Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 575373 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5280 on: October 18, 2016, 09:05:11 AM »
Verse  236:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வலிய ஆண்டு கொண்டருளி
ஒன்று மறியா நாயேனுக்
    குறுதி யளித்தீர் உயிர்காக்க
இன்றும் இவளை மணம்புணர்க்க
    ஏன்று நின்றீர் எனப்போற்றி
மன்றல் மலர்ச்சே வடியிணைக்கீழ்
    வணங்கி மகிழ்ந்தார் வன்தொண்டர்.   Hailing the Lord Van-tondar said: "In the past
At Vennainalloor You claimed me -- a nescient cur--,
On Your own accord, graced me with Your servitorship
And thus granted me deliverance; this day you have deigned
To wed me with her to save my life." He fell at the fragrant
Flower-feet of the Lord, and thus flourished.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5281 on: October 18, 2016, 09:07:34 AM »
Verse 237:


ஆண்டு கொண்ட அந்தணனார்
    அவருக் கருளிக் கருணையினால்
நீண்ட கங்குல் யாமத்து
    நீங்கி வானில் நிறைமதியந்
தீண்டு கன்னி மாடத்துச்
    சென்று திகழ்சங் கிலியாராம்
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    தம்பால் கனவில் தோன்றினார்.   


The Lord-Brahmin who rules Van-tondar as His servitor
Having graced him thus, at dead of night came
To the Kanni-maatam on whose wall the full moon rests
And appeared in the dream of glorious Sangkiliyaar, verily
A lamp that induces the glow of bright luster.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2016, 09:09:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5282 on: October 18, 2016, 09:10:24 AM »
Verse  238:தோற்றும் பொழுதிற் சங்கிலியார்
    தொழுது விழுந்து பரவசமாய்
ஆற்ற அன்பு பொங்கியெழுந்
    தடியே னுய்ய எழுந் தருளும்
பேற்றுக் கென்யான் செய்வதெனப்
    பெரிய கருணை பொழிந்தனைய
நீற்றுக் கோல வேதியரும்
    நேர்நின் றருளிச் செய்கின்றார்.   


When the Lord appeared before her, Sangkiliyaar
Adored Him, fell on the ground, felt ecstatic,
Rose up with a flood of delight coursing in her,
And spake thus: "Your slave is blessed with Your visit;
How can I at all requite this?" Then the Lord-Brahmin
Resplendent with the Holy Ash like unto a flood
Of great mercy, graciously spake thus:   

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 18, 2016, 09:12:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5283 on: October 18, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  239:சாருந் தவத்துச் சங்கிலிகேள்
    சால என்பா லன்புடையான்
மேரு வரையின் மேம்பட்ட
    தவத்தான் வெண்ணெய் நல்லூரில்
யாரு மறிய யான்ஆள
    உரியான் உன்னை யெனையிரந்தான்
வார்கொள் முலையாய் நீயவனை
    மணத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்தென்றார்.   

"O Sangkili poised in tapas! Hearken to Me! He has
Indeed great love for me; His tapas is greater than
Even Mount Meru; at Vennainalloor, he was privileged
To be claimed by Me in the presence of all men; of Me
He besceches you; may you whose breasts are cinctured
By a breast-band joyously link yourself to him in wedding."


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2016, 09:14:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5284 on: October 18, 2016, 09:16:02 AM »
Verse  240:


ஆதி தேவர் முன்னின்றங்
    கருளிச் செய்த பொழுதின்கண்
மாத ரார்சங் கிலியாரும்
    மாலும் மயனு மறிவரிய
சீத மலர்த்தா மரையடிக்கீழ்ச்
    சேர்ந்து வீழ்ந்து செந்நின்று
வேத முதல்வர் முன்னடுக்கம்
    எய்தித் தொழுது விளம்புவார்.


