Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 571630 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5160 on: October 08, 2016, 09:21:44 AM »
Verse  116:


மீளாத அருள்பெற்றுப் புறம்போந்து
    திருவீதி மேவித் தாழ்ந்தே
ஆளான வன்றொண்டர் அந்தணர்கள்
    தாம்போற்ற அமர்ந்து வைகி
மாளாத பேரன்பால் பொற்பதியை
    வணங்கிப்போய் மறலி வீழத்
தாளாண்மை கொண்டவர்தங் கருப்பறிய
    லூர்வணங்கிச் சென்று சார்ந்தார்.


Blessed with His leave he reluctantly moved out,
Came to the divine street and adored it; Van-tondar
Who was ruled by the Lord, willingly sojourned
Hailed by the Brahmins; then he adored,
In inexhaustible love, the divine city and departed thence;
Adoring even from a distance Karuppariyaloor of the Lord
Who kicked Death to death, he reached it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5161 on: October 08, 2016, 09:24:07 AM »
Verse  117:


கூற்றுதைத்தார் திருக்கொகுடிக் கோயில் நண்ணிக்
    கோபுரத்தைத் தொழுதுபுகுந் தன்பர் சூழ
ஏற்றபெருங் காதலினால் இறைஞ்சி யேத்தி
    எல்லையிலாப் பெருமகிழ்ச்சி மனத்தி லெய்தப்
போற்றிசைத்துப் புறத்தணைந்தப் பதியின் வைகிப்
    புனிதரவர் தமைநினையு மின்பங் கூறிச்
சாற்றியமெய்த் திருப்பதிகஞ் சிம்மாந் தென்னுந்
    தமிழ்மாலை புனைந்தங்குச் சாரு நாளில்   .


Reaching the divine temple of the Lord who smote Death,
He adored its tower, moved in, and accompanied with the devotees
Hailed and adored the Lord in immense love; boundless joy
Pervading his mind, he hailed the Lord, moved out
And sojourned in that town; as rapture swelled in him
When his thought hovered over the Holy One, he hymned it
In his decade beginning with the word: "Cimmaanthu".
With that garland of Tamizh verse he adorned
The Lord; thus he abode there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 09:25:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5162 on: October 08, 2016, 09:26:46 AM »
Verse  118:


கண்ணுதலார் விரும்புகருப் பறிய லூரைக்
    கைதொழுது நீங்கிப் போய்க் கயல்கள் பாயும்
மண்ணிவளம் படிக்கரையை நண்ணி யங்கு
    மாதொருபா கத்தவர்தாள் வணங்கிப் போற்றி
எண்ணில்புகழ்ப் பதிகமுமுன் னவன்என் றேத்தி
    யேகுவார் வாழ்கொளிபுத் தூரெய் தாது
புண்ணியனார் போம்பொழுது நினைந்து மீண்டு
    புகுகின்றார் தலைக்கலன்என் றெடுத்துப்போற்றி.Folding his hands he worshipped Karuppariyaloor
Where the brow-eyed Lord abides in joy,
And blessed with His gracious leave, he left the town;
He reached Pazhamannippadikkarai in whose tanks
The carp leaped in joy, hailed and adored the divine feet
Of the Lord who is concorporate with His Consort, and melodized
His endless glory in a decade which oped with the word:
"Munnavan"; the holy one then marched on, without touching
The town Vaazhkoli Putthoor; on his way he thought
Of this and he turned back, and singing the decade beginning
With the words: "Thalaikkalan" proceeded thither.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 09:28:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5163 on: October 08, 2016, 09:29:45 AM »
Verse  119:திருப்பதிகம் பாடியே சென்றங் கெய்தித்
    தேவர்பெரு மானார்தங் கோயில் வாயில்
உருப்பொலியும் மயிர்ப்புளகம் விரவத் தாழ்ந்தே
    உள்ளணைந்து பணிந்தேத்தி உருகு மன்பால்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா லானைப்
    போற்றிசைத்துப் புறம்போந்து தங்கிப் பூமென்
கருப்புவயல் வாழ்கொளிபுத் தூரை நீங்கிக்
    கானாட்டு முள்ளூரைக் கலந்த போது.   


