme One--the Destroyer of the triple citadels,
The Wearer of snakes as jewels, the peerless Ens
That manifests when wisdom ripens into Gnosis,
The Lord-Author of all the worlds and the Omniscient One
Who is not to be perceived by sense or sense-organs.

Paramanaiye Paduvar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:51:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6394 on: February 06, 2017, 08:52:36 AM »
Sithathai Sivan Pal Vaithaar Puranam:

Verse  1:


காரணபங் கயம்ஐந்தின்
    கடவுளர்தம் பதங்கடந்து
பூரணமெய்ப் பரஞ்சோதி
    பொலிந்திலங்கு நாதாந்தத்
தாரணையால் சிவத்தடைந்த
    சித்தத்தார் தனிமன்றுள்
ஆரணகா ரணக்கூத்தர்
    அடித்தொண்டின் வழியடைந்தார்.


Beyond the beatitudes of the five of Gods
Enthroned on their (respective) causal Lotuses,
They have, by practice of thaaranai, their minds firmly
Established in Naadaanta glowing in Sivan?s splendor
Which is full and perfect, pure and true,
And self existent and self-effulgent;
Blessed with the traditional servitorship
Unto the Lord-Author of the Vedas--the Dancer
In the unique Ambalam--, they have reached Him.

Sithathai Siva Pal Vaithar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:54:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6395 on: February 06, 2017, 08:56:32 AM »
Tiruvarur Piranthar Puranam:

Verse 1:


அருவாகி உருவாகி
    அனைத்துமாய் நின்றபிரான்
மருவாரும் குழலுமையாள்
    மணவாளன் மகிழ்ந்தருளும்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள்
    திருத்தொண்டு தெரிந்துரைக்க
ஒருவாயால் சிறியேனால்
    உரைக்கலாந் தகைமையதோ.   


He is with form and without from; He is the Lord
Who is omneiscent; he is the bridegroom of Uma of fragrant hair;
Does it lie in my power to articulate with my lips
The servitorship of those born at Tiruvaroor
Which is joyously ruled by the Lord?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:58:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6396 on: February 07, 2017, 08:37:25 AM »
Verse 2:


திருக்கயிலை வீற்றிருந்த
    சிவபெருமான் திருக்கணத்தார்
பெருக்கியசீர்த் திருவாரூர்ப்
    பிறந்தார்கள் ஆதலினால்
தருக்கியஐம் பொறியடக்கி
    மற்றவர்தந் தாள் வணங்கி
ஒருக்கியநெஞ் சுடையவர்க்கே
    அணித்தாகும் உயர்நெறியே.   

As those born at Tiruvaaroor of ever-crescent glory
Are truly the divine Ganas of Lord Siva Himself who is
Enthroned at Tiru-k-Kayilai, the noble way
Is theirs, who having quelled their prideful
Five senses, adore and get
Endowed with-integrated consciousness.

Tiruvarur Piranthar Puranam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 08:39:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6397 on: February 07, 2017, 08:41:14 AM »
Muppothum Tirumeni Theenduvar Puranam:

Verse  1:


எப்போதும் இனியபிரான்
    இன்னருளால் அதிகரித்து
மெய்ப்போத நெறிவந்த
    விதிமுறைமை வழுவாமே
அப்போதைக் கப்போதும்
    ஆர்வமிகும் அன்பினராய்
முப்போதும் அர்ச்சிப்பார்
    முதற்சைவ ராமுனிவர்.


Their devotion for the Lord who is dear to souls, is
Ever on the increase by reason of His sweet grace; they swerve
Not from the rules established by the true
And illumined way; they perform pooja to the Lord
With ever-crescent ardor during the threefold divisions
Of the dav; these are indeed the Aadi Saiva Saints.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 08:42:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6398 on: February 07, 2017, 08:43:55 AM »
Verse  2:


தெரிந்துணரின் முப்போதும்
    செல்காலம் நிகழ்காலம்
வருங்கால மானவற்றின்
    வழிவழியே திருத்தொண்டின்
விரும்பிஅர்ச் சனைகள்சிவ
    வேதியர்க்கே யுரியனஅப்
பெருந்தகையார் குலப்பெருமை
    யாம்புகழும் பெற்றியதோ.   

Conscious (and careful) examination  (of the scriptures)
Reveals that these Siva-Brahmins alone are entitled
To perform the traditional, service-based and loving poojas
To the Lord, during the threefold divisions of the day,
In time past, time present and time future; is it in our power
To hymn the hereditary glory of these lofty ones?

Muppodum Tirumeni Theenduvar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 07, 2017, 08:46:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6399 on: February 07, 2017, 08:49:14 AM »
Muzhu Neeru Poosiya Munivar Puranam:

Verse 1:


சாதியினில் தலையான தரும சீலர்
    தத்துவத்தின் நெறியுணர்ந்தோர் தங்கள் கொள்கை
நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர்
    நித்தநிய மத்துநிகழ்அங்கி தன்னில்
பூதியினைப் புதியபா சனத்துக் கொண்டு
    புலியதளின் உடையானைப் போற்றி நீற்றை
ஆதிவரும் மும்மலமும் அறுத்த வாய்மை
    அருமுனிவர் முழுவதும்மெய் யணிவா ரன்றே.He is the basis of all; He is omneity; He is the merciful One
In whose matted hair the Ganga flows and in whose ears
Are white and bright and beauteous Kuzhais;
Sivaagamas propounded by Him expound Karpa,
Anukarpa, Upakarpa and also Akarpa; of these
Akarpa stands eliminated; the other three are adorable;
They do away with Kaama and the like-- the six sins;
We hymn the praise of the Holy Ash that our twofold karma
May stand abolished.

