Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577327 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5115 on: October 04, 2016, 08:42:14 AM »
Verse  71:


தேவர் பெருமான் கண்டியூர்
    பணிந்து திருவை யாறதனை
மேவி வணங்கிப் பூந்துருத்தி
    விமலர் பாதந் தொழுதிறைஞ்சிச்
சேவில் வருவார் திருவாலம்
    பொழிலிற் சேர்ந்து தாழ்ந்திரவு
பாவு சயனத் தமர்ந்தருளிப்
    பள்ளி கொள்ளக் கனவின்கண்.


He worshipped the Lord of gods at Kandiyoor; he came
To Tiruvaiyaaru and adored the Lord; he went
To Poonthurutthi hailed and adored the feet of the Pure One;
Then he came to Tiruvaalampozhil the mount of whose Lord
Is the Bull, and adored Him;
When that night he lay abed and slumbered.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5116 on: October 04, 2016, 08:44:14 AM »
Verse  72:


மழபா டியினில் வருவதற்கு
    நினைக்க மறந்தா யோவென்று
குழகா கியதம் கோலமெதிர்
    காட்டி யருளக் குறித்துணர்ந்து
நிழலார் சோலைக் கரைப்பொன்னி
    வடபா லேறி நெடுமாடம்
அழகார் வீதி மழபாடி
    யணைந்தார் நம்பி யாரூரர்.


The Lord appeared in His dream, revealed to him
His ever-young and beauteous and natural form, and said:
"Even to think of coming to Mazhapaadi did you forget?"
He woke up with his thought linked to the vision;
Then crossing the northern bank of the Kaveri
Dight with umbrageous gardens, Nambi Aaroorar
Arrived at Tirumazhapaadi rich in beautiful streets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2016, 08:46:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5117 on: October 04, 2016, 08:47:02 AM »
Verse  73:

அணைந்து திருக்கோ புரமிறைஞ்சி
    அன்பர் சூழ வுடன்புகுந்து
பணங்கொ ளரவ மணிந்தார்முன்
    பணிந்து வீழ்ந்து பரங்கருணைக்
குணங்கொ ளருளின் திறம்போற்றிக்
    கொண்ட புளகத் துடனுருகிப்
புணர்ந்த விசையாற் றிருப்பதிகம்
    பொன்னார் மேனி என்றெடுத்து.


Reaching the temple, he adored the divine tower
And moved in accompanied with devotees; he prostrated
On the ground before the Lord whose jewel is
The hooded serpent
(and rose up); he hailed the divine grace
Of the Lord replete with supreme mercy and his heart
Melted; then he began to sing the harmonious decade
Which opened with the words: "Ponnaar Meni?."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2016, 08:48:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5118 on: October 04, 2016, 08:49:53 AM »
Verse  74:


அன்னே யுன்னை யல்லால்யான்
    ஆரை நினைக்கேன் எனவேத்தித்
தன்னே ரில்லாப் பதிகமலர்
    சாத்தித் தொழுது புறம்பணைந்து
மன்னும் பதியில் சிலநாள்கள்
    வைகித் தொண்ட ருடன்மகிழ்ந்து
பொன்னிக் கரையி னிருமருங்கும்
    பணிந்து மேல்பாற் போதுவார்.   


He adored the Lord thus: "O Mother, other than You
Whom else will I think on?" He adorned the Lord
With his peerless garland of a decade and worshipped Him;
He moved out and abode at that ever-during town
For a few days accompanied with the devotees; then in joy
He adored at the shrines situate on both the banks
Of the Ponni and marched westward.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5119 on: October 04, 2016, 08:52:16 AM »
Verse 75:


செய்ய சடையார் திருவானைக்
    காவி லணைந்து திருத்தொண்டர்
எய்த முன்வந் தெதிர்கொள்ள
    இறைஞ்சிக் கோயி லுள்புகுந்தே
ஐயர் கமலச் சேவடிக்கீழ்
    ஆர்வம் பெருக வீழ்ந்தெழுந்து
மெய்யு முகிழ்ப்பக் கண்பொழிநீர்
    வெள்ளம் பரப்ப விம்முவார்.


He reached Tiruvaanaikkaa of the Lord of ruddy
Matted hair; sacred servitors came forth to receive him;
Adoring, he entered the temple; his loving devotion
For the lotus-feet of the Great One began to well up;
He prostrated before the Lord and rose up; the hair
On his thrilled body stood erect; tears cascaded
As a flood from his eyes and he reveled in ecstasy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2016, 08:53:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5120 on: October 04, 2016, 08:54:49 AM »
Verse 76:


மறைக ளாய நான்கும்என
    மலர்ந்த செஞ்சொல் தமிழ்ப்பதிகம்
நிறையுங் காத லுடனெடுத்து
    நிலவு மன்பர் தமைநோக்கி
இறையும் பணிவா ரெம்மையுமா
    ளுடையா ரென்றென் றேத்துவார்
உறையூர்ச் சோழன் மணியாரஞ்
    சாத்துந் திறத்தை யுணர்ந்தருளி.   