Standing before her, when the Primal Lord graced her
Thus, Sangkiliyaar of exceeding beauty fell
At the Lord?s cool lotus feet unknowable to Vishnu
And Brahma, rose up and adoringly addressed
The Author of the Vedas tremulously, thus:   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5285 on: October 19, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  241:

எம்பி ரானே நீரருளிச்
    செய்தார்க் குரியேன் யான்இமையோர்
தம்பி ரானே அருள்தலைமேற்
    கொண்டேன் தக்க விதிமணத்தால்
நம்பி யாரூ ரருக்கென்னை
    நல்கி யருளும் பொழுதிமயக்
கொம்பி னாகங் கொண்டீர்க்குக்
    கூறுந் திறமொன் றுளதென்பார்.   


"My Lord, I belong to him whom You grace; O Lord
Of gods! I wear Your grace on my crown; when You deign
To grant me to Nampi Aaroorar in a ceremonial wedding,
O Lord whose frame shares the liana of Himavant
I have a prayer to submit unto You."

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5286 on: October 19, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  242:


பின்னும் பின்னல் முடியார்முன்
    பெருக நாணித் தொழுரைப்பார்
மன்னுந் திருவா ரூரின்கண்
    அவர்தாம் மிகவும் மகிழ்ந்துறைவ
தென்னுந் தன்மை யறிந்தருளும்
    எம்பி ராட்டி திருமுலைதோய்
மின்னும் புரிநூல் அணிமார்பீர்
    என்றார் குன்றா விளக்கனையார்.   


Then in great bashfulness she bowed to the Lord
Of plaited chignon and said: "O Lord whose beauteous chest
Displays the flashing, white, sacred thread
Splendorous with its contact of the divine breasts
Of our Goddess! He is one that joyously resides
For good, in ever-during Tiruvaaroor; be pleased
To grace me bearing this in mind." Thus spake she,
Verily a flawless lamp, for ever bright.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 19, 2016, 09:00:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5287 on: October 19, 2016, 09:01:49 AM »
Verse  243:


மற்றவர்தம் உரைகொண்டு
    வன்தொண்டர் நிலைமையினை
ஒற்றிநகர் அமர்ந்தபிரான்
    உணர்ந்தருளி யுரைசெய்வார்
பொற்றொடியா யுனையிகந்து
    போகாமைக் கொருசபதம்
அற்றமுறு நிலைமையினால்
    அவன்செய்வா னெனவருளி.He listened to her words; He, the Lord of Otriyoor,
Considered the state of Von-tondar also;
Then He graciously spake thus: "O beauty bejewelled
In gold, he will in solemn secrecy swear an oath
Affirming his non-parting from you."

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5288 on: October 19, 2016, 09:04:04 AM »
Verse  244:


வேயனைய தோளியார்
    பால்நின்று மீண்டருளித்
தூயமனம் மகிழ்ந்திருந்த
    தோழனார் பால்அணைந்து
நீஅவளை மணம்புணரும்
    நிலையுரைத்தோம் அதற்கவள்பால்
ஆயதொரு குறைஉன்னால்
    அமைப்பதுள தென்றருள.   


Then returning from her whose shoulder was
Bamboo-like, the Lord came to His companion
Of flawless mind who was reveling in joy,
And said: "I spoke to her of your marriage with her;
For this you have to fulfill a condition."

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 19, 2016, 09:05:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5289 on: October 19, 2016, 09:06:30 AM »
Verse  245:வன்தொண்டர் மனங்களித்து
    வணங்கிஅடி யேன்செய்ய
நின்றகுறை யாதென்ன
    நீயவளை மணம்புணர்தற்
கொன்றியுட னேநிகழ
    ஒருசபத மவள்முன்பு
சென்றுகிடைத் திவ்விரவே
    செய்கவென வருள்செய்தார்.   Van-tondar adored Him with a joyous heart
And queried Him thus: "What is it, O my Lord,
I am called upon to do?" Then the Lord
Spake in grace thus: "To wed her you will have
To affirm solemnly before her that you will ever
Live with her and not part from her; call on her
And this very night swear so before her."


