Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 619197 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5220 on: October 13, 2016, 08:57:28 AM »
Verse  176:


வன்தொண்டர் பசிதீர்க்க
    மலையின்மேல் மருந்தானார்
மின்தங்கு வெண்டலையோ
    டொழிந்தொருவெற் றோடேந்தி
அன்றங்கு வாழ்வாரோர்
    அந்தணராய்ப் புறப்பட்டுச்
சென்றன்பர் முகநோக்கி
    அருள்கூரச் செப்புவார்.   


The Lord enshrined on the hill, verily the Remedy
For the illth of embodiment, to relieve Van-tondar
Of his hunger, abandoning His white and bright skull-bowl,
Came with an ordinary begging-bowl in the guise
Of a Brahmin that dwelt in that town, to the devotee
(Aarooran) and graciously addressed him thus:

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5221 on: October 13, 2016, 08:59:53 AM »
Verse  177:


மெய்ப்பசியால் மிகவருந்தி
    இளைத்திருந்தீர் வேட்கைவிட
இப்பொழுதே சோறிரந்திங்
    கியானுமக்குக் கொணர்கின்றேன்
அப்புறநீர் அகலாதே
    சிறிதுபொழு தமருமெனச்
செப்பியவர் திருக்கச்சூர்
    மனைதோறும் சென்றிரப்பார்.   "Ha, you are languishing overwhelmed by hunger;
To relieve you of your hunger I will secure for you
Food by begging; pray stay awhile here without
Going anywhere else." He that so spake, then went
To every house in Tirukkacchoor begging food.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 13, 2016, 09:01:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5222 on: October 13, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  178:


வெண்திருநீற் றணிதிகழ
    விளங்குநூல் ஒளிதுளங்கக்
கண்டவர்கள் மனமுருகக்
    கடும்பகற்போ திடும்பலிக்குப்
புண்டரிகக் கழல்புவிமேல்
    பொருந்தமனை தொறும்புக்குக்
கொண்டுதாம் விரும்பியாட்
    கொண்டவர்முன் கொடுவந்தார்.   


The Holy Ash on His person beauteously blazed white;
His sacred thread glowed with radiance; beholders melted
In love; for securing alms at the meridian, He entered
Each and every house; His lotus-feet touched the earth;
With the food secured by Him, he came before him
Whom, He willingly claimed as His own servitor.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5223 on: October 13, 2016, 09:04:58 AM »
Verse  179:இரந்துதாங் கொடுவந்த
    இன்னடிசி லுங்கறியும்
அரந்தைதரும் பசீதீர
    அருந்துவீ ரெனவளிப்பப்
பெருந்தகையார் மறையவர்தம்
    பேரருளின் திறம்பேணி
நிரந்தபெருங் காதலினால்
    நேர்தொழுது வாங்கினார்.He gave him the flavory food and dishes of curry
Obtained by begging, and said; "Eat that you may rid
The misery of your hunger." Nampi Aaroorar, the great one,
Extolling the merciful act of the Brahmin received it
In love that welled up within him, after paying
Due obeisance to Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 13, 2016, 09:06:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5224 on: October 13, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  180:


வாங்கிஅத் திருவமுது
    வன்தொண்டர் மருங்கணைந்த
ஓங்குதவத் தொண்டருடன்
    உண்டருளி யுவந்திருப்ப
ஆங்கருகு நின்றார்போல்
    அவர்தம்மை யறியாமே
நீங்கினா ரெப்பொருளும்
    நீங்காத நிலைமையினார்.   Van-tondar ate the nectarean food accompanied
With the great tapaswi-devotees that came with him
And rejoiced; the Brahmin who was there, the Lord
Who is present everywhere, disappeared without
Van-Tondar being aware of it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5225 on: October 14, 2016, 08:41:30 AM »
Verse  181:


திருநாவ லூராளி
    சிவயோகி யார்நீங்க
வருநாம மறையவனார்
    இறையவனா ரெனமதித்தே
பெருநாதச் சிலம்பணிசே
    வடிவருந்தப் பெரும்பகற்கண்
உருநாடி எழுந்தருளிற்
    றென்பொருட்டாம் எனவுருகி.   