Full of ardor he began to sing a splendorous decade
Of Tamizh that opened thus: "Maraikalaaya naankum?"
Addressing the devotees poised in everlasting life
He affirmed: "Whosoever hails the Lord rules us also!"
This was the refrain of his decade; he divined the Lord's grace
In having adorned Himself with the chain of gold
Set with gems and pearls belonging to the Uraiyoor Chozha,
And hailed it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2016, 08:57:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5121 on: October 04, 2016, 08:58:22 AM »
Verse  77:வளவர் பெருமான் மணியாரம்
    சாத்திக் கொண்டு வரும்பொன்னிக்
கிளருந் திரைநீர் மூழ்குதலும்
    வழுவிப் போகக் கேதமுற
அளவில் திருமஞ் சனக்குடத்துள்
    அதுபுக் காட்ட அணிந்தருளித்
தளரு மவனுக் கருள்புரிந்த
    தன்மை சிறக்கச் சாற்றினார்.


"As the Chozha King wearing his garland set with gems
And pearls plunged and bathed in the billowy Ponni,
It slipped into the river; he grew sad; then the garland
Found its way into the pot dipped into the river
For securing water for the Lord's ablutions; when the Lord was
Bathed it fell on his person and He graciously wore it;
Thus the Lord graced the Chozha who sorely grieved."
Of this he made a splendid recordation in his decade.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2016, 09:00:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5122 on: October 04, 2016, 09:01:31 AM »
Verse  78:


சாற்றி யங்குத் தங்குநாள்
தயங்கும் பவளத் திருமேனி
நீற்றர் கோயில் எம்மருங்கும்
சென்று தாழ்ந்து நிறைவிருப்பால்
போற்றி யங்கு நின்றும்போய்ப்
பொருவி லன்பர் மருவியதொண்டு
ஆற்றும் பெருமைத் திருப்பாச்சில் ஆச்சி ராமம் சென்றடைந்தார்.

Thus he hailed the Lord and spent his days there;
Then he proceeded to the shrines of the coral-hued
Lord resplendent with the Holy Ash, situate around the town,
And adored Him in total devotion; thence he
Came to the glorious Tiruppaacchilaacchiraamam,
Abounding in matchless devotees
That render fitting service to the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5123 on: October 04, 2016, 09:03:49 AM »
Verse  79:


சென்று திருக்கோ புரம்இறைஞ்சித்
    தேவர் மலிந்த திருந்துமணி
முன்றில் வலங்கொண்டு உள்ளணைந்து
    முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்திறைஞ்சி
நன்று பெருகும் பொருட்காதல்
    நயப்புப் பெருக நாதரெதிர்
நின்று பரவி நினைந்தபொருள்
    அருளா தொழிய நேர்நின்று.

He adored the holy temple-tower, made his sacred circuit
Of the beautiful court thronged by the celestial beings,
Moved in, came before the Lord and prostrated
On the ground in adoration; he rose up, and standing
He prayed before the Lord impelled by a growing desire
To get gold; the Lord however would not bestow on him
What he sought; he continued to stand before Him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5124 on: October 04, 2016, 09:06:23 AM »
Verse 80:

அன்பு நீங்கா அச்சமுட னடுத்த
    திருத்தோழமைப் பணியாற்
பொன்பெ றாத திருவுள்ளம்
    புழுங்க அழுங்கிப் புறம்பொருபால்
முன்பு நின்ற திருத்தொண்டர்
    முகப்பே முறைப்பா டுடையார்போல்
என்பு கரைந்து பிரானார்மற்
    றிலையோ யென்ன வெடுக்கின்றார்.   


Poised in the friendly servitorship married to the fear
Of the Lord, he grieved sorely as he was not blessed
With the gold he sought from the Lord; as if complaining
To the servitors who stood there, he began to sing
A decade in melting devotion; he affirmed:
"Other than This One, there is no Lord at all."

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 04, 2016, 09:09:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5125 on: October 05, 2016, 08:51:06 AM »
Verse  81:


நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி
    நிலத்திடைப் புலங்கெழும் பிறப்பால்
உய்த்தகா ரணத்தை யுணர்ந்துநொந் தடிமை
    யொருமையா மெழுமையு முணர்த்தி
எத்தனை யருளா தொழியினும் பிரானார்
    இவரலா தில்லையோ யென்பார்
வைத்தனன் தனக்கே தலையுமென் னாவும்
    எனவழுத் தினார்வழித் தொண்டர்.   


