Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587830 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5790 on: December 01, 2016, 08:31:34 AM »
Verse  156:


செண்டாடும் தொழின்மகிழ்வும்
    சிறுசோற்றுப் பெருஞ்சிறப்பும்
வண்டாடும் மலர்வாவி
    மருவியநீர் விளையாட்டும்
தண்டாமும் மதகும்பத்
    தடமலைப்போர் சலமற்போர்
கண்டாரா விருப்பெய்தக்
    காவலனார் காதல்செய்நாள்.


The Chera king caused Nampi Aaroorar to witness
The joyous game of Chendu; he provided him with glorious
And manifold dished; he made him behold water-sports
Performed in flowery tanks where chafers hummed, the fight
Between hill-like and strong-necked tuskers
Of triple ichor and wrathful wrestling too.
Thus, even thus, he gladly entertained Aaroorar.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 01, 2016, 08:33:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5791 on: December 01, 2016, 08:35:28 AM »
Verse  157:

திருவாரூர் தனைநினைந்து
    சென்றுதொழு வேன்என்று
மருவுஆர்வத் தொண்டருடன்
    வழிக்கொண்டு செல்பொழுதில்
ஒருவாநண் புள்ளுருக
    வுடனெழுந்து கைதொழுது
பெருவான வரம்பனார்
    பிரிவாற்றார் பின்செல்வார்.


Thinking of Tiruvaaroor, he resolved thus:
"I will fare forth and adore the Lord thither."
When with the loving servitors he rose up
For his journey, the great Chera king of inseparable
Friendliness, with his mind inly melting,
Folded his hands above his head in adoration,
And desired to follow him, unable to bear parting.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 01, 2016, 08:37:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5792 on: December 01, 2016, 08:38:29 AM »
Verse  158:

வன்றொண்டர் முன்எய்தி
    மனமழிந்த வுணர்வினராய்
இன்றுமது பிரிவாற்றேன்
    என்செய்கேன் யான்என்ன
ஒன்றும்நீர் வருந்தாதே
    யுமதுபதி யின்கணிருந்
தன்றினார் முனைமுருக்கி
    அரசாளும் எனமொழிந்தார்.

He came before Van-tondar, suffering as it were
An emotional break-down, and said: "This day,
I canst not bear your parting; what am I to do?"
Then Aaroorar spake thus: "May you not grieve at all;
Abide in your city and reign from there quelling
All your foes in war."

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 01, 2016, 08:40:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5793 on: December 01, 2016, 08:41:38 AM »
Verse  159:

ஆரூரர் மொழிந்தருள
    அதுகேட்ட அருட்சேரர்
பாரோடு விசும்பாட்சி
    எனக்குமது பாதமலர்
தேரூரும் நெடுவீதித்
    திருவாரூர்க் கெழுந்தருள
நேரூரு மனக்காதல்
    நீக்கவும்அஞ் சுவன்என்றார்.

When Aaroorar spake thus, the Chera king who graciously
Listened to him, said: "Unto me the sovereignty
Of Heaven and earth is truly your flower-feet;
Yet I dare not go without your mind-borne love
Which impels you to proceed to Tiruvaaroor
In whose long and spacious streets, cars ply."

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 01, 2016, 08:43:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5794 on: December 01, 2016, 08:44:56 AM »
Verse  160:


மன்னவனார் அதுமொழிய
    வன்றொண்டர் எதிர்மொழிவார்
என்னுயிருக் கின்னுயிராம்
    எழிலாரூர்ப் பெருமானை
வன்னெஞ்சக் கள்வனேன்
    மறந்திரேன் மதியணிந்தார்
இன்னருளால் அரசளிப்பீர்
    நீரிருப்பீர் எனவிறைஞ்ச.