When thus the Sivayogi-Brahmin vanished, the prince
Of Naavaloor was convinced that it was the Lord
Who came thither in the Brahmin's guise;
He melted in devotion as he mused thus: "O the mercy
Of the Lord who assumed a form for my sake,
And in pain trod on earth in the noonday sun
To the resounding of his great anklets."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 14, 2016, 08:43:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5226 on: October 14, 2016, 08:44:23 AM »
Verse 182:


முதுவா யோரி என்றெடுத்து
    முதல்வ னார்தம் பெருங்கருணை
அதுவா மிதுவென் றதிசயம்வந்
    தெய்தக் கண்ணீர் மழையருவிப்
புதுவார் புனலின் மயிர்ப்புளகம்
    புதையப் பதிகம் போற்றிசைத்து
மதுவார் இதழி முடியாரைப்
    பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார்.   

His decade opened thus: "Muthu vaayori";
He wondered at such demonstration of the great mercy
Of the First One; tears cascaded from his eyes
And drenched his whole person on which the hair
Stood erect in thrilled ecstasy; even thus he hailed
The Lord, and in joy, worshipped Him whose crest is
Decked with mellferous Konrai flowers.

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 14, 2016, 08:45:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5227 on: October 14, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  183:


வந்தித் திறைவ ரருளாற்போய்
    மங்கை பாகர் மகிழ்ந்தவிடம்
முந்தித் தொண்ட ரெதிர்கொள்ளப்
    புக்கு முக்கட்பெருமானைச்
சிந்தித் திடவந் தருள்செய்கழல்
    பணிந்து செஞ்சொல் தொடைபுனைந்தே
அந்திச் செக்கர்ப் பெருகொளியார்
    அமருங் காஞ்சி மருங்கணைந்தார்.   


Having thus adored the Lord he took His leave
And fared forth to the shrines where abides the Lord
Whose half is His Consort, well-received
By the devotees everywhere; conducted by them he moved
In, and adored the Lord?s ankleted feet which confer
Grace when invoked; he adorned Him with splendorous wreath
Of verse, and marching on, came near Kaanchi
Where abides the Lord whose hue is like
Unto the ever-increasing ruddiness of the crepuscular sky.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5228 on: October 14, 2016, 08:49:17 AM »
Verse  184:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    அரியும் அயனுந் தொடர்வரிய
வென்றி மழவெள் விடையுயர்த்தார்
    வேத முதல்வ ராய்வந்து
நின்று சபைமுன் வழக்குரைத்து
    நேரே தொடர்ந்தாட் கொண்டவர்தாம்
இன்றிங் கெய்தப் பெற்றோமென்று
    எயில்சூழ் காஞ்சிநகர் வாழ்வார்.   The dwellers of Kaanchi, the city girt with ramparts,
Rejoiced thinking thus: "The Lord whose flag sports
The ever-young and victorious Bull--
The Lord that could not be pursued by Vishnu or Brahma--,
Even He came in the guise of a Brahmin-chief
That day, before the tribunal at Vennainalloor,
And successfully argued his lis; it was thus
The Lord claimed Aaroorar as his servitor;
We are blessed with his arrival."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 14, 2016, 08:51:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5229 on: October 14, 2016, 08:52:14 AM »
Verse 185:


மல்கு மகிழ்ச்சி மிகப்பெருக
    மறுகு மணித்தோ ரணம்நாட்டி
அல்கு தீபம் நிறைகுடங்கள்
    அகிலின் தூபங் கொடியெடுத்துச்
செல்வ மனைகள் அலங்கரித்துத்
    தெற்றி யாடன் முழவதிரப்
பல்கு தொண்ட ருடன்கூடிப்
    பதியின் புறம்போய் எதிர்கொண்டார்   .


In ever-increasing joy they decked the streets
With beautiful Toranas; they carried with them
Bright lamps, pots filled with holy water, censers
Breathing the smoke of eagle-wood, and streamers;
They caused drums that were played during dance
To resound on pials: accompanied with the increasing
Throngs of devotees, they fared forth to the outskirts
Of the city and greeted him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 14, 2016, 08:54:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5230 on: October 14, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  186:


ஆண்ட நம்பி யெதிர்கொண்ட
    அடியார் வணங்க எதிர்வணங்கி
நீண்ட மதிற்கோ புரங்கடந்து
    நிறைமா ளிகைவீ தியிற்போந்து
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன்
    புனைமங் கலதூ ரியம்ஒலிப்ப
ஈண்டு தொண்டர் பெருகுதிரு
    ஏகாம் பரஞ்சென் றெய்தினார்.   