Muzhu Neeru Poosiya Munivar Puranam Puranam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 08:53:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6400 on: February 07, 2017, 08:55:34 AM »
Appalum Adi Sernthar Puranam:

Verse  1:


மூவேந்தர் தமிழ்வழங்கும் நாட்டுக்கு அப்பால்
    முதல்வனார் அடிச்சார்ந்த முறைமை யோரும்
நாவேய்ந்த திருத்தொண்டத் தொகையில் கூறும்
    நற்றொண்டர் காலத்து முன்னும் பின்னும்
பூவேய்ந்த நெடுஞ்சடைமேல் அடம்பு தும்பை
    புதியமதி நதியிதழி பொருந்த வைத்த
சேவேந்து வெல்கொடியான் அடிச்சார்ந் தாரும்
    செப்பியஅப் பாலும்அடிச் சார்ந்தார் தாமே.


Those devotees that dwell beyond the realms of the three
Tamil monarchs and who are blessed with at-one-ment
With the feet of the First One, and those serviteurs
That flourished before the advent of the holy
Tiru-th-Tonda-th-Tokai inseparable from the lips
Of Nampi Aaroorar and those that would flourish after
Its advent, for ever linked to the feet of the Lord
Whose flag sports the Bull and in whose flower-bedecked
And long matted hair Adampu, Tumpai, Ganga and Konrai
Flourish, are indeed hailed as Appaalum Ati-ch-Chaarnthaar."

Arunachala Siva,
« Last Edit: February 07, 2017, 08:57:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6401 on: February 07, 2017, 08:58:39 AM »
Verse  2:


செற்றார்தம் புரம்எரித்த சிலையார் செல்வத்
    திருமுருகன் பூண்டியினில் செல்லும் போதில்
சுற்றாரும் சிலை வேடர் கவர்ந்து கொண்ட
    தொகு நிதியின் பரப்பெல்லாம் சுமந்து கொண்டு
முற்றாத முலைஉமையாள் பாகன் பூத
    முதற் கணமேயுடன் செல்ல முடியாப் பேறு
பெற்றார்தங் கழல்பரவ அடியேன் முன்னைப்
    பிறவியினிற் செய்ததவம் பெரிய வாமே.பகைவரின் முப்புரங்களையும் எரித்த மலை வில்லை ஏந்திய சிவபெருமானின் செல்வம் நிறைந்த திருமுருகன் பூண்டியின் வழியாகச் செல்லும்போது, தம்மைச் சுற்றி வளைத்த, பெருகிய வில் வேடர்கள் வந்து மிக்க நிதியின் சுமைகளை எல்லாம் பறித்துக் கொள்ள, என்றும் முதிராத இளங் கொங்கைகளையுடைய உமை யொரு கூறராய இறைவரின் முதன்மையுடைய பூதகணங்கள், தாமே, பின் அப்பெரும் பொருளைச் சுமந்து கொண்டு உடன் வருமாறு அளவற்ற பெரும் பேற்றைப் பெற்ற நம்பியாரூரரின் திருவடிகளைப் போற்ற அடியேன் முன்னைப் பிறவியில் செய்த தவங்கள் மிகப் பலவாகும்.

Appalum Adi Sernthar Puranam concluded,

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 09:00:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6402 on: February 07, 2017, 09:03:24 AM »
Poosalar Nayanar Puranam:

Verse  1:


அன்றினார் புரம் எரித்தார்க்
    காலயம் எடுக்க எண்ணி
ஒன்றுமங் குதவா தாக
    உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை
நன்றென மனத்தி னாலே
    நல்லஆ லயந்தான் செய்த
நின்றவூர்ப் பூசலார்தம் நினை
    வினை யுரைக்க லுற்றாம்.

We now narrate the memorable history of Poosalaar
Of Ninravoor who desired to build a temple for the Lord
That burnt the triple hostile citadels; he was however
Without the requisite wherewithal; so he resolved thus: "It would
Be great to build a temple out of pure consciousness."
Lo, he built a goodly temple in his mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 09:05:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6403 on: February 08, 2017, 08:11:12 AM »
Verse  2:


உலகினில் ஒழுக்கம் என்றும்
    உயர்பெருந் தொண்டை நாட்டு
நலமிகு சிறப்பின் மிக்க
    நான்மறை விளங்கும் மூதூர்
குலமுதற் சீலமென்றுங் குறை
    விலா மறையோர் கொள்கை
நிலவிய செல்வம் மல்கி
    நிகழ்திரு நின்ற வூராம்.


In Thondai Naadu of this world, for ever glorious
And lofty in righteousness, is a hoary town, the abode
Of the four Vedas which confer weal and well-being;
It is Tiruninravoor abounding in the ever- during
Wealth of piety in which are poised the righteous
And perfect Brahmins of lofty lineage.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6404 on: February 08, 2017, 08:13:33 AM »
Verse  3:


அருமறை மரபு வாழ
    அப்பதி வந்து சிந்தை
தரும்உணர் வான வெல்லாந்
    தம்பிரான் கழல்மேற் சார
வருநெறி மாறா அன்பு
    வளர்ந்து எழ வாய்மைப்
பொருள்பெறு வேத நீதிக்
    கலையுணர் பொலிவின் மிக்கார்.

He came to be born in that town for the flourishing
Of the rare Vedic tradition; all his thoughts
Bred by mind, were dedicated to the Lord's feet;
He swerved not from the path of devotion;
He grew fostered by that waxing devotion
And shone with exceedingly conscientious splendor--
Generative of the import of Truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2017, 08:15:45 AM by Subramanian.R »