Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545944 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5520 on: November 06, 2016, 07:31:00 AM »
Verse  2:

யாழின் மொழியாள் தனிப்பாகரைப் போற்றும் யாகம்
ஊழின் முறைமை வழுவாதுல கங்க ளான
ஏழும் உவப்பப் புரிந்தின்புறச் செய்த பேற்றால்
வாழுந் திறம்ஈசர் மலர்க்கழல் வாழ்த்தல் என்பார்.

He was convinced that beatitude flowed out
Of the performance of the Yajna for the Lord--
Concorporate with His Consort whose speech is
Tuneful like the Yaazh--
In the way befitting the rules of the scriptures,
And without deviation, for the delight of all the seven worlds,
And that everlasting life is attained
By hailing the flower-feet of the Lord.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 06, 2016, 07:34:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5521 on: November 06, 2016, 07:35:00 AM »
Verse  3:


எத்தன் மையரா யினும்ஈசனுக் கன்பர் என்றால்
அத்தன் மையர் தாம்நமையாள்பவர் என்று கொள்வார்
சித்தந் தெளியச் சிவன்அஞ்செழுத் தோது வாய்மை
நித்தம் நியமம் எனப்போற்றும் நெறியில் நின்றார்.


"What though their nature be, if yet they be
The servitors of the Lord, they would, as of right,
Be entitled to rule us!" Such was his conviction.
"The daily duty is to chant in truth the Panchaakshara of
Siva for the clarification of the mind-heart."
He stood poised in this, his way.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 07:37:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5522 on: November 06, 2016, 07:38:26 AM »
Verse  4:

சீருந் திருவும் பொலியுந்திரு வாரூர் எய்தி
ஆரந் திகழ்மார்பின் அணுக்கவன் தொண்டர்க் கன்பால்
சாரும் பெருநண்பு சிறப்ப அடைந்து தங்கிப்
பாரும் விசும்பும் பணியும்பதம் பற்றி யுள்ளார்.


He reached Tiruvaaroor of great glory and wealth,
Gained the celebrated friendship of Van-tondar,
The devotee who wore garlands on his chest
And was close to the Lord in his servitorship,
And abode with him holding as his sole prop
Van-Tondar's feet, hailed by heaven and earth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 07:39:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5523 on: November 06, 2016, 07:40:54 AM »
Verse  5:


துன்றும் புலன்ஐந் துடன்ஆறு தொகுத்த குற்றம்
வென்றிங் கிதுநன் னெறிசேரும் விளக்க மென்றே
வன்றொண்டர் பாதந் தொழுதான சிறப்பு வாய்ப்ப
வென்றும் நிலவுஞ் சிவலோகத்தில் இன்ப முற்றார்.


He triumphed over the five senses and flaws
That are six; firmly convinced that Saivism is
That which lights the way on earth, he adored
The feet of Van-tondar and came to be blessed
By an especial beatitude; thus he reached
Aeviternal Siva-loka and was with bliss blessed.

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5524 on: November 06, 2016, 07:43:15 AM »
Verse 6:


பணையும் தடமும் புடைசூழும்
    ஒற்றி யூரிற் பாகத்தோர்
துணையுந் தாமும் பிரியாதார்
    தோழத் தம்பி ரானாரை
இணையுங் கொங்கைச் சங்கிலியார்
    எழின்மென் பணைத்தோ ளெய்துவிக்க
அணையு மொருவர் சரணமே
    அரண மாக அடைந்தோமே.


In Otriyoor digit with fields and tanks, the Lord
Concorporate with his inseparable Consort Uma
Made His companion gain in wedding Sangkiliyaar
Of round breasts and soft and bamboo-like arms,
His feet alone are truly our refuge.   

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 07:44:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5525 on: November 06, 2016, 07:46:47 AM »
Sakya Nayanar Puranam:

Verse  1:

அறுசமயத் தலைவராய்
    நின்றவருக் கன்பராய்
மறுசமயச் சாக்கியர்தம்
    வடிவினால் வருந்தொண்டர்
உறுதிவரச் சிவலிங்கங்
    கண்டுவந்து கல்லெறிந்து
மறுவில்சரண் பெற்றதிறம்
    அறிந்தபடி வழுத்துவாம்.He was a devotee of the Lord of the six faith;
His guise was that of a Saakhya, the adherent
Of an outer faith; he was however convinced
Saivism alone was the true faith; in joy
He pelted stones at Siva Linga and gained
The sacred feet that do away with all flaws;
This will we hail as is known to us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 07:48:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5526 on: November 06, 2016, 07:49:46 AM »
Verse  2:


தாளாளர் திருச்சங்க
    மங்கையினில் தகவுடைய
வேளாளர் குலத்துதித்தார்
    மிக்கபொருள் தெரிந்துணர்ந்து
கேளாகிப் பல்லுயிர்க்கும்
    அருளுடைய ராய்க்கெழுமி
நீளாது பிறந்திறக்கும்
    நிலைஒழிவேன் எனநிற்பார்.


He was born in the lofty clan of Velaalas
In Tirucchangkamangkai abounding in men
Of great endeavor; he conned the truth
And realized it too; friendly by nature
He was compassionate to all lives; he mused thus:
"Without perpetuating the cycle of birth and death
I will be freed from it in this life itself."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 07:51:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5527 on: November 06, 2016, 07:52:46 AM »
Verse  3:


அந்நாளில் எயிற்காஞ்சி
அணிநகரம் சென்றடைந்து
நல்ஞானம் அடைவதற்குப்
பலவழியும் நாடுவார்
முன்னாகச் சாக்கியர்தாம்
மொழியறத்தின் வழிச்சார்ந்து
மன்னாத பிறப்பறுக்குந் தத்துவத்தின் வழிஉணர்வார்.