He reached the place even as he was singing the divine
Decade; the hair on his thrilled body stood erect
As he came to the temple tower of the Lord
Of the celestial beings: he hailed and bowed before it;
He moved in, bowed before the Lord and adored Him;
In melting devotion he hymned the Lord whose left half
Is shared by the Daughter of Himavant, moved out,
And sojourned there; then he left Vaazhkoli Putthoor
Rich in fields of beautiful and soft sugar-canes,
And fared forth to Kaanaattu Mulloor.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 09:31:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5164 on: October 08, 2016, 09:32:44 AM »
Verse  120:கானாட்டு முள்ளூரைச் சாரும் போது
    கண்ணுதலார் எதிர்காட்சி கொடுப்பக் கண்டு
தூநாள்மென் மலர்க்கொன்றைச் சடையார் செய்ய
    துணைப்பாத மலர்கண்டு தொழுதே னென்று
வானாளுந் திருப்பதிகம் வள்வாய் என்னும்
    வண்டமிழின் தொடைமாலை மலரச் சாத்தித்
தேனாரு மலர்ச்சோலை மருங்கு சூழ்ந்த
    திருவெதிர்கொள் பாடியினை யெய்தச் செல்வார்.

s he reached Kaanaattu Mulloor, the brow-eyed Lord
Materialized before him; witnessing this he adored Him
With a garland of blooming flowers of munificent Tamizh
That verily rules the heaven; he declared thus:
"Beholding the twin-flower-feet of the Lord who wears
On His matted hair soft and fresh Konrai flowers I adored
(them)."
Then he fared forth towards Tiruyethirkolpaadi
Girt with gardens of meliferous flowers.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 08, 2016, 09:34:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5165 on: October 08, 2016, 03:22:59 PM »
Verse 121:


எத்திசையுந் தொழுதேத்த மத்த யானை
    எடுத்தெதிர்கொள் பாடியினை அடைவோம் என்னும்
சித்தநிலைத் திருப்பதிகம் பாடிவந்து
    செல்வமிகு செழுங்கோயி லிறைஞ்சி நண்ணி
அத்தர்தமை அடிவணங்கி அங்கு வைகி
    அருள்பெற்றுத் திருவேள்விக் குடியி லெய்தி
முத்திதரும் பெருமானைத் துருத்தி கூட
    மூப்பதிலை எனும்பதிகம் மொழிந்து வாழ்ந்தார்.

He began to hymn the decade opening thus: "Mattha yaanai,"
Hailed by the dwellers in every direction;
Singing his divine decade rooted in mind,
And declaring, "We will reach Yethirkolpaadi," he reached
Adoring the opulent and exceedingly splendorous shrine,
And hailed the feet of the Father; he sojourned there,
And blessed with His leave, he came to Tiruvelvikkudi;
He hailed the Lord-Granter of deliverance and His shrine
Tirutthurutthi in his decade beginning with the words:
"Mooppathum illai," and thus flourished in delight.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2016, 03:25:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5166 on: October 08, 2016, 03:26:21 PM »
Verse 122:


காட்டுநல் வேள்விக் கோலங்
    கருத்துற வணங்கிக் காதல்
நாட்டிய உள்ளத் தோடு
    நம்பிஆ ரூரர் போற்றி
ஈட்டிய தவத்தோர் சூழ
    அங்குநின் றேகி அன்பு
பூட்டிஆட் கொண்டார் மன்னுந்
    தானங்கள் இறைஞ்சிப் போந்து.   
The darshan of the Lord in His wedding-form filling
His mind, he adored Him; his heart, poised in Bhakti,
Nampi Aaroorar hailed Him; then with the devotees
Of great askesis he went to the many shrines of the Lord
Who, in love, claimed and ruled him, and marched on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5167 on: October 08, 2016, 03:28:37 PM »
Verse 123:


எஞ்சாத பேரன்பில்
    திருத்தொண்ட ருடனெய்தி
நஞ்சாருங் கறைமிடற்றார்
    இடம்பலவு நயந்தேத்தி
மஞ்சாரும் பொழிலுடுத்த
    மலர்த்தடங்கள் புடைசூழுஞ்
செஞ்சாலி வயன்மருதத்
    திருவாரூர் சென்றடைந்தார்.

In never-diminishing love in the company
Of divine devotees, he adored in devotion the many shrines
Of the Lord whose throat holds the venom,
And arrived at Tiruvaaroor girt with cloud-capped
Flower-gardens and Marudam tracts of fields
Rich in splendorous paddy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2016, 03:30:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5168 on: October 08, 2016, 03:31:00 PM »
Verse 124:


செல்வமலி திருவாரூர்த்
    தேவரொடு முனிவர்களும்
மல்குதிருக் கோபுரத்து
    வந்திறைஞ்சி உள்புக்கங்
கெல்லையிலாக் காதன்மிக
    எடுத்தமலர்க் கைகுவித்துப்
பல்குபெருந் தொண்டருடன்
    பரமர்திரு முன்னணைந்தார்.