When the devotees adored him, Nampi Aarorar ruled
By the Lord, paid obeisance to them; he crossed
The towered entrance and entered the street rich in rows
Of huge mansions; auspicious instruments of music
Were resounded, in love; thus he reached Tiruvekampam
Accompanied with the surging crowds of servitors.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5231 on: October 14, 2016, 08:58:08 AM »
Verse  187:ஆழிநெடுமா லயன்முதலாம்
    அமரர் நெருங்கு கோபுரமுன்
பூமி யுறமண் மிசைமேனி
    பொருந்த வணங்கிப் புகுந்தருளிச்
சூழு மணிமா ளிகைபலவுந்
    தொழுது வணங்கி வலங்கொண்டு
வாழி மணிபபொற் கோயிலினுள்
    வந்தார் அணுக்க வன்தொண்டர்.   


Before the tower where throng the tall Vishnu who sports
The disc, Brahma and other celestial beings, he prostrated
On the ground, and sacred dust mantled him; up he rose, moved in,
And made his sacred circuit, adoring the sub-shrines;
Beatific Van-Tondar, the intimate servitor of the Lord,
Then moved into the sanctum of Tiruvekampar.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 14, 2016, 09:00:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5232 on: October 14, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  188:கைகள் கூப்பி முன்னணைவார்
    கம்பை யாறு பெருகிவர
ஐயர் தமக்கு மிகஅஞ்சி
    ஆரத் தழுவிக் கொண்டிருந்த
மையு லாவுங் கருநெடுங்கண்
    மலையா ளென்றும் வழிபடுபூஞ்
செய்ய கமலச் சேவடிக்கீழ்த்
    திருந்து காத லுடன் வீழ்ந்தார்.   


When the Kampai rushed amain in spate,
Scared of the Great One's safety, Himavant's Daughter
Of large and dark eyes painted with colyrium,
Embraced Him closely; She always offered Pooja
To His redemptive and roseate lotus-feet;
Aaroorar who came towards the Lord, fell
At these very feet in fitting and great devotion.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 14, 2016, 09:03:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5233 on: October 14, 2016, 09:03:53 AM »
Verse  189:


வீழ்ந்து போற்றிப் பரவசமாய்
    விம்மி யெழுந்து மெய்யன்பால்
வாழ்ந்த சிந்தை யுடன்பாடி
    மாறா விருப்பிற் புறம்போந்து
சூழ்ந்த தொண்ட ருடன்மருவும்
    நாளில் தொல்லைக் கச்சிநகர்த்
தாழ்ந்த சடையா ராலயங்கள்
    பலவுஞ் சார்ந்து வணங்குவார்.   Having prostrated at the hallowed feet he rose up
In thrilled ecstasy; with true love and a mind poised
In beatitude, hymned the Lord; then in unabated love
He moved out and sojourned in that city
With the devotees; during these days he visited the many shrines
At Kaanchi where abides the Lord of dangling matted hair.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5234 on: October 14, 2016, 09:06:24 AM »
Verse  190:


சீரார் காஞ்சி மன்னுதிருக்
    காமக் கோட்டம் சென்றிறைஞ்சி
நீரார் சடையா ரமர்ந்தருளும்
    நீடு திருமேற் றளிமேவி
ஆரா அன்பிற் பணிந்தேத்து
    மளவில்நுந்தா வொண்சுடராம்
பாரார் பெருமைத் திருப்பதிகம்
    பாடி மகிழ்ந்து பரவினார்.He came to aeviternal Kaama-k-kottam of glorious Kaanchi
And adored the Lord; he visited Kacchi Metrali
Of the Lord in whose matted hair the Ganga courses,
And in swelling and boundless love, hailed and adored
The Lord; he adorned Him with a divine decade whose glory
Fills the world and which opens thus: "Nuntha von sutaraam."


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 14, 2016, 09:07:57 AM by Subramanian.R »