He came to the beauteous Kaanchi city girt
With lofty walls; desiring to come by goodly wisdom
He that sought manifold paths, first joined the faith
Of the Saakhyas and studied the ways to end
Transmigration which could not endure for ever.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5528 on: November 06, 2016, 07:54:59 AM »
Verse  4:


அந்நிலைமைச் சாக்கியர்தம்
    அருங்கலைநூல் ஓதிஅது
தன்னிலையும் புறச்சமயச்
    சார்வுகளும் பொருளல்ல
என்னுமது தெளிந்தீச
    ரருள்கூட ஈறில்சிவ
நன்னெறியே பொருளாவ
    தெனவுணர்வு நாட்டுவார்.


In that state he learnt all the scriptures
Of the Saakhyas; he was clearly convinced that their
Conclusions and the convictions of the other
External religions were not true; by the grace
Of God, he stood poised in Siva-consciounsess,
Fully alive to the truth that the aeviternally good
Path of Saivism was indeed the way of truth.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5529 on: November 06, 2016, 07:57:25 AM »
Verse 5:


செய்வினையுஞ் செய்வானும்
    அதன்பயனுங் கொடுப்பானும்
மெய்வகையால் நான்காகும்
    விதித்தபொரு ளெனக்கொண்டே
இவ்வியல்பு சைவநெறி
    அல்லவற்றுக் கில்லையென
உய்வகையாற் பொருள்
    சிவனென்றருளாலே யுணர்ந்தறிந்தார்.   

He was blessed with the clarity that four verities
Constituted the pathway of truth, they being
The deed, the doer, the result of deed and the Lord
That binds the result of deed with the doer thereof.
He also knew that this clarity of truth is
The special feature of Saivism, and that no other
Faith could claim it; by the grace of Grace, he came by
The redemptive knowledge which taught him
That Siva is the Supreme Ens.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5530 on: November 06, 2016, 07:59:41 AM »
Verse  6:


எந்நிலையில் நின்றாலும்
    எக்கோலம் கொண்டாலும்
மன்னியசீர்ச் சங்கரன்தாள்
    மறவாமை பொருளென்றே
துன்னியவே டந்தன்னைத்
    துறவாதே தூயசிவம்
தன்னைமிகும் அன்பினால்
    மறவாமை தலைநிற்பார்.


His conviction was as follows: "What though
One's station be, what though one's guise be
Sure redemption is gained by the non-forgetting
Of the feet of eternally glorious Sankara!"
So, though he was living  like a Saakhya, he thrived
By his not forgetting love of the holy symbol of Siva-linga.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 08:02:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5531 on: November 06, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  7:காணாத அருவினுக்கும்
    உருவினுக்குங் காரணமாய்
நீணாக மணிந்தார்க்கு
    நிகழ்குறியாஞ் சிவலிங்கம்
நாணாது நேடியமால்
    நான்முகனுங் காணநடுச்
சேணாருந் தழற்பிழம்பாய்த்
    தோன்றியது தெளிந்தாராய்.


Those that know not that the Lord who owns all, is
The true God, turn nescient and espouse the evil guise
Of the Saakhyas; however he knew for certain
That the blue-throated Lord is Omneity;
So, even though he was habited like a Saakhya
He was firmly poised in his love for Lord Siva.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 08:05:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5532 on: November 06, 2016, 08:07:18 AM »
Verse 8:
நாடோறும் சிவலிங்கங்
    கண்டுண்ணு மதுநயந்து
மாடோர்வெள் ளிடைமன்னும்
    சிவலிங்கங் கண்டுமனம்
நீடோடு களியுவகை
    நிலைமைவரச் செயலறியார்
பாடோர்கல் கண்டதனைப்
    பதைப்போடும் எடுத்தெறிந்தார்.

"For the unseen formlessness and the seen form
The source and symbol is Siva-linga which
Indeed is the Lord adorned with a long snake."
It became clear to him that for Vishnu and Brahma
Who shamelessly went in search of Him, He, in all grace,
Manifested in their midst as a pillar of fire
That pierced the upper and nether worlds.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2016, 08:09:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5533 on: November 07, 2016, 07:24:09 AM »
Verse  9:


அகநிறைந்த பேருவகை
    அடங்காத ஆதரவால்
மகவுமகிழ்ந் துவப்பார்கள்
    வன்மைபுரி செயலினால்
இகழ்வனவே செய்தாலும்
    இளம்புதல்வர்க் கின்பமே
நிகழுமது போலதற்கு
    நீள்சடையார் தாம்மகிழ்வார்.
He desired to make it a rule with him to adore
Siva-linga before taking his food; in an open space
Nearby, he beheld an ever-during Siva-linga, and as his
Mind came to be pervaded with excessive joy, not knowing
What he did, he picked up a stone which was close by
And threw it in trembling love at the Siva-linga.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 07, 2016, 07:25:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5534 on: November 07, 2016, 07:26:40 AM »
Verse  10:

அன்றுபோய்ப் பிற்றைநாள்
    அந்நியதிக் கணையுங்கால்
கொன்றைமுடி யார்மேற்றாங்
    கல்லெறிந்த குறிப்பதனை
நின்றுணர்வா ரெனக்கப்போ
    திதுநிகழ்ந்த தவரருளே
என்றதுவே தொண்டாக
    வென்றுமது செயநினைந்தார்.As by love boundless begotten by great delight
That pervades the mind, when parents fondling
Their children indulge in slight acts of violence
Which will be otherwise painful, the young children
Get only delighted, so too the Lord of long matted hair
Felt joyous at the devotee?s act.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 07, 2016, 07:28:13 AM by Subramanian.R »