He who was inseparable from the Lord when he was in the Kailaas,
Was separated from Him and sent to the earth;
He thought of the cause for this, his embodied state, and grieved;
Yet he proclaimed the continuing nature of his servitorship
Whenever life should emerge embodied, and said:
"What though He be obstinate in withholding His grace,
None but He is the Lord!" The devotee poised in hoary
And traditional servitorship, affirmed thus:
"My crown and my tongue are for ever dedicated to Him!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2016, 08:52:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5126 on: October 05, 2016, 08:53:40 AM »
Verse  82:

இவ்வகை பரவித் திருக்கடைக் காப்பும்
    ஏசின வல்லஎன் றிசைப்ப
மெய்வகை விரும்பு தம்பெரு மானார்
    விழுநிதிக் குவையளித் தருள
மைவளர் கண்டர் கருணையே பரவி
    வணங்கியப் பதியிடை வைகி
எவ்வகை மருங்கு மிறைவர்தம் பதிகள்
    இறைஞ்சியங் கிருந்தனர் சில நாள்.   Thus he prayed. When he sang the concluding hymn
Beginning with the words: "Yesina Valla," his Lord who is
Ever after true love and devotion, blessed him with a heap
Of pure gold: then he hailed the mercy of the blue-throated Lord
And adored Him; he sojourned there; thence he visited
The nearby shrines and adored the Lord,
Returned to that town and continued his sojourn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2016, 08:55:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5127 on: October 05, 2016, 08:56:22 AM »
Verse  83:அப்பதி நீங்கி யருளினாற் போகி
    ஆவின்அஞ் சாடுவார் நீடும்
எப்பெயர்ப் பதியு மிருமருங் கிறைஞ்சி
    இறைவர்பைஞ் ஞீலியை யெய்திப்
பைப்பணி யணிவார் கோபுர மிறைஞ்சிப்
    பாங்கமர் புடைவலங் கொண்டு
துப்புறழ் வேணி யார்கழல் தொழுவார்
    தோன்றுகங் காளரைக் கண்டார்.   


Then with the gracious leave of the Lord he departed;
He proceeded onward hailing the Lord who bathes
In Panchakavya, at His shrines situate on both the banks
Of the Kaveri and reached the Lord's Paigngneeli.
He adored the tower of the Lord who is adorned
With a snake of poisonous sacs, circumambulated the inner
Shrine and adored the feet of the Lord whose matted hair
Is ruddy like the coral; behold the wonder!
The Lord appeared to him as Gangaala!   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2016, 08:58:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5128 on: October 05, 2016, 08:59:38 AM »
Verse  84:

கண்டவர் கண்கள் காதல்நீர் வெள்ளம்
    பொழிதரக் கைகுவித் திறைஞ்சி
வண்டறை குழலார் மனங்கவர் பலிக்கு
    வருந்திரு வடிவுகண் டவர்கள்
கொண்டதோர் மயலால் வினவுகூற் றாகக்
    குலவுசொற் காருலா வியவென்று
அண்டர்நா யகரைப் பரவிஆ ரணிய
    விடங்கராம் அருந்தமிழ் புனைந்தார்.   


Tears of love cascaded from his eyes when he beheld
The Lord; folding his hands he adored Him; he sang a decade
Which opened thus: "Kaarulaaviya" This decade was formed
Of the solicitous questions put to the Lord Bikshaadana when He
Appeared before the women whose locks of hair were buzzed by bees,
Begging alms; he composed this rare garland of Tamizh verse
In which he apostraphised the Lord thus:
"O Aaraneeya Vitangka!"

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 05, 2016, 09:03:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5129 on: October 05, 2016, 09:03:51 AM »
Verse  85:பரவியப் பதிகத் திருக்கடைக் காப்புச்
    சாத்திமுன் பணிந்தருள் பெற்றுக்
கரவிலன் பர்கள்தங் கூட்டமுந் தொழுது
    கலந்தினி திருந்துபோந் தருளி
விரவிய ஈங்கோய் மலைமுத லாக
    விமலர்தம் பதிபல வணங்கிக்
குரவலர் சோலை யணிதிருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யணைந்தனர் கொங்கில்.


He concluded the decade and sealed it with his benediction;
He bowed before the Lord, and blessed with His leave
He hailed the holy company that knew no deception
And abode with them; then he proceeded onward, worshipping
The Lord in His many shrines beginning with Eengkoi Malai, and came
Near Tiruppaandikkodumudi--girt with gardens
Where bloomed Kura flowers--, in Kongku Naadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2016, 09:05:38 AM by Subramanian.R »