When the King to spake, Van-tondar replied thus:
"I, a cruel-hearted filcher, cannot abide here
In utter forgetfulness of the Lord of Aaroor who is
The dear Life of my life; by the sweet grace
Of the crescent-crested Lord, you stay here poised in kingship."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 08:46:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5795 on: December 01, 2016, 08:49:00 AM »
Verse  154:

(This was left by oversight)

பாடல் ஆட ல் இன்னியங்கள்
    பயிறன் முதலாம் பண்ணையினில்
நீடும் இனிய விநோதங்கள்
    நெருங்கு காலந் தொறும்நிகழ
மாடு விரைப்பூந் தருமணஞ்செய்
    ஆரா மங்கள் வைகுவித்ததுக்
கூட முனைப்பா டியர்கோவைக்
    கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார்.

The Chera Perumaakkothaiyaar arranged for goodly
Musical concerts and dance-performances;
He had pleasing entertainments performed by the lasses
During all the hours; he took Aaroorar to the nearby
Flower-gardens thither to spend their time; thus the Chera
Gladdened the heart of the Prince of Munaippaadi.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 01, 2016, 08:50:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5796 on: December 02, 2016, 08:37:48 AM »
Verse 161:


மற்றவரும் பணிந்திசைந்தே
    மந்திரிகள் தமையழைத்துப்
பொற்புநிறை தொன்னகரில்
    இற்றைக்கு முன்புகுந்த
நற்பெரும்பண் டாரநா
    னாவருக்க மானவெலாம்
பற்பலவாம் ஆளின்மிசை
    ஏற்றிவரப் பண்ணும்என.

He then bowed his assent to Aaroorar; he sent
For his ministers and commanded them thus: "Have all
The manifold wealth which has till today accumulated
In the great and goodly treasury of this beauteous
And hoary city packed in bundles and have them Brought here, borne by many men."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: December 02, 2016, 08:39:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5797 on: December 02, 2016, 08:40:48 AM »
Verse  162:


ஆங்கவரும் அன்றுவரை
    ஆயமா கியதனங்கள்
ஓங்கியபொன் நவமணிகள்
    ஒளிர்மணிப்பூண் துகில்வருக்கம்
ஞாங்கர்நிறை விரையுறுப்பு
    வருக்கமுதல் நலஞ்சிறப்பத்
தாங்குபொதி வினைஞர்மேல்
    தலம்மலியக் கொண்டணைந்தார்.


Thus commanded, the ministers had all the heaps
Of riches, highly-priced gold, nine-fold gems, jewels
Set with dazzling gems, varieties of vestment,
Rich aromatics and the like, collected till that day,
Packed in goodly and convenient bundles and had them
Brought through carriers, and filled the palace.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5798 on: December 02, 2016, 08:43:19 AM »
Verse  163:


மற்றவற்றின் பரப்பெல்லாம்
    வன்றொண்டர் பரிசனத்தின்
முற்படவே செலவிட்டு
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
பொற்பதங்கள் பணிந்தவரைத்
    தொழுதெடுத்துப் புனையலங்கல்
வெற்பியர்தோ ளுறத்தழுவி
    விடையளித்தார் வன்றொண்டர்.Van-tondar had all the immense wealth carried
By his retinue and bade them proceed ahead of him;
The divine lord of Munaippaadi paid obeisance
To the Chera who had fallen at his golden feet,
Adoringly lifted him up, embraced close the garlanded
And hill-like shoulders of the king and gave him
Leave to abide there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2016, 08:45:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5799 on: December 02, 2016, 08:46:08 AM »
Verse  164:


ஆரூரர் அவர்தமக்கு
    விடையருளி அங்ககன்று
காரூரும் மலைநாடு
    கடந்தருளிக் கற்சுரமும்
நீரூருங் கான்யாறு
    நெடுங்கானும் பலகழியச்
சீரூருந் திருமுருகன்
    பூண்டிவழிச் செல்கின்றார்.

