Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545435 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5250 on: October 16, 2016, 08:55:11 AM »
Verse  206:


இந்த நிலைமை யாரிவரிங்
    கிருந்தார் முன்பே இவர்க்காக
அந்தண் கயிலை மலைநீங்கி
    அருளாற் போந்த அநிந்திதையார்
வந்து புவிமேல் அவதரித்து
    வளர்ந்து பின்பு வன்தொண்டர்
சந்த விரைசூழ் புயஞ்சேர்ந்த
    பரிசு தெரியச் சாற்றுவாம்.   Thus, even thus, he abode there.
Now let us lucidly narrate the glory
Of Anintithaiyaar who having long ago left
The cool and beauteous Mount of Kailaas,
Made her avatar on earth and grew to become
The bride of Van-tondar, and revel as it were,
In the fragrant splendor of his shoulders.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5251 on: October 16, 2016, 08:57:25 AM »
Verse  207:


நாலாங் குலத்திற் பெருகுநல
    முடையார் வாழும் ஞாயிற்றின்
மேலாங் கொள்கை வேளாண்மை
    மிக்க திருஞா யிறுகிழவர்
பாலா தரவு தருமகளார்
    ஆகிப் பார்மேல் அவதரித்தார்
ஆலா லஞ்சேர் கறைமிடற்றார்
    அருளால் முன்னை அநிந்திதையார்.   


By the grace of the Lord whose throat holds
The 'Aalaala venom,' she made her avatar
As the beloved daughter of Tirugnaayirukizhaar,
A great Velaala of lofty rectitude of Jnaayiru,
The town where men of increasing prosperity
Belonging to the fourth caste, flourished.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 16, 2016, 08:59:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5252 on: October 16, 2016, 09:00:13 AM »
Verse  208:


மலையான் மடந்தை மலர்ப்பாதம்
    மறவா அன்பால் வந்தநெறி
தலையா முணர்வு வந்தணையத்
    தாமே யறிந்த சங்கிலியார்
அலையார் வேற்கண் சிறுமகளி
    ராயத் தோடும் விளையாட்டு
நிலையா யினஅப் பருவங்கள்
    தோறும் நிகழ நிரம்புவார்.   


By reason of her pre-natal consciousness she stood poised
In the never-forgetful way linked to the flower-feet
Of Himavant's Daughter; she who was called Sangkiliyaar
Came to be born with this consciousness; she grew
In the company of her playmates--the young girls
Of spear-like and splendidly roving eyes--;
Crossing duly the Parvas, she became nubile.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 16, 2016, 09:01:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5253 on: October 16, 2016, 09:02:44 AM »
Verse  209:சீர்கொள் மரபில் வருஞ்செயலே
    யன்றித் தெய்வ நிகழ்தன்மை
பாரில் எவரும் அதிசயிக்கும்
    பண்பில் வளரும் பைந்தொடியார்
வாரும் அணிய அணியவாம்
    வளர்மென் முலைகள் இடைவருத்தச்
சாரும் பதத்தில் தந்தையார்
    தங்கள் மனைவி யார்க்குரைப்பார்.

She grew thriving not only in the deeds that became
Her great family tradition but also manifesting qualities
Of divinity; such was her supernal culture that the world
Marveled at it; when she grew to be a lass, her growing
Breasts--soft and supple--, grieved her slender waist;
Then her father spake to his wife thus:

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 16, 2016, 09:04:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5254 on: October 16, 2016, 09:05:17 AM »
Verse 210:

வடிவும் குணமும் நம்முடைய
    மகட்கு மண்ணு ளோர்க்கிசையும்
படிவ மன்றி மேற்பட்ட
    பரிசாம் பான்மை அறிகிலோம்
கடிசேர் மணமும் இனிநிகழுங்
    கால மென்னக் கற்புவளர்
கொடியே அனைய மனைவியார்
    ஏற்கு மாற்றால் கொடுமென்றார்.   


"In beauty of form and quality our daughter exceeds
The mortal creation; we know not the reason for this;
It is time that we should give her in wedding."
Hearing this, his wife, verily a liana of ever-crescent
Chastity, said: "Be pleased to give her in wedding as suits our station."