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 09:08:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5290 on: October 19, 2016, 09:09:06 AM »
Verse  246:


என்செய்தால் இதுமுடியும்
    ஆதுசெய்வன் யானிதற்கு
மின்செய்த புரிசடையீர்
    அருள்பெறுதல் வேண்டுமென
முன்செய்த முறுவலுடன்
    முதல்வரவர் முகநோக்கி
உன்செய்கை தனக்கினியென்
    வேண்டுவதென் றுரைத்தருள.   


Then Aaroorar said: "I will do that which will fulfill
My desire to wed her, O Lord of fulgurant, matted hair
I beseech Your grace." Then with a smile
That appeared on His lips, the Primal Lord
Facing him interrogated thus: "For your act
(Of swearing) what else is to be done?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 09:10:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5291 on: October 19, 2016, 09:12:01 AM »
Verse  247:வம்பணிமென் முலையவர்க்கு
    மனங்கொடுத்த வன்தொண்டர்
நம்பரிவர் பிறபதியும்
    நயந்தகோ லஞ்சென்று
கும்பிடவே கடவேனுக்
    கிதுவிலக்கா மெனுங்குறிப்பால்
தம்பெருமான் றிருமுன்பு
    தாம்வேண்டுங் குறையிரப்பார்.   

Van-tondar who gave away his mind to her
Of soft breasts cinctured by a breast-band, deeming it
To be an embargo on his dutiful itinerary
To the many shrines where his Lord joyously
Abides, to adore His beauteous forms,
Began to formulate his prayer.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5292 on: October 19, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  248:


சங்கரர்தாள் பணிந்திருந்து
    தமிழ்வேந்தர் மொழிகின்றார்
மங்கையவள் தனைப்பிரியா
    வகைசபதஞ் செய்வதனுக்
கங்கவளோ டியான்வந்தால்
    அப்பொழுது கோயில்விடத்
தங்குமிடந் திருமகிழ்க்கீழ்க்
    கொளவேண்டு மெனத்தாழ்ந்தார்.   Adoring the feet of Sankara, the Prince of Tamizh
Spake thus: "When I go forth thither to take an oath
That I will not part from her, You should then be
Pleased to quit the shrine, and abide below
The Makizha tree." Thus he prayed and bowed before Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2016, 09:16:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5293 on: October 19, 2016, 09:17:06 AM »
Verse 249:

தம்பிரான் தோழரவர்
    தாம்வேண்டிக் கொண்டருள
உம்பர்நா யகருமதற்
    குடன்பாடு செய்வாராய்
நம்பிநீ சொன்னபடி
    நாஞ்செய்தும் என்றருள
எம்பிரா னேயரிய
    தினியெனக்கென் னெனவேத்தி.   When the Lord's companion prayed to Him thus, the Lord
Of gods agreeing to his request, spake thus in grace:
"O Nampi, I will do as you beseech Me!" Then Aaroorar
Hailed Him thus: "O Lord, my God! Is there
Henceforth aught that is rare for me?"

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 19, 2016, 09:19:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5294 on: October 19, 2016, 09:20:02 AM »
Verse  250:


அஞ்சலிசென் னியில்மன்ன
    அருள்பெற்றுப் புறம்போதச்
செஞ்சடையார் அவர்மாட்டுத்
    திருவிளையாட் டினைமகிழ்ந்தோ
வஞ்சியிடைச் சங்கிலியார்
    வழியடிமைப் பெருமையோ
துஞ்சிருள்மீ ளவும்அணைந்தார்
    அவர்க்குறுதி சொல்லுவார்.


Aaroorar adored Him with his hands folded
Above his head and moved out, blessed with His leave;
The Lord of ruddy matted hair-- we know not
If the Lord but desired to sport with him,
Or, was it due to the glory of the traditional
Servitorship of Sangkiliyaar whose waist was slender
As a Vanji-creeper--, once again visited
Her at night when all eyes closed in slumber,
To bless her with steadfastness.

Arunachala Siva.