Having given him leave, Aaroorar left the city;
Crossing the cloud-capped Malai Naadu, numberless
Stony wildernesses, jungle-rivers flooding with water
And long stretches of forests, he arrived at the way
Leading to Tirumurukanpoondi of ever-abiding glory.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5800 on: December 02, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  165:


திருமுருகன் பூண்டிஅயல்
    செல்கின்ற போழ்தின்கண்
பொருவிடையார் நம்பிக்குத்
    தாமேபொன் கொடுப்பதலால்
ஒருவர்கொடுப் பக்கொள்ள
    ஒண்ணாமைக் கதுவாங்கி
பெருகருளால் தாங்கொடுக்கப்
    பெறுவதற்கோ அதுஅறியோம்.


"It is We who should give gold to Nampi; We will not
Suffer him accept it from any one else; so We will
Seize it and give it back to him in abounding grace."
Did the Lord-Rider of the martial Bull think so?
We know not His intent.
When Aaroorar came near Tirumurukanpoondi.


Arunachala Siva.   

« Last Edit: December 02, 2016, 08:50:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5801 on: December 02, 2016, 08:51:39 AM »
Verse  166:

வென்றிமிகு பூதங்கள்
    வேடர்வடி வாய்ச்சென்று
வன்றொண்டர் பண்டாரங்
    கவரஅருள் வைத்தருள
அன்றினார் புரமெரித்தார்
    அருளால்வேட் டுவப்படையாய்ச்
சென்றவர்தாம் வரும்வழியில்
    இருபாலும் செயிர்த்தெழுந்து.


The Lord willed that His victorious Bootha-Hosts,
In the guise of bowmen, should seize the wealth brought
By Van-tondar; so by the grace of the Lord who burnt the triple
Hostile cities, the Bhootha Hosts lay in ambush on both sides
Of the way through which he was to come and wrathfully
Sprang up, as an army of bowmen.

Arunachala Siva.   


« Last Edit: December 02, 2016, 08:53:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5802 on: December 02, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  167:


வில்வாங்கி அலகம்பு
    விசைநாணில் சந்தித்துக்
கொல்வோம்இங் கிட்டுப்போம்
    எனக்கோபத் தாற்குத்தி
எல்லையில்பண் டாரமெலாங்
    கவர்ந்துகொள இரிந்தோடி
அல்லலுடன் பறியுண்டார்
    ஆரூரர் மருங்கணைந்தார்.


They bent their bows and fixed the sharp-headed darts
On the powerful strings and shouted: "Drop your bundles
And quit; otherwise we will slaughter you."
This said, they rifled the earth with their arrows
And seized the limitless wealth; robbed of the wealth
The retinue ran helter-skelter and reached
Aaroorar in great distress.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5803 on: December 02, 2016, 08:57:04 AM »
Verse  168:


ஆரூரர் தம்பால்அவ்
    வேடுவர்சென் றணையாதே
நீரூருஞ் செஞ்சடையார்
    அருளினால் நீங்கஅவர்
சேர்ஊராந் திருமுருகன்
    பூண்டியினிற் சென்றெய்திப்
போரூரும் மழவிடையார்
    கோயிலைநா டிப்புக்கார்.

The bowmen came not near Aaroorar; they moved away
By the grace of the Lord in whose ruddy matted hair
The Ganga flows, and reached Tirumurukanpoondi to which
Aaroorar
(later) repaired; seeking the temple
Of the Lord of the young and martial Bull,
Aaroorar came to that town.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 02, 2016, 08:58:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5804 on: December 02, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 169:


அங்கணர்தங் கோயிலினை
    அஞ்சலிகூப் பித்தொழுது
மங்குலுற நீண்டதிரு
    வாயிலினை வந்திறைஞ்சிப்
பொங்குவிருப் புடன்புக்கு
    வலங்கொண்டு புனிதநதி
திங்கள்முடிக் கணிந்தவர்தந்
    திருமுன்பு சென்றணைந்தார்.

Folding his hands he adored the temple of the merciful
One, bowed before the cloud-capped, tall and divine tower
Circumambulated the court in soaring love and came before
The divine presence of the crescent-crested Lord.

Arunachala Siva.