Arunachala Siva
« Last Edit: October 16, 2016, 09:07:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5255 on: October 16, 2016, 02:30:22 PM »
Verse 211:


தாய ரோடும் தந்தையார்
    பேசக் கேட்ட சங்கிலியார்
ஏயும் மாற்றம் அன்றிதுஎம்
    பெருமா னீசன் திருவருளே
மேய வொருவர்க் குரிய தியான்
    வேறென் விளையும் எனவெருவுற்று
ஆய வுணர்வு மயங்கிமிக
    அயர்ந்தே அவனி மிசைவிழுந்தார்.


Sangkiliyaar who heard her parents so speak, thought thus:
"These words befit me not; I belong to him who is
Wholly blessed by my Lord; I know not of the result,
Their wholly different thought will lead to." Stricken
With fear she fell down on earth in a swoon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2016, 02:32:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5256 on: October 16, 2016, 02:33:11 PM »
Verse  212:

பாங்கு நின்ற தந்தையார்
    தாயார் பதைத்துப் பரிந்தெடுத்தே
ஏங்கும் உள்ளத் தினராகி
    இவளுக் கென்னோ உற்றதெனத்
தாங்கிச் சீத விரைப்பனிநீர்
    தெளித்துத் தைவந் ததுநீங்க
வாங்கு சிலைநன் னுதலாரை
    வந்த துனக்கிங் கென்னென்றார்.   


The parents who stood nearby were greatly agitated;
They lifted her up tenderly in love; anxious at heart
They thought thus; "What has become of her?"
Closely embracing her, they sprinkled on her
Cool and fragrant water, stroked her gently,
Revived her and spake to her whose lovely forehead
Was like unto a bow, thus: "What has befallen you?"

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 16, 2016, 02:34:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5257 on: October 16, 2016, 02:35:54 PM »
Verse 213:


என்று தம்மை ஈன்றெடுத்தார்
    வினவ மறைவிட் டியம்புவார்
இன்றென் திறத்து நீர்மொழிந்த
    திதுஎன் பரிசுக் கிசையாது
வென்றி விடையா ரருள் செய்தார்
    ஒருவர்க் குரியேன் யானினிமேல்
சென்று திருவொற்றி யூரணைந்து
    சிவனார் அருளிற் செல்வனென.Then thus her parents questioned her
She spake to them frankly without any concealment:
"What this day, you spake of me ill-befits my state;
I belong to him who is graced by the Lord-Rider
Of the victorious Bull; I will even now
Fare forth to Tiruvotriyoor and establish myself
In the grace of Lord Siva."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 16, 2016, 02:37:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5258 on: October 16, 2016, 02:38:52 PM »
Verse 214:


அந்த மாற்றங் கேட்டவர்தாம்
    அயர்வும் பயமும் அதிசயமும்
வந்த வுள்ளத் தினராகி
    மற்ற மாற்றம் மறைத்தொழுகப்
பந்தம் நீடும் இவர்குலத்து
    நிகராம் ஒருவன் பரிசறியான்
சிந்தை விரும்பி மகட்பேச
    விடுத்தான் சிலருஞ் சென்றிசைத்தார்.


When they heard her words, they were assailed
By bewilderment, fear and wonder; they so conducted
Themselves thereafter that others could not
Know of her changed condition; while so,
From a clan of equal greatness and close to them
In kinship and therefore privileged to seek
Her hand in wedding, a youth, unaware of the happenings,
In great longing, deputed to them some persons to broach marriage;
They came there and discussed matrimony.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 16, 2016, 02:40:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5259 on: October 16, 2016, 02:41:53 PM »
Verse  215:


தாதை யாரும் அதுகேட்டுத்
    தன்மை விளம்பத் தகாமையினால்
ஏத மெய்தா வகைமொழிந்து
    போக்க அவராங் கெய்தாமுன்
தீதங் கிழைத்தே யிறந்தான்போற்
    செல்ல விடுத்தா ருடன் சென்றான்
மாத ராரைப் பெற்றார்மற்று
    அதனைக் கேட்டு மனமருண்டார்.