At Tiruvaaroor of great opulence, he came
To the divine tower thronged by the celestial beings and the Munis,
Adored it, moved in, and in aeviternal devotion, folded
His hands above his head in adoration; then
With the thronging devotees, he came before the Supreme One.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2016, 03:32:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5169 on: October 08, 2016, 03:33:41 PM »
Verse  125:மூவாத முதலாகி
    நடுவாகி முடியாத
சேவாருங் கொடியாரைத்
    திருமூலட் டானத்துள்
ஓவாத பெருங்காதல்
    உடனிறைஞ்சிப் புறம்போந்து
தாவாத புகழ்ப்பரவை
    யார்திருமா ளிகைசார்ந்தார்.

In great and unabated love he worshipped the Lord whose
Banner sports the ever-young Bull and who is without
Beginning, middle or end; then he moved out and reached
The beautiful mansion of flawlessly glorious Paravaiyaar.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5170 on: October 08, 2016, 03:35:44 PM »
Verse  126:

பொங்குபெரு விருப்பினொடு
    புரிகுழலார் பலர்போற்றப்
பங்கயக்கண் செங்கனிவாய்ப்
    பரவையார் அடிவணங்கி
எங்களையும் நினைந்தருளிற்
    றெனஇயம்ப இனிதளித்து
மங்கைநல்லா ரவரோடும்
    மகிழ்ந்துறைந்து வைகுநாள்.Paravaiyaar whose eyes were like lotus-flowers and whose lips
Were like ruddy Kovvai fruit, hailed in ever-swelling love
By damsels of plaited hair, fell at his feet in adoration.
She said: "Great indeed is your gracious arrival
Thinking on us, even us." He spoke to her
Sweet words, and joyously abode with her.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2016, 03:37:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5171 on: October 08, 2016, 03:38:22 PM »
Verse 127:


நாயனார் முதுகுன்றர்
    நமக்களித்த நன்னிதியம்
தூயமணி முத்தாற்றில்
    புகவிட்டேம் துணைவரவர்
கோயிலின்மா ளிகைமேல்பால்
    குளத்தில்அவ ரருளாலே
போய்எடுத்துக் கொடுபோதப்
    போதுவாய் எனப்புகல.One day he told her thus: "Our Lord of Muthu Kunru
Blessed us with goodly wealth; I had consigned it
To the holy Manimutthu river; now fare forth
With me to retrieve it by His grace from the tank
Situate on the west of the temple of the Lord
Who is the
(sole) help unto me."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2016, 03:40:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5172 on: October 08, 2016, 03:41:02 PM »
Verse  128:


என்னஅதி சயம்இதுதான்
    என்சொன்ன வாறென்று
மின்னிடையார் சிறுமுறுவ
    லுடன்விளம்ப மெய்யுணர்ந்தார்
நன்னுதலாய் என்னுடைய
    நாதனரு ளாற்குளத்தில்
பொன்னடைய எடுத்துனக்குத்
    தருவதுபொய் யாதென்று.


Thus told. she of the fulgurant waist,
With her face lit up by a smile, exclaimed thus:
"What marvel indeed is this! What is it that you say!"
Then he of truthful consciousness, spake thus:
"O you of fair forehead! By the grace of my Lord,
I will not fail to retrieve the gold
From the tank and give it to you."

Arunachala Siva.   Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5173 on: October 08, 2016, 03:43:18 PM »
Verse  129:


ஆங்கவரும் உடன்போத
    வளவிறந்த விருப்பினுடன்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்த
    புராதனரைப் புக்கிறைஞ்சி
ஓங்குதிரு மாளிகையை
    வலம்வந்தங் குடன்மேலைப்
பாங்குதிருக் குளத்தணைந்தார்
    பரவையார் தனித்துணைவர்.   

Then in boundless delight, he proceeded to the Poongkoyil
And adored its Lord who abides there in joy;
Circumambulating the lofty shrine, he came
To the divine tank situate on the west.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5174 on: October 08, 2016, 03:45:43 PM »
Verse  130:


மற்றதனின் வடகீழ்பால்
    கரைமீது வந்தருளி
முற்றிழையார் தமைநிறுத்தி
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
கற்றைவார் சடையாரைக்
    கைதொழுது குளத்தில்இழிந்து
அற்றைநாள் இட்டெடுப்பார்
    போல்அங்குத் தடவுதலும்.


He came to the flight of steps in the north-eastern part
Of the tank; there he stationed the one that wore
Jewels wrought with cunning; then, he of Tirumunaippaadi
With pleached hands, adored the Lord of matted hair;
Descended into the tank, and began to ply his hand under the water
To take out the gold, as though he had that day
Just then dropped it into the tank.

Arunachala Siva.