The father who listened to them could not reveal
To them the happenings; he so answered them
That they would not be troubled or offended; even before
They could return to him who sent them thither,
Like one assailed by a great evil he died; so too
His messengers; the parents of Sangkiliyaar and others
Who heard of this, were struck with bewilderment.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2016, 02:44:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5260 on: October 16, 2016, 02:45:06 PM »
Verse  216:


தைய லார்சங் கிலியார்தம்
    திறத்துப் பேசத் தகாவார்த்தை
உய்ய வேண்டும் நினைவுடையார்
    உரையா ரென்றங் குலகறியச்
செய்த விதிபோல் இதுநிகழச்
    சிறந்தார்க் குள்ள படிசெப்பி
நையும் உள்ளத் துடன்அஞ்சி
    நங்கை செயலே உடன்படுவார்.   It looked as though that the fated event proclaimed
Clearly to the world thus: "They that mean to thrive
Would not speak words which ill-became great Sangkiliyaar."
So the parents made a clean breast of all the happenings
To the great elders of their clan; with fear-stricken
And languishing heart they now gave assent to her proposal.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2016, 02:47:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5261 on: October 16, 2016, 02:48:10 PM »
Verse  217:

அணங்கே யாகும் இவள்செய்கை
    அறிந்தோர் பேச அஞ்சுவரால்
வணங்கும் ஈசர் திறமன்றி
    வார்த்தை யறியாள் மற்றொன்றும்
குணங்க ளிவையா மினியிவள் தான்
    குறித்த படியே ஒற்றிநகர்ப்
பணங்கொ ளரவச் சடையார்தம்
    பாற்கொண் டணைவோம் எனப்பகர்வார்.
Knowledgeable persons would not dare speak
Of her action deeming her a woman divine;
She would ever talk of the greatness of the Lord
Adored of her; she would not speak of aught else;
Such indeed was her righteous conduct;
So they resolved to conduct her to Otriyoor's Lord
Whose matted crown is plaited with a serpent.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2016, 02:50:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5262 on: October 16, 2016, 02:51:19 PM »
Verse  218:


பண்ணார் மொழிச்சங் கிலியாரை
    நோக்கிப் பயந்தா ரொடுங்கிளைஞர்
தெண்ணீர் முடியார் திருவொற்றி
    யூரிற் சேர்ந்து செல்கதியும்
கண்ணார் நுதலார் திருவருளால்
    ஆகக் கன்னி மாடத்துத்
தண்ணார் தடஞ்சூ ழந்நகரிற்
    றங்கிப் புரிவீர் தவமென்று.


Addressing Sangkiliyaar whose words were
Tunefully melodious, her parents and others said:
"Reaching Tiruvotriyoor of the Lord in whose crest
The lucid flood courses, be pleased to abide
In a kanni-maatam in that city girt with cool pools,
And perform askesis, poised henceforth
In the grace of the Lord whose forehead sports an eye."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2016, 02:54:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5263 on: October 16, 2016, 02:55:35 PM »
Verse 219:


பெற்ற தாதை சுற்றத்தார்
    பிறைசேர் முடியார் விதியாலே
மற்றுச் செயலொன் றறியாது
    மங்கை யார்சங் கிலியார் தாம்
சொற்ற வண்ணஞ் செயத்துணிந்து
    துதைந்த செல்வத் தொடும்புரங்கள்
செற்ற சிலையார் திருவொற்றி
    யூரிற் கொண்டு சென்றணைந்தார்.In unison with the grace as ordained by the Lord who is
Crescent-crested, and oblivious of all else,
Her parents and kin resolved to abide
By the words of Sangkiliyaar, and conducted her
To Tiruvotriyoor of the Lord who smote the triple
Hostile cities, carrying with them great wealth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5264 on: October 16, 2016, 02:57:46 PM »
Verse  220:


சென்னி வளர்வெண் பிறையணிந்த
    சிவனார் கோயி லுள்புகுந்து
துன்னுஞ் சுற்றத் தொடும்பணிந்து
    தொல்லைப் பதியோர் இசைவினால்
கன்னி மாட மருங்கமைத்துக்
    கடிசேர் முறைமைக் காப்பியற்றி
மன்னுஞ் செல்வந் தகவகுத்துத்
    தந்தை யார்வந் தடிவணங்கி.   


They entered the temple of Lord Siva whose crown
Sports a white crescent, and with their close kith
And kin adored Him; then with the consent of the dwellers
Of the hoary city they built nearby a kanni-maatam
Girt with immense walls, and watched over by women-guards;
Rich endowments were made for its up-keep;
Then her father fell at her feet and said:

Arunachala Siva.